Ціна: UAH 100


Ковальова Світлана Григорівна

Еволюція судової системи і судочинства на українських землях Великого князівства Литовського.

 

Анотація: `У дисертації здійснено комплексне історичне дослідження еволюції судової системи і судочинства на українських зем-лях Великого князівства Литовського в аспекті формування судової влади. Хронологічно досліджуваний період охоплює другу пол. XIV - 60-і рр. XVI ст. Проаналізовані основні етапи розвитку судоустрою і судочинства, встановлений йо-го зв'язок з еволюцією державного і суспільного життя Ли-товсько-Руської держави. Систематизовані і скласифіковані види судів за критеріями участі в їхній роботі державної влади і принципами підсудності. Відтворено генезу, склад, функціонування кожного з видів судів, показані їхні місце і роль у судовій системі Великого князівства Литовського. Наукове та практичне значення дисертації полягає в тому, що її положення і висновки можуть бути використані при подальших дослідженнях історії українського судоустрою і судочинства, отримані результати допомагають заповнити прогалини у вивченні історико-правових процесів на терені України, допомагають визначити основні тенденції розвитку вітчизняних правових традицій для використання отримано-го досвіду в правотворчості і правозастосуванні.`

Дата захисту: 03.07.2004

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Музиченко Петро Павлович, к.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (55,83 KB)