Ціна: UAH 100


Бігун В'ячеслав Степанович

Людина в праві: аксіологічний підхід

 

Анотація: Об'єкт дослідження - людина й право як цінності у їх взаємному відношенні. Мета дослідження - з'ясування аксіологічних та антропологічних засад проблематики людини в праві задля обгрунтування та утвердження гуманістичної природи права, зокрема в контексті реалізаціїї гуманістичних положень Конституції України. Методи дослідження та апаратура - комплекс філософських, загальнонаукових і спеціально-наукових (галузевих) методів і принципів. Теоретичні результати і новизна - на засадах методологічного плюралізму комплексно розглянуто проблему `людина-право`, розроблено аксіологічний підхід до її вирішення. Предмет і ступінь впровадження - висновки дисертації можуть використовуватися у науково-дослідницькій роботі, у правотворчості та правореалізації, у навчальному процесі, для цілей правової просвіти та виховання. Сфера використання - праводержавотворення України.

Дата захисту: 18.06.2004

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Науковий керівник: Бабкін Володимир Дмитрович, д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (39,39 KB)