Ціна: UAH 100


Москалюк Вікторія Юріївна

Дитячий будинок сімейного типу як форма влаштування дітей, позбавлених бать-ківського піклування (цивільно-правовий ас-пект)

 

Анотація: Дисертацію присвячено дослідженню цивільно-правових засад діяльності дитячого будинку сімейного типу та визначенню його місця в системі форм улаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. У роботі окреслене ко-ло тих правовідносин, суб'єктами яких є учасники дитячого будинку сімейного типу. При цьому основну увагу приділено аналізу майнових та особистих немайнових правовідносин за участю суб'єктів дитячого будинку сімейного типу. Результатом дослідження є пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства, серед яких проекти норм Сімейного кодексу України, а також проект Положення про дитячий бу-динок сімейного типу, які, на думку дисертанта, сприятимуть вдосконаленню правового регулювання діяльності дитячого будинку сімейного типу.

Дата захисту: 02.04.2004

Місце захисту: Національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Жилінкова Ірина Володимирівна, к.ю.н., доц., 12.00.03. .


Автореферат (25,38 KB)