Ціна: UAH 100


Коваль Володимир Миколайович

Апеляційні суди в Україні: становлення і розвиток.

 

Анотація: У дисертаційній роботі розглянуто значення апеляційного перегляду судових рішень як важливої передумови вдосконалення судочинства в Україні у процесі судово-правової реформи, захисту прав і законних інтересів учасників судо-чинства. Досліджені поняття апеляції та апеляційного суду, місце апеляційних судів у судовій системі України. Зміст принципів судоустрою і судочинства про-аналізовано з врахуванням специфіки організації і діяльності апеляційних судів.Розглянуто особливості формування кадрів апеляційних судів, внутріш-ньоорганізаційні та зовнішньоорганізаційні аспекти їхньої діяльності.На основі аналізу практики апеляційного судочинства розглянуто пробле-ми порушення апеляційного провадження, зокрема з ініціативи прокурора, а та-кож розгляду справ в апеляційному порядку.Сформульовано теоретичні висновки і пропозиції з вдосконалення чинного законодавства і практики його застосування.

Дата захисту: 15.05.2004

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Долежан Валентин Володимирович, д.ю.н., проф., 12.00.10. .


Автореферат (30,73 KB)