Ціна: UAH 100


Барабаш Алла Григорівна

Правове регулювання лізингових відносин в Україні

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: комплекс відносин, пов'язаних із здійсненням лізингової діяльності. Мета дослідження: розробка наукових положень та пропозицій по вдосконаленню правового регулювання лізингових відносин в Україні на основі комплексного аналізу існуючих наукових положень, законодавства, правозастосовчої практики та досвіду правового регулювання лізингових відносин у зарубіжних країнах. Методи дослідження. діалектичний, формально-логічний, історичний, порівняльно-правовий, аналітико-синтетичний. Теоретичне та практичне значення полягає в можливості використання теоретичних положень і висновків дисертаційної роботи в процесі нормотворчої діяльності з метою розвитку та удосконалення законодавства України про лізинг. Обґрунтовано визначення лізингових відносин як системи відносин, надано і обґрунтовано пропозицію про забезпечення лізингових відносин системою договорів, визначено необхідність загальноекономічного державного стимулювання розвитку лізингу із закріпленням відповідних правових норм в уніфікованих законодавчих актах про лізинг, обґрунтовано доцільність визнання лізингових компаній професійними (спеціалізованими) суб'єктами лізингу із встановленням режиму ліцензування та пільгового оподаткування щодо них, запропоновано відповідні ліцензійні умови. Положення дисертації можуть застосовуватись у науково-дослідницькій роботі, можуть бути використані у навчальному процесі в рамках господарсько-правових дисциплін, з метою розроблення програм відповідних спецкурсів та методичних матеріалів, призначених для студентів юридичних та економічних навчальних закладів. Прикладний характер дослідження дозволяє використовувати його результати безпосередньо в процесі здійснення лізингової діяльності. Наукова новизна: дисертація є першим у вітчизняній юридичній науці комплексним господарсько-правовим дослідженням питань правового регулювання лізингових відносин в Україні, на основі якого обґрунтовані нові наукові положення і пропозиції по вдосконаленню законодавства у даній сфері суспільних відносин. Сфера використання: суб'єкти законодавчої ініціативи, вищі учбові заклади, суб'єкти господарювання (див. продовження).`

Дата захисту: 19.02.2004

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Грудницька С.М., к.ю.н., доц., 12.00.04. .


Автореферат (26,72 KB)