Ціна: UAH 100


Чурпіта Ганна Вікторівна

Авторське право на твори образотворчого мистецтва.

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню інституту авторського права щодо одного з об'єктів йо-го правової охорони - творів образотворчого мистецтва. У дисертаційному дослідженні простежено процес ста-новлення та розвитку авторського права на твори обра-зотворчого мистецтва, сформульовано його поняття, ви-значені завдання та правові джерела. Виокремлено та теоретично обґрунтовано ознаки творів образотворчого мистецтва як об'єктів авторського права, досліджено зміст суб'єктивного авторського права та випадки віль-ного використання творів образотворчого мистецтва, розглянуто способи захисту авторських прав художни-ків від протиправних посягань. На підставі аналізу нау-кової літератури, нормативно-правових актів та судової практики внесені пропозиції щодо удосконалення авто-рського законодавства України.

Дата захисту: 26.02.2004

Місце захисту: Національна академія внутрішніх справ України

Науковий керівник: Підопригора Оксана Опанасівна, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (27,16 KB)