Ціна: UAH 100


Попович Євген Миколайович

Нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства України

 

Анотація: Дисертацію присвячено теоретичним і практичним питанням нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю. Досліджуються особливості нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення нагляду і контролю за до-триманням законодавства про працю. Дається розгорнута ха-рактеристика предмету, об'єкту та суб'єктів нагляду, предмету і стадій контрольної діяльності за дотриманням трудового за-конодавства України. Визначено принципи, форми та методи контролю за дотриманням виконання приписів нормативно-правових актів в сфері регулювання трудових відносин, окрес-лено тенденції та напрямки розвитку нормативно-правового забезпечення контролю в сфері дотримання трудового законо-давства. Сформульовано пропозиції щодо внесення змін і до-повнень до чинного законодавства із зазначених питань.

Дата захисту: 23.12.2003

Місце захисту: Національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Венедиктов Валентин Семенович, д.ю.н., проф., 12.00.05. .


Автореферат (28,60 KB)