Ціна: UAH 100


Сонін Олег Євгенович

Компенсації за трудовим правом України.

 

Анотація: Дисертація є першою роботою, в якої здійснено комплексне дослідження правових норм, що складають правовий інститут компенсацій за трудовим правом України. В дисертації вперше обґрунтовано висновок про те, що в системі трудового права правові норми про компенсації виокремились у самостійний правовий інститут компенсацій. Вперше визначено зміст поняття компенсацій та розроблено визначення компенсацій за трудовим правом. Вперше показано зміст та наслідки впливу норм фінансового права на відносини щодо компенсацій за умов відсутності необхідних трудо-правових норм. Обгрунтовано пропозиції щодо розподілу правових норм про виплати роботодавців на користь працівників за окремими інститутами та щодо меж договірного регулювання відносин щодо компенсацій. Обгрунтовано низку пропозицій щодо змін та доповнень нормативних актів, що регулюють відносини щодо компенсацій.

Дата захисту: 18.12.2003

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Ротань Володимир Гаврилович, д.ю.н., проф., 12.00.05. .


Автореферат (25,17 KB)