Ціна: UAH 100


Кулачок Людмила Вікторівна

Державна допомога сім'ям з дітьми як форма соціально-правового захисту

 

Анотація: Дисертація присвячена аналізу сутності державної допомоги сім'ям з дітьми та проблем, пов'язаним з її наданням в сучас-них умовах. В ній визначено місце інституту державних допо-мог сім'ям з дітьми в системі права соціального забезпечення. Особливу увагу було приділено дослідженню значення вказано-го соціально-правового явища для поліпшення демографічної ситуації в наший державі, виховання здорового фізично і мора-льно молодого покоління. В роботі визначено поняття держав-ної допомоги сім'ям з дітьми, запропоновано класифікацію державних допомог сім'ям з дітьми, досліджено гарантії при наданні державної допомоги сім'ям з дітьми. На підставі про-веденого аналізу сформульовано та обґрунтовано низку про-позицій щодо вдосконалення діючого законодавства та право-зостосовчої практики з питань надання державної допомоги сім'ям з дітьми.

Дата захисту: 03.10.2003

Місце захисту: Національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Венедиктов Валентин Семенович, д.ю.н., проф., 12.00.05. .


Автореферат (25,59 KB)