Ціна: UAH 100


Дутов Михайло Михайлович

Правове забезпечення розвитку електронної комерції

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: електронна комерція як специфічна нова техніко-юридична форма організації і здійснення господарської діяльності. Мета дослідження: обґрунтування необхідності правового забезпечення розвитку електронної комерції, а також розробці рекомендацій по удосконаленню законодавства і практики його застосування. Методи дослідження: загальнонаукові (історичний, формально-логічний, системно-структурний, системно-порівняльний) та спеціальні - порівняльно-правовий, формально-юридичний, спеціально-юридичний та ін. Теоретичне та практичне значення полягає у визначенні правових проблем розвитку електронної комерції в Україні, основне місце серед яких займають питання використання електронних документів у комерційній діяльності суб'єктів господарювання при використанні ними інформаційних засобів телекомунікацій для укладання угод в електронній формі. На основі аналізу міжнародного та зарубіжного законодавства електронної комерції, теоретичних і практичних аспектів проблеми його реалізації, розробленомеханізм організаційно-правового забезпечення розвитку електронної комерції. Результати дослідження використано при розробці рекомендацій з удосконалення проектів Законів України Про електронний документ та електронний документообіг` та Про електронний цифровий підпис`, а також знайшли використання в роботі корпорацій Донпром` і Углетехперевооружение` при побудові ними систем електронної комерції. Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що вперше виконано комплексне господарсько-правове дослідження, яке присвячене аналізу організаційних і господарсько-правових засобів забезпечення розвитку електронної комерції, розроблено термінологічний апарат господарського права у галузі електронної комерції, вирішено питання ліцензування та сертифікації при здійсненні електронної комерції господарюючими суб'єктами, розроблено механізм попередження економічних правопорушень у галузі електронної комерції. Сферою використання є комітети Верховної Ради України при підготовці законодавства про електронну комерцію, Національний банк України і комерційні банки, суб'єкти господарювання у процесі здійснення своєї діяльності, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 24.06.2003

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Мамутов В.К., д.ю.н., проф., акад. НАНУ12.00.04


Автореферат (59,08 KB)