Ціна: UAH 100


Церковна Антоніна Олексіївна

Гідність і честь у цивільному праві України

 

Анотація: Дисертаційне дослідження містить комплекс теоретичних і практичних питань, пов'язаних із правовою природою гідності й честі фізичної особи. У роботі здійснюєть-ся ретроспективний аналіз ідеї гідності й честі в праві та досліджуються загальні тенде-нції його розвитку. Вирішуються питання про визначення в праві понять гідності й честі фізичної особи, якими в основному й визначається їх правовий статус як об'єктів циві-льних прав, а також проводиться їх наукова інтерпретація. Розглядається питання про співвідношення категорій `гідність`, `честь` і `ділова репутація`. Досліджується право-ва природа права на повагу гідності й честі фізичної особи, розглядаються його поняття, сутність, а також проблеми, пов'язані з його здійсненням. Розроблено та внесено пропозиції щодо вдосконалення цивільного законодав-ства, яким визначається правова природа гідності й честі фізичної особи.

Дата захисту: 19.06.2003

Місце захисту: Луганська академія внутрішніх справ МВС ім. 10-річчя незалежності України

Науковий керівник: Підопригора Опанас Андронович, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (32,41 KB)