Ціна: UAH 100


Павленко Жанна Олександрівна

Логіко-методологічні аспекти інженерії знань у правознавстві.

 

Анотація: Дисертацію присвячено виявленню специфіки інженерії знань у правознавстві з точки зору логіко-методологічного аспекту шляхом комплексного міждисциплінарного дослідження феномена правово-го знання з метою можливого його використання як технологічного ресурсу. Інженерія знань у правознавстві - особлива діяльність, де переважають нетехнологічні моменти. Це пов'язано з цілеспрямованим характером експертних систем, їх заглибленістю у конкретне користувальницьке середовище. Зазначається, що про-блема подання юридичних знань у штучних інтелектуальних систе-мах по-новому ставить питання про специфіку правового знання, засоби і способи адекватного комп'ютерного об'єктування, співвідношення явного й неявного знання, особливостей взаємозв'язку його основних рівнів, таким чином переводячи їх у площину актуальних практичних проблем. Визначено поняття тех-нологічного підходу до правового знання. Проведено реконструкцію особистісного знання експерта в галузі правознавства. Розглянуто історію розвитку інженерії знаньу правознавстві. Проаналізовано внесок практики технологічного підходу до правового знання в освоєння знання як соціокультурного феномена.

Дата захисту: 26.06.2003

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Титов Володимир Данилович, д.ю.н., проф., 09.00.01. .


Автореферат (24,33 KB)