Ціна: UAH 100


Пурей Микола Миколайович

Право на працю в Україні в умовах ринкової економіки.

 

Анотація: `Дисертацію присвячено комплексному аналізу права на працю. В роботі досліджується розвиток права на працю як основного соціально-економічного права людини від ідеї до реального втілення у вітчизняному законодавстві, законодавстві провідних держав з ринковою економікою, міжнародному праві, обгру-нтовується позиція щодо розуміння права на працю як елемента загальної правоздатності, розкривається зміст права на працю че-рез положення ст. 43 Конституції України, аналізується основна форма реалізації права на працю - трудовий договір, визначається місце юридичних фактичних складів у механізмі реалізації права на працю, розглядаються деякі питання захисту права на працю в трудових правовідносинах. У результаті дослідження зроблено те-оретичні висновки і обгрунтовано конкретні пропозиції щодо вдо-сконалення законодавства в сфері реалізації та захисту права на працю.`

Дата захисту: 06.06.2003

Місце захисту: Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди

Науковий керівник: Процевський Олександр Іванович, д.ю.н., проф., 12.00.05. .


Автореферат (28,79 KB)