Ціна: UAH 100


Греков Ігор Петрович

Особливості правового регулювання праці державних службовців.

 

Анотація: Дисертацію присвячено аналізу особливостей правового регулювання праці державних службовців. Досліджуються мі-сце, роль та поняття державної служби, порядок проходження державної служби посадовими особами державних установ, підприємств, закладів, сучасний стан правового регулювання службово-трудових відносин державних службовців як особ-ливої категорії зайнятого населення України. Запропоновано авторський варіант поняття державної служби, державного службовця, зроблено пропозиції щодо подальшого удоскона-лення правового регулювання виникнення, розвитку і припи-нення службово-трудових відносин. Також аналізуються акту-альні питання диференціації правового регулювання праці державних службовців. Обґрунтовано низку рекомендацій сто-совно удосконалення порядку реалізації службово-трудових відносин, дисциплінарної відповідальності державних службо-вців за невиконання чи неналежне виконання своїх посадових обов'язків.

Дата захисту: 25.04.2003

Місце захисту: Національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Венедиктов Валентин Семенович, д.ю.н., проф., 12.00.05. .


Автореферат (17,82 KB)