Ціна: UAH 100


Стойка Василь Михайлович

Захист прав суб'єктів інвестиційної діяльності

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: система захисту прав та інтересів суб'єктів господарської діяльності. Мета дослідження: обґрунтування загального підходу і напрямків удосконалення законодавства про захист прав суб'єктів інвестиційної діяльності та практики його реалізації. Методи дослідження: системно-структурний, формально-логічний, порівняльно-правовий, аналізу і синтезу, статистичний, історичний. Теоретичне значення полягає в тому, що проаналізовано діюче законодавство України та зарубіжних країн, а також наукова література з питань захисту прав суб'єктів інвестиційної діяльності, дано пропозиції щодо удосконалення діючого законодавства України, які можуть бути використані під час розробки теоретичних проблем розвитку господарського законодавства України, узгодження інвестиційного законодавства з іншими частинами господарського законодавства. Практичне значення: визначено механізм практичної реалізації законодавчо закріплених засобів захисту прав суб'єктів інвестиційної діяльності, що встановлює порядок і особливості практичного застосування засобів захисту прав суб'єктів інвестиційної діяльності. Висновки і пропозиції роботи використані у законотворчому процесі та у локальній нормотворчості Донецької облдержадміністрації, а також знайшли відображення у навчальному процесі при читанні лекцій і проведенні практичних занять у Донецькій державній академії управління МОН України з курсів `Господарське право`, `Інвестиційне право`. Наукова новизна полягає в тому, що досліджено особливості захисту прав і законних інтересів суб'єктів інвестиційної діяльності, виділено і розглянуто п'ять основних засобів захисту прав суб'єктів інвестиційної діяльності та запропоновано ще один засіб захисту, як поручительство (гарантія), виявлено особливості захисту прав суб'єктів інвестиційної діяльності в умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності. Сферою використання є нормотворчі органи центральної влади, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 22.04.2003

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Зельдіна О.Р., к.ю.н., доц., 12.00.04. .


Автореферат (29,59 KB)