Ціна: UAH 100
UAH 50
Ви економите: 50.00%


Таранець Сергій Васильович

Джерела з історії старообрядства Правобережної України кінця ХVІІІ - початку ХХ ст.

 

Анотація: Вперше здійснено комплексне дослідження джерел з історії старообрядства Правобережної Укра-їни кінця ХVІІІ - початку ХХ ст. З'ясовані законо-мірності продукування, відкладення та збереження джерельної бази, рух фондоутворення, співвідношення первісної і потенційної джерельної бази, проведено широкомасштабну архівну евристику, уведено до наукового обігу близько 2,2 тис. діловодних справ. Автором з'ясована видова палітра джерел, їх інфор-мативний потенціал. Виділені інформаційні лакуни. Укладено тематичний каталог діловодних справ, старообрядських книг та рукописів

Дата захисту: 24.04.2006

Місце захисту: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

Науковий керівник: Боряк Г. В., д.і.н., проф., 07.00.06. .


Автореферат (30,76 KB)