Ціна: UAH 100


Смотров Олег Іванович

Договір щодо оплатного надання медичних послуг

 

Анотація: Дисертація містить комплексний правовий аналіз те-оретичних і практичних питань, які виникають при оплатно-му наданні медичних послуг недержавними медичними ор-ганізаціями та особами, що здійснюють приватну медичну практику. Розглянуто правову природу та зміст платних ме-дичних послуг, окреслені їх види та характерні ознаки. Вка-зується на необхідність віднесення платних медичних послуг до числа об'єктів цивільного права та застосування норм ци-вільного права до регулювання відносин з приводу їх надан-ня. Комплексно досліджується договір про оплатне надання медичних послуг, зокрема, питання про поняття зазначеного договору, визначення його місця в загальній системі зо-бов'язального права України, особливості укладення, зміст до-говору про оплатне надання медичних послуг та цивільної від-повідальності за його порушення. Розроблені науково-теоретичні пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення правового врегулювання відносин за договором про оплатне надання медичних послуг.

Дата захисту: 21.03.2003

Місце захисту: Національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Сліпченко Святослав Олександрович, к.ю.н., доц., 12.00.03. .


Автореферат (21,85 KB)