Ціна: UAH 100


Феськов Микола Миколайович

Європейська соціальна хартія (пе-реглянута) і трудове законодавство Ук-раїни: питання адаптації.

 

Анотація: В дисертації досліджуються проблеми адаптації трудового законодавства України до положень Євро-пейської соціальної хартії (переглянутої) (Рада Європи, 1996 р.). Проведено класифікацію прав людини, закрі-плених у цій Хартії, а також соціальних зобов'язань держави щодо їх здійснення. Визначено та схарактери-зовано систему юридичної адаптаційної діяльності. До-сліджено юридичні особливості та значення роз'яснень, рекомендацій і попереджень контрольних органів Ради Європи стосовно застосування Хартії. Обґрунтовано комплекс пропозицій щодо унесення змін до Конститу-ції України та чинного трудового законодавства Украї-ни з метою адаптации його до стандартів Хартії.

Дата захисту: 24.01.2003

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Чанишева Галія Інсафівна, д.ю.н., проф., 12.00.05. .


Автореферат (23,44 KB)