Ціна: UAH 100


Мельник Костянтин Юрійович

Соціально-правовий захист працівників органів внутрішніх справ (проблеми теорії та практики).

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню те-оретичних і практичних питань, пов'язаних з соціально-правовим захистом працівників органів внутрішніх справ. В дисертації обґрунтовується положення, згідно якого рівень со-ціально-правового захисту істотно впливає на формування ви-сокопрофесійного стабільного кадрового корпусу та на ефек-тивність діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ по виконанню правоохоронної функції держави. Визначено поня-тійний апарат інституту соціально-правового захисту праців-ників органів внутрішніх справ. Розроблено проект Концепції соціально-правового захисту персоналу органів внутрішніх справ. Сформульовані інші пропозиції щодо удосконалення діючого законодавства та правозостосовчої практики з питань соціально-правового захисту працівників органів та підрозді-лів внутрішніх справ.

Дата захисту: 24.01.2003

Місце захисту: Національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Венедиктов Валентин Семенович, д.ю.н., проф., 12.00.05. .


Автореферат (58,30 KB)