Ціна: UAH 100


Шелухін Микола Леонідович

Правове забезпечення збереження вантажів при залізничних перевезеннях

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: сукупність господарсько-правових відносин, що виникають при забезпеченні збереження вантажів, що перевозяться залізницями. Мета дослідження: правова регламентація роботи залізничного транспорту по забезпеченню збереження вантажів під час залізничних перевезень, удосконалення законодавства і розробка практичних рекомендацій щодо регулювання відносин між відправниками вантажу, перевізниками і вантажоодержувачами. Методи дослідження: загальнонаукові і спеціальні методи, зокрема: порівняльно-аналітичний, хронологічний, метод системного аналізу, формально-логічний. Теоретичне та практичне значення полягає в обґрунтуванні необхідності та доцільності такого підходу до правового забезпечення збереження вантажів, при якому дослідження не обмежується аналізом прав і обов'язків сторін за договором перевезення, а охоплює систему господарсько-правових зв'язків, яка включає також майнові правовідносини підприємств магістрального транспорту з підприємствами промислового транспорту, власниками під'їзних шляхів, підрозділами воєнізованої і пожежної охорон залізничного транспорту, транспортною міліцією. На основі аналізу діючого законодавства по забезпеченню збереження вантажів, перевезених залізничним транспортом, теоретичних і практичних аспектів проблеми його реалізації, розроблено механізм організаційно-правового забезпечення збереження вантажів при залізничних перевезеннях. Результати дослідження використано при розробці Рекомендацій з удосконалення комерційно-претензійної роботи із збереження вантажів, що перевозяться залізницею, на підприємствах металургійної промисловості, Методичних указівок з організації правової роботи, спрямованої на забезпечення збереження вантажів, що перевозяться залізницею, в системі підприємств Вуглепромтрансу Мінпаливенерго України, а також знайшли використання в роботі актово-претензійного відділу Комерційної служби Донецької залізниці. Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що вперше виконано комплексне господарсько-правове дослідження, яке присвяченеаналізу організаційних і господарсько-правових засобів забезпечення збереження вантажів, що перевозяться залізничним транспортом, у наявності розвиток термінологічної бази господарського права в частині регламентації вантажних перевезень. Сферою використання є нормотворчі органи центральної влади, Міністерство транспорту України, Міністерство внутрішніх справ України, управління залізниць, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 24.12.2002

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Мамутов В.К., д.ю.н., проф., акад. НАНУ12.00.04


Автореферат (25,44 KB)