Ціна: UAH 100


Радецька Валентина Яківна

Мова науки криміналістики

 

Анотація: У дисертації вивчаються інтеграційні звўязки криміналістики і лінгвістики у пи-таннях термінології, історичні аспекти формування та сучасний стан мови криміналіс-тики, можливості використання лінгвістичних методів для унормування мови науки криміналістики, надаються рекомендації щодо удосконалення мови криміналістики та кодифікації криміналістичної термінології. Мова науки криміналістики висвітлена як багатофункціональна субстанція пе-редавання інтелектуальної інформації. Автором сформульовані функції, структурні особливості та розширено уявлення про тенденції розвитку мови криміналістики. По-рушуються питання про мовну компетенцію практичних співробітників правоохорон-них органів, роль мови криміналістики у практиці складання процесуальних докумен-тів, необхідність поглибленого вивчення мови науки криміналістики під час навчаль-ного процесу, пропонуються види практичних робіт з використанням ситуативних тек-стів та система контролювання знань криміналістичної термінології, розглядаються критерії введення нових термінологічних одиниць у дисертаційних дослідженнях за спеціальністю 12.00.09. Практичні рекомендації спрямовані на використання у кримі-налістиці як науці, навчальній дисципліні та практичній діяльності.

Дата захисту: 27.11.2002

Місце захисту: Національна академія внутрішніх справ України

Науковий керівник: Кузьмічов Володимир Сергійович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (23,58 KB)