Ціна: UAH 100


Микитчик Олександр Васильович

Злочин як соціальне явище: філософсько-правовий аспект

 

Анотація: `Об'єкт дослідження - злочин як соціальне явище. Мета дослідження - визначення онтологічних, гносеологічних, аксіологічних параметрів злочину в контексті розвитку культурно-історичних цивілізаційних основ суспільства. Методи дослідження і апаратура - дедуктивний, логічний, аналогії, моделювання, верифікації, системний. Наукова новизна - вперше в філософсько-правовому аспекті розглянуто злочин як соціальне явище, доведено, що боротьба добра і зла - найсуттєвіший архетип від найдавніших до сучасних культур, знайшла подальшої розробки методологія наукового вивчення злочину та злочинності, обґрунтовано положення, що поняття злочину має конкретно-історичний зміст, а тому кримінально-правове визначення головних ознак злочину залежить від спектру вимірів його як соціального явища, проведено аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду кримінального законодавства у визначенні нормативного і доктринального змісту поняття злочину, з філософсько-правових позицій розкривається динаміка злочинності останніх років в Україні у її взаємозв'язку з кризовими явищами в економіці. Практичні результати і новизна - доробки дисертаційного дослідження можуть бути використані для удосконалення методології кримінально-правової законотворчості, стимулювання розробки філософсько-правової проблематики та сприяння теоретичному забезпеченню боротьби з правопорушеннями. Предмет і ступінь впровадження - доробки дисертаційного дослідження можуть використовуватись при викладанні навчальних курсів і спецкурсів з філософії, філософії права, професійної етики та естетичної культури співробітників органів внутрішніх справ, кримінального права, кримінології. Ефективність впровадження - використано в навчально- методичних розробках. Сфера використання - науково- дослідна і законотворча діяльність, навчальний процес.`

Дата захисту: 22.11.2002

Місце захисту: Національна академія внутрішніх справ України

Науковий керівник: Чміль Борис Федорович, к.філос.н., доц., 09.00.03. .


Автореферат (71,22 KB)