Ціна: UAH 100


Меленко Сергій Гаврилович

Консолідація як вид систематизації нормативно-правових актів.

 

Анотація: Дисертація присвячена вивченню проблем консолідації як виду система-тизації нормативно-правових актів, огляду і аналізу фундаментальних поло-жень та дискусійних питань даної тематики. В роботі розкривається поняття консолідації як окремого виду система-тизації нормативно-правових актів, піддається аналізові співвідношення кон-солідації з іншими видами систематизації, та досліджується процес її викори-стання в різних світових системах права. З'ясовується послідовність прове-дення консолідаційних робіт, досліджується значення консолідації в процесі формування та розвитку норми, інституту та галузі права.

Дата захисту: 27.09.2002

Місце захисту: Чернівецький державний університет імені Ю.Федьковича

Науковий керівник: Козловський Антон Антонович, д.ю.н., доц., 12.00.01. .


Автореферат (33,86 KB)