Ціна: UAH 100


Селіванов Максим Володимирович

Захист права на комп'ютерну програму (авторсько-правовий аспект).

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню актуальних питань теоретичного і правозастосовчого характеру, пов'язаних із захис-том права на комп'ютерну програму (авторсько-правовий ас-пект). Дисертація складається з двох розділів. Перший розділ містить аналіз норм національного і міжна-родного законодавства, судової практики, пов'язаної із захистом права на комп'ютерну програму. Досліджується форма комп'юте-рної програми як об'єкта авторської правовідносини і відзначає-ться її нове трактування. Описуються окремі авторські право-мочності на комп'ютерну програму. В другому розділі розглядається конкретна процесуальна проблема, пов'язана з захистом права на комп'ютерну програму - забезпечення доказів. З урахуванням специфіки комп'ютерної програми вказується на необхідність негайного і раптового ви-конання рішення суду про забезпечення доказів і про застосу-вання тимчасових заходів.

Дата захисту: 22.06.2002

Місце захисту: Національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Жуков Віктор Іванович, к.ю.н., доц., 12.00.03. .


Автореферат (53,06 KB)