Ціна: UAH 100


Веліканов Сергій Володимирович

Класифікація слідчих ситуацій у криміналістичній методиці

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню теоретичних і практичних питань слідчої ситуації в методиці розслідування злочинів. Розкрито сутність слід-чої ситуації, конкретизовано її зміст щодо методики розслідування злочи-нів, розглянуто місце слідчої ситуації в категоріальному апараті і терміно-логії криміналістики. У роботі аналізується використання методів інших наук при розробці інформаційного моделювання вирішення складних слід-чих ситуацій, докладно розглядається проблема класифікації і типізації останніх. Запропоновано систему підстав класифікації слідчих ситуацій. Значне місце відведено визначенню особливостей слідчих ситуацій залеж-но від виду розслідуваного злочину, етапу розслідування, процесуального становища й відносин між учасниками досудового слідства і кримінального процесу. Опрацьовано систему заходів щодо подолання складних слідчих ситуацій, що охоплює методику оцінки слідчої ситуації як трудновирішу-ваної, виявлення й аналіз слідчих помилок і складання плану виходу з та-ких ситуацій. Розроблено пропозиції по підготовці програми (алгоритму) вирішення складних слідчих ситуацій і варіант такої програми.

Дата захисту: 26.06.2002

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Матусовський Григорій Абрамович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .