Ціна: UAH 100


Селіхов Дмитро Анатолійович

Аграрне законодавство царської Росії в Україні епохи капіталізму (ІІ пол. ХІХ - поч. ХХ ст.)

 

Анотація: У дисертації розглядається аграрне законодавство в Україні періоду утвердження і розвитку капіталізму. Аналізуються основні етапи розвитку аграрного законодавства після скасування у 1861р. кріпосного права у відповідності з потребами класичної ринкової економіки. З'ясовано значення економічних і політичних факторів у прискоренні аграрних реформ, що сприяли послабленню соціальної напруги в українському селі кінця XIX - початку ХХ століття. Ви-значено роль міністерств і відомств у підготовці відповідних зако-нопроектів, порядок їх розгляду як у центрі, так і на місцях, ме-ханізм реалізації прийнятих законів та їх вплив на ефективність сільськогосподарського виробництва. У дослідженні пропонуються конкретні рекомендації з питань удосконалення аграрного законо-давства на сучасному етапі реформування економіки України.

Дата захисту: 28.05.2002

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Єрмолаєв Віктор Миколайович, к.ю.н., доц., 12.00.01. .


Автореферат (28,69 KB)