Ціна: UAH 100


Махінчук Віталій Миколайович

Адекватність кримінального покарання як філософсько-правова проблема

 

Анотація: `Об'єкт дослідження - покарання як явище конкретно-історичного контексту суспільного буття та критерії визначення його адекватності. Мета дослідження.- розроблення комплексного підходу до визначення поняття `адекватність кримінального покарання` і вироблення на цій основі пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства. Методи дослідження та аппаратура - історико-правовий, моделювання, системно-структурний, системно-динамічний, метод порівняльного правознавства, соціогенетичнй метод, системний метод. Наукова новизна - вдосконалено класифікацію форм прояву покарання, подано структуру адекватності покарання, детально розглянуто рівні адекватності покарання і визначено критеріальну сітку для кожного з них. Сформульоване цілісне визначення адекватності покарання, вперше здійснена спроба формулювання системи заходів цілеспрямованого створення гарантій (умов) забезпечення адекватності покарання, вироблено пропозиції стосовно вдосконалення правової бази у напрямку створення законодавчих гарантій, що дозволять максимально забезпечити адекватність покарання на законодавчому рівні. Практичні результати і новизна - обгрунтування соціокультурного аналізу функціонування інституту покарання з метою визначення об'єктивних критеріїв адекватності покарання. Дослідження інституту покарання в контексті організації суспільного буття та виявлення принципово логічних механізмів генезису як усієї карної системи держави загалом, так і інституту покарання зокрема, підготовка змін та доповнень до чинного кримінального законодавства з метою закріплення відповідних положень стосовно адекватності покарання на законодавчому рівні. Предмет і ступінь впровадження - реалізовано системний підхід до визначення адекватності кримінального покарання, рівні адекватності та законодавчі гарантії адекватності покарання у законопроекті. Ефективність впровадження - за результатами дисертаційного дослідження подано до Верховної Ради України і зареєстровано у встановленому законом порядку проект Закону України `Про внесення змін та доповнень до Кримінального кодексу України` (№ 9102). Сфера використання - науково-дослідна робота, законотворча діяльність, навчальний процес.`

Дата захисту: 17.05.2002

Місце захисту: Національна академія внутрішніх справ України

Науковий керівник: Гвоздік Олег Іванович, д.філос.н., доц., 09.00.09. .


Автореферат (26,13 KB)