Ціна: UAH 100


Шестак Валентин Сергійович

Державний контроль в сучасній Україні (загально-теоретичні питання)

 

Анотація: У дисертації досліджуються загальнотеоретичні та загальнометодологічні питання комплексного аналізу контрольної діяльності в сучасній Україні. Дасться визначення поняття державного контролю, його інтер-претація як функції, стадії державного управління, засобу забезпечений реалізації управлінських рішень. Висвітлені стадії, функції, засоби конт-рольної діяльності. Репрезентовані основні види контролю у державі і державного контролю. Розглянуто питання взаємоконтролю влад у кон-тексті дії системи `стримувань та противаг`. Визначені основні ознаки органів контрольної влади, встановлена наявність в Україні органів квазіконтрольної влади.

Дата захисту: 16.03.2002

Місце захисту: Національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Шульга Анатолій Матвійович, к.ю.н., доц., 12.00.01. .


Автореферат (57,22 KB)