Ціна: UAH 100


Зубар Володимир Михайлович

Зобов'язання, що виникають з ведення чужих справ без доручення.

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню чинників, тенденцій і закономірностей становлення та розв'язку зобов'язань, що виникають з ведення чужих справ без доручення. Проаналізовано стан першоджерел, а також вивчення вказаного питання у правовій літературі, й показано, що досі не мало місця комплексне вивчення досліджуваного інституту з позицій сучасної концепції вивчення цивільного права. З урахуванням цього розглянуто перебіг формування даного виду зобов'язань у римському праві, а також його розвиток у процесі кодифікацій цивільного законодавства ХІХ-ХХ ст. Окремо розглядаються стан і перспективи розвитку інституту ведення чужих справ без доручення в Україні. Детально проаналізовано поняття зобов'язань, що виникають з ведення чужих справ без доручення, їхня правова природа, дана характеристика права та обов'язків сторін. Розглянуті умови, наявність яких дозволяє говорити про виникнення зобов'язань. Такими умовами, на думку автора, є відсутність доручення у гестора, необхідність і доцільність ведення чужих с прав, навмисне здійснення дій на користь іншої особи. У висновках дана оцінка загальних тенденцій розвитку досліджуваного інституту, стану його регулювання в різних правових системах. Висловлено авторське бачення перспективи розвитку цього виду зобов'язань у цивільному праві України й сформульовані конкретні пропозиції щодо редакції окремих норм проекту ЦК України.

Дата захисту: 01.02.2002

Місце захисту: Одеська державна юридична академія

Науковий керівник: Харитонов Євген Олегович, д.ю.н., проф., 12.00.03. .