Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Вєтухова Ірина Анатоліївна

Особливості правового регулювання праці жінок, які поєднують роботу з материнством, та його подальше вдосконалення.

 

Анотація: ` Дисертація присвячена дослідженню особливостей правового регу-лювання праці жінок, які поєднують роботу з материнством, та його подаль-шому вдосконаленню. Досліджуються основні концеп-туальні підходи до правового регулювання праці жінок-матерів, у тому числі сутність принципу підвищеної охорони праці жінок,які поєднують роботу з материнством, єдність і підстави диференціації в правовому регулюванні праці жінок та співвідношення центра-лізованого, колективно-договірного та індивідуально-договірного регулювання умов праці жінок. Аналізуються спеціальні правові гарантії для жінок-матерів при укладенні, зміні та припиненні трудового дого-вору і по забезпеченню умов їх праці, а саме: право на інформацію та поінформованість, право на здорові та без-печні умови праці, право на особ-ливі режими праці, право на відпустку по догляду за дітьми. Внесено конкретні пропозиції щодо вдосконалення чинного за-конодавства, яке комплексно регулює працю жінок. Результати ро-боти відображені у проектах змін та доповнень до КЗпП, спеці-альних законів Ук-раїни.`

Дата захисту: 09.06.2001

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Гончарова Галина Степанівна, к.ю.н., доц., 12.00.05. .