Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Афанасьєв Ростислав Георгійович

Проблеми правового регулювання банкрутства за законодавством України

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: правові аспекти банкрутства як способу забезпечення захисту прав як кредиторів, так і боржника. Мета дослідження: удосконалення правового регулювання банкрутства в Україні за допомогою критичного аналізу існуючої нормативної бази, внесення пропозицій щодо удосконалення відповідного законодавства. Методи дослідження і апаратура: діалектичний метод з системно-структурним підходом до вивчення матеріалів та отриманих результатів, методи: формально-логічний, аналізу та синтезу, статистичний, порівняльно-правовий. Теоретичні і практичні результати: заповнення прогалин в українській юридичній науці про інститут банкрутства в Україні та участі держави у таких правовідносинах, а також комплексний аналіз правового статусу, матеріально-правового та процесуально-правового аспекту відносин сторін та учасників процедури банкрутства, отримані результати дослідження можуть використовуватись при удосконаленні нормативної бази, що регулює правовідносини банкрутства, а також у правозастосовчій практиц і, ці розробки можуть застосовуватись для попередження явища банкрутства як такого, під час розробки теоретичних проблем інституту банкрутства та розвитку в Україні господарського та арбітражно-процесуального законодавства з питань банкрутства. Новітність: проведений комплексний аналіз проблем, які виникають при застосуванні процедури банкрутства, діючого законодавства України і правозастосовчої практики, вперше запропоновано впровадження у господарське право України таких базових понять як принципи законодавства про банкрутство, неправомірні дії учасників правовідносин банкрутства, відновлена платоспроможність, визначені додаткові критерії різновидів банкрутства: фіктивного та навмисного, які дозволяють застосовувати ці поняття у господарському праві України, запропоновано класифікацію кредиторів за критеріями резидентності, забезпеченості вимог, підстав та часу виникнення вимог, правового становища в арбітражному провадженні, надано пропозиції щодо вдосконалення процедури санації, укладання мирової угоди, л іквідаційної процедури. Галузь використання: нормотворчі органи в Україні, органи арбітражного суду та прокуратури, Державний орган з питань банкрутства, вищі учбові заклади.`

Дата захисту: 15.03.2001

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Науковий керівник: Снісаренко Л.Ю., к.ю.н., 12.00.01. .