Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Єршова Світлана Іванівна

Правове регулювання господарських зв'язків (відносин) атомних електростанцій України

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: суспільні відносини (зв'язки), в яких проявляється господарська правосуб'єктність атомних електростанцій. Мета дослідження: розкриття суті й характерних рис господарських зв'язків (відносин) атомних електростанцій в умовах переходу до ринку, а також розробка рекомендацій по удосконаленню законодавства і правозастосовуючої практики в сфері використання ядерної енергії та забезпечення ядерної й радіаційної безпеки. Методи дослідження і апаратура: метод сходження від простого до складного та від абстрактного до конкретного, системно-структурний і системно-функціональний, порівняльно-юридичний, формально-логічний та історичний методи. Теоретичні і практичні результати: в результаті аналізу недоліків й прогалин діючого законодавства запропоновано розмежування понять відповідальності й правових гарантій відшкодування ядерної шкоди, ліцензування діяльності АЕС по виробництву електричної енергії та загального ліцензування підприємницької діяльності, висновки та пропозиції, отримані в резуль таті дослідження, використані при розробці концептуального плану діяльності Міжгалузевого паливно-енергетичного консорціуму `Регіон` в сфері забезпечення електричною енергією споживачів, при розробці концептуальної схеми господарських зв'язків (відносин) відокремленого підрозділу `Запорізька АЕС` державного підприємства `Національна атомна енергогенеруюча компанія `Енергоатом`, включені до навчального курсу `Господарське право України` для студентів юридичних спеціальностей вищих учбових закладів. Новітність: вперше визначені та комплексно проаналізовані передумови формування господарської правосуб'єктності АЕС, визначені та охарактеризовані різноманітні фактори, що обумовлюють особливості господарської правосуб'єктності атомних електростанцій на сучасному етапі ринкових перетворень в Україні, обгрунтовано необхідність внесення змін та доповнень у базовому Законі України `Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку`, в якому в розділі про відшкодування ядерної шкоди необхідно розмежувати випадки сп ричинення ядерної шкоди, які тягнуть за собою відповідальність правопорушника, і випадки застосування встановлених у законодавстві України юридичних гарантій відшкодування ядерної шкоди. Галузь використання: нормотворчі органи в Україні, атомні електростанції України і державне підприємство `Національна атомна енергогенеруюча компанія `Енергоатом`, органи державної влади та управління, вищі учбові заклади.`

Дата захисту: 14.12.2000

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Попов В.К., д.ю.н., проф., 12.00.03. .