Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Полатай Володимир Юрійович

Правове регулювання інвестиційної діяльності

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: законодавство України, що регламентує відносини, які виникають у процесі здійснення інвестиційної діяльності. Мета дослідження: проведення комплексного аналізу правовідносин, які виникають при здійсненні інвестиційної діяльності на всіх її етапах, всебічне осмислення умов, необхідних для здійснення цієї діяльності, розробка пропозицій щодо удосконалення правового регулювання інвестиційної діяльності і на цій основі обгрунтування необхідності внесення змін до чинного законодавства для більш ефективного його застосування. Методи дослідження і апаратура: історичний, порівняльний, логiко-юридичний, соціологічний, статистичний, системно-структурний та формально-логічний методи, такі прийоми, як порівняльне правознавство, системний підхід. Теоретичні і практичні результати: заповнення прогалин в українській правовій науці з питань регулювання відносин, що виникають при здійсненні інвестиційної діяльності, визначення правових форм та методів її здійснення, висновки і пропозиції можуть бути використані при вдосконаленні законодавства, що регулює інвестиційну діяльність та визначає правовий статус її суб`єктів, положення дисертаційної роботи також можуть бути використані в науково-дослідницькій роботі і в навчальному процесі за курсом правового регулювання виробничої та комерційної діяльності промислових підприємств. Новітність: здійснено комплексний аналіз правовідносин, які виникають при здійсненні інвестиційної діяльності як однієї з форм господарської діяльності, розроблено наукові визначення інвестицій, об'єктів інвестування та інвестиційної діяльності, сформульовано визначення та проведено класифікацію суб'єктів інвестиційної діяльності, аргументовано необхідність розмежування цивільної та господарської, прибуткової (підприємницької) та непідприємницької інвестиційної діяльності, обгрунтовано необхідність внесення змін та доповнень у законодавство України про інвестиційну діяльність, про банки та банківську діяльність, в проект глави 37 `Загальні положення про інвестиційну діяльність` Госпо дарського (Комерційного) кодексу України, у Закон України `Про режим іноземного інвестування`. Галузь використання: нормотворчі органи в Україні, міністерства й відомства, органи місцевого самоврядування та регіонального управління, вищі учбові заклади.`

Дата захисту: 28.09.2000

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Жушман В.П., к.ю.н., доц., 12.00.04. .