Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Пшонка Віктор Павлович

Господарсько-правові способи запобігання тінізації економіки

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: сукупність господарсько-правових способів запобігання тінізації національної економіки. Мета дослідження: обгрунтування необхідності підвищення ефективності використання господарсько-правових способів запобігання тінізації економіки на основі вивчення і комплексного аналізу вітчизняного і зарубіжного законодавства, практики його застосування, розробка на основі отриманих результатів практичних рекомендацій з удосконалення норм господарського законодавства України. Методи дослідження і апаратура: сучасні методи пізнання, категорії, закони і принципи формальної логіки. При проведенні дослідження використовувалися методи: аналізу й узагальнень, вибіркового дослідження, формально-логічний, системно-структурний, порівняльно-правовий, статистичний, історичний. Теоретичні і практичні результати: на основі комплексного аналізу господарсько-правових способів запобігання тінізації національної економіки, їх співставлення з теорією і чинним господарським законодавством розвинутих країн, розр облені практичні рекомендації з удосконалення національного законодавства. Результати дослідження широко висвітлювалися в періодичній пресі і були використані прокуратурою Донецької області при розробці відомчих нормативних матеріалів і практичних заходів, спрямованих на підвищення ефективності прокурорського нагляду за виконанням законодавства з метою запобігання тінізації економіки. Положення дисертаційної роботи також можуть бути використані в науково-дослідницькій роботі і в навчальному процесі за курсом господарського права. Новітність: здійснення комплексного дослідження господарсько-правових способів запобігання тінізації економіки України на всіх етапах організації і здійснення господарської діяльності, визначена сукупність господарсько-правових способів запобігання тінізації економіки, на основі виявлення моделей тінізації на всіх етапах організації і здійснення господарської діяльності, обгрунтовані основні умови і господарсько-правові способи легалізації тіньової економіки, обгрунтовані рекомендаці ї щодо напрямків удосконалення господарського законодавства України і підвищення ефективності його застосування в процесі детінізації національної економіки, розмежовано процеси тінізації і криміналізації економіки, уточнено понятійний апарат у розглянутій області економіко-правових знань, зокрема, поняття `тіньова економіка`, `тіньова господарська діяльність`, `фактори тінізації`, `господарсько-правові способи запобігання тінізації`. Галузь використання: нормотворчі органи в Україні, міністерства й відомства, вищі учбові заклади.`

Дата захисту: 20.07.2000

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Мамутов В.К., д.ю.н., проф.,акад. HАHУ, 12.00.04