Виконавець: Коваль В.М.

Тема: Застосування судами норм господарського права України

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): д.ю.н., проф. Подцерков-ний О.П.

Наукова установа: Національний університет «Одеська юридична академія»

Зауваження Академії правових наук: Тема не відповідає вимогам докторського дисертаційного дослідження, тобто є вузькосп еціал ізованою

Докторська дисертація зі спеціальності 12.00.04