Электронные книги по юридическим наукам бесплатно.

Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте.

 


 

 

 

 

 

УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історія органів внутрішніх справ

 

 

Науково-бібліографічний довідник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків

1999


 

Рекомендовано до друку

Методичною радою

Університету внутрішніх справ

“__ “_____ 1999 р., протокол №

 

 

 

            Історія органів внутрішніх справ. Науково-бібліографічний довідник. – Харків: Університет внутрішніх справ, 1999.

 

            Науково-бібліографічний довідник містить описи книг, статей з фондів ХДНБ ім.В.Г.Короленка, бібліотеки Університету внутрішніх справ та приватних зібрань українською, російською та іноземними мовами за період 1831-1999 р. Література систематизована за розділами виставки, а в середині розділів – за алфавітом авторів та назв. Бібліографічному описові передує шифр, за яким можна одержати ці видання в читальних залах ХДНБ ім.В.Г.Короленка або, бібліотеці УніВС, або замовити по міжбібліотечному абонементу.

            Довідник розрахований на викладачів, науковців, слухачів, курсантів, студентів юридичних та історичних вищих навчальних закладів, учнів спеціалізованих ліцеїв, практичних працівників правоохороних органів, широкого кола читачів.

 

Укладачі:       Кобєлєв Олексій Миколайович

                        Романова Леонора Іванівна

                        Герасимова Галина Миколаївна

                        Зайцев Леонід Олександрович

                        Головко Борис Георгійович

                        Безрук Сергій Іванович

                        Кириченко Володимир Євгенович

                        Гавриленко Олександр Анатолійович

                        Проневич Олексій Станіславович

                        Холод Юрій Анатолійович

                        Войцеховський Михайло Михайлович

                        Солодовнік Ігор Леонідович

                        Колесніков Сергій Дмитрович

Мещеряков Євген Валерійович

           

 

Наукові консультанти: Зайцев Л.О., канд. юрид. наук;

                                           Гавриленко О.А., канд. іст. наук.

 

 

 

Комп’ютерний набір: Колесніков С.Д.,  Гавриленко О.А.,

                                        Бурдін М.Ю., Воронін О.С.

 

 

Редактор С.М.Миценко

 

 

Відповідальний за випуск: Зайцев Л.О.

 

 

© Університет внутрішніх справ,  1999
Зміст:

 

      Вступ

…….

4

1        Виникнення функції та органів правоохоронної діяльності у державах стародавнього світу

 

…….

 

7

2        Становлення та розвиток правоохоронних систем у період ранньофеодальної монархії та формування  централізованих держав. Українське козацтво як одна з форм міліційних формувань

 

 

 

…….

 

 

 

8

3        Виникнення та розвиток поліційних систем у період абсолютизму

 

…….

 

9

4        Особливості формування поліцейської системи в українських землях /у складі Російської та Австрійської, Австро-Угорської імперій/

 

 

…….

 

 

13

5        Становлення буржуазної поліцейської системи у розвинених державах світу. Поліцейські реформи в Росії у другій половині XIXст.

 

 

…….

 

 

16

6        Розвиток поліцейських систем у першій половині XXст. Репресивна діяльність російської поліції

 

…….

 

25

7        Злам поліцейської системи Російської імперії в ході революції 1917 р. Міліція Тимчасового уряду. Створення міліції місцевих рад

 

 

…….

 

 

31

8        Особливості зламу старого поліцейсько-міліцейського апарату Росії в Україні. Народна міліція Центральної Ради. Державна варта гетьманату. Міліція Директорії. Органи внутрішніх справ ЗУНР. Міліція УРСР/1917-1920 рр./

 

 

 

…….

 

 

 

32

9        Міліція України у період НЕПу

…….

34

10   Радянська міліція в період становлення адмінистративно-командної системи, воєнного стану 1941-1945, післявоєнний період

 

 

…….

 

 

35

11   Організація та діяльність органів внутрішніх справ УРСР/50-х - 90-х років/. Реорганізація управління /децентралізація/ . Законодавчі засади організації та діяльності

 

 

…….

 

 

38

12   Розвиток світових поліцейських систем після другої світової війни. Правові засади. Організація, основні напрямки роботи по боротьбі зі злочинністю

 

 

…….

 

 

40

13   Участь України в діяльності Інтерполу у боротьбі зі злочинністю

…….

44


Вступ.

 

Важливим проявом будь-якого цивілізованого суспільства є наявність держави, яка повністю не зливається з суспільством, не розчиняється  в ньому, яка певним чином відокремлена, інституалізована у вигляді державної системи, яка має власні закономірності становлення, функціонування та розвитку, особливі потреби та інтереси. У найдавніші часи розрізнялись дві функції держави – забезпечення загального блага і здійснення організованого примусу. Здійснення примусових та охоронних функцій нині покладається на важливу складову частину державного механізму – органи внутрішніх справ.

Органи внутрішніх справ являються частиною державної виконавчої влади. Їх основними завданнями є захист прав і свобод громадян, охорона громадського порядку і забезпечення громадської безпеки; участь у розробці та реалізації державної політики щодо боротьби із злочинністю; запобігання злочинам, припинення, розкриття і розслідування їх, розшук осіб, які скоїли злочини, вжиття заходів щодо усунення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень; забезпечення виконання кримінальних покарань; безпека дорожнього руху та пожежна безпека тощо.

Функції органів внутрішніх справ виконують, залежно від історичних традицій, міністерства, комітети, а також інші відомства державної виконавчої влади.

Утворення органів внутрішніх справ тісно пов’язане з процесом виникнення держави, поява якої обумовлена відповідними потребами суспільства (ускладненням власне соціального життя, якісний стрибок якого виявив неспроможність “первинної демократії” забезпечувати і охороняти загальні інтереси). Необхідність виникнення держави та її структурних підрозділів здебільшого пов’язується із виникненням у суспільстві нерівності серед його членів, його диференціацією на певні соціальні верстви (класи, страти), зміною форми і характеру зв’язків між ними та суспільством, якісними змінами у суспільному виробництві, свідомості людей тощо.

Завершення розкладу влади родового ладу і утворення власне держави пов’язане з встановленням публічної влади та є її суттєвою ознакою. На відміну від збройних сил, наявність яких притаманна вже первинним формам публічної влади, створення правоохоронних органів, у тому числі й органів внутрішніх справ, є наступним етапом відчуження держави від суспільства. Держава через органи внутрішніх справ починає виступати як озброєна влада, що відокремлена, і стоїть не тільки над більшістю населення, але й над кожним окремим членом пануючого класу. Органи внутрішніх справ набувають характеру організованої частини публічної влади, органів  фізичного примусу у формі спеціалізованих підрозділів.

Згідно з науковою класифікацією історичних типів державно-правових систем органи внутрішніх справ можна поділити за наступними типами: рабовласницькі, феодальні, буржуазні та сучасні. Можна використовувати й загальноісторичну періодизацію (стародавня доба, середньовіччя, нова та новітня історія).

В умовах існування стародавнього типу державності (рабовласницької держави) органи внутрішніх справ ще не набули достатнього розвитку, як правило були відсутні спеціально побудовані на професійній основі підрозділи охорони громадського порядку і безпеки, боротьби зі злочинністю.

З переходом до середньовіччя (феодалізму) завершується процес інституалізації суспільства, його становлення як цілісності, що існує на певній території. Головною закономірністю становлення феодального суспільства є централізація всіх гілок влади, а провідною формою державної організації стає монархія. Для феодального періоду характерною є концентрація влади, розвинений державний механізм, виділення бюрократії, формування правових систем (джерелом права стають переважно “писані” закони), а в період абсолютної монархії відбувається і остаточне становлення системи органів внутрішніх справ.

Правоохоронно-репресивна функція держави стає особливо значною у так званих “поліцейських державах”, де все життя та діяльність, як населення, так і органів місцевої влади та самоуправління ставиться під жорстку опіку відповідних органів внутрішньої безпеки. Набуває поширення сам термін поліція або міліція.

Термін “поліція” має грецьке походження (“polіtеіa”) й спершу означало місто-державу (міська адміністрація). З часом він латинізувався та став звучати як “politia”, а в період пізнього середньовіччя (абсолютної монархії) під цим терміном у французькому написанні “police” або німецькому “polizei” стала розумітися виключно діяльність у сфері забезпечення громадського порядку або система виконавчих органів нагляду й примусу та спеціальні мілітарні підрозділи внутрішнього призначення (які в деяких державах отримали назву жандармерія).

Термін “міліція” походить від латинського слова “militia”, “militaris” – “військо”, “військовий”, яке з часом набуло значення озброєних добровольців, які виконують допоміжну функцію збройної охорони території, населення.

На зміну феодальній державі з її поліційним апаратом приходить держава буржуазна, характерною особливістю якої є поділ влади та утворення розгалуженої поліційної системи, побудованої на засадах дискретності. Буржуазна поліція в залежності від поліційного (державного) режиму виконує функцію як правоохоронну, так і репресивну, а від цього залежать і правові засади її організації та діяльності, структура, основні напрямки роботи.

В умовах початку ХХ століття поліція набуває особливого значення в системі державного механізму кожної держави, вперше робляться спроби створення організаційних форм міжнародного співробітництва національних поліційних систем.

В ході революції 1917 р. в Росії та Україні розпочався процес ліквідації старої поліції і вперше створюється робітничо-селянська міліція, розбудова якої виходить з ідей побудови соціалістичного державно-правового та суспільного ладу, через диктатуру пролетаріату. Становлення адміністративно-командної системи в СРСР перетворює систему НКВС на особливу “державу в державі” з притаманними їй в умовах тоталітаризму репресивно-каральними функціями.

Процес перетворення поліції на репресивний механізм держави характерний і для інших країн з тоталітарними режимами (нациським, фашистським, мілітарним).

Сучасні типи держав характеризуються здебільшого соціальною спрямованістю, демократичним режимом утворення та функціонування органів влади та управління, правовою формою державної діяльності. Органи внутрішніх справ виступають як важлива частина виконавчої влади. Їх діяльність спрямована на захист інтересів більшості членів суспільства. Міжнародна інтеграція призвела до створення міжнародних поліційних організацій, таких як Інтерпол та інш. під егідою ООН.

Підсумовуючи сказане необхідно підкреслити наявність у процесі виникнення, становлення та розвитку органів внутрішніх справ двох широких періодів.

Перший охоплює час до ХVIII ст. Для цього етапу характерною є наявність органів державної влади, які виконують поліцейські функції поряд з іншими (адміністративними та судовими).

Другий етап починається з появою професійної поліції (міліції)  як спеціального органу виконавчої влади, що виконує виключно правоохоронну функцію (охорона громадського порядку, боротьба з кримінальною злочинністю та інш.).

Вже протягом кількох років в Університеті внутрішніх справ для слухачів викладається спеціальний курс “Історія органів внутрішніх справ”. Його предметом є вивчення світового та вітчизняного історичного досвіду становлення та розвитку системи органів внутрішніх справ, їх окремих підрозділів відповідно до завдань  профільної підготовки спеціалістів на усіх факультетах згідно з спеціалізаціями. Вивчення його дозволить поглибити історико-правові знання курсантів, активно сприятиме вихованню нової генерації висококваліфікованих професіоналів-юристів, спеціалістів для системи МВС України ХХІ сторіччя.

Вивчаючи історію держави і права України, зарубіжних країн, професійно орієнтовані спеціальні навчальні курси слухачі, курсанти, студенти Університету виконують курсові контрольні роботи, готують реферати, пишуть наукові доповіді, працюють у групі “Пошук”. Напрямок цієї діяльності тісно пов’язаний з проблематикою історії органів внутрішніх справ. Саме необхідністю у ході творчої роботи постійно звертатися до спеціальної літератури й зумовлена була спільна праця співробітників Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г.Короленка та викладачів кафедри теорії та історії держави і права Університету внутрішніх справ по укладанню цього невеликого за обсягом, але вкрай потрібного бібліографічного довідника.

Бібліографічний довідник буде дуже корисним молодим викладачам, науковцям, аспірантам та ад’юнктам наукові пошуки яких пов’язані з організацією та діяльністю органів внутрішніх справ. Література в довіднику розташована за розділами відповідно до структури навчальної програми спецкурсу. Це надає можливість легко вибрати необхідні праці з тієї чи іншої проблеми, того чи іншого періоду. Бібліографічний довідник містить не лише літературу, що зберігається у фондах бібліотеки ім. В.Г.Короленка. У ньому наводяться й твори, якими можуть користуватися читачі бібліотеки Університету внутрішніх справ та бібліотеки Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого, а також книги, які не вдалося виявити у їхніх сховищах. Оскільки все ж переважна більшість літератури належить зібранню бібліотеки ім. В.Г.Короленка, укладачі вважали за можливе вказуючи шифр книги не зазначати кожного разу її приналежність до цієї бібліотеки. Книги ж із зібрання Університету та Академії мають не лише шифр, а й відповідну позначку.

            Бібліографічний довідник укладено на підгрунті виставки документів з фонду Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г.Короленка. З приводу цього висловлюємо щиру подяку укладачам каталогу виставки – співробітникам бібліотеки О.М.Кобєлєву, Л.І.Романовій та Г.М. Герасимовій, за виконану ними величезну працю по віднайденню надзвичайно рідкісних і маловідомих матеріалів з історії органів внутрішніх справ. Дякуємо також адміністрації бібліотеки за розуміння проблем, що стоять перед викладачами Університету внутрішніх справ та допомогу у роботі.

 

Л.О.Зайцев,

О.А.Гавриленко.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАРОДАВНІЙ СВІТ

 

1       Виникнення функції та органів правоохоронної діяльності у державах стародавнього світу

 

Азізьян О. Хто були перші поліцейські // Іменем закону.-1996.-№ 6.-С.12.

 

84384 Андреевский И.Е. Полицейское право: Соч. в 2-х т. – изд. 2-е , испр. и доп. – СПб.: Тип. литогр. А.Е. Ландау, 1876.

 

1042291 Андреевский И.Е. Полицейское право. Т.1 (Введение и Ч.1, полиция безопасности 2-изд., испр. и доп. –СПб: Тип. В.В. Тротц, 1874.-648 с.

 

А 766283 Белицкий М. В соответствии с законами // Белицкий М. Забытый мир шумеров. – М., 1980. – Гл. 5. – С.356-388.

 

К3-84-6987 Большаков О.Г. Социально-экономический строй города // Большаков О.Г. Средневековый город Ближнего Востока VII середина XIII в. : Соц.- эконом. отношения.- М., 1984.- Гл. 6.- С. 262-297.

 

К3- 12519 Закс В.А. Отражение общественной структуры в судебной практике средневековой Норвегии // Классы и сословия средневекового общества. - М., 1988.- С.155-160.

 

А 563375 Литаврин Г.Г. Государство // Литаврин Г.Г. Как жили византийцы.- М., 1974.- Гл.2.-С.38-72.

 


ЕПОХА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

 

2       Становлення та розвиток правоохоронних систем у період ранньофеодальної монархії та формування  централізованих держав. Українське козацтво як одна з форм міліційних формувань

 

К3-84-619 Ашрафян К.З. Город-средоточие военно-административной власти феодалов. Городское управление. Судебная администрация. // Ашрафян К.З. Средневековый город Индии XIII века.-М., 1983.-Гл.3.-С.9-106.

 

46883 Дживелегов А.К. Городское устойство и городское управление. Городское право, гражданское и уголовное его значение. Городские суды // Дживелегов А.К. Средневековые города в Западной Европе.- СПб., 1902.- Гл., II., XI, XII.- С.107-120.

 

А 167355 Компан О.С. Умови розвитку міст. Міста Лівобережної України в складі Російської держави // Компан О.С. Міста України в другій половині XVII ст.- К., 1963.- Гл.2.- С.138-160.

 

А 167355 Компан О.С. Умови розвитку міст. Міста України в адміністративно-політичній системі Речі Посполитої // Компан О.С. Міста України в другій половині XVII ст.- К., 1963.- С.107-138.

 

Михайленко П.П. Суды и наказания в Сечи Запорожской // Іменем закону. – 1993. – 3, 10,17 вересня.

 

Мулукаев Р.С. Полиция в России (IX в.- нач.XXв.).-Нижний Новгород, 1993.

 

369391 Петрушевский Д.М. Муниципальный строй империи и его эволюция //

Петрушевский Д.М. Очерки из истории средневекового города и государства.-М.,1922.-С.82-105.

 

369391 Петрушевский Д.М. Общественный и политический строй древних германцев // Очерки из истории средневекового города и государства. -М., 1922.-С.152-169.

 

369391 Петрушевский Д.М. Общие черты государственной организации остготского королевства // Петрушевский Д.М. Очерки из истории средневекового города и государства.-М, 1922.-С.273-276.

 

369391 Петрушевский Д.М. Политический и общественный строй франков и его эволюция // Петрушевский Д.М. Очерки из истории средневекового города и государства. - М., 1922.-С.216-379.

 

369391 Петрушевский Д.М. Политический строй англо-саксонского общества // Петрушевский Д.М. Очерки из истории средневекового города. -М., 1922.- С.229-239.

 

12516 Тарасов И. Личное задержание как полицейская мера безопасности. Ч.2. Политический арест в России. Отд. 1. Периоды докняжеский, княжеский и царский. -К.: Тип. ун-та, 1877.-181 с.+VII с.

 

Чайковський А.С., Щербак М.Г. За законом і над законом. З історії адміністративних органів і поліцейсько-жандармської системи в Україні (ІХ – початок ХХ ст.). – К.: Україна, 1996. – 269 с.

НОВА ІСТОРІЯ

 

3       Виникнення та розвиток поліційних систем у період абсолютизму

 

К4-3098 Буганов В.И. Местное управление. // Буганов В.И. Мир истории: Россия в XVII столетии.-М.,1989.-С.107-117.

 

К3-83-228 Голикова Н.Б. Организационные особенности, обязанности и правовое положение служилых людей Астраханских городов // Голикова Н.Б. Очерки по истории городов России конца XVII – начала XVIII в.- М., 1982 .- С.48-57.

 

Б 40435 Горбань М. Слово й діло государеве.- Х.: Рух, 1930.- 234 с.

 

К3-6329 Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и ее роль в фрмировании абсолютизма / АН СССР. Ин-т истории СССР.- М.: Наука, 1987.-С.228.

 

М        Город Кишинев: Полицейское управление // Журн. м-ва внутр. дел.-1845.-Ч.9.-с.385.

 

М       Елисеев Г.З. Проект преобразования С.-Петербургской полиции // Современник. – 1865. - № 3, отд. П. – С.117-130.

 

558007 Зарудный М.И. Лондонская полиция. // Зарудный М.И. Общественный быт Англии: очерки земства, города и суда с характеристикою соответствующих учреждений Франции и современных преобразований в России. – СПб., 1865.- Гл. 3.- С.119-127.

 

М   Извлечение из отчета Санкт-Петербургского обер-полицмейстера, за 1837 год // Журн. м-ва внутр. дел.-1838.-№ 3.-С.440-431.

 

    Инструкция старшим и младшим полицмейстерам [от 2 июля 1854] // Журн. м-ва внутр. дел.-1854.-№ 9.-С.3-12.

 

329159 Исторический обзор развития административно-полицейских учреждений в России, с Учреждения о губерниях 1775 г. до последнего времени / Сост. Е. Анучин. – СПб: Тип. мин-ва внутр. дел, 1872.- 238 с.

 

УніВС 67.301.163.2  История полиции России. Краткий исторический очерк и основные документы. Учеб. Пособие / Под ред. В.М.Курицына. – М.: Изд-во «Щит-М»,1998. – 200 с.

 

А 167355 Компан О.С. Умови розвитку міст. Міста Лівобережної України в складі Російської держави // Компан О.С. Міста України в другій половині XVII ст.- К., 1963.- Гл.2.- С.138-160.

 

А 167355 Компан О.С. Умови розвитку міст. Міста України в адміністративно-політичній системі Речі Посполитої // Компан О.С. Міста України в другій половині XVII ст.- К., 1963.- С.107-138.

 

К3-82-5060 Лэйн Э.У. Правление // Лэйн Э.У. Нравы и обычаи египтян в первой половине XIX в.- М., 1982.- Гл.4 .- С.123-139.

 

М        Меры против распространения преступлений в Богемии // Журн. м-ва внутр. дел.-1844. Ч.6.- С.509-510.

 

Мулукаев Р.С. Полиция в России (IX в.- нач.XXв.).-Нижний Новгород.-1993.

 

М         Новое устройство торговой полиции в С. Петербурге // Журн. м-ва внутр. дел.-1843.-Ч.1. - С.115-157.

 

М      Образование и действие парижской полиции // Журн. м-ва внутр. дел.-1843.-Ч.1.- С.466-468.

 

М            Об определении помощников городничих в некоторых уездных городах Пензенской губернии // Журн. м-ва внутр. дел.-1840.- № 9.- С.LXXVII-LXXIX.

 

М            [Об устройстве в Казани каменных полицейских будок, вместо деревянных] // Журн. м-ва внутр. дел.-1854.-Ноябрь.-С.77-78

 

М    О дозволении Генерал-Губернаторам переводить из одного города в другой полицмейстеров и городничих // Журн. м-ва внутр. дел.-1840.-№ 12.- С. CXXXIV.

 

М         О правилах по отчетности в суммах Городских Полиций // Журн. м-ва внутр. дел.-1854.-Ноябрь.- с.27-28.

 

М          О сельских ворах и учреждении сельской полиции в Англии // Журн. м-ва внутр. дел.-1839.-Ч.34.- № 10.- С. 236-269.

 

М         О содержании чиновникам Городских Полиций и Жандармам, во время командировок // Журн. м-ва внутр. дел.-1831.- С. 34-35.

 

М        О сокращении срока тулупам и полушубкам полицейской и пожарной команды в Санкт-Петербурге // Журн. м-ва внутр. дел.-1854.- Дек. С. 155-156.

 

М         Отчет лондонской полиции за 1844 г. // Журн. м-ва внутр. дел.-1845.- Ч.9.- С.535--536.

 

М           Отчет московского обер-полицмейстера за 1840 год // Журн. м-ва внутр. дел.-1841.- Ч.XLI.- № 7.- С. 1-61.

 

Полиция и милиция России: Страницы истории. - М.: Наука, 1995.- 318 с.

 

М         Полиция мануфактурной и ремесленной промышленности во Франции // Журн. м-ва внутр. дел.-1854.- № 7.- Отделение  IV.- С. 41-46.

 

М       Правительственные действия. 50. Об отнесении на счет городских доходов С.-Петербурга издержек на содержание полицейских ялов // Журн. м-ва внутр. дел.-1854.- № 8.- С. 121-122.

 

М       Правительственные действия по делам об арестантах. 51. О надзоре за полицейской частью в С.-Петербурге. 52. О порядке суда над поселянами за допущение арестантов к побегу. 53. О наградах за поимку беглых // Журн. м-ва внутр. дел.-1854.- февр.- С. 164-166.

 

Прокопович В. Київська міліція // Наше минуле. – 1918. – Ч. 1. – С. 74-84.

 

А 703808 Рабинович М.Г. Тюрьмы // Рабинович М.Г. Очерки этнографии русского феодального города: Горожане, их общественный и домашний быт. -М.,1978.-С.97-100.

 

5810 Сергеевский Н.Д. Наказание в русском праве XVII века : исследование. – СПБ.,1877.-300 с.

 

Пм 679-74 /1  Сизяков М.И. Учереждение регулярной полиции России первой половины XVII в. и их архивы в настоящее время // Вспомогат. истор. дисциплины.- [Б.и.]; 1974.- Сб.1.-С.24-31.

 

М    Состав и устройство земской полиции в губерниях остзейских // Журн. м-ва внутр. дел.-1843.- Ч.4.- С. 204-242.

 

М     Сравнение полицейского устройства в Париже и в Лондоне// Журн. м-ва внутр. дел.-1845.- Ч. 9.-С. 161-166.

 

М  Сравнительная статистика преступлений в Париже и в Лондоне // Журн. м-ва внутр. дел.-1843.- Ч.2.- С . 443-457.

 

М  [Судебная и полицейская власть Магистрата остзейских городов] // Журн. м-ва внутр. дел.-1843.- Ч.3.- С. 414-415.

 

М           Тарасов И. История русской полиции и отношение ее к юстиции: Эпоха смешения полиции и юстиции 1718-1775 гг. // Юрид. вестн.-1884.-№  2.- С.177-213.

 

М Тарасов И. История русской полиции и отношение ее к юстиции: Эпоха попыток к разграничению полиции и юстиции. // Юрид. вестн.-1884.-№  3.- С. 383-411.

 

М Тарасов И. История русской полиции и отношение ее к юстиции: Эпоха выделения из суда расправы  и отождествления последней с полицейским судом 1802-1826 // Юрид. вестн.-1884.- № 4.- С.551-574.

 

М Тарасов И. История русской полиции и отношение ее к юстиции: Эпоха выделения расправы из полицейского суда 1826-1858 // Юрид. вестн.-1884.-№ 9.- С.412-445.

 

М    Увеличение штатов полиций // Журн. м-ва внутр. дел.-1854.- Ноябрь.- С. 11.

 

М       Указ Правительствующего Сената от 3 декабря 1830 года, о назначении содержания чиновникам градских полиций и жандармам, во время командировок // Журн. м-ва внутр. дел.-1831.- Кн.2.- С. 23-26.

 

М         [Управы благочиния, в которых председательствуют полицмейстеры, существующие независимо от магистратов в некоторых остзейских городах] // Журн. м-ва внутр. дел.-1843.- Ч.3.- С. 414-415.

 

М      Устройство полицейского управления // Журн. м-ва внутр. дел.-1841.- № 6.-С. 320-332.

 

Чайковський А.С., Щербак М.Г.  За законом і над законом. З історії адміністративних органів і поліцейсько-жандармської системи в Україні (ІХ – початок ХХ ст.). – К.: Україна, 1996. – 269 с.

 

*  *  *

 

Emsley, Clive. Crime and society in England, 1750-1900.- NY: Longman, 1987.

(Преступность и общество в Англии 1750-1900 гг.).

 

Harrison R.  The story of the world’s police.-London, 1954.

(Історія поліції).

 

 

Palmer, Stanley H. Police and protest in England and Ireland, 1780-1850.-NY: Cambridge University press, 1988

(Поліція та протест в Англії та Ірландии у 1780-1850рр.)

 

Smith, Philip Thurmond. Policing Victorian London.- Westport GT: Greenwood press, 1985.

(Поліція вікторианського Лондону).

 

Steedman, Carolyn. Policing the Victorian Community, 1856-1880.- London:Routledge and Kegan Paul, 1984.

(Поліція вікторіанського співтовариства, 1856-80 рр.)

 

The Encyclopedia Britanica. A dictionary of arts, sciences, literature, and general information. 11th ed. – New York: The Encyclopedia Britanica Co, 1910-1911.   703384  Vol. 21: Payn-Polka. 1911. – 984 p. 

(Історія створення поліції у Великобританії, США, Франції, Німеччині, Австрії, Бельгії, Швейцарії, Росії. – С. 978-981).

 

И14052  The new Universal Library  . – London: Intern. Learning Systems Corp., Lmtd, 1969 . – Vol 11: PHR – ROC. – 480 p.  

(Історія виникнення поліції у Великобританії).


 

4       Особливості формування поліцейської системи на українських землях (у складі Російської та Австрійської, Австро-Угорської імперій)

 

 

329159 Анучин Е. Исторический обзор развития административно-полицейских учреждений в России, с учреждения о губерниях 1775 г. до последнего времени СПб.:Тип. М-ва внутр. дел, 1872.- 238 с.

 

Багалей Д. Состояние полиции в малороссийских городах ХУШ в. // Киевская старина, - 1882. - № 8.

 

531728 Военно-полицейская служба ополчений России // Армия и полиция в аппарате эксплуататорских государств: (Ист. очерки) Сб. ученных трудов.- Свердловск, 1973.- с.70-91.

 

М      Высочайший Указ, данный Правительствующему Сенату в Санкт-Петербурге в 7 день марта 1831 года, о новом порядке определения чиновников  в Городничие и Полицмейстеры // Журн. М-ва внутр. дел.-1831.-Кн. 2.-С.81-83.

 

М      Гольцев В. Полиция нравов по русскому законодательству  XVIII века // Юрид. вестн.-1884.- №  9.- С.218-257.

 

А 774750 Ерошкин Н.П. Крепостническое самодержавие и его политические институты: ( Первая половина XIX века ).- М.:Мысль, 1981.- 252 с.

 

           Инструкция старшим и младшим полицмейстерам [от 2 июля 1854] // Журн. м-ва внутр. дел.-1854.-№ 9.-С.3-12.

 

329159 Исторический обзор развития административно-полицейских учреждений в России, с Учреждения о губерниях 1775 г. до последнего времени / Сост. Е. Анучин. – СПб: Тип. м-ва внутр. дел, 1872.- 238 с.

 

ЮА  Х2(2)5  И 90 История полиции дореволюционной России :[Сб. док. и материалов]: Учеб. пособие.-М.,1981.

 

УніВС 67.301.163.2  История полиции России. Краткий исторический очерк и основные документы. Учеб. Пособие / Под ред. В.М.Курицына. – М.: Изд-во «Щит-М»,1998. – 200 с.

 

10056 Качалов Н.В. О волостных и сельских судах в древней и нынешней России.// Сб. гос. знаний / Под. ред. В.П. Безобразова. Т.VII. – СПб., 1880.- С. 128-149.

 

М  Колдаев А.В. Следствие и полицейское дознание по Своду законов Российской империи 1857 г. // Известия вузов. Правоведение. – 1988. - № 1. – С. 90-96.

 

М     Краткий годовой отчет Санкт-Петербургского обер-полицмейстера за 1839 год // Журн. м-ва внутр. дел.-1840.-Ч.35.-№ 1.-С.1-52.

 

М Краткий годовой отчет Санкт-Петербургского обер-полицмейстера за 1840 год // Журн. м-ва внутр. дел.-1841.-№ 2.-С.153-222.

 

М       Краткий обзор правительственных действий министерства внутренних дел за 1844 год: Гл. 5. Часть полицейская // Журн. м-ва внутр. дел.-1845.-Ч.12.- С.477-479.

 

А 531728 Ливчак Б.Ф. Военно-полицейская служба ополчений России (1806-1917гг.) // Армия и полиция в аппарате эксплуататорских государств: (Ист. очерки): Сб. учен. тр. Вып.23.- Свердловск, 1973.-С.92-113.

 

Мулукаев Р.С. Полиция в России (IX в.- нач.XXв.).-Нижний Новгород, 1993.

 

М           О новом штате Киевской городской полиции // Журн. м-ва внутр. дел.-1854.-Ноябрь.-С.9-10.

 

М     О переименовании Бердянского порта городом и учреждение в нем полиции и ратуши // Журн. м-ва внутр. дел.-1841.-Ч.39.- № 1.- С. IX-XVII.

 

М      О правилах по отчетности в суммах Городских Полиций // Журн. м-ва внутр. дел.-1854.-Ноябрь.- с.27-28.

 

М  О дозволении Генерал-Губернаторам переводить из одного города в другой полицмейстеров и городничих // Журн. м-ва внутр. дел.-1840.-№ 12.- С. CXXXIV.

 

УніВС 67.2(4 Рос) О-64 Органы и войска МВД России. Краткий исторический очерк. – М.: Объединенная редакция МВД России, 1996.

 

Первые лица МВД государства Российского (1802-1997 гг.). К 200-летию   Министерства внутренних дел России. Иллюстрированный альбом. – Ростов-на-Дону: РВШ МВД РФ. – 1997.- 124 с.

 

Полиция и милиция России: Страницы истории. - М.: Наука, 1995.- 318 с.

 

Прокопович В. Київська міліція // Наше минуле. – 1918. – Ч. 1. – С. 74-84.

 

487730, 250200 Проскуряков Ф. Руководство к познанию действующих  русских государственных гражданских  уголовных  и полицейских законов.-3. Уголовные и полицейские законы.- СПб.:Тип. Королева, 1854. 

 

329873 Проскуряков Ф. Руководство к познанию действующих  русских государственных гражданских  уголовных  и полицейских законов.- // Уголовные и полицейские законы.- 3-е изд., испр. и доп.- СПб.: Тип. 3 Отд. собст. Его Императ. Величества канцел., 1862.- 272 с.

 

А – 634781  Сизиков М.И. Становление центрального и столичного аппарата регулярной полиции России в 1 четверти ХУШ в. // Научные труды (Свердловский юридический институт), 1975, вып. 44. – С. 5-39.

 

Пм 679 – 74/1  Сизиков М.И. Учреждения регулярной полиции России первой половины ХУШ в. и их архивы в настоящее время // вспомогательные исторические дисциплины, 1974. – Сб. 1. – С. 24-31.

 

А – 482611  Сизиков М.И. Расширение полицейского аппарата России в 30-х годах ХУШ в. // Сборник аспирантских работ (Свердловский юридический институт) , 1971, - Вып. 11. – С. 80-88.

 

А – 438611  Сизиков М.И. О судебно-следственных функциях полицмейстерских канцелярий в России  в первой четверти ХУШ в. // Сборник аспирантских работ (Свердловский юридический институт), 1970. - № 11. – С.87-93.

 

А – 427548  Сизиков М.И. Изменение регулярных полицейских органов в России в 1725-1732 гг. (По материалам законодательства). // Сборник аспирантских работ (Свердловский юридический институт), 1969. -  вып. 9. – С. 231-241.

 

А – 427548 Сизиков М.И. Изменение регулярных полицейских органов в России в 1725-1732гг. (По материалам законодательства) // Сб. аспирант. работ.- Сведловск, 1969.-Вып.9.-С.231-241

 

УВД 66318 Сизиков М.И. История полиции России (1718-1917), Вып.1.Становление и развитие общей регулярной полиции в России XVIII в.-М, 1992.

 

УВД 66320 Сизиков М.И., Борисов А.В., Скрипилев А.Е. История полиции России (1718-1918гг.)Вып. 2. Полиция Российской XIX-нач.XXв.-М., 1992.

 

А 425319 Сизиков М.И. О начале организации регулярной полиции в Москве и периферийных городах России /Сборник. аспирант. работ – Свердловск, 1969.-Вып.10.-С.263-270.

 

А 482611 Сизиков М.И. Расширение полицейского аппарата России в 30-х годах XVIII в. / Сб. асп. работ .-Свердловск, 1971.-Вып. 11.- С.80-88.

 

А 531728 Сизиков М.И. Центральный и столичный полицейский аппарат России в 1732-1740 гг. // Армия и полиция в аппарате эксплуататорских государств : (Ист. очерки):Сб. учен. тр. Вып. 23.-Свердловск, 1973.-С.70-92.

 

А 634781  Становление центрального и столичного аппарата регулярной полиции  России в I-ой четв. XVIII в. – Свердловск, 1975.- Вып.44.- С.5-39.

 

Талдикін О.В. Міська поліція в Україні в першій половині ХІХ століття.// Вісник Університету внутрішніх справ. – 1998. - №3-4. - С.117-126.

 

М           Тарасов И. История русской полиции и отношение ее к юстиции: Эпоха смешения полиции и юстиции1718 -1775 гг. // Юрид. вестн.-1884.-№  2.- С.177-213.

 

М Тарасов И. История русской полиции и отношение ее к юстиции: Эпоха попыток к разграничению полиции и юстиции. // Юрид. вестн.-1884.- №  3.- С. 383 - 411.

 

М Тарасов И. История русской полиции и отношение ее к юстиции: Эпоха выделения из суда расправы  и отождествления последней с полицейским судом 1802-1826 // Юрид. вестн.-1884.- № 4.- С. 551-574.

 

М Тарасов И. История русской полиции и отношение ее к юстиции: Эпоха выделения расправы из полицейского суда 1826-1858 // Юрид. вестн.-1884.-№ 9.- С.412-445.

 

М      Устройство полицейского управления // Журн. м-ва внутр. дел.-1841.- № 6.-С. 320-332.

 

Чайковський А.С., Щербак М.Г. За законом і над законом. З історії адміністративних органів і поліцейсько-жандармської системи в Україні (ІХ – початок ХХ ст.). – К.: Україна, 1996. – 269 с.

 

 

 

 

5       Становлення буржуазної поліцейської системи у розвинених державах світу. Поліцейські реформи в Росії у другій половині XIX ст.

 

70670 Алфавитный сборник распоряжений Сант-Петербургскому  градоначальству полиции, извлеченных из приказов за 1886-1885гг.- СПб.:Тип. канцелярии С.П.Б. градоначальника, 1886.- 552 с.

 

84384 Андреевский И.Е. Полицейское право: Соч. в 2-х т. – Изд. 2-е , испр. и доп. – С-Пб, Тип. литогр. А.Е. Ландау, 1876.-727 c.

 

1042291 Андреевский И.Е. Полицейское право. Т.1 (Введение и Ч.1, полиция безопасности 2-изд., испр. и доп. –СПб: Тип. В.В. Тротц, 1874.-648 с.

 

74695 Андреевский И. Лекции по истории полицейского права и земских учреждений в России / Сост. Д.Волков.- СПб: Изд. Волков, 1883.-69 с.

 

10056 Андреевский И.Е. По поводу статьи г. Тарасова «Полицейское право» // Сб. гос. знаний / Под ред. В.П. Безобразова.- Т – VIII.-СПб, 1880.- С.44-45.

 

559511 Андреевский И. Репетиториум  полицейского права.- 2-е изд., испр. и доп.- Х.:Тип. В.С.Бирюкова, 1889.-256 с.

 

461024 Андреевский И. Репетиториум полицейского права. Ч.1. Полиция безопасности Х.:Тип.ун-та, 1888.-390 с.

 

17363 Антонович А.Я. Курс государственного благоустройства (полицейского права). Ч.2.-К.: Тип. ун-та, 1890.-312.с.

 

461688 Антонович А.Я.  Курс государственного благоустройства (полицейского права). Ч.1.-К:Тип.В.И. Завадзского, 1890.- 410с.

 

14226 Антонович А.Я. Полицейские органы// Курс государственного благоустройства

( Полиц. право) Ч.1.- К.; 1889.- с.99-133.

 

465046 Беллин Э.Ф. Антропология и значение ее для науки права: Прил. антропометр. данных к судебно-следствен. целям. – Х.:Тип. Зильберберга, 1895.- 31 с.+ 4 Таб.

 

М        Блинов Н. Документы, относящиеся до судебной реформы 1864 года. 1. О составе судебной полиции //Журн. м-ва юстиции.-1915.- № 8.- (Окт.)- С.227-242.

 

М          Борисов А. (Министры внутренних дел царской России) // Советская милиция. – 1991. - № 1-12; 1992. - № 1-2; Милиция. – 1992. - № 1.

 

М        Бразоль Б.А. Методология следственного осмотра.// Журн. м-ва юстиции.-1914.- № 8.-  С.229-259.

 

М       Бразоль Б.А. Методология следственного осмотра.// Журн. м-ва юстиции.-1915.- № 4.- (Апр).- С.229-267.

 

562069 Бунге Н. Полицейское право: Курс. читан. в ун-те св. Владимира.- К.: Тип. ун-та, 1869.-134 с.

 

К2-21460 Буржуазные реформы в России  второй половины XIX века.-Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1988.-139 с.

 

А 78 464 Валуев П.А. Дневник министра внктренних дел. В 2т. Т.1. 1861-1864гг.- М.: Изд-во АН СССР, 1961.-422 с.

 

А 78465 Валуев П.А Дневник министра внутренних дел. В 2т. Т.2 1865-1876гг. – М.: Изд-во АН СССР, 1961.- 587 с.

 

26366 Варадинов Н. История министерства внутренних дел. Ч.3 Кн.4.-СПб.: Тип. м-ва внутр. дел, 1862.-224 с.

М     В.Г.  Реорганизация министерства внутренних дел во Франции // Журн. м-ва юстиции.- 1898.- № 3.- (Март).- С.252-258.

 

75905 Видок. Записки начальника тайной полиции . Т.3.-СПб.: Тип. Р. Голика, 1877.-265 с.

 

А–559183 Воробейкова Т.У., Дубровина А.Б. Преобразование административного-полицейского аппарата  суда и судебной  системы России во II-й половине XIX в. : Учеб. пособие.-К.: КВШ МВД СССР, 1973.- 67 с.

 

453305 Вульферт А. Реформа предварительного следствия. М.: Тип. А.И. Мамонтова, 1881.- 42 с.

 

24114 Вульферт А  Методы, содержание и задачи науки уголовного права. - Ярославль:Тип.- литогр. Г.Фальк, 1891.-35 с.

 

М      Высочайшие повеления. Высочайше утвержденные мнения государственного совета. О возложении на местные полицейские управления некоторых обязанностей уездных судов // Журн. м-ва юстиции.-1867.- № 4.-  С.6-7.

 

М      Галайко В. «Люди оружия» // Милиция.-1993.-№ 4.-С.70-71.

 

43622 Гессе-Вартег Э. фон. Судопроизводство. // Гессе-Вартег Э. фон. Китай и китайцы: Жизнь, нравы и обычаи современного Китая.- СПб., 1900.- С.44-55.

 

М       Громека С. Последнее слово о полиции // Рус. вестн.-1859.-Т.20.-С.635-653.

 

32188 Гурвич Б.  Задачи уголовной политики.- СПб.: Тип.-литогр. К.Л. Пентковского, 1895.- 142с.

 

465046 Даневский В. Рецензия // Журнал гражданского и уголовного права.- 1891.- Кн.1.-С.129-141.- Рец. на кн.: Пусторослев П.П. Понятие о незаменимой саморасправе как учреждении уголовного права.- М.,1890.

 

75018 Департамент полиции.// Учереждения министерств. Т.1, Ч.2.- СПб : [Б.и.], 1892.-С.47-48.

 

А774050 Ерошкин Н.П. Крепостническое самодержавие и его крепостнические институты (Первая половина XIX века).- М.:1981.-252 с.

 

К3-83—3907 Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России.-3-е изд., перераб. и доп.- М.:Высш. шк., 1983.- 352 с.

 

561129 Есипов В.В. Полицейский надзор и круговая порука // Некоторые спорные вопросы уголовного права.- Варшава, 1899.-С.46-51.

 

Жандармерия и охранка конца ХІХ – начала ХХ века: Сб. документов государственных архивов Украины. – Днепропетровск: [Б.м.], 1996. – 152 с.

 

Жилинский В. Организация и жизнь охранного отделения в времена царской власти // Голос минувшего. – 1917. -№ 9-10. – С. 247-306.

 

М     Инструкция чинам полицейских управлений по предмету ведения метрических книг для записи браков, рождения и смерти раскольников // Судеб журн.-1874.-сент.-окт.- С.10-13.

 

329159 Исторический обзор развития административно-полицейских учреждений в России, с учреждения о губерниях 1775 г. до последнего времени СПб.:Тип. М-ва внутр. дел, 1872.- 238 с.

 

ЮА  Х2(2)5  И 90 История полиции дореволюционной России :[Сб. док. и материалов]: Учеб. пособие.-М, 1981.

 

УніВС 67.301.163.2  История полиции России. Краткий исторический очерк и основные документы. Учеб. Пособие / Под ред. В.М.Курицына. – М.: Изд-во «Щит-М»,1998. – 200 с.

 

10056 Качалов Н.В. О волостных и сельских судах в древней и нынешней России.// Сб. гос. знаний / Под. ред. В.П. Безобразова. Т.VII. – СПб., 1880.- С. 128-149.

 

М     К вопросу о дознании // Журн. м-ва юстиции.-1896.- № 6.-С.191-195.

 

510 Клод С. Записки начальника полиции во время второй империи.- СПб.: Тип. Кроевского А.А, 1881.-224 с.

 

М      Колодаев А.В. Следствие и полицейское дознание по “Своду законов Российской империи 1857 г.”// Изв. вузов. Правоведение.- 1988.-№1.- С.90-96.

 

М         Левенстим А.А. Предварительное следствие по судебным уставам, его недостатки и меры к улучшению // Журн. м-ва юстиции.-1895.- № 11.-  С.103-166.

 

М        Левенстим А.А.  [Рецензия]  // Журн. м-ва юстиции.-1895.- № 11.-  С.173-175.- Рец. на кн.: Гросс Г. Руководство для судебных следователей, чинов общей и жандармской полиции и др: Пер. с нем. Вып.1.- Смоленск: [Б.И.], 1895.-177с.

 

369775 Левитский Ф.Ф. Полицейское право. - Х., 1896.- 165 с.

 

465046 Левитский В.Ф. Предмет, задача и метод науки полицейского права. -Х.: Тип. А. Дарре, 1884.-25 с.

 

А 531728 Ливчак Б.Ф. Военно-полицейская служба ополчений России (1806-1917гг.) // Армия и полиция в аппарате эксплуататорских государств: (Ист. очерки): Сб. учен. тр. Вып.23.- Свердловск, 1973.-С.92-113.

 

М  Люблинский А.И. Новый итальянский устав судопроизводства. Судебная полиция // Журн. м-ва юстиции.-1913.- № 5.-  С.96-128.

 

95898 Материалы для пересмотра законоположений о порядке производства предварительных следствий /Изд. м-ва юстиции. - СПб.: Тип. правительствующего сената, 1882.- 428с.

 

482134 Материалы для пересмотра законоположений о порядке производства предварительных следствий: Прим. первое. Отчет высочайше учрежден в 1869 г. комиссии для исслед. недостатков соврем. состояния следственной части. / Изд. м-ва юстиции.- СПб: Тип. правительствующего сената, 1883.-241 с.

 

95898 Материалы для пересмотра законоположений о порядке производства предварительных следствий. –СПб: Тип. правительствующего сената, 1882.-428с. (Полиция Англии, Франции, Италии, Германии, России ее участие в расследовании преступлений).

 

2100 Миклашевский В.О. О средствах представления обвиняемого в суде и пресечения ему способов уклоняться от следствия и суда. Т.1.- Варшава, 1872.- 323 с.

 

558049 Министерство внутренних дел // Юридическая энциклопедия.: Практ. руководство к своду законов Российской империи. К1.-Пг.: Изд. «Жизнь и суд», 1916.-С.59-61.

 

50054-50056 Министерство внутренних дел: Ист. очерк 1802-1902.-СПб.-1902.

 

ЮА  Х2(2)5 М 901 Мулукаев Р.С. Полиция и милиция : страницы истории.- М, 1964.

 

Мулукаев Р.С. Полиция в России (IX в.- нач.XXв.).-Нижний Новгород, 1993.

 

М     Мулукаев Р., Полубинский В. Сказ о сыске // Советская милиция. – 1990. - № 1 – 12.

 

М    Н.В. К вопросу о следственной деятельности в провинции // Судеб. журн.-1874.- март-апр.- С.1-15.

 

М     Обнинский П.Н. Спорные границы полицейского дознания и предварительного следствия // Юрид. вестн.-1884.-№ 3.-С.506-514.

 

А524078 Объяснительная записка по вопросу об усилении ныне действующего штата Харьковской Городской полиции, высочайше утвержденного 25 мая 1888 года. – Х. - : Типо-Литография Н.В. Петрова, 1888.- 11 с.

 

М   Околович Б.И. Об условиях следственной службы в округе Бакинского суда // Журн. м-ва юстиции.-1913.- № 8.-  С.147-177.

 

482166 О непослушании, своевольстве и сопротивлении властям законным // Свод законов Российской империи, повелением государя императора Николая I. Т.1.  СПб.: (Б.И.), 1890.- С. 21-22.

 

  672121 О преступлениях и проступках чиновников полиции : Закон // Полный свод законов уголовных: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных со включением текста всех статей свода законов, на которых указаны ссылки в уложении о наказаниях старого 1857 и нового 1866 года издания /Сост.: Н.Хохловым. - М, 1867.- С.1866  

 

24083 О пресечении обвиняемому способу уклоняться от следствия и суда.-СПб : Тип. правительствующего суда, 1868.-194 с.

 

А 574995 Об увеличении штата полиции: (Доклад город. головы И. Голенищева-Кутузова.)-[Харьков]: [Типо-Литогр. Н.В. Петрова], [1899] . - 10 с.

 

5544 Об уголовном преследовании, дознании и предварительном следствии преступлений по судебным уставам 1864 года: Теорет. и практ. руководство.- СПб.: Тип. Ф.С. Сережинский, 1866.- 352 с.

 

А 524078  Объяснительная записка  по вопросу об усилении ныне действующего штата Харьковской городской полиции, Высочайше утвержденного 25 мая 1888 года. / [Голенищев-Кутузов И.].- [Х.].: [Типо-литогр. Н.В. Петрова], [1899]. -11 с.

 

УніВС 67.2(4 Рос) О-64 Органы и войска МВД России. Краткий исторический очерк. – М.: Объединенная редакция МВД России, 1996.

 

А 591450 Оржеховский И.В. Из истории внутренней политики самодержавия в 60-70 – х годах XIX века: Лекции по спецкурсу / Горьк. гос. ин-т.- М.: (Б.И.),1974.- 168с.

 

А 502205 Оржеховский  И.В.  Реорганизация жандармского управления в связи с правительственной реакцией 60-70-х годов XIX века // Вопросы истории общественно-политической мысли и внутренней политики России в XIX : Учен. зап. . Вып.151. Сер.истор. / Горьк. гос. ун-т.- Горький: (Б.И.), 1971.-с.42-89.

 

А 792424 Оржеховский И.В. Самодержавие против революционной России (1826-1880).- М.:Мысль, 1982.-207 с.

 

А 635729 Оржеховский И.В. Создание и деятельность охранной стражи (1866-1881гг.) // Вопросы экономической и социально-политической истории России в XVII XIXвв. : Сб. ст. Вып.1.-Горький, 1975.-С.81-93.

 

П. Департамент полиции 1892 – 1908 (Из воспоминаний чиновника) // Былое. – 1917. - № 5-6. – С. 17-24.

 

Первые лица МВД государства Российского (1802-1997 гг.). К 200-летию   Министерства внутренних дел России. Иллюстрированный альбом. – Ростов-на-Дону: РВШ МВД РФ. – 1997.- 124 с.

 

Пиджаренко А. История и тайны уголовного и политического сыска.- К.:Юринформ, 1994.

 

Пиджаренко А. Полицейский сыск Киева // Іменем закону. – 1999. – 5 січня. - № 1.

 

561736 Повторительный курс полицейского права /Сост. М.Н. Полибин. –2-е изд., испр. и доп. - СПб.:Изд. Н.К. Мартынова, 1900.-252 с. 

 

Полиция и милиция России: Страницы истории. - М.: Наука, 1995.- 318 с.

 

М   Померанцов Н. Несколько слов о нашей следственной части // Журн. м-ва юстиции.-1898.- № 9.- (Ноябрь)-  С.201-207.

 

Правила для местностей, находящихся в военном или исключительном положении // Действующая часть уголовного уложения.- М., 1909.- С.154-161.

 

646857   Практическое руководство для судебных следователей, состоящих при окружных судах / Сост. П.В. Макалинский Ч.1.-2-е изд., доп.- СПб.: Тип. Н.А. Лебедева, 1879.-323 с.

 

А 574978 Приказ по Харьково – Царицынскому Жандармскому полицейскому Управлению жел. дорог № 226 от 1-го дек. 1898 /(Нач. управл., полк.), Пузанов.-Х.:Типо-Литогр. Х.М. Аршаковской, (Б.г.). - 19 с.

 

972008  Приказ по Харьково – Царицынскому Жандармскому полицейскому Управлению жел. дорог №16-166 (1 февраля – 30 апреля, 1899.-Х.:Тип.:Атравской, 1899.

 

А 266526 Приказы по отдельному корпусу жандармов за 1894г.-СПб.: [Б.и.], [Б.г.]-538 с.

 

Прокопович В. Київська міліція // Наше минуле. – 1918. – Ч. 1. – С. 74-84.

 

329873 Проскуряков Ф. Руководство к познанию действующих  русских государственных гражданских  уголовных  и полицейских законов.- // Уголовные и полицейские законы.- 3-е изд., испр. и доп.- СПб.: Тип. 3 Отд. собст. Его Императ. Величества канцел., 1862.- 272 с.

 

Б2-14987 Путилин И.Д. 40 лет среди убийц и грабителей: записки //  Трущобные люди: Рассказы / Сост. В.А Гиляровский .-К.: СПб. «Свенас», 1992.-352 с.

Полиция и милиция России: Страницы истории. – М.: Наука, 1995. – 318 с.

 

564733 Раевский  История научных направлений в изучении внутреннего управления. Наука о полиции и полицейское право: Конспект (рукописный).-270 с.

 

412559 Резерв Санкт-Петербургской столичной полиции. Специальная школа для чинов полиции и музей столичной полиции. – СПб.: Тип.:С.- Пб. Градоначальства, 1901.-33 с.

 

453305 Реформа предварительного следствия. - М:Тип.А.И. Мамонтова и К, 1881.-42 с.

 

М     Решение С.- Петербургской Судебной Палаты, по делу Некрасова с квартальным надзирателем Кржижановским // Журн. м-ва юстиции.-1867.- № 2-3.-  С.386-388.

 

36589 Сборник законоположений и правительственных распоряжений, касающихся обязанностей полиции столичной , городской и уездной с разъяснениями по циркулярам подлежащих министерств и объяснениями по решениям Правительствующего Сената /Сост. Трифонов А.В.- СПб.:Тип. В.В. Комарова,1890.-1068 с.

 

482292 Сборник обязательных постановлений для города Сан Петербурга и пригородных полицейских участков (Сост. и изд. по распоряжению Градоначальника...).-(Б.И.).-СПб., 1898.-370 с.

 

706113 Сборник узаконений и распоряжений правительства касающихся обязанностей полиции. -М.- СПб.: Тип. М-ва. Путей сообщения, 1880.-400с.

 

А 674741 Свод знаний обязательных для каждого унтер-офицера губерн., обл. и уезд. жандарм. упр., а также доп. штата губерн. жандарм. упр. по наблюдат. их деятельности. / Сост. Померанцев. -Х.: Типо и Литогр. Зильберберга, 1897.-103 с.

 

М       Селиванов Н. Судебно-полицейский розыск у нас и во Франции // Юрид. вестн.- 1884.- № 2.- С. 292-310.; №5-6.- С.399-418.

 

К2- 29788 Семенов Л.С. Несостоявшиеся реформы. // Вопросы освободительного движения в РоссииXIX века.: Межвуз. науч. сб. Вып.12. -(Саратов): Изд-во Сарат. ун-та. 1989.- С.150-157.-Рец. на кн. Чернуха В.Г. Внутренняя политика царизма середины 50-х до 80-х гг. XIXв. -Л., 1978.

 

397348 Сергеевский Н.Д. Казуистика: Сборник судебных случаев  для практических занятий по уголовному праву.-Изд.3-е.- СПб.: 1900.- 60 с.

 

УВД 66318 Сизиков М.И. История полиции России (1718-1917). Вып.1.Становление и развитие общей регулярной полиции в России XVIII в.-М.-1992.

 

УВД 66320 Сизиков М.И., Борисов А.В., Скрипилев А.Е. История полиции России (1718-1918гг.) Вып.2. Полиция Российской XIX-нач.XXв.-М., 1992.

 

М     Скворцов К.Н. Скорби судебного следователя // Журн. м-ва юстиции.-1895.- № 6.-  С.99-124.

 

ЮА Х 2(2)5 с58 Создание и деятельность III отделения и охранных отделений в России. - Материалы к лекции по истории государства и права СССР.- Караганда, 1973.

 

11831 Справочная книга для руководства чинов полиции по исполнительной их деятельности. Ч.2. Обязанности Становых прставов и Полицейских Урядников с инструкцией для последних и наказом для чинов и служителей полиции. /Сост. И.Чулков.-3-е изд., доп. -М. :Тип. Л.Ф. Снегирева, 1883.-143 с.

 

418258 Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885года.- Изд. 5-е,  доп. -СПб, 1886.-714 с.

 

10056 Тарасов И. Полицейское право // Сб. гос. знаний /Под ред. В.П. Безобразова. Т. VIII. - СПб, 1880.- с.3-44.-Рец. на кн. Бунге Н. Полицейское право. Введ. и Гос. благоустройство. Т. 1.- К.:[Б.и.], 1869-1873., Андреевский И. Полицейское право : В 2т.-СПб: [Б.и.], 1871-1874;

 

 12515 Тарасов И. Личное задержание как полицейская мера безопасности. Ч.1.-К.: Тип. ун-та, 1875.- 229 с.+7 с.

 

12516 Тарасов И. Личное задержание как полицейская мера безопасности. Ч.2. Политический арест в России. Отд. 1. Периоды докняжеский, княжеский и царский. -К.: Тип. ун-та, 1877.-181 с.+VII с.

 

369841 Тарасов И. Полиция в эпоху реформ. -М.: Тип. А.И. Мамонтова и К., 1885.- 160 с.

 

А 8190 Тютюнник Л.И. Департамент полиции в борьбе с революционным движением в России на рубеже XIX-XX веков (1880-1904гг.) : Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. истор наук.-М., 1986.-24 с.

 

К3-39887 Указ Правительствующего Сената от 13 июля 1872г. “О порядке наблюдения со стороны прокуроров за деятельностью полиции” // Звягинцев А.Т. , Орлов Ю.Г. Под сенью русского орла. Российские прокуроры. Вторая половина XIX-нач. XX в.- М.: РОССПЭН, 1996.-С.393-399.

 

482048 Устав о предупреждении и пресечении преступлений. Т XIV-СПб: [Б.и.]., 1890.-96 с.

 

482166 Устав о предупреждении и пресечении преступлений // Свод законов Российской империи. - Т.14.-СПб.: [Б.и.]., 1890.-С.59-66.

 

10056 Фойницкий И.Я. Управление ссылки. //Сб. гос. знаний/ Под ред. В.П. Безобразова. Т.VIII.-СПб., 1880.-С.149-251.

 

12418 Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением.- СПб., 1883. Полицейский надзор – Франция, Аиглия, Германия, Россия. Виды наказаний.

 

М       Фридрихс Л.И. О преобразовании следственной части // Журн. мин-ва юстиции.-1895.- № 3.-  С.131-138.

482142 Фойницкий И. Предварительное следствие и его реформа.

 

Чайковський А.С., Щербак М.Г. За законом і над законом. З історії адміністративних органів і поліцейсько-жандармської системи в Україні (ІХ - початок ХХ ст.). – К.: Україна, 1996. – 268 с.

 

К2-29788 Чернышевский Д.В. Полиция как орудие карательной политики царизма (1881-1894 гг.) // Вопросы истории освободит. движения в России XIX века.- Межвуз. науч. сб. Вып. 12.  (Саратов): Изд-во Сарат. ин-та, 1989.-С.75-90.

 

А 478858 Чукарев А.Г. Методы и средства политического розыска в царской России // Вопросы истории, филос., географии и экономики Дальнего Востока: (Материалы IX конф. молодых учен.)- Владивосток.-1968.-С.193-201.

 

190607 Шеймин П. Учебник права внутреннего управления (полицейского права) : Особенная часть. - Одесса: Тип. Штаба округа, 1895.-74 с.

 

ЮА Х2(2)47 Ш 43 Шевкопляс В.А. Полицейская реформа в России в 60-х годах XIXв.-Минск.-1981.

 

304047 Шеймин П. Учебник права внутреннего управления (Полицейского права): Особенная часть. -  Одесса: Тип. Штаба округа, 1882.-82 с.

 

А 573467 Шинджикашвили Д.Н. Министерство внутренних дел царской России в период империализма: (структура. функции, реакционная сущность, связь с другими министерствами: Учеб. пособие), МВД СССР. Омская высш. шк. милиции.-(Омск): Науч.-исслед. и редакц.-изд. отдел, 1974.-111.с.

 

А 532869 Шинджикашвили Д.Н. Сыскная полиция царской России в период империализма /МВД СССР. Омская высшая школа млиции.- Омск, 1973.-66.с.

 

Шпилевский М. Полицейское право как самостоятельная отрасль правоведения. -Одесса : [Б.и.], 1875.

 

8362 Штейн Л. Учение об управлении и право управления с сравнением литературы и законодательств Франции, Англии, и Германии: Руководство: Пер. с нем.- СПб.: Изд. А.С. Гиероглифова, 1874.- 594.с.

 

Шуйский П.А. Департамент полиции1880 г. – начало ХХ века. – Харьков, 1930.

 

К2-58071 Ярмыш А.Н. Наблюдать неотступно...(Об организации и основных направлениях работы админстративно-полицейского аппарата органов политического сыска царизма.).- К.: Юринорм, 1992.-186 с.

 

А 80-174 Ярмыш А.Н. Политическая полиция Российской империи (1880-1904гг.): Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. юр. наук.-Х., 1978.-21 с.

 

Ярмыш А.Н., Федоров К.Г. История полиции дореволюционной России. – Ростов-на-Дону, 1976.

 

*  *  *

Broeker, Galen. Rural disorder and police reform in Ireland, 1812-36.- Toronto: University of  Toronto press, 1970.

(Поліцейська реформа в Ірландії 1812-36 рр.)

 

Browne G. The rise of Scotland Yard. A history of the metropolitan police.-London, 1956.

(Восход Скотланд Ярда).

 

Emsley, Clive. Crime and society in England, 1750-1900.- NY: Longman, 1987.

(Преступность и общество в Англии 1750-1900 гг.).

 

Harrison R.  The story of the world’s police.-London, 1954.

(Історія поліції).

 

И4-2376  Kelly, A.H. The American Constitution. – New York, 1983. – 857 p.

(Створення міністерства юстиції у 1870 р. – С. 363;  створення ФБР – С. 582).

 

Kelly William, Kelly Nora. The Royal Canadian Mounted Police: A century of history.- Edmongton: Hutrig, 1973.

(Королевская конная полиция Канады: сто лет истории).

 

Macleod, R.C. The north-west mounted police and law enforcement, 1873-1904.-Toronto: University of Toronto press, 1976.

(Кінна поліція північного заходу Канади)

 

Marquis, Greg. Policing Canada’s century: a history of the Canadian Association of Chiefs of Police.- Toronto: University of Toronto press, 1993.

(Столетие полицейской Канады. История Ассоциации шефов полиции).

 

Monkkonen, Eric. Police in Urban America, 1860-1920.- NY: Cambridge University press, 1981.

(Поліція у містах Америки, 1860- 1920 рр.)

 

Palmer, Stanley H. Police and protest in England and Ireland, 1780-1850.-NY: Cambridge University press, 1988

(Поліція та протест в Англії та Ірландії у 1780-1850 рр.)

 

Smith, Philip Thurmond. Policing Victorian London.- Westport GT: Greenwood press, 1985.

(Поліція вікторианського Лондону).

 

Steedman, Carolyn. Policing the Victorian Community, 1856-1880.- London:Routledge and Kegan Paul, 1984.

(Поліція вікторіанського співтовариства, 1856-80 рр.)

 

The New Encyclopedia Britanica: In 30 Vol. Macropaedia: Knowledge in depth. 15 ed. – Chicago etc.: Encycl. Britanica, 1975. - И5-786 Vol. VIII: Piranha – Scurfy. – 1002 p. 

(Виникнення Скотленд Ярду, його функції. – С. 992.)

 

The Encyclopedia Britanica. A dictionary of arts, sciences, literature, and general information. 11th ed. – New York: The Encyclopedia Britanica Co, 1910-1911.   703384  Vol. 21: Payn-Polka. 1911. – 984 p. 

(Історія створення поліції у Великобританії, США, Франції, Німеччині, Австрії, Бельгії, Швейцарії, Росії. – С. 978-981.)

 

The World Book encyclopedia. - Chicago etc.: World Book, 1994.  И4-4023  Vol. 7: F. – 590 p., ill. (ФБР: історія створення, функції).

 

 

 

 

 

НОВІТНЯ ЕПОХА

 

6       Розвиток поліцейських систем у першій половині XX ст. Репресивна діяльність російської поліції

 

Г 462578 Белявский Н.Н. Организация полицейских учреждений, центральных и местных // Полицейское право (административное право): Курс лекций.- Юрьев:  Тип. К. Мотписена, 1910.- С.44-52.

 

М      Борисов А. (Министры внутренних дел царской России) // Советская милиция. – 1991. - № 1-12; 1992. - № 1-2; Милиция. – 1992. - № 1.

 

М    Витунский С. О ежемесячной отчетности судебных следователей // Журн. м-ва юстиции.-1901.- № 10.-  С.237-242.

 

Б          Вооруженное сопротивление чинам полиции и покушение на убийство // Судеб. обозрение. – 1904. - № 6.- С.133.

 

75422 Врачебно-полицейский надзор за городской проституцией.- СПб., [Б.и.], 1910.-62 с.

 

67622 Гессен М.В. Нормальные полномочия полицейской власти. Полицейский надзор // Исключительные положения.- СПб.:Изд. Юрид. кн. склада «Право»,1908. -  С.1-27.

 

67987 Гессен В.М. Лекции по полицейскому праву: Изд. студент. тов.-С-П: Тип. «Север», 1908.-196 с.

 

Головко О.М. Питання створення місцевої (муніципальної поліції) в діяльності органів місцевого самоврядування в Україні на початку ХХ ст.// Вісник Університету внутрішніх справ. – 1998. - №3-4. – С.108-117.

 

77681 Гомберг Б. Опыты изложения основных начал этнологии преступления. Ч.1 Чезаре Ломброзо и уголовная антропология.- К.:Тип. 2-й артели, 1911.- 160с.

 

М   Громов В.Н. Судебный следователь.: (Бытовые и юридические особенности деятельности судебного следователя).// Журн. м-ва юстиции.-1912.- № 7.-  С.101-143; №8.-С.146-197; №9.- С.151-212.

 

48482 Дерюжинский В.О. Полицейское право: Пособие для студентов.- СПб. : Сенат. типография, 1903.- 499 с.

 

Г 45244 Долопчев В. Участие полиции в производстве уголовных дел : Руководство для чинов полиции.- Варшава: Гуйдн. типография ,- 1901.- 189 с.

 

К3-83—3907 Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России.-3-е изд., перераб. и доп.- М.:Высш. шк., 1983.- 352 с.

 

Жандармерия и охранка конца ХІХ – начала ХХ века. Сборник документов государственных архивов Украины. – Днепропетровск: [Б.и.], 1996. – 152 с.

 

564219 Жандармские Полицейские Управления железных дорог // Список общего состава чинов отдельного корпуса жандармов: Исправлен по 15 нояб. Ч.1 и 2 .- СПб.: Тип. штаба отд. корп. жанд., 1912.- С.79-162.

 

564222 Жандармское Полицейское управление жележных дорог // Список общего состава чинов отдельного корпуса жандармов.-  СПб.: Тип. штаба отд. корп. жанд.., 1914.- 793 с. 

 Жилинский В. Организация и жизнь охранного отделения в времена царской власти // Голос минувшего. – 1917. -№ 9-10. – С. 247-306.

 

Зубатов С.В. Зубатовщина // Былое. – 1917. - № 4. – С.157-178.

 

Б  Именной Высочайший указ  Правительствующему Сенату (Учреждение должности  с.-петербургского  генерал-губернатора с целю охранения государственного порядка и общественной безопастности). // Судеб. газета.-1905.- № 3-4.- С.10-11.

 

Г 100214 Ирецкий В.Я. Охранка: (Страница русской истории).- Петроград: Новая Россия, [Б.г.].-28 с.

 

ЮА  Х2(2)5  И 90 История полиции дореволюционной России :[Сб. док. и материалов].- Учеб. пособие.-М., 1981.

 

Б          Истязатели на государственной службе // Судеб. обозрение 1905.-№24.- С.889.

 

Б          Истязание чинами полиции // Судеб. обозрение 1905.- №24.-С.908.

 

Б          Истязание // Судеб. обозрение. – 1904.- №16.- С.347.

 

А 775753 Костин П.В. Тайная полиция США: ФБР: Прошлое и настоящее. - М.: Мысль, 1981.-349 с.

 

К2-86-3514 Костин П.В. Тайная полиция США : ФБР: Прошлое и настоящее. - М.: Мысль, 1986.-284 с.

 

А 425367 Костин П. ФБР – портрет во весь рост. – М.: Мысль, 1970.-230с.

 

М             Кулишер Е. Городская и земская полиция в некоторых западно - европейских государствах // Журн. м-ва юстиции.-1909.- № 3.-  С.194-216.

 

М                 Кулишер Е. Городская и земская поцлиия в некоторых западно - европейских государствах // Журн. м-ва юстиции.-1909.- № 4.-  С.178-205.

 

562145 Кулишер Е.М. Судебное преследование должностных лиц: (Порядок возбуждения дел и предания суду).- М,: Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К, 1907.- 32 с.

 

А 531728 Ливчак Б.Ф. Военно-полицейская служба ополчений России (1806-1917гг.) // Армия и полиция в аппарате эксплуататорских государств: (Ист. очерки): Сб. учен. тр. Вып.23.- Свердловск, 1973.-С.92-113.

 

Г 65731 Лопухин А.А. Из итогов служебного опыта: Настоящее и будущее русской полиции.- М: Б.И., 1907.-73 с.

 

43153 Макашинский П.В. Практическое руководство для судебных следователей, состоящих при окружных судах. Ч..1-5-е изд., доп. В.П. Ширковым.- СПб., 1901.-435с.

 

М        Миролюбов А.А.  Документы по истории Департамента полиции периода I мировой войны // Сов. архив.-1988. - № 3.- С. 80-84.

 

Мордвинов. Справочная книга для урядников и сельской полиции. Изд. 4-е.- СПб., 1904.

 

ЮА  Х2(2)5 М 901 Мулукаев Р.С. Полиция и милиция : страницы истории.- М, 1964.

 

Мулукаев Р.С. Полиция в России (IX в.- нач.XXв.).-Нижний Новгород, 1993.-С.

 

Мулукаев Р., Полубинский В. Сказ о сыске // Советская милиция. – 1990. - № 1 – 12.

 

М       Нарбутов Р.В. Проект развития полицейских органов России 1907 года // Сов. государство и право.-1990.- № 11.-С.125-134.

 

Новицкий В.Д. Воспоминания тяжелых дней моей службы в корпусе жандармерии // Былое. – 1917 . - № 3-6.

 

650416  О предварительном следствии. О лицах, участвующих в производстве предварительного следствия // Устав уголовного производства.: Изд. неофициальное. - 2-е изд..- СПб .,  Тип. М.М. Стасюлевича, 1909.- С.56-67.

 

УніВС 67.2(4 Рос) О-64 Органы и войска МВД России. Краткий исторический очерк. – М.: Объединенная редакция МВД России, 1996.

 

П. Департамент полиции 1892 – 1908 (Из воспоминаний чиновника) // Былое. – 1917. - № 5-6. – С. 17-24.

 

Первые лица МВД государства Российского (1802-1997 гг.). К 200-летию   Министерства внутренних дел России. Иллюстрированный альбом. – Ростов-на-Дону: РВШ МВД РФ. – 1997.- 124 с.

 

Пиджаренко А. История и тайны уголовного и политического сыска.- К.:Юринформ, 1994.

 

Пиджаренко А. Полицейский сыск Киева // Іменем закону. – 1999. – 5 січня. - № 1.

 

Б          Подложное составление полицейских протоколов // Судеб. Обозрение.- 1904.- №10.-С.227.

 

81157 Полиция будущего // Записки Парона.: Пер. с фр.- М, 1904.- 241 с.

 

Полиция и милиция России: Страницы истории. - М.: Наука, 1995.- С.

 

Правила для местностей, находящихся в военном или исключительном положении // Действующая часть уголовного уложения.- М.:Тов-во тип. А.И. Мамонтова, 1909.- С.154-161.

 

Прокопович В. Київська міліція // Наше минуле. – 1918. – Ч. 1. – С. 74-84.

 

Б          Преступление по должности // Судеб. Обозрение.- 1904.- №16.-С.347.

 

Б2 – 14987  Путилин И.Д. 40 лет среди убийц и грабителей: Записки первого начальника  Петроградской сыскной полиции И.Д. Путилина. /Трущобные люди. Рассказы. Гиляровский В.А./. – К.: СП “СВЕНАС”, 1992. - 352 с. : ил.

 

М         Пфеффер Э.Г. Школа научной полиции в Риме и дактилоскопическая регистрация в Италии // Журн. м-ва юстиции - 1914. - № 4 . – с. 163-177.

 

412559 Резерв Сан-Петербургской столичной полиции. Специальная школа для чинов полиции и музей столичной полиции. – СПб.: Тип.:С.Пб. Градоначальства, 1901.-33 с.

 

М       Розенталь И. Он не любил провокаторов? // Родина.- 1994.-  № 2 .-С.38-41.

 

850570 Сборник и руководство к составлению полицейских протоколов/ Сост.: А.Н. Букуновский.-Х.: Тип. «Мирный труд», 1911.-349 с.

 

М     Сесил Мид Аллен. Письма из Англии [О принятии полицией мер  по ограждению пассажиров от опасности езды в моторе, омнибусе или трамвае, управляемом нетрезвым водителем ] // Журн. м-ва юстиции.-1913.- № 1.-  С.331-332.

-            

М     Сесил М.А. Письма из Англии // Журн. м-ва юстиции.-1913.- № 1.-  С.323-335.

 

УВД 66320 Сизиков М.И., Борисов А.В., Скрипилев А.Е. История полиции России (1718-1918гг.) Вып. Полиция Российской империи XIX-нач.XXв.-М., 1992.

 

564219 Список общего состава чинов отдельного корпуса жандармов исправлен по15 ноября 1912г. 1 и 2 .-СПб:Тип. штаба отд. корп. жанд., 1912.- 789 с.

 

564222 Список общего состава чинов отдельного корпуса жандармов исправлен по 15 января 1914 года.-Ч.1, 2.-СПб: 1914.-794 с.

 

Б          Судебная летопись. Истязание в участке // Судеб. обозрение. – 1905. - № 24.- С.904.

 

Сургай Л. Киевский криминальный сыск – начало века // Служба безопасности. – 1998. - № 10. – С. 32-33.

 

558049 Министерство внутренних дел // Юридическая энциклопедия.- Практ. руководство к своду законов Российской империи. К.-П.: Изд. «Жизнь и суд», 1916.-с.59-61.

 

50054-50056 Министерство внутренних дел: Ист.очерк 1802-1902.-СПб., 1902.

 

562732 Положение и правила о земских участковых начальниках, городских судьях и волостном суде. (По последним официальным изданиям, с сенатскими и министерскими разъяснениями и с приложением дополнительных указаний и правительственных распоряжений / Сост. Н.И. Арефа.- : изд.. неофиц.-5-е изд. испр. и  доп.-СПб.:Изд. В Березовский, 1903.-384 с.+433 с.+32 с.

 

43154 Практическое руководство для судебных следователей при окружных судах / Сост П.В. Макалинский. Ч.2, Вып.1. –Изд.5, доп.-СПб.: Изд. юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова, 1901.-826 с.

 

487712 Практическое руководство для судебных следователей, состоящих при окружных судах /Сост. П.В. Макалинский Ч.2.-Изд.6-е, доп..-СПб.: Изд. юрид. кн. маг., Н.К. Мартынова, 1907.-762 с.

 

Б2 – 14987  Путилин И.Д. 40 лет среди убийц и грабителей: Записки первого начальника  Петроградской сыскной полиции И.Д. Путилина. /Трущобные люди. Рассказы. Гиляровский В.А./. – К.: СП “СВЕНАС”, 1992. - 352 с. : ил.

 

А 8190 Тютюнник Л.И. Департамент полиции в борьбе с революционным движением в России на рубеже XIX-XX веков (1880-1904гг.) : Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. ист. наук.-М., 1986.-24 с.

 

М     Указ Правительствующего Сената от 27 октября 1912г. О необходимых изменениях в особом наказе судебным следователям Харьковского окружного суда // Журн. м-ва юстиции.-1912.- № 10.-  С.59-64.

 

482048 Устав о предупреждении и пресечении преступлений. Т XIV-СПб.: [Б.и.]., 1890.-96 с.

 

482166 Устав о предупреждении и пресечении преступлений // Свод законов Российской империи. - Т.14.-СПб.: [Б.и.]., 1890.-С.59-66.

 

71934 Участие полиции в производстве уголовных дел: Руководство для чинов полиции.-2-е изд. пересм. и доп. –Варшава:Тип. Канцелярии Варшав. Генерал-губернатора, 1908.-62 с.

 

Чайковський А.С., Щербак М.Г. За законом і над законом. З історії адміністративних органів і поліцейсько-жандармської системи в Україні (ІХ – початок ХХ ст.). – К.: Україна, 1996. – 269 с.

 

А 478858 Чукарев А.Г. Методы и средства политического розыска в царской России // Вопросы истории, философии, географии и экономики Дальнего Востока: (Материалы IX конф. молодых ученых)- Владивосток, 1968.-С.193-201.

 

А 573467 Шинджикашвили Д.Н. Министерство внутренних дел царской России в период империализма: (Структура, функции, реакционная сущность, связь с другими министерствами: Учеб. пособие) /МВД СССР. Омск. высш. шк. милиции.-(Омск), 1974.-111 с.

 

А 532869 Шинджикашвили Д.Н. Сыскная полиция царской России в период империализма /МВД СССР. Омск. высш. шк. млиции.- Омск, 1973.-66.с.

 

Шуйский П.А. Департамент полиции1880 г. – начало ХХ века. – Харьков, 1930.

 

Як можна було поступити в полицію на початку століття? Поліцейські чини не знали злиднів // Іменем закону.- 1996.-1 берез.-№ 9.-С.12-13.

 

К2-58071 Ярмыш А.Н. Наблюдать неотступно...(Об организации и основных направлениях работы админстративно-полицейского аппарата органов политического сыска царизма.).- К.: Юринорм, 1992.-186 с.

 

А 80-174 Ярмыш А.Н. Политическая полиция Российской империи (1880-1904 гг.): Автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. юрид. наук.-Х., 1978.-21 с.

 

Ярмыш А.Н., Федоров К.Г. История полиции дореволюционной России. – Ростов-на-Дону, 1976.

 

* * *

 

Browne G. The rise of Scotland Yard. A history of the metropolitan police.-London, 1956.

(Восход Скотланд Ярда).

 

Carte, G. ; E. Carte, E. Police reform in the United States: the era of August Vollmer, 1905-1932.- Berkeley: University of California press, 1975.

(Полицейская реформа США).

 

Harring, Sidney. Policing a class society: the experience of American cities, 1865-1915.-New Brunswick, NJ: Rutgers University press, 1983.

(Полиция и классовое общество, опыт городов Америки).

 

Harrison R.  The story of the world’s police.-London, 1954.

(Історія поліції).

 

Kelly William, Kelly Nora. The Royal Canadian Mounted Police: A century of history.- Edmongton: Hutrig, 1973.

(Королівська кінна поліція Канади: сто років історії)

 

Lowenthal M. Тhe Federal Bureau of Investigation.-London, 1950.

(ФБР).

 

Macleod, R.C. The north-west mounted police and law enforcement, 1873-1904.-Toronto: University of Toronto press, 1976.

(Кінна поліція північного заходу Канади)

 

Marquis, Greg. Policing Canada’s century: a history of the Canadian Association of Chiefs of Police.- Toronto: University of Toronto press, 1993.

(Столетие полицейской Канады. История Ассоциации шефов полиции).

 

Monkkonen, Eric. Police in Urban America, 1860-1920.- NY: Cambridge University press, 1981.

(Поліція у містах Америки, 1860- 1920 рр.)

 

The Encyclopedia Britanica. A dictionary of arts, sciences, literature, and general information. 11th ed. – New York: The Encyclopedia Britanica Co, 1910-1911.   703384  Vol. 21: Payn-Polka. 1911. – 984 p.

 (Історія створення поліції у Великобританії, США, Франції, Німеччині, Австрії, Бельгії, Швейцарії, Росії. – С. 978-981.)

 

The New Encyclopedia Britanica: In 30 Vol. Macropaedia: Knowledge in depth. 15 ed. – Chicago etc.: Encycl. Britanica, 1975. - И5-786 Vol. VIII: Piranha – Scurfy. – 1002 p.

(Виникнення Скотленд Ярду, його функції. – С. 992.)

 

The World Book encyclopedia. - Chicago etc.: World Book, 1994.  И4-4023  Vol. 7: F. – 590 p., ill. (ФБР: історія створення, функції).

 

Winright Tobias L. The Perpetration as Person: Theological reflections on the Just War tradition and the use of force by Police // Criminal Justice Ethics. – New York, 1995. – Vol. 14. № 2. – pp. 37-53.   (Розгляд питань застосування сили та зброї поліцейськими США, історичний огляд виникнення поліції у Великобританії та вплив британських законів на законодавство про поліцію США).

 

 

 

7       Злам поліцейської системи Російської імперії в ході революції 1917 р. Міліція Тимчасового уряду. Створення міліції місцевих рад

 

Б  Временное правительство. Временное положение об устройстве милиции городов Петрограда, Москвы, Киева и Одессы // Вест. права.-1917. -№ 35-52.- С.629-630.

 

Б   Временное правительство.  453. Об упразднении департамента полиции и об учреждении временного управления по делам общественной полиции //Вест. права.-1917.- № 18.-С.378.

 

Б   Временное правительство. 820. Об утверждении инструкции об употреблении оружия служащими в милиции при исполнении служебных обязанностей // Вест. права.-1917.- № 31-34.- С.588.

 

Б   Временное правительство. 537. Об утверждении милиции // Вест. права.- 1917.-№ 21.-с.441-444.

 

М    Звягинцева А.П. Контрреволюционная сущность милиции Временного правительства

// Правоведение.- 1971. - № 4. – С.32-37.

 

УніВС 67.2(4 Рос) О-64 Органы и войска МВД России. Краткий исторический очерк. – М.: Объединенная редакция МВД России, 1996.

 

М   Орзіх М.П. Створення органів охорони революційного порядку на півдні України // Пробл. правознавства.-1967.-№ 7.-С.112-120.

 

Полиция и милиция России: Страницы истории. - М.: Наука, 1995.-318 с.

 

М     Постановления Временного правительства. 17 апреля 1917 г. Об учреждении милиции( № 97, ст.537, извлеч.). Временное положение о милиции.// Журн. м-ва юстиции.-1917.- № 5-6.-  С. 34-41.

 

Б      Милиция временного правительства // Вестник права. – 1917. - № 1-52. 

 

134298   Милиция, её организация и обязанности.- М., 1917.

 

УВД 66320 Сизиков М.И., Борисов А.В., Скрипилев А.Е. История полиции России (1718-1918гг.)Вып.2  Полиция Российской империи XIX-нач.XXв.-М.: 1992.

 

 

8       Особливості зламу старого поліцейсько-міліцейського апарату Росії в Україні. Народна міліція Центральної Ради. Державна варта гетьманату. Міліція Директорії. Органи внутрішніх справ ЗУНР. Міліція УРСР/1917-1920 рр./

 

АВ-88006 Білас У.Т. Репресивно-каральна система в Україні (1917-1953) : Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз: У 2 кн.- К.:- Либідь, 1994.

 

А 650822 Биленко. С.В. Советская милиция России. Организация рабоче-крестьянской милиции РСФСР и ее деятельность по охране революционного порядка (1917-1920гг.): Учеб. пособие. – М., 1976.-96 с.

 

М   Гарчев П. Архівні джерела з історії робітничої міліції і Червоної гвардії на Україні. //Архіви України.- 1967.-№ 3.- С.12-15.

 

Гавриленко О.А., Логвиненко І.А. Органи охорони громадського порядку в Україні у період гетьманату // Проблеми державотворення України: історія і сучасність. Збірник наукових статей. Ч. 1. – Харків: Інститут сходознавства та міжнародних відносин “Харківський колегіум”, Університет внутрішніх справ, 1997. – С. 53-60.

 

М     Кобилецький М. Діяльність державної жандармерії в ЗУНР // Право України. – 1998. - № 5. – С.100-101.

 

Куценко А.Н., Рудниченко А.И. Знаки отличия правоохранительных органов СССР. 1917-1987. – Донецк:[Б.и.], 1991. – 169 с.

 

А 357400 Еропкин М.И. Развитие органов милиции в Советском государстве М.: НИ и РИО Высш. Школы МООМ СССР, 1967.-87 с.

 

А 282485 Из истории милиции Советской Украины. - К., 1965.- 399 с.

 

К2—86-6391 Коржихина Т.П. История государственных учреждений СССР.- М.: Высш.шк., 1986.- 398 с.

 

Логвиненко І.А., Гавриленко О.А. Органи охорони громадського порядку в Україні доби Центральної Ради (березень 1917 р. – квітень 1918 р.)// Вісник Університету внутрішніх справ. – 1998. - №3-4. С.126-137.

 

Логвиненко І.А., Гавриленко О.А. “Справа А.Доброго” // Праці кафедри політичної історії та політології. – Харків: Харківський державний технічний університет сільського господарства, 1998. – С. 18-22.

 

А 318647  Михайленко П.П. Борьба с преступностью в Украинской ССР. В 2 т. Т.1 - К.: Высш. шк., 1988.

 

ЮА  Х2(2)5 М 901 Мулукаев Р.С. Полиция и милиция : страницы истории.- М, 1964.

 

А 625012 Мулуккаев Р.С. Организационно – правовые основы становления советской милиции (1917-1920гг.): Учеб пособие.- М.:Акад. МВД СССР, 1975.-108 с.

 

 А 744216 Мулукаев Р.С. Развитие системы управления органов внутренних дел СССР : Лекция. /Академия МВД СССР.- М.:(Б.и.), 1979.-38 с.

 

944988  Онуфриенко М.Я. Борьба большевистских организации за создание Красной гвардии га Украине в 1917 г. // Борьба большевистских организации за создание вооруженных сил пролетарской революции. – К.:Полит. думка, 1957.- С. 24-83.

 

М   Орзіх М.П. Створення органів охорони революційного порядку на півдні України // Пробл. правознавства.-1967.-№ 7.-С.112-120.

 

К2-2118 Полубинский В.И. Из истории советской милиции.- М.:Знание, 1987.-62с.

 

А 479881 Полубинский В.И. На службе народу, на страже порядка: Краткий очерк истории Советской милиции. - М.:Знамя, 1971.- 79 c.

 

А 226141 Прокопенко В.Н., Романов В.М. Советская милиция (1917-1920гг.).-М.:Юрид. лит., 1965.-112 с.

 

А 234244 Рогожин А.И. Рабоче-крестьянская советская милиция УССР в период иностранной интервенции и гражданской войны: конспект лекций.-Х., 1964.- 30 с.

 

Сборник законодательных документов по вопросам организации и деятельности Советской милиции. 1917-1934 гг. – М.: Изд-во Высш. школы МВД СССР, 1957. – 246 с.

 

А 269757 Старцев В.И. Очерки по истории Петрограда Красной Армии и рабочей милиции (март 1917-апрель 1918 гг.).-М.-Л. : Наука, 1965.- 310 с.

 

Чисніков В.М. Наркоми і міністри внутрішніх справ України // Іменем закону.- 1995.-№ 50.-С.8-9.

 

 

 

 

 

 

 

9       Міліція України у період НЕПу

 

М    Алтуєв В.М. З історії діяльності міліції Донбасу (1921р.) // Укр. іст. журн.- 1968.-№ 2.-С.95-98.

 

М   Алтуєв В.М. Участь міліції України в боротьбі з бандитизмом у 1921-1925рр. // Укр. іст. журн.-1973.-№ 10.- С.119-124.

 

М   Алтуєв В. Участь міліції УРСР в ліквідації дитячої безпритульності після громадянської війни // Рад. право.-1988.-№ 11.-С.74-76.

 

М   Алтуєв В. Участь міліції України в охороні народного господарства (1921-1922рр.) // Право України.-1993.-№ 3.-С.35-36.

 

М   Бровкин А. Боевой путь украинской милиции // Сов. милиция.-1958.-№12.-С.58-60.

 

Джалилов Т.А. Страницы истории милиции Хорезма и Бухары. – Ташкент, 1970.

 

Долгий А. Становлення служби боротьби органів внутрішніх справ з економічною злочинністю (історичний огляд) // Право України. – 1998. - № 5. – С. 95-98.

 

А 357400 Еропкин М.И. Развитие органов милиции в Советском государстве. - М.: НИ и РИО Высш. Школы МООМ СССР, 1967.- 87 с.

 

М   Збірник наказів міліції та розшуку УРСР.- Х; 1926-1927, 1926.-№1-12.-С.29-46, 70-120, 122-202; 1927.- № 1-14.

 

А 282485 Из истории милиции Советской Украины. - К., 1965.- 399 с.

 

ЮА Х 621.161.1 И 90 История Советской милиции в 2-х т./ Под. ред. М. Щелокова.-М., 1977.

 

589233 Калинович В.І. Органи місцевого “самоврядування” панської Польщі в Західній Україні (1918-1939рр.)- апарат соціального і національного поневолення трудящих // Наукові записки. Львів. держ. ун-ту. Сер. юрид. Т.XXXVIII.  Вип.3. – [Б.м.] : Вид-во Львів. ун-ту, 1956. – С. 39-59.

 

К2—86-6391 Коржихина Т.П. История государственных учреждений СССР.- М.: Высш.шк., 1986.- 398 с.

 

К2-11564 Курило С.Г. Жизни своей не щадя: Из истории милиции Харьковщины. Х.: Прапор, 1987.-294 с.

 

М   Кучер О.О. Про участь міліції УРСР  в боотьбі зі збройною внутрішньою контрреволюцією у 1921-1923 роках // Питання історії народів СРСР .-1971.-Вип.-11.-С.51-57.

 

М    Мэтьюз М. Ограничение свободы проживания и передвижения в России (до1932 года) // Вопр. истории.- 1994.- № 4.- С.22-34.

 

А 318647  Михайленко П.П. Борьба с преступностью в Украинской ССР. В 2 т. Т.1.- К.: Высш. шк., 1988.- 831 с.

 

М    Михайлов Ю.Б. История милиции в знаках // Советская милиция. – 1971. - № 11. – С. 46-49.

 

Мотылев Я.С., Лысенко Е.А. Солдаты порядка.Краткий очерк истории таджикской милиции. – Душанбе, 1967.

 

ЮА  Х2(2)5 М 901 Мулукаев Р.С. Полиция и милиция : страницы истории.- М, 1964.

 

А 744216 Мулукаев Р.С. Развитие системы управления органов внутренних дел СССР : Лекция. /Академия МВД СССР.- М.:(Б.и.), 1979.-38 с.

 

УніВС 67.2(4 Рос) О-64 Органы и войска МВД России. Краткий исторический очерк. – М.: Объединенная редакция МВД России, 1996.

 

Полиция и милиция России: Страницы истории. - М.: Наука, 1995.- 318 с.

 

К2-2118 Полубинский В.И. Из истории советской милиции.- М.:Знание, 1987.-62с.

 

А 479881 Полубинский В.И. На службе народу, на страже порядка: Краткий очерк истории Сов. милиции. - М.:Знамя, 1971.- 79 с.

 

Сборник законодательных документов по вопросам организации и деятельности Советской милиции. 1917-1934 гг. – М.: Изд. Высш. школы МВД СССР, 1957. – 246 с.

 

Систематический сборник действующих руководящих приказов, циркуляров и инструкций по милиции. – М.: Изд. НКВД РСФСР, 1926. – 307 с.

 

Советский форменный костюм для сцены. 1917- 1924 гг. Рабоче-Крестьянская Красная милиция. Сост. Безгин И.Д. – К., 1983. – 34 с.

 

Хвичия П. Очерки истории грузинской советской милиции 1921-1937 гг. – Тбилиси, 1977. – 76 с.

 

 

 

 

10  Радянська міліція в період становлення адмінистративно-командної системи, воєнного стану 1941-1945, післявоєнний період

 

А 382654 Банников Ф.Г. Истребительные  батальоны НКВД СССР в Великой отечественной войне (1941-1945гг.).- М. :НИИ РИО  Высш. школы МВД СССР, 1968.- 40 с.

 

АВ-88006 Білас У.Т. Репресивно-каральна система в Україні (1917-1953) : Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз: У 2 кн.- К: Либідь, 1994.

 

М   Білокінь С. Джерелознавчі проблеми вивчення слідчих справ НКВД  // Розбудова держави.-1992.-№ 6.-С.29-37.

 

К2-86/3639 Биленко С.В. Советская милиция на защите социалистического Отечества (1941-1945).- М.: Знамя, 1986.- 96 с.

 

Биленко С.В. Советская милиция России. – М., 1976.

 

М     Борисов А. Жертва террора // Милиция.-1993.-№ 4.-С.65-67.

 

Бронтерюк П.І. І серце болить …: Художньо-документальні оповіді, історичні матеріали, нариси (Міліція: історія, люди.) – Ужгород: Закарпаття, 1997. – 324 с.

 

А 444922 Вместе с армией и народом. К 25-й годовщине победы в Великой отечественной войне:Сб.- Волгоград, 1970 – 116 с.

 

К2- 60483 Деларю Ж. История гестапо: Пер. с фр..- Смоленск: Русич, 1993.- 480с.

 

Джалилов Т.А. Страницы истории милиции Хорезма и Бухары. – Ташкент, 1970.

 

Долгий А. Становлення служби боротьби органів внутрішніх справ з економічною злочинністю (історичний огляд) // Право України. – 1998. - № 5. – С. 95-98.

 

А 357400 Еропкин М.И. Развитие органов милиции в Советском государстве М.: НИ и РИО Высш. Школы МООМ СССР, 1967.- 87 с.

 

765814 Законодательные административно-правовые акты военного времени (с 22 июля 1941г., по 22 января 1942) / Нар. Комиссариат юстиции СССР. - Чкалов.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1942.- 126 с.

 

А 282485 Из истории милиции Советской Украины. - К., 1965.- 399 с.

 

ЮА Х 621.161.1 И 90 История Советской милиции в 2 т./ Под. ред. М. Щелкова.-М.;1977.

 

К2—86-6391 Коржихина Т.П. История государственных учреждений СССР.- М.: Высш.шк., 1986.- 398 с.

 

М   Кошелев В. Как правильно писать доносы // Родина.-1992.-№ 8/9 .-С.36-40.

 

К2-11564 Курило С.Г. Жизни своей не щадя: Из истории милиции Харьковщины. Х.: Прапор, 1987.-294 с.

 

УніВС 67.2(4 Рос) К93 Курицын В.М. Реформы правоохранительных органов // Курицын В.М. История государства и права России. 1929-1940 гг. Учеб. Пособие для высш. Школы. – М.: Международные отношения, 1998.- С. 94-133.

 

Куценко А.Н., Рудниченко А.И. Знаки отличия правоохранительных органов СССР. 1917-1987. – Донецк:[Б.и.], 1991. – 169 с.

 

К1-7245 Маслов В.П., Чистяков Н.Ф. Вопреки закону и справедливости.- М. : Знание, 1990.-64 с.

 

А 318647  Михайленко П.П. Борьба с преступностью в Украинской ССР. В 2 т. Т.1.- К.: Высш. шк., 1988.-831 с.

 

М    Михайлов Ю.Б. История милиции в знаках // Советская милиция. – 1971. - № 11. – С. 46-49.

 

Мотылев Я.С., Лысенко Е.А. Солдаты порядка.Краткий очерк истории таджикской милиции. – Душанбе, 1967.

 

ЮА  Х2(2)5 М 901 Мулукаев Р.С. Полиция и милиция : страницы истории.- М, 1964.

 

А 744216 Мулукаев Р.С. Развитие системы управления органов внутренних дел СССР : Лекция. /Академия МВД СССР.- М.:(Б.и.), 1979.-38 с.

 

УніВС 67.2(4 Рос) О-64 Органы и войска МВД России. Краткий исторический очерк. – М.: Объединенная редакция МВД России, 1996.

 

Партизаны и каратели / Составитель: Егерс Е.В., перевод на русский: Терещенко Д.Г.. – Riga: Tornado, 1998. – 44 с.

 

Первые лица МВД государства Российского (1802-1997 гг.). К 200-летию   Министерства внутренних дел России. Иллюстрированный альбом. – Ростов-на-Дону: РВШ МВД РФ. – 1997.- 124 с.

 

Полиция и милиция России: Страницы истории. - М.: Наука, 1995.- 318 с.

 

К2-2118 Полубинский В.И. Из истории советской милиции.- М.:Знание, 1987.-62с.

 

А 479881 Полубинский В.И. На службе народу, на страже порядка: Краткий очерк истории Сов. милиции. - М.:Знамя, 1971.- 79 с.

 

Сборник законодательных документов по вопросам организации и деятельности Советской милиции. 1917-1934 гг. – М.: Изд-во Высш. школы МВД СССР, 1957. – 246 с.

 

Система исправительно-трудовых лагерей в СССР 1923-1960: Справочник/ О-во “Мемориал”, ГАРФ. Сост. М.Б.Смирнов. – М.: Звенья, 1998. – 600 с.

 

А 252573 Филатов В.П. Ленинградская милиция в период обороны города (1914-1944).-М., 1965.- 66 с.

 

Хвичия П. Очерки истории грузинской советской милиции 1921-1937 гг. – Тбилиси, 1977. – 76 с.

 

Хвичия П. Очерки истории грузинской советской милиции 1938-1960 гг. – Тбилиси, 1982. – 96 с.

 

Хлевнюк О.В. 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество.- М.: Республика, 1992.- 270 с.

 

Шрейдер М.П.   НКВД изнутри. Записки чекиста. – М.: Возвращение, 1995. – 256 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11  Організація та діяльність органів внутрішніх справ УРСР /50-х - 90-х років/. Реорганізація управління /децентралізація/ . Законодавчі засади організації та діяльності

 

К2-73238  Бахін В.П., Весельський В.К. Тактика допиту: Навч. посіб. – К.: НВТ «Правник», 1997. – 64 с.

 

Биленко С.В. Советская милиция России. – М., 1976.

 

В1-17842  Биленчук П., Симчук А. Криминалистическая одорология: понятие, современное состояние, возможности использования. – К.: B&B, 1997. – 30 с.

 

М   Гвоздецький В.Д. Місцева (муніципальна) міліція району: перші кроки: Інтерв’ю з В.Д. Гроздецьким // Рад.право.-1990.-№ 6- С.82-83, 89.

 

УніВС 66205 Демидов Н.И. МВД в Чернобыле: уроки и выводы.-М.;1997.

 

Долгий А. Становлення служби боротьби органів внутрішніх справ з економічною злочинністю (історичний огляд) // Право України. – 1998. - № 5. – С. 95-98.

 

А 357400 Еропкин М.И. Развитие органов милиции в Советском государстве М.: НИ и РИО Высш. Школы МООМ СССР, 1967.- 87 с.

 

А 527618 Еропкин М.И., Попов Л.Л. Административно-правовая охрана общественного порядка. -Л ., 1970.- 328 с.

 

А 741656 Загородников И.И. Советская уголовная политика и деятельность органов внутренних дел: Учеб. пособие.- М.: МВШМ, 1979.- 99 с.

 

К2-84 / 7579 Закатов А.А. Ложь и борьба с нею: (Для работников милиции и студентов юридических вузов).- Волгоград: Нижне-Волж. кн. изд-во., 1984.- 192с.

 

А 646267 Ивашов В.Ф. Сенсации не будет: (Записки работника уголовного розыска).- 2-е изд. перераб.- М.: Пилитиздат. - 1976.- 160с.

 

А 282485 Из истории милиции Советской Украины. - К., 1965.- 399 с.

 

А 474541 Ипакян А.П. Организация системы информации и аналитическая работа в органах внутренних дел: лекция.- М., 1971.- 31 с.

 

А 535301 Ипакян А.П., Туманов Г.А. Основы научной организации труда в органах внутренних дел: Лекция. – М., 1972.- 52 с.

 

ЮА Х 621.161.1 И 90 История Советской милиции в 2 т./ Под. ред. М. Щелкова.-М., 1977.

 

К2—86-6391 Коржихина Т.П. История государственных учреждений СССР.- М.: Высш.шк., 1986.- 398 с.

 

К2-11564 Курило С.Г. Жизни своей не щадя: Из истории милиции Харьковщины. Х.: Прапор, 1987.-294 с.

 

Куценко А.Н., Рудниченко А.И. Знаки отличия правоохранительных органов СССР. 1917-1987. – Донецк:[Б.и.], 1991. – 169 с.

 

А 551411 Лопушанский Ф.А. Запобігання злочинам органами попереднього слідства.- К.: Наук. думка, 1973.- 175 с.

 

К2-38958 Милиция как организация: Учеб. пособие.- К., 1989.

 

А 744216 Мулукаев Р.С. Развитие системы управления органов внутренних дел СССР : Лекция. /Академия МВД СССР.- М.:(Б.и.), 1979.-38 с.

 

К-2 47689 Органи внутрішніх справ у боотьбі зі злочинністю (морально-правові аспекти):К.,1991.

 

К-2 68201; УніВС 67.2(4 Рос) О-64  Органы и войска МВД России: Крат. ист. очерк / Предисл.А. Горлова.- М.:Объед. ред. МВД России, 1996.- 463с.

 

К2-84 / 3489 Панченко П.Н. Взаимодействие аппаратов уголовного розыска. – М., 1983. - 81 с.

 

Первые лица МВД государства Российского (1802-1997 гг.). К 200-летию   Министерства внутренних дел России. Иллюстрированный альбом. – Ростов-на-Дону: РВШ МВД РФ. – 1997.- 124 с.

 

Полиция и милиция России: Страницы истории. - М.: Наука, 1995.- 318 с.

 

К2-2118 Полубинский В.И. Из истории советской милиции.- М.:Знание, 1987.-62с.

 

А 479881 Полубинский В.И. На службе народу, на страже порядка: Краткий очерк истории Сов. милиции. - М.:Знамя, 1971.- 79 с.

 

А 363680 Попов Л.Л. Убеждение и принуждение. Организационно- воспитательные и правовые средства охраны общественного порядка в деятельности советской милиции. – М., 1963.- 159 с.

 

А 523108 Применение норм гражданского права и процесса в деятельности органов внутренних дел: Учеб.-практ.пособие.-М., 1972.- 106 с.

 

А 205134 Расследование и предупреждение телесных повреждений. - М.: Юрид. лит., 1964.- 99 с.

 

УніВС 67.301.163.1-3. Р 76  Российская милиция. Законы, указы, постановления, положения. – М.:  Интерправо, 1993. – 175 с.

 

К2- 63884 Сливко С.С. Професійна культура працівника міліції.-Львів, 1995.

 

К4-1644 Советская милиция : история и современность (1917-1987).- М.:Юрид. лит., 1987.

 

М   Україна. Закони. Про організаційно-правові основи боротьби з організованною злочиністю // Відомості Верховної Ради України.-1993.- № 35.- С.883-898.

 

М    УРСР. Верховна Рада. Президія. Про створення тимчасового комітету по боотьбі з злочинністю в Україні. РСР: Пост. 10 серпня 1989 //Відомості Верховной Ради УРСР.- 1989.-№34.-С.391-392.

 

Хвичия П. Очерки истории грузинской советской милиции 1938-1960 гг. – Тбилиси, 1982. – 96 с.

 

Хвичия П. Очерки истории грузинской советской милиции 1961-1980 гг. – Тбилиси, 1983. – 84 с.

 

А 35742 Чуб Г.П. Вопросы гражданского и семейного права в деятельности районного отделения милиции: Учеб. пособие.-М., 1968.- 22 с.

 

А 474579 Щелоков Н.А. Советская милиция: Пособие.-М., 1971.- 80 с.

 

 

 

 

12    Розвиток світових поліцейських систем після другої світової війни. Правові засади. Організація, основні напрямки роботи по боротьбі зі злочинністю

 

А-531728 Армия и полиция в аппарате эксплуататорских государств: Ист. очерки / Науч. ред., вступ. ст. : Б.Ф. Ливчака.- Свердловск, 1973.- 126 с.

 

Берг-Смоленс Б. Патрульная служба в действии. Ближе к людям – девиз полиции // Гутен Таг. – Гамбург, 1991. - № 1. – С. 34-36.

 

Блок Детлев. Частные службы порядка // Гутен Таг. – Гамбург, 1994. - № 3. – С. 12-13.

 

А 606705 Викторов Б.А. Милиция и общественность об охране общественного порядка: Пособие.-М:, 1975.- 80 с.

 

К3-84-5835 Гарнер Д. Великобритания: Центральное и местное управление /Под ред. и с предисл. Г.В. Барабашева.-М.: Прогресс, 1984.-367 с.

 

Германская полиция. Проблемы в новых землях// Гутен Таг. – Гамбург, 1991. - № 1. – С. 36.

 

В1-86-998 Ковалев В.А., Чаадаев С.Г. Органы расследования и судебная система Великобритании: Учеб. пособие. -М.: ВЮЗИ, 1985.- 49 с.

 

А 593570 Колонтаевский Ф.Е. Обеспечение социалистической законности в административной деятельности милиции: Учеб. пособие.- Ташкент, 1975.- 66 с.

 

М Роль міжнародних стандартів з прав людини у діяльності міліції по забезпеченню законності./ Копейчиков В., Олійник А., Тихомиров О., Прокопенко Ю. // Право України.- 1993.-№ 7 .-С.26-28.

 

А 775753 Костин П.В. Тайная полиция США: ФБР: прошлое и настоящее. - М.: Мысль, 1981.-349 с.

 

 К2-86-3514 Костин П.В. Тайная полиция США : ФБР: Прошлое и настоящее. - М.: Мысль, 1986.-284 с.

 

А 425367 Костин П. ФБР – портрет во весь рост. – М.: Мысль, 1970.-230с.

 

А 556207  Крылов Б.С. Полиция Великобритании. - М.:, 1974.- 48 с.

 

УніВС 67.301.163  Д 30 Демидов Н.И. МВД в Чернобыле: Уроки и выводы. М., 1997. – 168 с.

 

М   Музыка В. Опыт и преемственность – главные качества профессионалов: Беседа с В. Музыкой / Вела Н. Зотова // Деловая жизнь.-1996.-№ 18-19.-С.16-17.

 

А 539463 Николайчик В.М. США : «Билль о правах» и полицейское расследование. -М.: Наука, 1973.-254 с.

 

К2-7508 Николайчик В.М. США : полицейский контроль над обществом /АН СССР. Ин-т США и Канады. - М.: Наука, 1987.-192 с.

 

Николини Эльке. Вовсе не герой детектива // Гутен Таг. – Гамбург, 1993. - № 11. – С. 14-15. (О старшем комиссаре Хайну Оккула).

 

Олександров Н. Служба поліцейських Чикаго складна, та технічні засоби її значно полегшують // Іменем закону.- 1996.-12 квітня.-№ 15.-С.3.

 

А 768901 Организация деятельности органов внутренних дел зарубежных стран. Управление полиции буржуазных стран.-М.-1980.- 159 с.

 

К-2 68201 Органы и войска МВД России: Крат. ист. очерк / Предисл.А. Горлова.- М.:Объед. ред. МВД России, 1996.-463с.

 

К2-73221 Повноваження поліції // Лейленд П. Кримінальне право. Злочин, покарання, судочинство: Англ. підхід: Пер. з англ. – К., 1996. – С. 165-172. 

 

Сборник нормативных актов МВД России. – М.: Изд-во «СПАРК», 1996.-624с.  (УніВС Інв.№65964 67.9(4Рос.)-3  С23.)

 

Смирнов М.П. Полиция зарубежных стран и ее оперативно-розыскная деятельность: Учеб. пособие.-М.: Академия МВД России, 1995.- с.

 

Усубов Р.И. Профессионализм и корпоративная солидарность – основы взаимодействия органов внутренних дел // Прокурорская и следственная практика. – 1988. - № 1. – С.41- 46.

 

Яценко С.С. Уголовно-правовая охрана публичного порядка по общему праву Англии // Проблемы правоведения. Республиканский межведомственный научный сборник. Вып. 47. – К.: Вища школа, 1986. – С.107-113.

 

*  *  *

 

Clark, Cecil. Tales of the British Columbia provincial police.- Sydney, BC: Gray’s publishing,1971.

(Поліція австралійської провінції Британська Колумбія).

 

Cliff R. A guide to modern police thinking.-Cincinnati,1956.

(Мислення сучасної поліції).

 

Cramer J. The world’s police. - London,1964.

(Світова поліція).

 

Douthwaite, Charles. The Royal Canadian mounted police.-London: Blackie and son,1939.

(Королівська кінна поліція Канади).

 

И4-749  Eurocriminology / Ed. B.Hotyst. – Warszawa: Pol. scient. publ.,1987.- Vol. 1. – 152 p.   (Кримінологія та кримінальна поліція; попередження злочинності).

 

Fogelson, Robert. Big-City police.-Cambridge: Harvard University press, 1977.

(Поліція великих міст).

 

Forsythe, William J. The reform of prisoners.- Longon: Groom helm, 1987.

(Реформа місць позбавлення волі).

 

И3-4634 п/ф  Jackson R.M. The Mashinery of Justice in England. – Cambridge., 1979. – 612 p.   (Питання кримінальної юрисдикції).

 

Harrison R.  The story of the world’s police.-London, 1954.

(Історія поліції).

 

Hart J. The british police.-London, 1951.

(Британська поліція).

 

Higley, Dahn D.  OPP: The history of the Ontario provincial police force.- Toronto: Queen’s Printer, 1984.

(Історія поліції канадської провінції Онтаріо).

 

Kelly William, Kelly Nora. The Royal Canadian Mounted Police: A century of history.- Edmongton: Hutrig, 1973.

(Королівська кінна поліція Канади: сто років історії).

 

Lowenthal M. Тhe Federal Bureau of Investigation.-London, 1950.

(ФБР).

 

Marquis, Greg. Policing Canada’s century: a history of the Canadian Association of Chiefs of Police.- Toronto: University of Toronto press, 1993.

(Сторіччя полиції Канади. Історія Асоціації шефів поліції).

 

McGahan, Peter. Crime and policing in Maritime Canada.- Fredericton: Goose Lane editions, 1988.

(Злочинність та поліція у Канаді).

 

McKenzie J., Gallagher G. Patrick. Behind the uniform: policing in Britain and America.- NY: St.Martin press, 1989.

(Поліція Британії та Америки).

 

Moriartу C. Police law.- London, 1954.

(Закон про поліцію).

 

Morn, Frank. The eye that never sleeps: A history of the Pinkerton national detective agency.- Bloomington: Indiana University press, 1982.

(Очі, що не сплять. Історія національного детективного агентства).

 

Perkins P. Elements of police science.-Chicago, 1942.

(Елементи поліцейської науки).

 

И4-2908  Report 24: Search and Seizure. – Ottawa: LRC Canada, 1984. –164 p.

(Процедури обшуку та конфіскації).

 

И4-2909 Report 32: Owr criminal procedure. - Ottawa: LRC Canada, 1988. –116 p.

(Загальні принципи кримінології, їх застосування у діяльності поліції).

 

Scott H. Scotland Yard.- London, 1954.

(Скотленд Ярд).

 

И4-2194 Short, Martin. Lundy: The destruction of Scotland Yard’s finest detective . – London: Grafton Books, 1991. – 352 p. 

(Державна поліція. Тоні Ланді – найкращий поліцейський Скотленд Ярду).

 

Police and internal security in post-war Japan. Social science abstracts.-Tokyo, 1956.

(Поліція та внутрішня безпека у повоєнній Японії).

 

Prenzler Tim, Mackay Peta. Police Garantuities: What the Public think // Criminal Justice Ethics. – New York, 1995. – Vol. 14. № 1. – pp. 15-25.  

(Вивчення питань поліцейської етики у Австралії: громадська думка, перелік послуг, які можуть приймати поліцейські від цивільних осіб).

 

Russell, Francis. A city in terror: the Boston police strike.-NY: Viking press, 1975.

(Страйк поліції Бостону).

 

И4-2194 Short, Martin. Lundy: The destruction of Scotland Yard’s finest detective . – London: Grafton Books, 1991. – 352 p.

(Державна поліція. Тоні Ланді – найкращий поліцейський Скотленд Ярду.

 

И3-4831   Scott, Harold. Scotland Yard. - London: Andre Deutsch, [1954]. – 256 p. 

(Скотленд Ярд: функції, традиції).

 

Sewell, John. Police: Urban policing in Canada.- Toronto: James Lorimer, 1984.

(Міська поліція Канади).

 

Smith B. Police systems in the United States.-N.Y.,1949.

(Поліцейська система США).

 

Stenning, Philip. Police commissions and boards in Canada.- Toronto: University of Toronto Center of criminology, 1981.

(Поліцейські комісії у Канаді).

 

И5-790  The New Encyclopedia Britanica: In 30 Vol. Macropaedia: Knowledge in depth. 15 ed. – Chicago etc.: Encycl. Britanica, 1975. Vol. 5: Conifer – Eardiseases. 1138 p, ill. 

(Види злочинів. Контроль за злочинністю. Поліція та громадськість.  – С. 271-275).

 

И5-794 The New Encyclopedia Britanica: In 30 Vol. Macropaedia: Knowledge in depth. 15 ed. – Chicago etc.: Encycl. Britanica, 1975. – Vol. 14: Peking – Probability. – 1115 p.

(Технологія поліції: історія, сучасні системи нагляду, електронні системи захисту. – С. 671-677).

 

The World Book encyclopedia. - Chicago etc.: World Book, 1994.  И4-4031  Vol. 15: P. – 922 p., ill. 

(Поліція США, Канади, країн Західної Європи. Інтерпол. – С. 620-626).

 

Turner W.W. The police establishment. - NY: G.P. Putnam’s sons, 1968.

(Організація поліції США).

 

Winright Tobias L. The Perpetration as Person: Theological reflections on the Just War tradition and the use of force by Police // Criminal Justice Ethics. – New York, 1995. – Vol. 14. № 2. – pp. 37-53.   (Розгляд питань застосування сили та зброї поліцейськими США, історичний огляд виникнення поліції у Великобританії та вплив британських законів на законодавство про поліцію США).

 

Walker, Samuel. A critical history of police reform.- Toronto: Lexington books, 1977.

(Критична історія реформ канадської поліції).

 

 

 

 

13  Участь України в діяльності Інтерполу у боротьбі зі злочинністю

 

Березовский М. Інтерпол діє // Урядовий курєр.-1994.- № 40.

 

Войцеховский А. История создания Интерпола // Бизнес-информ. – 1998. -  № 10. – С. 7-10.

 

Інтернаціональна поліцейська асоціація // Іменем закону.-1996.- 5 липня.-№ 26.- С.2.

 

Мельник Н.З. Інтерпол в Україні: час перших підсумків // Іменем закону.- 1995. - 24 березня - № 12.

 

Мельник Н.З. Український Інтерпол зводится на ноги // Іменем закону.- 1995.- № 3.

 

Міжнародне поліцейське співробітництво і роль Інтерполу : Досвід цивілизованних країн // Іменем закону.- 1995.- № 35.

 

Радецький М.М. Міжнародне поліцейське співробітництво: Національному бюро Інтерполу – 5 років // Міліція України. – 1998. - № 2. – С. 4-5.

 

 

*  *  *

 

Cramer J. The world’s police. - London,1964.

(Світова поліція).

 

И4-4031  The World Book encyclopedia. - Chicago etc.: World Book, 1994. Vol. 15: P. – 922 p., ill. 

(Поліція США, Канади, країн Західної Європи. Інтерпол. – С. 620-626).