1. Автоматизація технологічного процесу переміщення механізму з підвішеним вантажем засобами мікропроцесорного керування: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / Л.В. Мельнікова; Одес. держ. політехн. ун-т. — О., 2000. — 19с.
Розроблено оптимальну систему мікропроцесорного керування механізмами поступального руху, яка забезпечила гасіння коливань підвішеного вантажу до кінця пуску та гальмування механізму. Оптимізацію проведено за допомогою принципу максимуму за критерієм швидкодії. Одержано закон керування електроприводом механізму в три етапи. Обгрунтовано можливість аналізувати та досліджувати систему як двомасову. Розглянуто вплив різних факторів на роботу оптимальної системи керування. Доведено, що існує таке значення довжини линви, за якого час перехідного процесу та відповідно гасіння коливань вантажу щонайменший. Наведено рекомендації щодо бажаної довжини линви в процесі експлуатації. Проведено порівняння за швидкодією запропонованого способу керування з іншими, які сприяли гасінню коливань. Викладено умови, за яких даний спосіб мав суттєві переваги. Запропоновано окремі варіанти алгоритмів мікропроцесорного керування.
Загрузить: 00mlvzmk.shtml disk
2. Автоматизація управління системою змащування гребенів коліс локомотивів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.07 / А.М. Афанасов; Дніпропетр. держ. техн. ун-т залізн. трансп. — Д., 1999. — 16с.
Розглянуто шляхи оптимізації управління режимами змащування гребенів колісних пар локомотивів бортовими лубрикаторами. Запропоновано раціональний алгоритм управління змащуючими приладами, що забезпечує значну економію змащувальних матеріалів, зниження ступеня забруднення мастилом екіпажної частини локомотива та ймовірності боксування колісних пар в режимі змащування при високому ступені зниження інтенсивності зношування гребенів. Розроблено систему автоматичного управління, що реалізує оптимальний алгоритм регулювання режимів змащування, а також методику вибору раціональних параметрів управління.
Загрузить: 99aamgkl.shtml disk
3. Автоматизована система розкрою листового прокату в суднобудуванні: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.08.04 / Д.В. Удовицький; Укр. держ. мор.техн. ун-т ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2001. — 15с.
Розроблено метод автоматичного формування планів розкрою та призначення маршрутів вирізки деталей. Запропоновано методи, які забезпечують виконання технологічних вимог, дозволяють враховувати організаційні особливості виробництва, мінімізувати теплові деформації, витрати електроенергії та робочих газів у процесі теплового різання. Наведено методи автоматичного розрахунку та використання розмірених відходів. Запропоновано проект автоматизованого робочого місця для подолання недоліків, властивих прийнятій організації технологічної підготовки суднобудівного виробництва.
Загрузить: 01udvlps.shtml disk
4. Автоматизована система управління виробництвом в збійних ситуаціях в аеропорті Сана: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.20 / Альгабрі Табіт Махді Ях'я; Нац. авіац. ун-т. — К., 2001. — 19с.
Визначено, що для розробки ефективної автоматизованої системи управління (АСУ) необхідне формування оптимізаційної моделі, яка має враховувати фактори, що впливають на прийняття рішення за умов аеропорту Сана. Обгрунтовано методику процесу управління виробництвом у аеропорту Сана у випадку критичних ситуацій, подано їх класифікацію, сформульовано задачі АСУ. Висвітлено фактори, що впливають на процес оптимізації. Розроблено оптимізаційну модель АСУ. Особливістю моделі є облік динаміки факторів, які впливають на оптимізацію та застосування принципу Белмана. Запропоновано АСУ виробництвом в аеропорту Сана за умов критичних ситуацій, яка враховує специфіку даного аеропорту та дозволяє працювати в реальному масштабі часу.
Загрузить: 01atysas.shtml disk
5. Автоматизована система управління експлуатацією складних регенеруючих технічних систем: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Ягхі Кхаліл Абдельхамід Ахмед; Одес. держ. політехн. ун-т. — О., 2001. — 19с.
Розроблено архітектуру та методику навчання нейронної надмережі прогнозування розвитку життєвого циклу спільноти складних регенеруючих технічних систем (СРТС). Апробовано автоматизовану систему управління експлуатацією автотранспортних засобів на базі нейронної моделі прогнозування ушкоджень. Наведено методики, алгоритми та програми для підвищення репрезентативності початкової інформації про життєдіяльність спільноти СРТС шляхом зменшення розмірності чинникового простору з метою виділення переважаючих техніко-організаційних чинників таких систем, перетворення їх на добірку адекватних виборок для навчання нейронної надмережі. Запропоновано методику, алгоритм і програми для визначення належності окремої СРТС після генерації до відповідної ресурсної ітерації життєвого циклу.
Загрузить: 01ykarts.shtml disk
6. Автоматизований моніторинг залишкового ресурсу авіаційних ГТД в експлуатації за критерієм пошкодження робочих лопаток турбіни: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.14 / О.С. Якушенко; Київ. міжнар. ун-т цив. авіації. — К., 1999. — 17 с.
Сформована методологія контролю залишкового ресурсу газотурбінних двигунів (ГТД) за критерієм тривалої міцності робочих лопаток турбіни, що враховує стохастичну природу пошкодження. Створена методика оцінки впливу технічного стану (ТС) ГТД та особливостей його експлуатації на накопичення пошкоджень у його деталях. Розроблена методика прогнозування залишкового ресурсу авіаційного ГТД з урахуванням його ТС та особливостей наступного періоду експлуатації. Розроблена математична модель робочого процесу ГТД ПС-90А та алгоритм її узгодження з параметрами функціонування двигуна. Розроблено методику одержання регресійних залежностей параметрів навантаження деталей ГТД від параметрів його робочого процесу.
Загрузить: 99josrlt.shtml disk
7. Аеродинамічні характеристики несучих систем літальних апаратів з співосними гвинтовими рушіями: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.01 / Є.О. Українець; Київ. міжнар. ун-т цив. авіації. — К., 1999. — 16 с.
Дисертацію присвячено розробці методики та розрахунку аеродинамічних характеристик несучих систем літальних апаратів з співосними гвинтовими рушіями. В роботі знаходить свій подальший розвиток метод дискретних вихорів з замкнутою вихровою рамкою як дискретною особливістю. Досліджено поля швидкостей, індуковані гвинтовими рушіями, вплив струменів від гвинтових рушіїв на аеродинамічні характеристики крила, мотогондоли, оперення в сліді. Досліджено вплив на моментні характеристики літака зміни режиму роботи гвинтових рушіїв, відхилення механізації крила, наближення до поверхні розділу, наявності ковзання.
Загрузить: 99ueosgr.shtml disk
8. Аналіз та оптимізація фізичних процесів для аеродинамічного удосконалення вінців турбомашин: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.04 / В.В. Константінов; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2001. — 20с.
Досліджено питання структуризації, моделювання та оптимізації фізичних процесів у складних технічних системах (на прикладі вінців турбомашин). Розглянуто системну математичну модель і узагальнено алгоритм розв'язання задач аналізу й оптимізації фізичних процесів у міжлопаткових каналах вінців турбомашин. Розроблено часткові математичні моделі, методики аналізу та розрахунку пристінних течій, методику морфологічного синтезу тривимірного раціонального профілювання вінців турбомашин на основі комплексного використання засобів управління відривом течії в них. Наведено технологію та САЕ - систему для її інформаційної підтримки синтезу тривимірного раціонального профілювання вінців осьових компресорів.
Загрузить: 01kvvuvt.shtml disk
9. Аналіз характеристик пружних елементів конструкцій гелікоптера на основі частотних випробувань: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.03 / Ле Тхе Шон; Нац. авіац. ун-т. — К., 2001. — 19с.
Наведено результати досліджень, спрямованих на удосконалення процесів обробки результатів частотних випробувань гелікоптера і автоматизації проектування елементів конструкції з урахуванням їх пружності на базі розробки та впровадження алгоритмічного та програмного забезпечень підсистеми параметричної та непараметричної ідентифікації, системи автоматизованого проектування лопаті несучого гвинта. На підставі проведеного аналізу та систематизації можливих шляхів підвищення ефективності проведення частотних випробувань і обробки їх даних розроблено алгоритми параметричної та непараметричної ідентифікації, що забезпечують підвищення точності визначення динамічних характеристик елементів конструкції гелікоптера. Зазаначено необхідності враховувати пружність конструкції гелікоптера під час розв'язання задач аналізу та синтезу систем керування, автоматизованого проектування елементів конструкції. Представлено математичні моделі пружних коливань несучого гвинта та фюзеляжа. Обгрунтовано необхідність більш повного використання результатів частотних випробувань для розв'язання задач параметричної та непараметричної ідентифікації. Запропоновано нові методи непараметричної ідентифікації: взаємно спектральної щільності, амплітудно-фазочастотної характеристики на основі використання періодограмного метода. Розв'язано задачу ідентифікації пружно-масових характеристик несучого гвинта за результатами частотних випробувань. Наведено алгоритм розрахунку частотних характеристик функції чутливості, які використовуються для вибору оптимального тестового сигналу в ході розв'язання задачі ідентифікації. Проаналізовано методи усунення флатера гелікоптера. Показано, що одним з підходів до розв'язання даної задачі є оптимізація геометричних параметрів для цільнометалевого та композитного несучих гвинтів.
Загрузить: 01ltsocv.shtml disk
10. Асинхронний мотор-вентилятор з широким діапазоном робочого ковзання для тепловозів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.09.01 / І.Ю. Бухтіяров; Донец. держ. техн. ун-т. — Донецьк, 2000. — 19 с.
Створено асинхронний регулюємий мотор-вентилятор із широким діапазоном робочого ковзання для охолоджуючого пристрою дизеля тепловозу з метою зниження витрат енергії на привід вентиляторів охолоджуючого пристрою та підвищення надійності дизеля тепловоза. Існуючі системи плавного регулювання повітря: з поворотними лопатями, частотне регулювання мотор-вентиляторів, а також двошвидкісний електропривід вентиляторів не відповідають вимогам надійності, технологічності, вартісним показникам. Запропоновано плавний фазовий спосіб регулювання, який у 3,7 рази економічніший, ніж серійний релейний спосіб. Частота обертання мотор-вентилятора регулюється зміною напруги на обмотці статора фазовим способом за допомогою тиристорного перетворювача напруги. Встановлено, що обмотка ротора складається з мідних стрижнів та феромагнітних короткозамкнених кілець.
Загрузить: 00bijrkt.shtml disk
11. Багатокомпонентне кам'яновугільне в'яжуче з широким інтервалом пластичності: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.05 / В.В. Гончаренко; Донбас. держ. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2001. — 19с.
Теоретично й експериментально обгрунтовано одержання багатокомпонентного кам'яновугільного в'яжучого з широким інтервалом пластичності на підставі встановлення закономірностей формування в них комплексно-сполученої мікроструктури, поданої коагуляційним каркасом із часток активного дисперсного наповнювача у концентрованому розчині полімеру в гама-фракції дьогтю. У процесі модифікації кам'яновугільного дорожнього дьогтю відсівом полівінілхлориду внаслідок розгортання глобул полімеру у витягнуті конформації формується просторова полімерна сітка, утворена за рахунок переплетення та міжмолекулярної взаємодії макромолекул і надмолекулярних утворень полівінілхлориду. Оптимальний вміст активного дисперсного наповнювача сприяє утворенню коагуляційної структури у в'яжучому та підвищенню загальної структурованості системи. Структуруюча дія деревного гідролізного лігніну одночасно з пластифікуючою дією сірки сприятиме зміщенню температури переходу в'яжучого у в'язко-текучий стан, в область більш високих позитивних температур і зсуву температури склування в область більш низьких негативних температур. Багатокомпонентне кам'яновугільне в'яжуче характеризується більш широким інтервалом пластичності. Використано експериментально-статистичне моделювання, завдяки якому встановлено оптимальні концентраційні співвідношення комбінованого дисперсного наповнювача в кам'яновугільному дорожньому дьогті. Застосовано метод ІЧ-спектроскопії. За результати дериватографічних і калориметричних досліджень доведено існування тривкої міжмолекулярної взаємодії, що сприяє створенню в багатокомпонентному кам'яновугільному в'яжучому (БКВ) безперервного спектра молекулярно-масового розподілу, розширенню інтервалу пластичності і зниженню температурної чутливості БКВ. Вивчено фізико-механічні та деформаційно-міцнісні властивості БКВ і бетонів на їх основі.
Загрузить: 01gvvsip.shtml disk
12. Безконтактна оцінка переміщень і деформацій будівельних конструкцій у випробуваннях: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.01 / В.П. Гриценко; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва і архіт. — Х., 2000. — 17 с.
Визначено коло питань у галузі експериментальних досліджень інженерних споруд, що потребують підвищеної точності вимірювання переміщень і деформацій. Досліджено особливості визначення переміщень та деформації у механіці деформованого твердого тіла з точки зору необхідності високої точності вимірювань переміщень. Розроблено методику використання лазерної інтерферометрії для безконтактної оцінки розташування об'єктів та їх переміщень і деформації. Проведено експериментальні дослідження переміщень будівельних конструкцій, а також проаналізовано їх точність у порівнянні з методами традиційної тензометрії. Запропоновано методику та практичні рекомендації щодо застосування методів лазерної інтерферометрії для експериментальних досліджень будівельних конструкцій, будівель та споруд.
Загрузить: 00gvpbkv.shtml disk
13. Біляекранна аеродинаміка крила: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.05 / В.В. Чмовж; Держ. аерокосм. ун-т ім. Н.Є.Жуковського, "ХАІ". — Х., 1999. — 17 с.
Дисертація присвячена питанням дослідження біляекранної аеродинаміки несучих поверхонь. Сформульовано крайову задачу потенційного обтікання крила і профілю потоком нев'язкої нестисливої рідини, що рухаються на гранично малій відстані від твердого плоского екрана. Крайова задача вирішується з використанням наближеного методу, заснованого на граничному виродженні рівняння Лапласа у вузькій області течії між межею і нижньою поверхнею тіла в рівняння Пуассона. На основі чисельного розв'язання рівняння Пуассона з граничними умовами Діріхле отримані нові результати для аеродинамічних характеристик несучих поверхонь різних форм у плані. Розраховано параметри течії і аеродинамічні характеристики крила на основі теорії тонкого тіла і методу малого параметра. Досліджено розв'язання зворотних задач біляекранної аеродинаміки. Записано основні співвідношення для визначення форм поверхні крил і середньої лінії профілю за заданими параметрами течії. Розглянуто варіаційну задачу по визначенню оптимальної форми дужки профілю.
Загрузить: 99cvvbak.shtml disk
14. Вдосконалення методики організації та визначення дислокації пунктів комплексного діагностування магістральних тепловозів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.07 / В.О. Матяш; Харк. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2000. — 19 с.
Дисертацію присвячено питанням підвищення ефективності експлуатації магістральних тепловозів шляхом вдосконалення технології їх обслуговування та ремонту з діагностуванням. Виконано розробки типових сполучень додаткових робіт на ділянках технічного обслуговування (ТО-3) та поточного ремонту (ПР-1) магістральних тепловозів із діагностуванням. Проведено моделювання раціональної організації робіт на ділянках ТО і ПР тепловозів та отримано залежності програми обслуговувань і ремонтів від впливу експлуатаційних факторів. Розроблено методику та проведено розрахунки щодо визначення дислокації пунктів комплексного діагностування (ПКД), а також технічні вимоги з метою створення й оснащення ПКД магістральних тепловозів. Визначено основні параметри функціонування ПКД. Наведено приклади практичної реалізації результатів досліджень щодо організації роботи ПКД і оснащення його стаціонарними і пересувними засобами. Запропоновано методику оцінки економічної ефективності з визначенням прогнозованих термінів окупності.
Загрузить: 00mvodmt.shtml disk
15. Вдосконалення методичного забезпечення технічної експлуатації наземного радіоелектронного обладнання цивільної авіації Анголи: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.14 / Арманду Мужинга; Київський міжнародний ун-т цивільної авіації. — К., 1999. — 19с.
Загрузить: 99am0caa.shtml disk
16. Вибір раціональних параметрів каналів вантажопотоків при удосконаленні маршрутних способів перевезення масових вантажів залізничним транспортом: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.20 / Н.Ю. Черниш; Харк. держ. акад. залізн.трансп. — Х., 2001. — 18с.
Висвітлено питання вдосконалення системи організації вагонопотоків шляхом вибору раціональних параметрів каналів вантажопотоків у процесі удосконалення маршрутних способів перевезення масових вантажів залізничним транспортом. Розроблено загальну математичну модель функціонування виробничо-транспортного ланцюга перевезення масових вантажів маршрутами. Розглянуто методику визначення економічного ефекту для магістрального залізничного транспорту і виробництва. Запропоновано практичні рекомендації щодо вдосконалення й оптимізації експлуатаційної роботи залізничного транспорту, створення єдиного технологічного процесу функціонування всього виробничо-транспортного ланцюга, розробки графіків взаємодіє виробництва, транспорту та споживання.
Загрузить: 01cnyvzt.shtml disk
17. Вибір та наукове обгрунтування техніко-економічних показників тепловозних дизелів для локомотивного парку України: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.03 / М.І. Сергієнко; Харк. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2000. — 16 с.
Висвітлено теорію математичного моделювання характеристик теплових чотиритактних двигунів типу Д80 з оптимізацією їх конструктивних і регулювальних параметрів. Розроблено методику розрахунку та оцінено економічний ефект від модернізації тепловозного парку Укрзалізниці одним типорядом дизелів Д80. Наведено результати стендових та експлуатаційних випробувань дизелів 1Д80Б і 4Д80Б. Запропоновано усереднену гістограму режимів завантаження дизеля маневрового тепловоза, одногодинний експлуатаційний цикл з метою проведення реостатних випробувань. Вперше експериментальним методом визначено значення коефіцієнта, який враховує вплив перехідних процесів на середньоексплуатаційні витрати палива дизеля маневрового тепловоза.
Загрузить: 00smilpu.shtml disk
18. Визначення головних характеристик малотоннажних суден змішаного плавання на початкових стадіях проектування: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.08.03 / Нгуен Хай Ань. — О., 2000. — 17 с.
Визначено показники групи малотоннажних суден змішаного плавання (МСЗП) ріка - море вантажопідйомністю до 1000 т із специфічними рисами та відношеннями головних характеристик, а також толерантність коефіцієнтів загальної повноти до зміни відносної швидкості та залежність їх головних розмірів від місткості. Отримано регресивні залежності та розроблено алгоритм проектування МСЗП на початкових стадіях за альтернативних варіантів вихідних вимог.
Загрузить: 00nxapsp.shtml disk
19. Визначення основних функціональних параметрів авіаційних ГТД в експлуатаційних умовах: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.14 / Абу Хайдар Салім Ханна; Київ. міжнар. ун-т цив. авіації. — К., 1999. — 16 с.
Дисертацію присвячено питанням оцінки основних функціональних параметрів авіаційних газотурбінних двигунів (ГТД) за параметрами, що реєструються в умовах експлуатації з використанням математичної моделі робочого процесу двоконтурних двовальних двигунів, які експлуатуються в авіакомпанії МЕА (Ливан, Бейрут). Розроблено методики оцінки та прогнозування функціональних параметрів в умовах зміни теплофізичних властивостей робочого тіла в залежності від регіонів експлуатації двигунів. Доопрацьовано методику приведення параметрів робочого процесу до стандартних умов з урахуванням індивідуальних особливостей конкретного типу ГТД, необхідну для практичної реалізації розробленого методичного забезпечення.
Загрузить: 99ahsgeu.shtml disk
20. Визначення параметрів руху літального апарату під час розслідування авіаційних подій: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.09 / Г.В. Годованюк; Київ. міжнар. ун-т цив. авіації. — К., 1999. — 20с.
Розроблено методику та алгоритми достовірної оцінки кінематичних параметрів у просторовому русі повітряних суден. Задача оцінки параметрів зведена до розв'язання задачі послідовної умовної параметричної оптимізації. На прикладі аналізу авіаційної пригоди, що відбулась при посадці літака, була підтверджена працездатність і ефективність розробленого алгоритму. Запропоновано модифікацію нелінійного фільтра Калмана, що дозволяє визначити оцінки як вхідних, так і вихідних перемінних при наявності у вимірах аддитивних похибок у вигляді нормальних випадкових процесів. Розроблено метод і алгоритм оцінки посадочної маси і центрування літака при посадці на основі даних засобів об'єктивного контролю і використання процедур математичного моделювання. Працездатність підтверджується на прикладі аналізу конкретної авіаційної події.
Загрузить: 99ggvrap.shtml disk
21. Визначення параметрів хитавиці малого судна при підході до судна-партнера на рейдовій стоянці: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.08.01 / Н.В. Єфремова; Одес. держ. мор. ун-т. — О., 2001. — 19с.
Розглянуто задачу визначення параметрів хитавиці малого судна-оператора (бункеровника, баржі, рейдового катера, нафтосміттєзбирача) у хвильовому полі складної структури навколо великотонажного судна-партнера, що знаходиться на мілководді. Хвильове поле утворене регулярним хвилюванням, що набігає під довільним кутом, і дифракцією хвиль судном-партнером. Дифракційну задачу розв'язано методом асимптотичних розкладень. Отриманий теоретично розв'язок реалізовано у вигляді комплексу програм для ПЕОМ. Порівнювальний аналіз експериментальних даних, одержаних у дослідному басейні Одеського морського університету, з результатами масового розрахунку за одержаними наближеними формулами показав їх задовільну відповідність. Розроблений комплекс програм для розрахунку хитавиці малого судна в складному хвильовому полі дозволив визначити таку траєкторію підходу малого судна до великого, у разі слідування за якою інтенсивність хитавиці малого судна буде меншою за задані обмеження.
Загрузить: 01envprs.shtml disk
22. Вимірювачі температури з використанням напівпровідникових перетворювачів для контролю технологічного процесу транспортування і зберігання нафти та нафтопродуктів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.04 / В.М. Василюк; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2001. — 20с.
Досліджено принципи побудови термометрів з напівпровідниковими первинними перетворювачами температури. Висвітлено їх математичні моделі. Розглянуто питання лінеаризації та уніфікації. Встановлено критерії вибору p-n-переходу як стабільного температурного сенсора. Запропоновано прості для реалізації методи їх уніфікації та лінеаризації. Розроблено ряд цифрових термометрів, використаних для контролю технологічного процесу транспортування і зберігання нафти та нафтопродуктів, у т.ч. переносних, з корекцією похибок, спричинених зміною температури довкілля, інтелектуальних.
Загрузить: 01vvmznn.shtml disk
23. Візок нового покоління для вантажних вагонів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.07 / В.П. Воронович; Дніпропетр. держ. техн. ун-т залізн. трансп. — Д., 2001. — 20 с.
Висвітлено питання теоретичних і експериментальних досліджень динамічної взаємодії вантажних вагонів (на візках нового покоління) і колії - для оцінки ефективності нових візків, а також їх надійності в експлуатації. Виконано математичне моделювання динаміки вантажних вагонів з уточненням параметрів моделі за результатами ходових динамічних випробувань. Визначено сили динамічної взаємодії вагонів і колії, напруження в рейках, шпалах, баластному шарі та земляному полотні. Зроблено порівняння динамічних показників вагонів на візках моделі 18-781 і моделі 18-100, а також їх дії на колію. Розроблено конструкцію і визначено технологію виготовлення оригінальних деталей і складальних вузлів візка нового покоління - моделі 18-781. На підставі аналізу результатів експлуатаційних випробувань, а також випробувань на втомленість і міцність візків моделі 18-781 визначено причини відмов і розроблено заходи щодо підвищення їх надійності. Надресорна балка штампозварної конструкції успішно витримала всі види випробувань на міцність від втомленості. Замість нестабільно працюючого дискового гасителя коливань (ДГК) на підставі теоретичних досліджень розроблено конструкцію і виготовлено дослідні візки із взаємозамінним з ДГК гасителем вертикальних коливань, який за результатами контрольних динамічних випробувань виявився більш надійним у роботі. Доведено, що зношення гребенів колісних пар у 1,3 - 1,4 рази та в п'ятникових вузлах у 3 - 5 разів менше на візках моделі 18-781 на відміну від візків моделі 18-100.
Загрузить: 01vvppvv.shtml disk
24. Вплив основних експлуатаційних факторів на технічний стан авіаційних ГТД: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.20 / Хаммуд Нізар; Нац. авіац. ун-т. — К., 2001. — 17с.
Проаналізовано досвід експлуатації авіаційної техніки (АТ) в гірсько-пустельних регіонах Сирії. Розглянуто основні фактори природно-кліматичних умов Сирії та їх вплив на організацію та проведення технічної експлуатації АТ, вплив на технічний стан авіаційних газотурбінних двигунів (ГТД), методи експлуатації та ремонту АТ. Викладено основні рекомендації щодо ефективного використання АТ з метою забезпечення БП у гірсько-пустельній місцевості, надійності, попередженню передчасного виходу з ладу АТ. Розглянуто основні методи і засоби оцінки технічного стану (ТС) авіаційних двигунів у цівільній авіації (ЦА) Сирії. Розроблено універсальну нелінійну математичну модель термогазодинамічного процесу авіаційного ГТД, яка дозволяє з прийнятною для практичної реалізації точністю, за параметрами роботи двигуна, що заміряються за умов експлуатації, розраховувати параметри робочого тіла у характерних перерізах проточної частини. Побудовано граф-моделі ТВлД і ТРДД як теплових машин з метою використання даних, одержуваних під час розрахунку термогазодинамічних параметрів робочого тіла в проточній частині двигуна за допомогою універсальної нелінійної математичної моделі, для розпізнавання зміни ТС проточної частини двигуна за умов впливу основних експлуатаційних факторів. Модернізовано автоматизований експериментальний комплекс кафедри авіадвигунів НАУ на базі серійних ГТД РУ19А-300 і АI-25 і розроблено методики проведення на них експериментальних досліджень для моделювання найбільш характерних несправностей проточної частини ГТД і апробації програмного забезпечення з їх виявлення й оцінки ступеня впливу на ТС проточної частини з використанням розроблених математичних моделей. Обгрунтовано основні принципи, покладені в розроблене програмне забезпечення зі збору, обробки та збереження даних, що реєструються у польоті та під час випробування двигунів, відмінною рисою якого є можливість розпізнавання ранніх стадій зміни стану проточної частини ГТД, яке базується на безупинному відстеженні й оцінці характеру динаміки досліджуваних показників. Запропоновано методологію побудови автоматизованої системи інформаційної підтримки оцінки ТС АТ у Сирії на базі сучасних інформаційних технологій з використанням розробленого програмного забезпечення з контролю впливу основних експлуатаційних факторів на ТС проточній частині ГТД.
Загрузить: 01hntsag.shtml disk
25. Вплив параметрів ходових частин та форми профілю поверхні катання коліс на динамічні показники вантажних вагонів та знос в парі "колесо-рейка": Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.07 / О.Г. Рейдемейстер; Дніпропетр. держ. техн. ун-т залізн. трансп. — Д., 2000. — 21с.
Шляхом математичного моделювання руху чотиривісного вантажного вагона на трьохелементних візках отримано залежності інтенсивності зносу в парі "колесо - рейка" та ходових якостей вагона від параметрів, що характеризують стан ходових частин і форми профілю поверхні катання коліс. Результати моделювання зіставлено з даними ходових динамічних та експлатаційних випробувань рухомого складу, що підтвердило їх вірогідність. Виявлено недосконалості візка, що призводять до підвищеного зносу гребенів. Запропоновано вимоги до технічного стану ходових частин. Розглянуто ряд профілів поверхонь катання нових коліс і з різними ступенями зносу. Зроблено висновок про доцільність застосування криволінійного профілю колеса. Подано рекомендації щодо форми відповідного профілю, що дозволить істотно знизити знос гребенів коліс і зберегти у допустимих межах динамічні характеристики екіпажу.
Загрузить: 00rogzpk.shtml disk
26. Динаміка і підвищення тягово-зчіпних якостей приводів локомотивів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.07 / А.А. Павленко; Східноукр. держ. ун-т. — Луганськ, 2000. — 19 с.
Дисертацію присвячено питанням підвищення тягово-зчіпних та поліпшення динамічних якостей приводів локомотивів за рахунок створення і впровадження більш ефективних протибоксуючих систем, а також зниження паливно-енергетичних та ремонтних витрат. Розроблено і реалізовано якісно новий підхід до створення конструкцій притибоксуючих систем, заснований на використанні визначених у роботі особливостей динамічних процесів у тягових приводах локомотивів, найважливішою з яких є автоматична зміна структури підсистем кутових коливань приводів у момент досягнення колісними парами граничних сил їх зчеплення з рейками та у зворотньому переході. На базі зазначеної властивості створено конструкцію універсальної системи виявлення граничних сил зчеплення рейкових транспортних засобів, натурні випробування промислових зразків якої довели її високу ефективність у порівнянні з протибоксуючими системами, що експлуатуються зараз. Запропонована система дозволяє попередити можливий розвиток процесів боксування без зниження тягового моменту на колісних парах.
Загрузить: 00paajpl.shtml disk
27. Дистанційний метод дослідження герметичності газопроводів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.03 / В.І. Холодов; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2001. — 20с.
З метою розробки методики та апаратурного комплексу дистанційного виявлення витоків газу проведено математичне і фізичне моделювання. У процесі математичного моделювання здійснено розрахунки температурного поля на поверхні грунту за умов непорушеного стану герметичності газопроводу та за наявності витоку газу. Створено дослідний полігон для фізичного моделювання процесу формування температурної аномалії за наявності витоку газу на діючому газопроводі. Змодельовано витоки газу з верхньої, нижньої та бокової поверхонь газопроводу з різним дебітом (від 70 до 6400 м3/за добу). Проведено дослідження процесу формування температурного та газометричного полів. Визначено їх фізичні та геометричні характеристики - час формування температурної аномалії на поверхні, її значення і геометричні розміри, вміст вуглеводнів у приповерхневому шарі грунту та в приземному шарі повітря. За результатами досліджень висвітлено методику й апаратурний комплекс дистанційного виявлення витоків газу. Проведено відомчі випробування.
Загрузить: 01hvidga.shtml disk
28. Діагностування проточної частини турбореактивного двоконтурного двигуна на перехідних режимах його роботи: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.05 / С.Ш. Шаабдієв; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2000. — 18с.
Розглянуто питання діагностування турбореактивного двоконтурного двигуна (ТРДД) підвищеної контролепридатності на перехідних режимах роботи (на прикладі АI-25). Розвинуто новий напрямок параметричних методів діагностування, який грунтується на математичному моделюванні динаміки робочого процесу ТРДД. Встановлено, що перехідні режими є більш інформативними та дозволяють визначати ряд несправностей, які не можна виявити за сталих режимів. Запропоновано динамічну багаторежимну математичну модель двигуна, інваріантні до зовнішніх умов комплекси параметрів і методику ідентифікації несправностей проточної частини ТРДД на перехідних режимах його роботи, ефективність якої обгрунтовано теоретично та підтверджено практично.
Загрузить: 00sssprr.shtml disk
29. Довгострокове прогнозування швидкостей руху на автомобільних дорогах: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.11 / Н.В. Ярещенко; Харк. держ. автомоб.-дор. техн. ун-т. — Х., 1999. — 16с.
Дисертацію присвячено питанням довгострокового прогнозування швидкостей руху та математичного моделювання системи "людина - автомобіль - середовище руху" у процесі еволюції. Пропонується модель еволюції системи на організаційному рівні, що дозволяє використовувати інформаційну мову моделювання. Надано якісну оцінку системи "людина - автомобіль - середовище руху". Коли система є закритою, розвиток її компонентів пролягає в напрямку через дійсний стан до норми. Норма - це стан функціонального оптимуму. При нормі настає динамічна рівновага, яку описує система рівнянь. Використовуючи розв'язок рівнянь динамічної рівноваги, можливо оцінити перспективну швидкість руху. Описується прогнозування конструктивних, розрахункових, функціональних норм швидкостей руху, суспільно-необхідної швидкості руху. Розроблено прогноз цих швидкостей до 2032 року.
Загрузить: 99jnvrad.shtml disk
30. Дорожні асфальтополімерсіркобетони для регіональних умов Республіки Судан: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.05 / Ель-Хаг Аділь Ібрагім; Донбаська держ. академія будівництва і архітектури. — Макіївка, 1998. — 16с.
Загрузить: 98aimurs.shtml disk
31. Дорожній цементобетон підвищеної тріщиностійкості та довговічності: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.05 / Наталія Дмитрівна Гах; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — К., 2000. — 20 с.
Загрузить: 00gndptd.shtml disk
32. Дослідження меж використання лінійного синхронного двигуна для розвантаження системами підвісу магнітолевітного транспорту: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.09.01 / Л.І. Лисенко; Харк. держ. політехн. ун-т. — Х., 1999. — 19 с.
Дисертацію присвячено синтезу тягово-левітної системи (ТЛС) екіпажа високошвидкісного наземного транспорту на магнітному підвісі на основі довгостаторного комбінованого лінійного синхронного двигуна (КЛСД) з плоскими вертикально орієнтованими статорними котушками і плоским надпровідниковим індуктором (НПІ). Особливістю обраного компонування ТЛС є вертикальний зсув подовжніх осей симетрії НПІ відносно подовжніх осей симетрії статорних котушок. Проведено оцінку ефективності виконання КЛСД функцій тяги і підйому за допомогою запропонованої методики, що базується на методології зворотних задач і використовує генетичний алгоритм та метод деформованого багатогранника. Встановлено, що компонування ТЛС на базі КЛСД для тяги і підйому є доцільним, оскільки двигун спроможний на третину розвантажити вузол електродинамічного підвісу без помітного росту повної потужності, споживаної їм із мережі. Це дозволяє досягти значної економії матеріальних ресурсів на виготовлення статорної частини системи підвісу.
Загрузить: 99llipmt.shtml disk
33. Дослідження спільної роботи гальм рухомого складу залізниць Польщі в поїздах Укрзалізниці: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.07 / С.С. Довганюк; Дніпропетр. держ. техн. ун-т залізн. трансп. — Д., 1998. — 24 с.
Дисертація присвячена питанням теоретичних та експериментальних досліджень по проблемі спільної роботи гальм пристосованого до безперевантажувального руху рухомого складу залізниць Польщі з повітророзподільниками Est3f в поїздах Укрзалізниці. З метою прогнозування динамічної навантаженості рухомого складу з різними гальмівними системами розроблена математична модель комбінованого поїзда, який має різні міжвагонні зв'язки (автозчепки з поглинаючими апаратами та гвинтовий тяговий пристрій з буферами). Опрацьована математична модель пневмомеханічної системи повітророзподільника N 483, що дозволить в подальшому досліджувати динаміку поїздів при гальмуванні з урахуванням впливу на процеси в гальмівній мережі самих повітророзподільників. Приведені результати експериментальних досліджень комбінованих поїздів. На основі їх опрацьована "Инструкция по обслуживанию тормозов цистерн ДЭЦ в поездах УЗ (для осмотрщиков вагонов и машинистов локомотивов)".
Загрузить: 98dssppu.shtml disk
34. Дослідження та розробка економнолегованої феритної жаростійкої сталі для системи вихлопного тракту автомобілів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.02.01 / О.В. Нестеров; Запоріз. держ. техн. ун-т. — Запоріжжя, 1999. — 16 с.
Дисертацію присвячено дослідженню впливу кремнію, алюмінію та титану на структуру та властивості залізохромистого сплаву з 7 - 9% хрому. Вперше показано принципову можливість одержання однорідної феритної структури під час легування залізохромистого сплаву з 7 - 9% хрому, кремнієм, алюмінієм і титаном. Застосування методу математичного планування експериментів дозволило одержати рівняння регресії, які описують вплив даних легуючих елементів на жаростійкість та механічні сталі, а також провести оптимізацію отриманих результатів випробувань та розробити хімічний склад нової економнолегованої жаростійкої сталі феритного класу марки 08Х8СЮТч: C~<=~0,08%; Cr - 7,0-8,5%; Si - 0,8-1,2%; Al - 0,9-1,2%; Ti - 0,3-0,6%; Ca - 0,1-0,3%; Ce - 0,05-0,10%. Випробування технологічності сталі 08Х8СЮТч у промислових умовах показало, що феритна структура зберігається на всіх етапах металургійної переробки, а механічні властивості були вищими за властивості класичної феритної сталі 08Х18Т1. Проведено повний комплекс досліджень експлуатаційних властивостей листового матеріалу промислового виготовлення. Випробування жаростійкості довели, що за даним параметром сталь 08Х8СЮТч близька до сталей 12Х18Н10Т, 08Х18Т1, YUS 409D. Випробування корозійної стійкості в атмосферних умовах показали, що сталь 08Х8СЮТч має 8-й бал стійкості проти 10-го балу у високохромистих та хромонікелевих сталей, що відповідає умовам експлуатації виробів.
Загрузить: 99novvta.shtml disk
35. Дослідження та розробка комбінованої лазерно-плазмово-іонної технології обробки деталей авіаційної техніки: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.04 / П.М. Васильков; Харк. авіац. ін-т ім. М.Є.Жуковського. — Х., 1999. — 26 с.
Розроблено методику розрахунку продуктивності комбінованої лазерно-плазмово-іонної технології. Проведено експериментальну перевірку можливості реалізації комбінованої лазерно-плазмово-іонної обробки. Одержано експериментально-теоретичні залежності мікротвердості, шорсткості, адгезійної міцності та міцності обробленої поверхні, стійкості різального інструменту від технологічних параметрів для цієї технології. Розроблено алгоритм вибору технологічних параметрів установки для комбінованої плазмово-іонної обробки деталей авіаційної техніки і наведено його реалізацію для чотирьох типів деталей.
Загрузить: 99vpmdat.shtml disk
36. Дрібнозернисті цементні бетони з домішкою полімера для ремонту мостових залізобетонних конструкцій: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.03 / С.О. Бугаєвський; Харк. держ. автомоб.-дорож. техн. ун-т. — Х., 1999. — 18с.
Дисертація присвячена вирішенню актуальної проблеми створення технологічних, екологічно безпечних складів на основі доступних місцевих компонентів для ремонту залізобетонних і, зокрема, мостових конструкцій. Створення складів базується на використанні портландцементу, поширених низькомодульних пісків і комплексної домішки, компоненти якої дозволяють різноманітними засобами проводити відновлення захисного шару бетону й арматури залізобетонних конструкцій без припинення руху транспорту. Встановлено механізми дії окремих компонентів і комплексної домішки в цілому на підвищення адгезії до поверхні, що ремонтується. Доведено позитивний вплив комплексної домішки на фізико-механічні та експлуатаційні властивості дрібнозернистих бетонів у відновлених захисних шарах мостових залізобетонних конструкцій. Досягнуто ідентичність деформативних властивостей відновленого захисного шару із дрібнозернистого бетону з комплексною домішкою з бетоном і сталевою арматурою мостових залізобетонних конструкцій.
Загрузить: 99bsomzk.shtml disk
37. Дьогтебетони з комплексно модифікованою мікроструктурою: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.05 / В.М. Ходун; Донбас. держ. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 1999. — 18 с.
Дисертацію присвячено теоретичному і експериментальному обгрунтуванню здобуття довговічного дорожнього дьогтебетону на основі установлення закономірностей формування комплексно модифікованої мікроструктури дьогтебетону, представленої дьогтеполівінілхлоридним в'яжучим і мінеральним порошком, поверхня якого активована олігомером, котрий містить функціональні групи (карбамідоформальдегідна смола КФ-МТ, епоксидні смоли, полімервміщуючі відходи виробництва епоксидних смол).
Загрузить: 99hvmdkm.shtml disk
38. Дьогтеполімерсіркобетони з широким інтервалом в'язкопружної поведінки: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.05 / С.С. Полівцев; Донбас. держ. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 1998. — 16 с.
Дисертація присвячена теоретичному і експериментальному обгрунтуванню отримання дьогтеполімерсіркобетону з широким інтервалом в'язкопружної поведінки на основі встановлення закономірностей формування структури кам'яновугільних дорожніх дьогтів і дьогтев'яжучої речовини, представленої дьогтеполівінілхлоридним в'яжучим і мінеральним порошком - сірчаним шламом. Запропонована модель колоїдної міцели дьогтю. Побудовані діаграми фазової рівноваги системи "кам'яновугільний пек-антраценове масло". Криві "ліквідусу" і "солідусу" апроксимовані рівняннями другого порядку. Вивчене структуроутворення в кам'яновугільних дорожніх дьогтях. Експериментально-статистичні оптимізовані склади дьогтеполівінілхлоридного в'яжучого і дьогтеполімерсіркобетонних сумішей. Вивчені фізичні і деформаційно-міцнісні властивості дьогтеполімерсіркобетону. Результати роботи реалізовані при промисловому випуску дьогтеполімерсіркобетонних сумішей, що містять в своєму складі дьогтеполівінілхлоридне в'яжуче і сірчаний шлам.
Загрузить: 98pssivp.shtml disk
39. Економіко-математичні моделі планування основної виробничої діяльності судноплавних компаній: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / О.І. Шумлянська; Одес. держ. морс. ун-т. — О., 2001. — 17с.
Досліджено проблему підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності вітчизняних судноплавних компаній шляхом удосконалення планування роботи флоту на основі методології бізнес-планування. До процесу планування здійснено комплексний підхід, що сполучає маркетингові дослідження з векторною оптимізацією. Це дозволяє обгрунтовано визначати цілі судноплавної компанії та будувати економіко-математичні моделі багатокритеріальних оптимізаційних задач планування виробничої діяльності, адекватні маркетинговим позиціям, які займає компанія на ринку транспортних послуг. Визначено та розв'язано задачі з лінійними та нелінійними критеріями оптимізації, виражені кількісними та якісними показниками, особливо важливими під час планування за ринкових умов. Розроблено методику оцінки ризику планових рішень.
Загрузить: 01coidsk.shtml disk
40. Експериментально-розрахунковий метод визначення напруженого стану зварних стиків труб магістральних газопроводів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.02.02 / А.Р. Дзюбик; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2001. — 18с.
Розроблено методику діагностування напруженого стану та підвищення довговічності зварних стикових з'єднань із кільцевим швом сталевих труб магістральних газопроводів. Наведено метод визначення напружень на поверхні труби за допомогою контактної локальної термоелектрорушійної сили. Викладено експериментально-розрахунковий метод визначення напруженого стану у зварних стикових з'єднаннях труб магістральних газопроводів, адаптовано його математичну модель до особливостей експериментально отриманої інформації. Запропоновано функцію для опису поля залишкових пластичних деформацій. Висвітлено методику та пакет прикладних програм для діагностування напруженого стану зварних стикових з'єднань труб із кільцевим швом. Досліджено вплив параметрів процесу автоматичного зварювання під шаром флюсу стиків труб на величину залишкових напружень і ресурс роботи зварних з'єднань.
Загрузить: 01dartmg.shtml disk
41. Електромеханічний перетворювач енергії інерційного накопичувача для мереж тягового електропостачання: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.09.01 / Г.В. Омеляненко; Харк. держ. політехн. ун-т. — Х., 1999. — 20 с.
Дисертацію присвячено розробці та дослідженню системи електромеханічного перетворення енергії інерційного накопичувача для тягових електричних мереж, концепція створення якого базується на перспективних енергетичних та транспортних технологіях. Розроблено концепцію створення перспективного інерційного накопичувача з електромеханічним перетворювачем енергії у вигляді машини постійного струму з тиристорним комутатором. Створено математичну модель цієї машини, що дозволяє аналізувати вплив параметрів накопичувача на різноманітні режими його роботи. Введено поняття кутової характеристики, що оцінює вплив кута навантаження на процеси обміну енергією між об'єктами тягової мережі. Створено математичну модель процесу комутації струму в обмотці якоря, за допомогою якої досліджено вплив параметрів на рівень номіналів елементної бази комутаторів.
Загрузить: 99ogvmte.shtml disk
42. Електромеханічні процеси та характеристики тягового частотно-керованого асинхронного електроприводу тролейбуса: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.09.03 / О.І. Зачек; Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2000. — 19с.
Описано тяговий частотно-керований асинхронний електропривід тролейбуса з системою керування, в якій використано функціональний перетворювач, що дозволяє формувати м'які тягові характеристики за частот напруги живлення двигуна, нижчих та рівних номінальній. Розглянуто його математичну і цифрову моделі. Створено експериментальну установку, за допомогою якої перевірено адекватність результатів математичного і фізичного експериментів. На підставі застосування математичних моделей, а також експериментальної установки проведено дослідження електромеханічних процесів та характеристик розробленого електроприводу за робочих та екстремальних режимів.
Загрузить: 00zoiaet.shtml disk
43. Енергозберігаюче трасування автомобільних доріг з урахуванням екологічних і ергономічних вимог системи "людина - автомобіль - дорога - середовище": Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.11 / А.Г. Батракова; Харк. держ. автомоб.-дорож. техн. ун-т. — Х., 2001. — 18с.
Наведено вирішення науково-технічної проблеми енергоощадження на етапі розробки проектів автомобільних доріг, спрямоване на економію паливних ресурсів, створення умов для екологічної безпеки автомобільних доріг, підвищення безпеки і поліпшення умов діяльності водія. Подано модель формування магістрального ходу за критерієм мінімуму енерговитрат у разі обмежень щодо капіталовкладень у будівництво. Обгрунтовано параметри моделі для різних рельєфів місцевості. Розроблено комплексний показник стану системи людина - автомобіль - дорога - середовище (ЛАДС). Запропоновано математичну модель формування траси, що забезпечує допустиме функціонування системи ЛАДС. Обгрунтовано параметри трасування за локальними координатами стану автомобіля, середовища, водія та інтегральним показником стану системи. Розроблено алгоритми трасування та програми автоматизованого розрахунку, методику формування траси.
Загрузить: 01bagads.shtml disk
44. Енергооптимальні технології аналізу та регулювання електроспоживання на тягу поїздів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.09 / В.Б. Землянов; Дніпропетр. держ. техн. ун-т залізнич. трансп. — Д., 2000. — 20с.
Розроблено інтегровані енергооптимальні технології залізничного транспорту та багаторівневу систему регулювання реального виміру часу, що поєднує дані про процеси перевезень і витрати електроенергії на тягу поїздів, призначену для їх зниження. Виконано експериментальні дослідження, розроблено одно- та двокритеріальні моделі регулювання електроспоживанням за умов застосування диференційованих тарифів. Запропоновано методики й алгоритми формування інформаційних баз і перетворення даних на структури продукційних експертних систем, які автоматизують процеси регулювання електроспоживанням. Створено математичні, методичні, інформаційні та програмні засоби реалізації інтегрованих технологій.
Загрузить: 00zvbetp.shtml disk
45. Забезпечення активної відмовостійкості модифікованих бортових вимірювальних пристроїв: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.03 / В.В. Нарожний; Держ. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 1999. — 20 с.
Запропоновано структуру та спосіб використання, які дозволяють забезпечити задану глибину діагностування і гнучкість відновлення вимірювань щодо забезпечення активної відмовостійкості модифікованого бортового вимірювального пристрою (МБВП). Розроблено діагностичне забезпечення стосовно інерційного та безінерційного МБВП у вигляді продукційної моделі бази знань, що використовує дихотомічні дерева із предикатними рівняннями у вузлах, які формуються на підставі ієрархії діагностичних моделей шляхом аналітичного розв'язання зворотної задачі. Значну увагу приділено забезпеченню гнучкого відновлення вимірювань з метою інерційного та безінерційного МБВП як продукційної моделі бази знань, що використовує дихотомічне дерево із предикатними рівняннями у вузлах, які формуються із ієрархії засобів відновлення вимірювань, а також дозволяє реалізувати сценарії багаторазового відбивання відмов послідовного виникнення.
Загрузить: 99nvvbvp.shtml disk
46. Забезпечення безпеки дорожнього руху шляхом адаптації водіїв до його складних умов: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.01 / Н.І. Кожуховська; Нац.трансп. ун-т. — К., 2001. — 18 с.
Розглянуто актуальні завдання сучасності - підвищення безпеки руху шляхом створення та застосування науково-методичного апарату аналізу та синтезу автоматизованих систем контролю дій водіїв, які працюють за складних умов дорожнього руху. Надано оцінку якості функціонування людино-машинних систем, зважаючи на особливості індивідууму в транспортних системах. Розроблено комплексну методику синтезу проектних варіантів автоматизованих систем об'єктивного контролю та їх аналізу, що базується на математичному моделюванні процесу функціонування технічних систем і дій водіїв. Розроблено та досліджено математичну модель та алгоритм функціонування автоматизованої системи об'єктивного контролю, що дозволяє здійснювати оцінку якості функціонування людино-машинних систем з урахуванням особливостей індивідууму та сучасних вимог до якості підготовки водіїв. Надано комплексний підхід (рішення) реалізації об'єктивного контролю в процесі виконання полігонних учбових курсів для підвищення кваліфікації водія, його адаптації до складних умов дорожнього руху, удосконалення навичок і зміцнення обгрунтованості рішень.
Загрузить: 01kniysu.shtml disk
47. Забезпечення безпеки плавання суден в гирлах рівнинних рік: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.16 / Т.В. Олійник; Одес. держ. мор. акад. — О., 2000. — 23с.
Викладено результати теоретичних і експериментальних досліджень, спрямованих на підвищення безпеки судноводіння в гирлах рівнинних рік, під час плавання та маневрування у вузьких і складних для плавання ділянках рік. Основні дослідження виконано на прикладі Херсонського морського каналу та гирла ріки Дніпро. За отриманими результатами зроблено аналіз стану навігаційних об'єктів. Систематизовано дані та розроблено пропозиції щодо забезпечення безаварійного плавання в гирлових ділянках рівнинних рік. Наведено практичні рекомендації щодо плавання в порт Херсон і застосування методу траверсних відстаней, які забезпечують постійний контроль за місцем розташування судна під час плавання у вузьких місцях з використанням суднової РЛС. Доведено необхідність врахування елементів циркуляції під час маневрування у щільних водах і швартувань.
Загрузить: 00otvgrr.shtml disk
48. Зниження викидів канцерогенних речовин з відпрацьованими газами автомобільних бензинових двигунів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.03 / О.В. Овчаров; Харк. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2000. — 15 с.
Запропоновано методику оцінки сумарної канцерогенності відпрацьованих газів (ВГ) двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) за результатами їх екодосліджень спільно з автомобілем на стенді з біговими барабанами за Європейським їздовим циклом. Удосконалено та використано повнопоточні комбіновані системи уловлювання бенз(а)пірену (БП) з ВГ ДВЗ, а також наведено методику їх кількісного визначення. Проведено комплексні дослідження восьми різних модифікацій бензинових ДВЗ типу ЗМЗ. Визначено кореляційні залежності, що зв'язують сумарну канцерогенність ВГ ДВЗ із масовим рівнем викиду БП за їздовий цикл. Показано високу ефективність зниження канцерогенності ДВЗ під час використання газоподібних палив, форкамерно-факельного запалювання горючої суміші та термокаталітичних систем нейтралізації ВГ. Запропоновано раціональні шляхи зниження канцерогенності ВГ автомобільних бензинових двигунів.
Загрузить: 00oovabd.shtml disk
49. Зниження витрати палива та шкідливих викидів рухомим складом автомобільного транспорту раціональним вибором експлуатаційних факторів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.10 / М.В. Міхно; Укр. трансп. ун-т. — К., 1998. — 16 с.
Висвітлено методику та математичну модель розрахунку паливної економічності та екологічних показників рухомого складу, який складає транспортний потік, котрий рухається по міській вулиці. Математична модель дозволяє проводити дослідження впливу експлуатаційних факторів, таких, як швидкість руху потоку автомобілів, застосовуваний водіями метод водіння, склад транспортного потоку за призначенням та за типами двигуна, види палива, параметри транспортного потоку на витрати палива і викиди шкідливих речовин рухомим складом. Проведені дослідження та розроблені рекомендації щодо зниження забруднення навколишнього середовища автомобільним транспортом шляхом раціонального вибору експлуатаційних факторів.
Загрузить: 98mmvvef.shtml disk
50. Зниження опору наповненню ковша скрепера застосуванням грунтонапрямного пристрою та обгрунтування його раціональних параметрів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.04 / І.В. Власенко; Харк. держ. автомоб.-дор. техн. ун-т. — Х., 1999. — 21с.
До захисту подається робота, яка містить дослідження процесу наповнення грунтом ковша скрепера, оснащеного грунтонапрямним пристроєм (ГНП). Приведені дані досліджень впливу різних інтенсифікаторів, впливу робочого та транспортного режиму на ефективність скрепера, а також результати експериментальних досліджень, що виконані методами математичного та фізичного моделювання з використанням обчислювальної техніки. Показано, що застосування ГНП конструкції, що пропонується, зменшує опір копанню та збільшує наповнення ковша, завдяки наявності розгалуженого процесу заповнення ковша скрепера крізь ГНП та крізь щілину між задньою плитою ГНП та днищем ковша. Аналіз процесу копання скрепером з ГНП показує, що ефективність скрепера зростає: коефіцієнт наповнення на 20-30%, продуктивність на 6-22%, питомі витрати зменшуються на 2.6%.
Загрузить: 99vivorp.shtml disk
51. Зниження часової складності процесів автоматизованого управління уповільненням автотранспортних засобів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Т.П. Становська; Одес. держ. політехн. ун-т. — О., 2001. — 19с.
Розроблено математичні засади автоматизованого управління уповільненням автотранспортних засобів у реальному часі. Запропоновано метод розв'язання задач проектування та управління за часових обмежень з боку розв'язувальних алгоритмів. Визначено напрямок і склад інформаційних потоків у процесі застосування методу. Виконано класифікацію частинних методик методу. Висвітлено теореми про умови існування альтернативних швидкодіючих методів розрахунку керувальної дії на швидкоплинний керований процес. Викладено метод підвищення функціональної можливості АСУ за рахунок автоматичної ідентифікації поточного режиму гальмування.
Загрузить: 01stpuaz.shtml disk
52. Інтенсифікація розробки грунту скрепером шляхом удосконалення робочого органу і технології заповнення: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.04 / С.О. Карпушин; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2001. — 19 с.
Досліджено процес копання грунту скрепером під час обладнання робочого органу (РО) східчастою ножовою системою (НС) та глибокою передньою заслінкою за умов заповнення ковша у дві стадії. Наведено результати теоретичних та експериментальних досліджень процесу заповнення ковша та розроблено методику визначення силових, енергетичних, техніко-економічних, раціональних, конструктивних і технологічних параметрів РО та процесу. Встановлено, що застосування запропонованих у комплексі конструктивних і технологічних рішень РО і процесу заповнення ковша згідно з двостадійною технологією, у порівнянні зі скрепером традиційної конструкції призводить до зменшення опору грунту копання та можливості підвищення місткості ковша на 26...30 % у разі незмінного тягача. Проаналізовано процес заповнення ковша скрепера у дві стадії, обладнаного НС з двома ножами, які виступають, глибокою передньою заслінкою та задньою стінкою з відвальною поверхнею та встановлено, що ефективність машини у порівнянні зі скрепером традиційної конструкції зростає: продуктивність на 17...25 %, показники матеріалоємності та енергоємності процесу набору грунту знижується на 10...14 %, 15...18 % відповідно.
Загрузить: 01ksootz.shtml disk
53. Керування сертифікацією льотної придатності повітряних суден в експлуатації: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.20 / Ю.І. Кордянін; Київ. міжнар. ун-т цив. авіації. — К., 2000. — 18с.
Досліджено процес сертифікації льотної придатності (ЛП) реєстрового парку повітряних суден (ПС) як складову частину системи підтримання ЛП на державному рівні. Наведено результати статистичного дослідження та імітаційну модель даного процесу, які базуються на подійно-часовому підході до аналізу його перебігу як об'єкта керування. Визначено особливості впровадження адекватних до існуючих умов експлуатації ПС заходів щодо керування процесом сертифікації їх ЛП з метою забезпечення ефективності контролю виконання експлуатантами вимог авіаційних правил (АП) стосовно підтримання ЛП реєстрового парку ПС. Обгрунтовано доцільність введення в АП додаткового керуючого впливу, тимчасового подовження строку дії сертифікату ЛП (СЛП) як заходу оперативного регулювання навантаження інспекторів ЛП за умов нерівномірності потоку заявок на СЛП, розроблено процедуру його визначення. Розроблено методику визначення потрібної кількості інспекторів ЛП, необхідної для ефективного виконання сертифікації ЛП реєстрового парку ПС за умов нерівномірності потоку заявок на СЛП та наявності тимчасового подовження строку дії СЛП як додаткового керуючого впливу для оперативного регулювання завантаженості інспекторів ЛП.
Загрузить: 00kjipse.shtml disk
54. Компенсація збурюючого впливу сонячного тиску при орієнтації космічних апаратів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.09 / Р.М. Науменко; НАН України. Ін-т косм. дослідж. — К., 1999. — 20 с.
Дисертацію присвячено розробці способів зменшення впливу моменту сонячного тиску на орієнтацію космічних апаратів. Досліджено пасивні та активні способи компенсації моменту. Розглянуто мінімаксний підхід до вирішення задачі оптимізування початкової конфігурації космічного апарата з метою зменшення збурюючої дії моменту сонячного тиску на орієнтацію апарата. Розвинено спосіб компенсації моменту за допомогою стаціонарного відбивача та розроблено інженерну методику вибору оптимальної конфігурації відбивача. Проаналізовано різні підходи до управління положенням центра світлового тиску на апараті. Досліджено можливість компенсації моменту шляхом зміни оптичних характеристик поверхонь апарата. Запропоновано декілька схем приладів управління коефіцієнтом відбивання світла плоскою поверхнею. Розроблено методику оцінки ефективності різних способів компенсації моменту.
Загрузить: 99nrmoka.shtml disk
55. Комплексна оцінка впливу конструктивних особливостей екіпажної частини на тягово-динамічні якості рейкового транспортного засобу на стадії проектування: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.07 / Ю.Г. Вівденко; Східноукр. держ. ун-т. — Луганськ, 2000. — 20 с.
Досліджено питання оцінки впливу змін, що вносяться у конструкцію екіпажної частини, на тягово-динамічні якості рейкових транспортних засобів. На основі математичної моделі просторових коливань трамвайного вагона розроблено методику оцінки тягових і динамічних якостей конструкцій рейкового транспортного засобу. У запропонованій математичній моделі враховано взаємну роботу механічної та електричної частини екіпажу, розглянуто вплив сили тяги та фрикційного стану у контакті колеса з рейкою на динамічні процеси у системі "рейковий транспортний засіб - шлях" у поперечному напрямку. Зроблено перевірку адекватності поданої математичної моделі шляхом порівняння результатів розрахунку з експериментальними даними. Виконано оцінку тягово-динамічних якостей трамвайного вагона ЛТ-20, визначено ефективність конструктивних рішень щодо поліпшення ходових властивостей рейкового транспортного засобу.
Загрузить: 00vjgzsp.shtml disk
56. Комплексна оцінка режимів світлофорного регулювання на перехрестях: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.01 / П.М. Полозенко; Укр. трансп. ун-т. — К., 1999. — 19 с.
Дисертацію присвячено питанням розробки методу комплексної оцінки режимів світлофорного регулювання на перехрестях вулично-дорожньої мережі, що враховує схеми організації дорожнього руху: параметри дорожнього руху і показники безпеки руху, для удосконалення технології управління світлофорною сигналізацією. Розроблено комплексний метод оцінки, а на його базі методику удосконалення технології управління транспортними потоками на регульованих перехрестях, яка дозволяє отримувати кількісну характеристику якості режимів світлофорного регулювання, удосконалювати режими світлофорного регулювання, обгрунтовувати та розраховувати режими світлофорного регулювання "за окремими напрямками" (сигнальними групами), оцінювати запропоновані до реалізації схеми організації руху з точки зору забезпечення необхідного рівня безпеки руху на стадії проектування, а також автоматизувати процес проектування світлофорних об'єктів.
Загрузить: 99ppmsrp.shtml disk
57. Контроль температурного режиму транспортування нафти в магістральних трубопроводах з метою підвищення точності комерційного обліку: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.04 / Л.К. Буняк; Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2000. — 18с.
Дисертацію присвячено створенню теоретичних, технологічних і метрологічних засад прецизійної температурної корекції для підвищення точності комерційного обліку втрат ультразвуковими приладами під час транспортування нафти у магістральних трубопроводах. Наведено результати комплексу теоретичних та експериментальних досліджень з математичного моделювання, розрахунку характеристик та вибору матеріалів перетворювачів. Розроблено методику та схемну реалізацію ультразвукового контролювання просторового розподілу температурозалежних параметрів нафти у магістральних трубопроводах для підвищення точності її обліку. Вдосконалено алгоритми опрацювання результатів вимірювань часових інтервалів із декількох ультразвукових каналів, які забезпечують врахування просторових змін температури і швидкості руху нафти, підвищення точності її обліку. Наведено принципи метрологічної атестації розроблених приладів для вимірювань температури та витрат імпульсним методом з підвищеною точністю.
Загрузить: 00blktko.shtml disk
58. Локальна міцність конструктивних елементів пасажирських і транспортних літаків при зіткненні з птахами: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.03 / Генріх Генріхович Онгірський; Державний аерокосмічний ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". — Х., 2000. — 19с.
Загрузить: 00ogglzp.shtml disk
59. Маневреність та стійкість руху автопоїзда із самовстановлювальною віссю напівпричепа: Автореф. дис... канд. техн.наук: 05.22.02 / О.А. Крестьянполь; Укр. трансп. ун-т. — К., 1999. — 18 с.
Рассмотрены вопросы маневренности и устойчивости движения автопоезда с самоустанавливающейся осью полуприцепа. Показатели маневренности определены на основе анализа статической и динамической поворотливости автопоезда. Показатели устойчивости определены на основе решения системы дифференциальных уравнений движения автопоезда. Многовариантными расчетами, выполненными на ПЭВМ с использованием программного обеспечения Mathcad-7,8, установлено влияние массово-геометрических, конструктивных и эксплуатационных параметров на устойчивость движения автопоезда. Предложена методика выбора и обоснования массово-геометрических и конструктивных параметров автопоезда с самоустанавливающейся осью полуприцепа по критериям маневренности и устойчивости прямолинейного движения.
Загрузить: 99koasvn.shtml disk
60. Математичне моделювання і оптимізація перспективних космічних рушійних систем великої тяги: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.04 / О.М. Харитонов; НАН України. Нац. косм. агенство України. — К., 2000. — 19с.
Дисертацію присвячено побудові нових математичних моделей перспективних космічних рушійних систем (РС) великої тяги (РС на основі ядерних (ЯРД)) та перспективних рідинних ракетних двигунів (РРД)), аналізу оптимального керування у порівнянні з законами, відомими раніше. Побудовано нову математичну модель оптимально керованого РРД з незалежною подачею компонентів паливної суміші. Проведено інваріантне, відносно крайових умов та функціоналу задачі Майєра, звуження множини допустимих керувань. Розроблено алгоритми апроксимації основних характеристик РС, ЯРД, якою, на відміну від моделей регульованих ЯРД, відомих раніше у механіці польоту, враховано обмеження на швидкість зміни температури робочого тіла на вході в сопло, тяга на ділянці розхолоджування реактора. Доведено теорему про інваріантні, відносно крайових умов і функціонала задачі Майєра, властивості оптимального керування. Побудовані математичні моделі використано в процесі розв'язання ряду модельних задач механіки польоту, на прикладі яких досліджено ефективність отриманих законів керування.
Загрузить: 00xomsvt.shtml disk
61. Математичне моделювання турбулентних примежових шарів та пристінних струменів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.01 / В.І. Мамчук; Київ. міжнар. ун-т цив. авіації. — К., 1999. — 19с.
Розроблено математичну модель і чисельний скінченно-різницевий метод розрахунку стаціонарних нестисливих турбулентних пристінних струменів з урахуванням шорсткості та поперечної кривизни обтічної поверхні, наявності чи відсутності супутнього потоку, чи відсутності в супутньому потоці додатного або від'ємного градієнта тиску. Проведено обчислювальний експеримент з моделювання примежових шарів і пристінних струменів, в результаті чого уточнено методику задання граничних умов шляхом використання покращених кубічних сплайнів, з'ясовано значення модельних коефіцієнтів для дослідження видів течій, обгрунтовано переваги побудови неявного скінченно-різницевого методу 2-го порядку точності з сильними стабілізаційними властивостями, визначено діапазон використання розроблених математичної моделі і розрахункового методу. Численними порівняннями результатів тестових розрахунків з експериментальними даними продемонстровано спроможність розрахункового методу коректно відтворювати особливості розвитку досліджених турбулентних пристінних течій і враховувати вплив зазначених вище факторів адекватно до їх фізичної природи.
Загрузить: 99mvisps.shtml disk
62. Метод встановлення циклічних ресурсів авіаційних ГТД, заснований на використанні досвіду доводки, випробувань та експлуатації прототипу: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.05 / Олександр Вікторович Шереметьєв; Національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". — Х., 2000. — 19с.
Загрузить: 00sovvep.shtml disk
63. Методи і моделі обгрунтування відмовостійких структур авіаційного обладнання і авіоніки: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.14 / Аль Лавама Айман; Київ. міжнар. ун-т цив. авіації. — К., 1999. — 24 с.
Робота направлена на підвищення системної ефективності та відмовостійких структур авіаційного обладнання і авіоніки на перехідному етапі впровадження інтегральних модульних конструкцій на типи повітряних судів (ПС). На основі системного підходу сформована сукупність методів, моделей, методик, алгоритмів забезпечення високої відмовостійкості функціональних систем ПС в умовах програмованої експлуатації на базі ІАСУ авіапідприємств на життєвому циклі. У прикладних задачах обгрунтування відмовостійких структур досліджувалися лінійні та суттєво-нелінійні системи керування рулями, закрилками ПС електромеханічного та електрогідравлічного типів.
Загрузить: 99alaaoa.shtml disk
64. Методи оцінки технологічної спадковості та їх використання при термоімпульсній обробці деталей авіаційного виробництва: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.04 / О.П. Чирок; Держ. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 1999. — 19 с.
Дисертацію присвячено розробці методів врахування технологічної спадковості при обробці деталей авіаційного виробництва. Запропоновані математичні моделі щодо аналізу процесів виникнення, розповсюдження, розвитку та взаємодії властивостей, що набуваються деталлю нецільовим шляхом під час обробки. Розглянуто процеси, що супроводжують вплив високотемпературного газового середовища на поверхню та ребра деталей при термоімпульсній обробці. Отримані аналітичні та чисельні залежності, які дозволяють аналізувати та враховувати фактори технологічної спадковості. Наведено інженерні методики та технологічні рекомендації щодо врахування впливу нецільових відхилень на експлуатаційні показники виробів, а також вибору оптимальних маршрутів обробки, виходячи з мінімуму негативної спадковості. Запропоновано нові технології, що базуються на використанні енергії газового вибуху.
Загрузить: 99copdav.shtml disk
65. Методи проектування водовідводу і дренажу аеродромних покриттів з підвищеною ефективністю дренування: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.11 / А.І. Баришпол; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2001. — 19 с.
Розроблено методи розрахунку часу осушення дренажних шарів аеродромних водопроникних покриттів, з урахуванням процесу неусталеної фільтрації дренажних вод. На підставі теоретичних і експериментальних досліджень розроблено методику гідравлічного розрахунку чотирьох типів водопроникних покриттів. Встановлено основні залежності часу осушення дренажного шару та гідравлічного ухилу. Отримані результати перевірено експериментально. Наведено рекомендації щодо практичного застосування водопроникних покриттів.
Загрузить: 01baiped.shtml disk
66. Методи розрахунку і оптимізації маневрених режимів гребних енергетичних установок електроходів: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.08.05 / В.О. Яровенко; Одес. держ. мор. акад. — О., 2001. — 35с.
Створено методи розрахунку й оптимізації маневрених режимів гребних енергетичних установок електроходів. Уперше розв'язування здійснено за принципами системного підходу, що характеризується спільністю теоретичних основ, методів аналізу й отриманих результатів. Розроблено принципи обліку впливу маневрених властивостей електроходів і економічних показників їх роботи, що застосовуються в ході проектування енергетичних суден з електрорухом. Запропоновано новий принцип формування законів управління гребними енергетичними установками електороходів на маневрах.
Загрузить: 01yvoeue.shtml disk
67. Методи структуризації предметного середовища для комп'ютерної системи сертифікації плавскладу: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Ю.В. Пащенко; НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2001. — 18 с.
Висвітлено шляхи підвищення ступеня автоматизації процесів підготовки, перепідготовки, атестації та сертифікації фахівців, що експлуатують судна цивільного флоту, професійна діяльність яких повинна забезпечувати безпеку життя на морі, збереження майна та захист моря від забруднень. Розроблено методику структуризації керівних і навчальних документів для визначення необхідного обсягу та рівня знань плавскладу. Визначено систему базових кваліфікаційних ознак для розробки структури бази даних інтегрованої комп'ютерної системи навчання та атестації. Запропоновано спосіб побудови багаторівневих меню бази даних системи навчання та контролю знань плавскладу. Обгрунтовано структуру даних для побудови сценаріїв комп'ютерного контролю знань, планів дій. Розроблено методику побудови математичних моделей для аналізу планів дій у вигляді інтерпретації мережі Петрі.
Загрузить: 01pyvssp.shtml disk
68. Методика оцінювання впливу зливових опадів на аеродинамічні характеристики літальних апаратів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.07. / П.М. Виноградський; Київ. міжнар. ун-т цив. авіації. — К., 2000. — 20с.
Оцінено вплив зливових опадів на аеродинамічні характеристики літаків за результатами трубних експериментів. Розроблено методики та створено установки для моделювання зливових опадів, реєстрації їх параметрів і оцінки похибок. Удосконалено методику статичних вагових виробувань, яка включає апроксимацію нульових навантажень та обробку даних у потоці з використанням імпульсної декомпозиції та модифікованої робасної процедури Х'юбера X84 у реальному часі, що зменшило похибки вимірювання та підвищило ефективність експерименту на 30 - 50 %. За умов еквівалентної інтенсивності опадів 1000 та 1700 мм/год. отримано кількісні дані щодо впливу зливових опадів на аеродинамічні характеристики крила кінцевого розмаху та моделі літака у польотній, злітній та посадочній конфігураціях, представлених у вигляді функціональних залежностей відносних додатків до аеродинамічних коефіцієнтів від безрозмірного кута атаки.
Загрузить: 00vpmxla.shtml disk
69. Методика розрахунку довговічності болтових і заклепочних з'єднань елементів авіаційних конструкцій за локальним напружено-деформованим станом: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.03 / А.П. Гонтаренко; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2000. — 20 с.
Наведено методику розрахунку локального пружнопластичного напружено-деформованого стану (НДС) на контурі заповненого та навантаженого отворів із використанням наближеної залежності Нейбера. Розроблено алгоритм формування локальних циклів напружень і деформацій на контурі заповненого та навантаженого отворів за умов циклічного навантаження. Запропоновано методику розрахунку довговічності болтових і заклепочних з'єднань за локальним НДС.
Загрузить: 00gapnds.shtml disk
70. Методика розрахунку та дослідження нелінійних нестаціонарних аеродинамічних характеристик тілесних профілів у взаємодії з турбулентними струминами: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.05 / М.М. Орловський; Держ. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 1999. — 16 с.
Дисертацію присвячено питанням розробки методики та дослідження щодо оцінки впливу струмини від силової установки на аеродинамічні характеристики механізованих тілесних профілів. Використано модифікований метод дискретних вихорів як чисельний метод нелінійної аеродинаміки. Розроблена методика дозволяє моделювати і розраховувати в нестаціонарній постановці обтікання довільних двовимірних тілесних компоновок з урахуванням інтерференції окремих елементів та працюючої силової установки в області нелінійної зміни аеродинамічних характеристик. Отримав подальший розвиток спосіб розрахунку обтікання двовимірних компоновок з урахуванням тілесності. Визначено спосіб апроксимації циркуляції на поверхні тіла, що дозволяє "редискретизувати" чисельний розв'язок та отримати безперервний розподіл параметрів за несучими поверхнями. Запропоновано новий спосіб побудови траєкторій рідких частинок, що рухаються у просторі. Розроблено рекомендації з питань дискретизації розрахункової поверхні профілів. Визначено оптимальні геометричні параметри, які характеризують положення гондол силової установки перерізу крила.
Загрузить: 99ommvts.shtml disk
71. Методика формування раціональної структури підприємств різної потужності у системі автосервісу: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.20 / Саєд Юсоф; Харків. держ. автомоб.-дор. техн. ун-т. — Х., 2000. — 18с.
Розглянуто питання вирішення завдань оптимального розвитку автосервісної системи як техноценозу. Розроблено моделі формування раціональної потужнісної структури її підприємств, які забезпечують вимоги гіперболічного розподілу їх видів за повторністю і стійкий розвиток системи. Теоретично досліджено та за допомогою комп'ютерного моделювання обгрунтовано оптимальне співвідношення автосервісних підприємств (АСП) за потужністю для систем промислових центрів. Запропоновано методику, моделі та програми оптимізації потужності мобільних автосервісних засобів і пропускної здатності АСП (зони усунення несправностей) під час організації профілактики та ремонту автомобілів згідно з системою "ОР-Д-УН". Для Кабула розроблено схему перспективної автосервісної системи управління їх працездатністю.
Загрузить: 00syrpsa.shtml disk
72. Методологія інформаційного забезпечення вантажних та пасажирських перевезень на основі автоматизації процесів розпізнавання рухомих об'єктів залізничного транспорту: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.22.08 / М.М. Бабаєв; Харк. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 1999. — 36с.
Дисертацію присвячено питанням удосконалення методів управління перевізним процесом на базі створення автоматизованих систем розпізнавання транспортних засобів. Розвивається новий напрямок у побудові подібних систем, який грунтується на впровадженні інформаційних технологій, орієнтованих на незамкнені транспортні потоки. Запропоновано алгоритми роботи і синтезовано пристрої, які формують образ рухомого складу, що контролюється. Представлено оптимальний за критерієм максимуму апостеріорної ймовірності пристрій визначення кількості колісних пар вагонів. Розглянуто методологію застосування пристроїв інформаційного забезпечення перевізного процесу в системах управління перевезеннями для регіонів, напрямів дороги, сортувальних станцій і метрополітенів.
Загрузить: 99bmmozt.shtml disk
73. Методологія підвищення надійності систем залізничної автоматики і телемеханіки: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.22.08 / А.П. Разгонов; Харк. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 1999. — 31с.
Розглянуто методи і засоби підвищення надійності систем залізничної автоматики і телемеханіки (ЗАТ), проблеми забезпечення безпеки руху поїздів, теоретичні основи оптимізації профілактики із застосуванням автоматизованих вимірювальних комплексів, досліджень на надійність, призначення допусків і вибору номіналів параметрів об'єктів ЗАТ. Висвітлено аналітичні методи впливу відмов на експлуатаційні показники залізничної дільниці і ефективність систем ЗАТ, рівні імпульсних перешкод тягового струму, які впливають на рейкові кола в режимі горіння дуги на пантографі при ожеледицях. Описано методи аналізу і синтезу рейкових ланцюгів (РЛ) в умовах пониженого опору ізоляції, рейкової лінії. Зроблено розрахунок перетворювачів частоти - джерел сигнального струму із заданими характеристиками. Представлено результати аналітичних і експериментальних досліджень (РК і його елементи, перетворювачі частоти, колійні приймачі з підвищеним коефіцієнтом повернення, нормалі на проектування РК та ін.). Встановлено, що впровадження розробок і рекомендацій підвищує надійність і ефективність функціонування систем ЗАТ, а запропонованих методів профілактики регулювання і технічного обслуговування - скорочує експлуатаційні витрати галузі.
Загрузить: 99rapzat.shtml disk
74. Механіка гнучких глибоководних систем: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.08.03 / В.І. Кравцов; Укр. держ. мор. техн. ун-т ім. Макарова. — Миколаїв, 1999. — 36 с.
Дисертація присвячена розробці методів і алгоритмів числового дослідження нелінійного пружного деформування просторово викривлених гнучких елементів морських конструкцій із згинальною і крутильною жорсткістю при дії довільно розташованих в просторі статичних, квазістатичних або динамічних зосереджених, розподілених або моментних навантажень, викликаних кінематичним або деформаційним впливом водного середовища, при роботі в умовах, близьких до реальних. Розроблено пакети обчислювальних прикладних програм, які дозволяють оперативно вирішувати поставлені задачі з метою прийняття конструктивних і технологічних рішень безпосередньо в процесі експлуатації гнучких морських конструкцій. Достовірність перевірена розробленими методами чисельного і натурного екперименту. Досліджена механіка підводного трубопроводу і його вплив на судно-носій при укладанні, ремонті і експлуатації. Визначено напружено-деформований стан гнучких, приєднаних до судна-носія, протяжних конструкцій при дії статичних і динамічних навантажень. На основі створених методів і алгоритмів уперше розв'язано ряд оригінальних прикладних задач механіки глибоководних гнучких конструкцій, досліджено їх напружено-деформований стан, стійкість і динаміку в режимах експлуатації, близьких до реальних.
Загрузить: 99kviggs.shtml disk
75. Моделі, методи та інформаційна технологія в управлінні розвитком виробництва сільськогосподарських тракторів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Б.І. Дерев'янченко; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2001. — 19с.
Розроблено функціональну структуру автоматизованої системи управління розвитком виробництва сільськогоподарських тракторів. Запропоновано метод прогнозування нестаціонарних випадкових процесів із застосуванням бутстреп-оцінювання, за допомогою якого досліджено коротко- та середньострокові прогнози. Викладено математичну модель динамічної задачі оптимізації типажу продукції під час послідовного обслуговування заявок з нечіткими обмеженнями, метод її розв'язання, що належить до методів неявного перебору. Модель містить алгоритмічну цільову функцію, аналітичні та алгоритмічні обмеження. Праві частини обмежень задано нечітко. Створено інформаційну технологію оцінювання потреб у сільськогосподарських тракторах. Зроблено прогноз обсягів виробництва тракторів у країні. Розв'язано задачу оптимізації типорозмірного ряду тракторів з метою використання в Україні. Проаналізовано стійкість отриманих результатів у разі змін витрат на виробництво тракторів.
Загрузить: 01dbivst.shtml disk
76. Моделювання життєвого циклу регенеровуваних автомобільних напівпричепів на етапі проектування: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.02.02 / С.О. Балан; Державний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 1999. — 19с.
Загрузить: 99bsonep.shtml disk
77. Моделювання та вибір параметрів двофазних асинхронних двигунів для поліпшення робочих властивостей транспортних електропередач: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.09.01 / Абу Дауд Вассім Галеб; Харківський держ. політехнічний ун-т. — Х., 1999. — 19с.
Загрузить: 99vgavte.shtml disk
78. Наукові основи вдосконалення технології контролю, діагностування та матеріально-технічного забезпечення при технічному обслуговуванні локомотивів: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.22.07 / О.Б. Бабанін; Харк. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2001. — 35с.
Досліджено питання підвищення ефективності використання тягового рухомого складу. Створено розрахункові моделі для визначення матеріальних запасів і періодичності їх поповнення. Визначено достатність сформованих варіантів ЗІП. Розглянуто інформаційні ситуації, які впливають на поповнення матеріальних ресурсів. Визначено вплив статистичного контролю на точність і оперативність проведення ТО. Одержано регресійні залежності, що дозволяють оцінювати та регулювати фактори, які впливають на ТО. Проаналізовано та проведено розрахунки, призначені для визначення дислокації ПКД. Розроблено наукові основи технології функціонування пересувних станцій ТО і діагностування.
Загрузить: 01bobtol.shtml disk
79. Наукові основи визначення раціонального ряду потужностей вантажних електровозів для залізниць України: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.22.09 / Г.К. Гетьман; Дніпропетр. держ. техн. ун-т залізн. трансп. — Д., 2001. — 36с.
Викладено науково-практичні засади та практичні рекомендації щодо вибору раціонального ряду потужностей вантажних електровозів та раціональної стратегії оновлення електровозного парку. Обгрунтовано методику визначення оптимальної за умов мінімізації витрат енергії та часу на переміщення поїзда номінальної потужності електровоза, а також методику визначення оптимальної градації потужності вантажних електровозів та оптимальної стратегії оновлення електровозного парку. Зроблено оцінку відповідності вимогам перевізного процесу параметрів електровозів, які експлуатуються на залізницях України. Наведено рекомендації відносно вибору оптимальної потужності тягового модуля для насичення експлуатованого парку новими електровозами. Доведено доцільність впровадження модульної тяги для виконання вантажних перевезень.
Загрузить: 01ggkezu.shtml disk
80. Наукові основи створення енергозберігаючих систем повітропостачання для локомотивів: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.22.07 / О.С. Захарчук; Східноукр. нац. ун-т. — Луганськ, 2000. — 33с.
Наведено основні результати робіт, пов'язаних з підвищенням економічності перспективних локомотивів і таких, що модернізуються, за рахунок застосування енергоощадних електромеханічних систем повітропостачання для охолоджувальних пристроїв. Доведено, що застосування неперервно регульованих напругою електромеханічних систем повітропостачання з асинхронними мотор-вентиляторами з феромагнітними елементами у струмовому ланцюгу ротора розширює діапазон інтегративних властивостей систем повітропостачання. Проведено теоретичний аналіз робочих процесів в основних вузлах і в перспективних електромеханічних системах повітропостачання. Висвітлено результати експериментальних досліджень на натурних стендах і локомотивах. Вперше вирішено проблему поліпшення енергетичних властивостей локомотивів створенням об'єднаної системи керування повітропостачанням охолоджуючих пристроїв теплосилового та тягового обладнання локомотива. Обгрунтовано наукові принципи вдосконалення систем повітропостачання з метою підвищення економічності локомотива з залученням технічних рішень, спрямованих на створення неперервно регульованих напругою електромеханічних систем з асинхронними мотор-вентиляторами з феромагнітними елементами у струмовому роторному ланцюгу. Вдосконалено теоретичний апарат дослідження та розрахунку регульованих напругою асинхронних мотор-вентиляторів з феромагнітними елементами у струмовому роторному ланцюгу. Розроблено математичні моделі електромеханічних перетворювачів енергії для систем повітропостачання охолоджувальних пристроїв. Теоретично визначено їх статичні та експериментально динамічні характеристики регулювальних органів для автоматичних систем регулювання температурних режимів теплосилового та тягового обладнання. Виконано теоретичний аналіз режимів роботи зв'язних двоконтурних охолоджувальних пристроїв теплосилової установки (ТСУ) з неперервно регульованими напругою мотор-вентиляторами для експлуатаційних режимів роботи ТСУ та експлуатаційних температур зовнішнього повітря. Внаслідок аналізу обгрунтовано створення об'єднаної системи регулювання температурними режимами теплосилової установки та регулювання збудження генератора енергопостачання локомотива (від якого збуджується тяговий генератор через керований збудник), що дало можливість виключити ті, що дорого коштують та складні проміжні перетворювачі (напруги та частоти) у силових ланцюгах для регулювання частоти обертання мотор-ветиляторів. Запропоновано принцип побудови та методику розрахунку настроюваних параметрів комбінованої автоматичної системи регулювання температури теплоносіїв ТСУ з регульованими асинхронними мотор-вентиляторами в процесі живлення від тиристорного перетворювача напруги. Викладено методи синтезу та дослідження ефективних структур об'єднаних електромеханічних систем керування повітропостачанням охолоджувальних пристроїв теплосилового та тягового обладнання.
Загрузить: 00zosspl.shtml disk
81. Наукові основи створення ефективних систем тягового електроприводу з тиристорними перетворювачами для автономних локомотивів: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.22.07 / Ю.І. Гусєвський; Харк. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 1999. — 36 с.
Приведені основні результати робіт, зв'язаних з підвищенням ефективності перспективних автономних локомотивів і таких, що модернізуються, за рахунок застосування тиристорних перетворювачів в системах тягового електроприводу. З єдиних методологічних позицій проаналізовано можливі варіанти побудови більш досконалих систем тягового електроприводу змінно-постійного та змінного струму з урахуванням специфіки їх застосування на автономних локомотивах. Показано, що застосування статичних перетворювачів придає тяговому електроприводу нові інтегративні властивості. Зроблено теоретичний аналіз робочих процесів в основних вузлах та в перспективних системах автономного тягового електроприводу в цілому, приведені результати експериментальних досліджень на імітаційних моделях, натурних стендах та на макетних і дослідних локомотивах. На підставі одержаних в роботі результатів дано рекомендації по утворенню ефективних систем автономного тягового електроприводу.
Загрузить: 99gyipal.shtml disk
82. Наукові основи технологічної підготовки виробництва радіопрозорих обтічників літальних апаратів з кварцової кераміки: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.07.04 / М.Ю. Русин; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2001. — 36с.
Розроблено наукові основи технологічної підготовки виробництва радіопрозорих обтічників літальних апаратів (ЛА) з кварцової кераміки. Запропоновано систему прогнозування експлуатаційних властивостей матеріалів на основі кварцової кераміки в обтічниках ЛА, що реалізуються в процесі їх виготовлення. Наведено теоретичні основи відпрацювання обтічників на технологічність, концепції та принципи розробки раціональних технологічних процесів виготовлення керамічних обтічників. Викладено наукові основи створення та вдосконалення технологічного обладнання й оснащення для виробництва обтічників ЛА, методологічні та наукові основи наземних випробувань керамічних обтічників.
Загрузить: 01rmyakk.shtml disk
83. Наукові основи фінішної обробки аеродинамічних поверхонь лопаток газотурбінних двигунів літальних апаратів: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.07.04 / О.Я. Качан; Український НДІ авіаційної технології. — К., 1999. — 44с.
Загрузить: 99kojdla.shtml disk
84. Науково-прикладні основи проектування та підвищення ефективності роботи пружних і демпфувальних елементів систем підресорювання колісних машин: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.02.02 / І.С. Керницький; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2001. — 36с.
Розглянуто питання вдосконалення систем первинного та вторинного підресорювання колісних машин з використанням розроблених пружин, демпфувальних, стабілізувальних, регулювальних і напрямних пристроїв із поліпшеними характеристиками. Спроектовано та досліджено ряд конструктивних рішень поставленої задачі. Запропоновано нові способи поліпшення експлуатаційних властивостей систем підресорювання. Аналіз коливальних процесів здійснено з застосуванням числових методів.
Загрузить: 01kispkm.shtml disk
85. Нелінійна стійкість багатоланкових систем з коченням, дивергентні біфуркації та катастрофи стаціонарних станів: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.02.01 / В.Г. Вербицький; НАН України. Ін-т механіки ім. С.П.Тимошенка. — К., 1998. — 31 с.
Розроблено методи аналізу k-параметричних сімей стаціонарних станів багатоланкових систем з коченням. Подаються нелінійні постановки задач динаміки систем з коченням, які дозволяють врахувати вплив конструктивної схеми, існуючих дефектів її симетрії та зовнішніх силових збурень на одну з найбільш суттєвих в експлуатаційній практиці характеристик - множину стаціонарних станів та умови їх стійкості. Простежено розвиток аналітичних та чисельних алгоритмів побудови межі статичної стійкості в просторі двох та трьох параметрів, визначається характер безпеки межі та механізм його зміни на основі аналізу перебудови особливостей поверхонь стаціонарних станів (катастроф).
Загрузить: 98vvgkss.shtml disk
86. Нечутливий до асиметрії метод проектування рівнонапружених деталей машин: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.02.02 / О.Є. Гончарова; Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2000. — 19с.
Розроблено принципи, алгоритми та програми для ефективного застосування методу віртуального об'єкта у проектуванні вузлів та деталей машин. Вперше встановлено протиріччя між сучасними методами розрахунків напружено-деформованого стану деталей, які користуються властивостями симетрії для значного зменшення об'єму підготовчих робіт та оптимальним проектуванням, результатом якого найчастіше є деталі складної, далекої від симетрії форми. Запропоновано віртуальну модель об'єкта, яка зберігає симетрію на більшій частині терміну проектування за рахунок адекватної та оборотної заміни асиметрії конфігурації на асиметрію зовнішнього навантаження або асиметрію механічних властивостей. Розроблено конструкцію моста автомобільного напівпричепа, а також конструкцію підвіски, які дозволяють автоматично здійснювати оптимальне навантаження моста відповідно до умов руху.
Загрузить: 00goerdm.shtml disk
87. Обгрунтування параметрів безпеки робіт з утилізації ракетних двигунів твердого палива: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.26.01 / Л.М. Шиман; Нац. гірн. акад. України. — Д., 2000. — 19с.
Обгрунтовано можливість утилізації ракетних двигунів твердого палива (РДТП) міжконтинентальних балістичних ракет РС-22, шляхом вилучення з них сумішевого твердого ракетного палива (СТРП) та його переробки на промислові вибухові речовини. Проаналізовано можливі шляхи утилізації РДТП, виявлено чинники, що впливають на безпеку процесу утилізації. Теоретично досліджено можливість виникнення аварійних ситуацій, пов'язаних з запаленням СТРП під час вирізання його зразків із РДТП з метою проведення експериментальних досліджень, розроблено безпечні режими вирізання. Обгрунтовано методи і методику досліджень, визначено обсяги та параметри випробувань. Експериментально досліджено властивості СТРП, що впливають на безпеку робіт з утилізації РС-22 після їх тривалого зберігання. Зроблено класифікацію СТРП, як вибухових речовин, та розроблено рекомендації щодо безпечного виймання, транспортування і зберігання палива, а також рекомендації щодо заходів безпеки під час переробки палива на промислові вибухові речовини.
Загрузить: 00slmdtp.shtml disk
88. Оптимізація процесів технічного обслуговування повітряних суден: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.14 / Ханан Ясер; Київський міжнародний ун-т цивільної авіації. — К., 1999. — 20с.
Загрузить: 99jh0ops.shtml disk
89. Оптимізація характеристик випромінювання суднових антен супутникових систем радіозв'язку: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.07 / А.А. Дроботов; Севастоп. держ. техн. ун-т. — Севастополь, 1999. — 28 с.
Дисертація присвячена питанням оптимізації характеристик випромінювання супутникових антен суднового радіозв'язку. В роботі розробляється нова математична модель дифракційних антен, яка дозволяє врахувати той факт, що елементи антенної системи розміщені в зоні Френеля. Це дає можливість провести оптимізацію характеристик випромінювання дводзеркальних антен. Встановлені співвідношення, що дозволяють отримати характеристики випромінювання антенної системи з урахуванням впливу параметрів приводного шару дійсної атмосфери, що дуже важливо при проектуванні антенних систем супутникового радіозв'язку.
Загрузить: 99daassr.shtml disk
90. Організаційні умови оцінки рівнів ремонтної технологічності колінчастих валів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 08.06.01 / М.С. Оліскевич; Львів. держ. аграр. ун-т. — Л., 1999. — 16с.
Доведено залежність оперативних показників ремонтної технологічності (РТ) від структури технологічного процесу (ТП). Розвинено теоретичні засади становлення структури відновного ТП, обгрунтовано нову систему показників РТ спрацьованих деталей машин. Розроблено алгоритм і програму структурного моделювання ТП відновлення для ПЕОМ. Одержано залежності відносних оперативних енергомісткості і тривалості відновлення колінчастих валів ЗМЗ-53 від структурних прикмет ТП, конкретизовано термін РТ.
Загрузить: 99omstkv.shtml disk
91. Особливості впливу підземних гірничих робіт на геометричні параметри автомобільних доріг: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.11 / І.В. Шилін; Укр. трансп. ун-т. — К., 1999. — 20с.
Визначено основні фактори, які впливають на процес деформації автомобільної дороги під впливом підземних гірничих робіт, а також розглянуті розрахункові схеми осідання характерних елементів поздовжнього профілю від підземних гірничих робіт. Розглянуто характер розподілу локальних значень параметрів деформації по довжині деформованої поверхні. Визначено залежності розподілу величини параметрів деформації (локальних та середньозважених) від умов залягання пласта і геометричних характеристик ділянок поздовжнього профілю. Отримано регресійні залежності похилів від умов залягання вугільного пласта. Запропоновано методику по практичному використанню результатів моделювання зміни геометричних параметрів поздовжнього профілю автомобільної дороги під впливом підземних розробок.
Загрузить: 99sivpad.shtml disk
92. Оцінка запасу газодинамічної стійкості компресорів авіаційних ГТД в експлуатації: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.14 / В.В. Ратинський; Київ. міжнар. ун-т цив. авіації. — К., 1999. — 18 с.
Дисертація присвячена питанням оцінки газодинамічної стійкості компресорів авіаційних газотурбінних двигунів (ГТД) за параметрами, що реєструються бортовими системами контролю. Розроблено методику оцінки запасу газодинамічної стійкості компресорів, що базується на математичній моделі робочого процесу ГТД. Запропоновано методики перебудови характеристик компресорів і турбін при зміні їх технічного стану, а також методику визначення витрати повітря, що проходить через ГТД. Проведені експериментальні дослідження спрямовані на перевірку дієздатності розробленої математичної моделі і оцінку впливу пошкоджень проточної частини компресорів і турбін на запас газодинамічної стійкості.
Загрузить: 99rvvage.shtml disk
93. Оцінка напружено- деформованого стану обробок станційних виробок метрополітену та оточуючих порід з урахуванням ймовірності природи вихідних даних: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.15.09 / Касєм Ахмед Абдел Хаді Аль-Хадж Абдулла; Національна гірнича академія України. — Д., 1999. — 18с.
Загрузить: 99kavtia.shtml disk
94. Оцінка рівня професійної підготовки льотного складу при початковому навчанні: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.01.04 / С.М. Андрєєв; Харківський держ. технічний ун-т будівництва та архітектури. — Х., 1999. — 17с.
Загрузить: 99asmppn.shtml disk
95. Оцінка та прогнозування корозійно-механічних та міцнісних властивостей матеріалів робочих лопаток в умовах агресивного впливу газотурбінного палива: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.02.01 / В.І. Шмирко; Запоріз. держ. техн. ун-т. — Запоріжжя, 2001. — 22с.
Визначено максимальний ресурс робочих лопаток зі сплавів ЖС6К, ВЖЛ-12У, ЕП-957ВД, ЗМІ-3У, які використовуються в газоперекачувальних установках. Розвинуто принципи прогнозування характеристик міцності та часу до руйнування, для чого температурні залежноті та феменологічну модель Работнова - Лєпіна використано в процесі розрахунку властивостей сплавів за умов дії сульфідно-окисної корозії. Показано, що прогноз до руйнування зразків і деталей із жароміцних сплавів можливий лише у разі введення у феноменологічне рівняння Работнова - Лєпіна додаткового корозійного фактора як складової сумарного накопичення пошкоджень зразків за умов комплексного впливу високотемпературного агресивного середовища, напружень (400 - 200 МПА) та пустотілих робочих лопаток після тривалої натурної роботи. Встановлено ресурс експлуатації лопаток у турбінах газоперекачувальних установок ГТК-101, ГТН-16.
Загрузить: 01svivgp.shtml disk
96. Оцінка тріщинотривкості найбільш навантажених деталей вузлів підвісних конвеєрів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.04 / Я.С. Щадило; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 1999. — 19 с.
Розроблено методи визначення тріщинотривкості конструкційних матеріалів, які використовуються для виготовлення найбільш навантажених деталей вузлів підвісних конвеєрів з метою оцінки їх надійності. Методи базуються на порівнянні в'язкості руйнування після випробувань циліндричних і призматичних зразків з тріщинами і визначення інваріантного рівня К. Одержано ряд експериментальних і теоретичних залежностей, які дозволяють прогнозувати працездатність відповідальних деталей і вузлів з урахуванням впливу різних технологічних чинників (режимів термообробки, текстури матеріалу, масштабного ефекту тощо). З позиції механіки руйнування вивчена несуча здатність зварних з'єднань, а також з'єднань на базі армованих склобазальтопластикових композитних матеріалів. Дано ряд рекомендацій для інженерної практики в плані підвищення надійності і довговічності підвісних конвеєрів.
Загрузить: 99cjsvpk.shtml disk
97. Перетворюючі установки частотно-регульованого тягового приводу: Автореф. дис...канд. техн. наук: 05.09.12 / Х. Жаруша; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2000. — 19с.
Оцінено вибір раціональної структури силових кіл автономних інверторів, розроблено та створено на їх основі статичні перетворювальні установки для живлення асинхронних тягових двигунів. Наведено шляхи підвищення коефіцієнта корисної дії автономних інверторів, призначених для експлуатації на лініях постійного струму. На основі теоретичних досліджень та обчислювальних експериментів розроблено математичні моделі електричної частини асинхронного тягового приводу, що дозволяє аналізувати процеси у силовій частині та розрахунок перетворювальних пристроїв з оцінкою їх коефіцієнта корисної дії. Надано рекомендації щодо використання автономних інверторів струму та напруги на елекропоїздах нових типів.
Загрузить: 00xg0rtp.shtml disk
98. Підвишення енергоємності поглинаючих апаратів вантажних вагонів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.07 / А.Л. Пуларія; Дніпропетр. держ. техн. ун-т залізн. трансп. — Д., 2000. — 17 с.
Розроблено конструкцію макетного зразка фрикційного енергопоглинаючого пристрою з зернистим середовищем. Розглянуто математичну модель поглинаючого апарата з зернистим підсилювачем і проведено оптимізацію параметрів моделі за методом найменших модулів. Досліджено склад і властивості середовища, яке застосовується в енергопоглинаючому пристрої. Запропоновано конструкцію та виготовлено дослідні зразки поглинаючого апарата з зернистим підсилювачем. Експериментально вивчено дослідні зразки поглинаючих апаратів під час маневреної роботи. Проведено теоретичні дослідження повздовжньої динаміки поїздів різної маси, обладнаних поглинаючими апаратами з зернистим підсилювачем.
Загрузить: 00palavv.shtml disk
99. Підвищення агрегатної міцності стальних канатів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.05 / Д.В. Сєдаков; Одес. держ. політехн. ун-т. — О., 1998. — 16 с.
Подана розробка кінематичного методу обчислення міцнісних характеристик стальних канатів при розтязі та крученні з урахуванням впливу конструктивних і технологічних факторів, в тому числі, нерівномірності звивального натяжіння елементів, а також механічних властивостей дроту. Для основних типів канатів одержані коефіцієнти несучої здатності, які дозволяють точно обчислювати міцнісні характеристики каната за сумарним розривним зусиллям його дроту. Показані шляхи підвищення характеристик статичної і циклічної міцності канатів. Запропонована конструкція універсального пристрою, який виконує одночасне вирівнювання натяжіння сталок і їх преформацію при звивці канатів, що забезпечує підвищення коефіцієнтів несучої здатності. Наведено принцип конструювання статично рівноміцних канатів при розтязі.
Загрузить: 98sdvmsk.shtml disk
100. Підвищення ефективності використання бензогазових сумішей на рухомому складі автомобільного транспорту: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.20 / О.Є. Мельник; Укр. трансп. ун-т. — К., 2000. — 18 с.
Дисертацію присвячено вибору раціонального співвідношення "бензин - газ" у бензогазовій суміші для універсальної системи живлення двигуна з іскровим запалюванням. Розроблено методику визначення раціонального співвідношення компонентів у бензогазовій суміші. Уточнено математичну модель розрахунку витрати палива та викидів шкідливих речовин автомобільним двигуном вантажного автомобіля, обладнаного універсальною системою живлення, під час руху автомобіля за міським їздовим циклом. Визначено оптимальні співвідношення "бензин - газ" для різних схем використання природного газу, показники економічної ефективності використання автомобіля. Досліджено перехідний процес переключення живлення з бензину на бензогазову суміш. Запропоновано схему відключення газу універсальної системи живлення. Оцінено вплив якості перехідних процесів на екологічні та економічні показники вантажного автомобіля з такою системою живлення.
Загрузить: 00moesat.shtml disk

101. Підвищення ефективності виробництва автосервісних підприємств на основі пріоритетів транспортного процесу: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.20 / О.І. Субочев; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2001. — 19с.
Вирішено науково-практичну задачу підвищення ефективності виробництва автосервісних підприємств (АСП) на основі пріоритетів транспортного процесу за сучаних економічних умов. Досліджено дію факторів, які впливають на якість процесу перевезення, ефективність техніного обслуговування та ремонот автомобілів. Проблему ефективного використання виробничо-технічої бази існуючих автотранспортних та автообслуговуючих підприємств вирішено з використанням методу цільової сегментації послуг з технічного обслуговування та ремонту автомобілів. Визначено оптимальні напрямки підвищення ефективності виробництва АСП. Розроблено алгоритм багатопараметричної оптимізації виробництва технічного обслуговування та ремонту автомобілів за умов одержання максимального прибутку та задоволення попиту на послуги, які надає АСП.
Загрузить: 01soiptp.shtml disk
102. Підвищення ефективності експлуатації рухомого складу залізниць України шляхом уніфікації електричних реле: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.07 / О.І. Момот; Дніпропетр. держ. техн. ун-т залізн. трансп. (ДІІТ). — Д., 2000. — 20 с.
Розглянуто питання підвищення техніко-економічних показників експлуатації рухомого складу залізниць шляхом уніфікації реле за умов одночасного підвищення рівня їх безвідмовної роботи. На підставі аналізу застосування різних типів електричних реле однакового функціонального призначення показано дуже низький рівень їх уніфікації. Уніфікацію проміжних реле запропоновано здійснити на основі параметричних рядів у вигляді арифметичних, геометричних прогресій у відношенні до головного параметра (в якості останнього прийнято кількість контактів). З метою вибору оптимального параметричного ряду запропоновано застосовувати цільову функцію. Встановлено обмеження головного параметра, розроблено методику застосування цільової функції, знайдено раціональний ряд проміжних реле. Показано, що сучасна елементна база дозволяє уніфікувати сприймаючі та вихідні органи реле, які належать до масивів реле різних видів (часу, струму, напруги, диференційні, проміжні), водночас, суттєво підвищити рівень безвідмовної роботи релейних пристроїв.
Загрузить: 00moiuer.shtml disk
103. Підвищення ефективності захисної системи вантажопідйомних кранів при угоні вітром: Автореф. дис... канд. техн.наук: 05.05.05 / О.І. Іваненко; Одес. держ. політехн. ун-т. — О., 1999. — 19 с.
Дисертація присвячена питанням підвищення ефективності захисту вантажопідйомних кранів від руйнування при угоні вітром. Встановлені закономірності руху вантажопідйомних кранів при угоні вітром, на основі яких визначені параметри угону. Виконаний статистичний аналіз та встановлені стохастичні параметри вітрового навантаження стосовно до умов Донбаського регіону. Досліджена структурна стійкість козлового крану в умовах інтенсивного вітру. Розроблена методика, що дозволяє виконати порівняльну оцінку надійності захисних систем вантажопідйомних кранів. Запропонована нова захисна система кранів, що має більш високі показники надійності і ефективності.
Загрузить: 99ioikuv.shtml disk
104. Підвищення ефективності контролю технічного стану наземних радіоелектронних засобів забезпечення польотів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.14 / О.В. Зуєв; Київ. міжнар. ун-т цив. авіації. — К., 1999. — 17 с.
Дисертацію присвячено розробці науково-обгрунтованих методик та рекомендацій, що спрямовані на підвищення якості процесів контролю технічного стану (ТС) наземних радіоелектронних засобів (НРЕЗ) забезпечення польотів. Проаналізовано фактори, що визначають помилки класифікації ТС та вирішують проблеми зменшення цих помилок. На підставі запропонованого критерію проводиться оцінка ефективності операцій контролю та регулювання з урахуванням реальних характеристик НРЕЗ та умов їх використання. Розроблені методики оцінки ефективності та достовірності контролю НРЕЗ дозволяють виробити практичні рекомендації щодо вдосконалення технологічних процесів контролю конкретних типів НРЕЗ, що експлуатуються.
Загрузить: 99zovzzp.shtml disk
105. Підвищення ефективності роботи автомобілів ЗАЗ-110550 на промислових підприємствах Йорданії шляхом удосконалення системи охолодження: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.10 / Абдель-Багі Валід; Харк. держ. автомоб.-дор. техн. ун-т. — Х., 1999. — 20 с.
Проведено аналіз ефективності експлуатації автомобілів ЗАЗ в умовах Йорданії, установлена недостатня ефективність роботи системи охолодження (с. о.) в період високих температур навколишнього середовища ( 313 К) і виявлені причини її зниження у процесі експлуатації. Виконані теоретичні дослідження теплопередачі у радіаторі з механічним ущільненням контакту пластин з трубками. Розроблена математична модель с. о. з радіатором, поверхня теплообміну якого обдувається вентилятором частково. Наведені експериментальні дослідження енергетичних характеристик радіаторів, вентиляторної установки і блока "радіатор-вентилятор" з урахуванням впливу основних параметрів конструкції і режимів роботи з метою уточнення математичної моделі с. о. і вибору її раціонального варіанту. Виконано аналіз з вибору раціональних параметрів, елементів конструкцій і режимів роботи с. о. Розроблено рекомендації з удосконалення с. о. двигуна, що забезпечує надійну роботу автомобілів ЗАЗ в умовах Йорданії.
Загрузить: 99av0uso.shtml disk
106. Підвищення ефективності роботи завантажувальної пневмогвинтової установки: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.04 / А.А. Ковальов; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2001. — 16с.
Розроблено високоефективну та конкурентоздатну вітчизняну пневмогвинтову установку (ПГУ) з безконсольним шнеком для сипких матеріалів. Головна ідея полягає в тому, щоб за рахунок зміни геометрії шнека у межах заданої компоновочної схеми шнеконапірного механізма (ШМ) та введення нових конструктивних елементів, які регулюють форму перетину потоку сипкого матеріалу на вході та виході безконсольного шнека, знизити енергоємність ПГУ, а також забезпечити безперебійну роботу ШМ машини в аварійних ситуаціях та економію трудових витрат під час проведення технічного обслуговування і ремонту.На підставі математичної моделі робочого процесу взаємодії сипкого матеріалу з безконсольним шнеком, дослідження впливу тиску повітря у змішувальній аерокамері, числа витків шнека та висоти розвантажувального вікна циліндричного корпуса на енергоємність машини визначено особливості роботи шнеконапірного механізму, запропоновано методику розрахунку його геометричних характеристик та режимних параметрів, намічено шляхи подальшого розвитку цього типу установок. Відмінною особливістю роботи є наукове обгрунтування геометрії нового напірного шнека зі зростаючими до виходу кроком витків і діаметром вала. Математично обгрунтовано гіперболічну залежність продуктивності Q, коефіцієнта корисної дії <$Eeta> та енергоємності Е від потужності приводу машини N. Визначено раціональні межі зростання висоти розвантажувального вікна b = 0,04 м, числа витків півшнека Z = 7 витків, тиску повітря у змішувальній аерокамері <$EР sub к> = 0,12 МПа, які забезпечують мінімальну енергоємність <$EЕ~=~0,267~ symbol Ш ~0,294> кВтгод/т.
Загрузить: 01kaazpu.shtml disk
107. Підвищення ефективності та оптимізація режимів роботи систем суднового мікроклімату: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.08.05 / В.А. Голіков; Укр. держ. мор. техн. ун-т ім. С.О.Макарова. — Миколаїв, 2000. — 36 с.
Вирішено проблему підвищення надійності суднових енергетичних установок, спрямованого на забезпечення працездатності та збереження здоров'я основного елемента системи - людина-оператор. Застосовано системний підхід до принципів гігієнічного нормування факторів навколишнього середовища та умов праці на судні для розробки теоретичних основ побудови систем суднового мікроклімату. Науково обгрунтовано математичні моделі процесів в елементах системи, що встановлюють кількісні залежності між середовищем судна, станом здоров'я моряка й умовами виробничої діяльності. Наведено результати досліджень розробки багатопараметричних оптимальних регуляторів комфортності, побудови системи колективної безпеки на танкерах-газовозах і самонастроюваних систем автоматичного управління процесами кондиціювання мікроклімату приміщень.
Загрузить: 00gvassm.shtml disk
108. Підвищення ефективності тепло- і холодоспоживання на суднах: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.08.05 / М.І. Радченко; Укр. держ. мор. техн. ун-т ім. Макарова. — Миколаїв, 2001. — 36с.
До основи розробленої теоретичної бази проектування високоефективних контурів тепло- та холодоспоживання покладено методологічні принципи, що випливають із закономірностей впливу процесів тепломасопереносу на завершальній стадії внутрішньоканального фазового переходу тепло- або холодоносіїв і нерівномірності розподілу масових потоків середовища, що нагрівається (охолоджується), на теплову ефективність суднових теплообмінників. Відзначено, що через нерівномірні повітряні потоки теплова ефективність теплообмінників скорочується на 20 - 30 %. Встановлено, що завдяки вилученню завершальної стадії фазового переходу відбувається збільшення густини теплового потоку на 20 - 40 % (тепло- та холодоспоживання) і холодильного коефіцієнта на 10 - 20 % (холодоспоживання). Розроблено схемно-конструктивні рішення контурів тепло- та холодоспоживання.
Загрузить: 01rmiths.shtml disk
109. Підвищення ефективності тепловоза застосуванням водомасляного пластинчатого теплообмінника: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.07 / О.Л. Ігнатьєв; Східноукр. держ. ун-т. — Луганськ, 1999. — 19 с.
Запропоновано застосування у тепловозах нової конструкції водомасляного теплообмінника, що дозволяє замінити коштовні теплообмінні поверхні з мідних трубок малого діаметра більш дешевшими сталевими листами із гофрами спеціального профілю та корисним застосуванням змушеної вібрації для інтенсифікації теплообміну, внаслідок чого досягається економічний ефект.
Загрузить: 99iolvpt.shtml disk
110. Підвищення ефективності тепловозів шляхом використання в охолоджувальному пристрої секцій радіатора з сітчастим оребренням: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.07 / В.В. Бикадоров; Східноукр. держ. ун-т. — Луганськ, 1999. — 16 с.
Вирішуються завдання підвищення ефективності тепловозів шляхом використання в системі охолодження водоповітряних секцій радіатора з сітчастим оребренням, які дозволяють звести до мінімуму використання гостродефіцитних кольорових металів і сплавів. Повідомляється про аналітичну залежність, що характеризує зв'язок інтенсивності тепловіддачі сітчастої поверхні до питомого теплоутримання потоку, тобто число Стантона для сітчастого оребрення водоповітряних секцій радіатора.
Загрузить: 99bvvrso.shtml disk
111. Підвищення ефективності тепловозних систем охолоджування оптимізацією температурних режимів теплоносіїв: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.07 / Башнак Фаді; Східноукр. держ. ун-т. — Луганськ, 1999. — 17 с.
Міститься теоретичне обгрунтування і експериментальне підтвердження ефективності розроблених засобів оптимізації температурних ріжимів теплоносіїв тепловозу за рахунок зменшення термодинамічної похибки пневматичних регуляторів. На базі запропонованих математичних моделей та експериментальних досліджень розроблений ряд патентоспроможних конструкцій, застосування яких в регуляторах температури теплоносіїв тепловозу та інших промислових установках, дозволили зменшити термодинамічну похибку цих приладів. Основні результати роботи знайшли застосування при проектуванні систем автоматичного регулювання температури теплоносіїв перспективного тепловозу.
Загрузить: 99bf0trt.shtml disk
112. Підвищення службових властивостей матеріалів для розвитку суднових дейдвудних обладнань та захисту моря: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.02.01 / В.А. Бузков; НАН України. Ін-т пробл. матеріалознавства ім. І.М.Францевича. — К., 1999. — 36с.
Дисертація присвячена основам створення матеріалів та розвитку конструкцій дейдвудних обладнань (ДО) для підвищення службових властивостей та захисту моря. Розроблені фізико-хімічні основи створення композиційних полімерних матеріалів та дейдвудних підшипників (ДП) з них. Обгрунтовані механізми зміцнення та підвищення зносостійкості поліамідів, наповнених графітом. Визначені оптимальні конструкції поліамідних ДП для суден, які експлуатуються на чистій воді, воді з піском, при великому числі реверсів валів, з ломаною лінією валопроводу. Встановлені види режимів тертя: в неметалевих ДП - напіврідинний, в металевих - рідинний. Розроблені основи технології виробництва монолітних поліамідних ДП. З'ясовано, що поліамідні ДП служать в 1,5-4 рази довше бакаутових та інших, ремонтопридатні, економічні, змащуються водою, не забруднюють море. Запропонована нова система змащення ДО двома видами масел - традиційним (для відкритих водних басейнів) та таким, що біологічно розкладається, екологічно чистим (для закритих водних басейнів). Розроблена статистична модель оцінки строків служби та міжремонтних періодів ДО за технічним станом. Запропоновані та обгрунтовані експлуатаційні критерії оцінки застосовуваності ДО, які дозволяють перейти до розробки техумов на використання різних типів ДО для різноманітних типів суден.
Загрузить: 99bvaozm.shtml disk
113. Підвищення техніко-економічної ефективності пристроїв регулювання температури теплоносіїв систем охолодження тепловозів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.07 / В.І. Ремень; Східноукр. держ. ун-т. — Луганськ, 2000. — 20 с.
Висвітлено питання підвищення економічності системи охолодження тепловозів шляхом застосування позиціонерів із клапанами підсилювачами, призначених для підтримки оптимальних температур теплоносіїв у кожному режимі роботи теплоенергетичної установки. На базі запропонованих математичних моделей та експериментальних досліджень розроблено ряд перспективних конструкцій підсилювально-перетворюючих устроїв, застосування яких у системах охолодження тепловозів та інших промислових установок дозволить поліпшити якість регулювання, збільшити область усталеності системи, а також підвищити ефективність охолодних устроїв.
Загрузить: 00rvisot.shtml disk
114. Підвищення точності і швидкодії системи контролю відносного переміщення коліс локомотива і рейок: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.07 / О.В. Малахов; Східноукр. нац. ун-т. — Луганськ, 2001. — 21с.
Наведено результати досліджень стосовно підвищення точності та швидкодії системи виміру відносного переміщення локомотива та рейок за допомогою методу магнітометрії. До основи методу виміру швидкості руху локомотива покладено принцип визначення часу проходження сформованої на поверхні катання рейки магнітної мітки між двома ферозондовими датчиками, розташованими один від одного на визначеній відстані по ходу проходження локомотива. Розрахунково-експериментальним шляхом визначено параметри роботи пристроїв запису та зчитування магнітних міток з поверхні рейки, які забезпечують достатньо високу швидкодію і точність на режимах вирушення з місця та малої швидкості локомотива. Для підвищення точності й швидкодії магнітометричної системи вимір часу й обробку інформації необхідно проводити за допомогою вбудованої мікро ЕОМ.
Загрузить: 01movklr.shtml disk
115. Підвищення точності та оперативності геодезичного контролю при експлуатації мостових кранів і підкранових колій: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.24.01 / О.Б. Мазикіна; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2000. — 19 с.
Розроблено автоматизовану лазерну систему, удосконалено методику визначення геометричних параметрів підкранових колій, яка забезпечила підвищення точності та оперативності геодезичних робіт за умов безперервного технологічного процесу. Викладено алгоритм та автоматизовану технологію обробки фотознімків на персональному комп'ютері з використанням пакета програм. Встановлено зміни просторового положення підкранових колій від терміну їх експлуатації, динамічних, а також статистичних навантажень. Розроблено та удосконалено методи, що базуються на використанні приладів та пристроїв, які підвищують точність геодезичних вимірювань геометричних параметрів системи кран - підкранових колій.
Загрузить: 00mobkpk.shtml disk
116. Покращання показників багатоциліндрових бензинових двигунів з відключенням групи циліндрів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.03 / С.В. Ковбасенко; Укр. трансп. ун-т. — К., 2000. — 19 с.
Досліджено зниження витрат палива за рахунок регулювання потужності багатоциліндрових бензинових двигунів відключенням групи циліндрів та зменшення викидів шкідливих речовин шляхом застосування рециркуляції відпрацьованих газів. З'ясовано математичну модель розрахунку робочого процесу та вихідних показників двигуна, розроблено методику визначення оптимальної степені рециркуляції відпрацьованих газів. З метою реалізації методики уточнено математичну модель руху автомобіля і проведено експериментальні дослідження щодо відключення групи циліндрів двигуна та застосування рециркуляції відпрацьованих газів, що дозволяють визначити оптимальний степінь рециркуляції, який забезпечує найменшу сумарну токсичність, зведену до викидів оксиду вуглецю, внаслідок незмінних економічних та енергетичних показників. Отримано значення оптимальної степені рециркуляції під час різних навантажень та режимів роботи, яке складає близько 5%.
Загрузить: 00ksvvgc.shtml disk
117. Поліпшення техніко-економічних показників двотактного транспортного дизеля 6ТД на основі вибору оптимальних параметрів системи наддува: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.03 / Д.Ю. Бородін; Харк. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2000. — 14с.
Досліджено можливості зменшення експлуатаційних витрат палива дизелем (6ТД) шляхом оптимізації конструктивних параметрів випускної системи та застосування регулювання передавального відношення приводу нагнітача за оптимальною характеристикою в залежності від частоти обертання колінчастого валу, навантаження та температури навколишнього середовища. Визначено, що доцільно застосувати випускну систему з перетворювачами імпульсів. Досліджені аналітичні залежності для розрахунку оптимальних характеристик регулювання. Доведено, що регулювання приводу нагнітача дозволяє підвищити коефіцієнт пристосування на 13%, а питомі витрати палива під час роботи за навантажувальною характеристикою - на 10...60% в залежності від навантаження.
Загрузить: 00bdjpsn.shtml disk
118. Принципи організації та методи діяльності портів по залученню вантажопотоків в умовах конкуренції: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.22 / О.С. Леснік; Одес. держ. мор. ун-т. — О., 2000. — 16с.
Обгрунтовано принципи організації роботи портів за умов конкуренції. З метою реалізації даних принципів запропоновано критерії оцінки принадності портів для вантажовласників, моделі вибору найкращих вантажопотоків для залучення в порт, нову організаційну структуру порту, моделі організації роботи оператора-експедитора. Наведено результати статистичних досліджень залежності питомих сукупних витрат на обслуговування вантажопотоків від обсягів вантажопереробки, методику визначення обгрунтованих знижок до діючих тарифів на вантажно-розвантажувальні роботи в порту. Впровадження запропонованих принципів організації та методів роботи порту за умов конкуренції дозволило підвищити якість обслуговування вантажів у порту та раціонально використовувати портові потужності.
Загрузить: 00losvuk.shtml disk
119. Принципи та методи удосконалення технологічного процесу очищення дорожніх покриттів міських територій: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.20 / О.С. Фурманенко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 1999. — 19 с.
Комплекс технологічного процесу очищення дорожніх покриттів розглядається як функціонування структурно-логічної системи "дорожнє покриття - прибиральна техніка - вуличний рух - кліматичні умови". Викладені теоретичні основи обгрунтування оптимального технологічного процесу, розроблено комплексне математичне забезпечення планування режимів очищення дорожніх покриттів та обсягів прибиральних робіт, розрахунків потреби в засобах механізації та затрат ручної праці, транспортних збитків на ділянках робіт. Визначені кореляційні рівняння, що відображають залежності між параметрами технологічного процесу та параметрами кліматичних, містобудівних та експлуатаційних умов, удосконалено стратегію проектування дорожніх покриттів з урахуванням вимог механізованого прибирання та організацію роботи прибиральних машин.
Загрузить: 99fospmt.shtml disk
120. Проблеми оптимізації довготривалих пілотованих космічних польотів: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.01 / І.Ю. Васильєв; НАН України. Ін-т механіки ім. С.П.Тимошенка. — К., 1998. — 16 с.
В межах єдиної варіаційної проблеми розглянуті задачі оптимізації параметрів, вибору траєкторій польоту і оптимального керування рухом і роботою системи забезпечення життєдіяльності (СЗЖ) космічних апаратів, призначених для здійснення пілотованих міжпланетних експедицій. Досліджується ефективність активного скидання відходів СЗЖ за рахунок енергії реактивного струменя ракетних двигунів великої тяги у порівнянні з частковою регенерацією робочих речовин СЗЖ. Підтверджено принципову можливість здійснення перших пілотованих експедицій на Марс до розробки перспективних біорегенеративних СЗЖ.
Загрузить: 98viupkp.shtml disk
121. Прогноз та профілактика помилкових дій авіадиспетчера в особливих випадках польоту: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.13 / А.М. Невиніцин; Київ. міжнар. ун-т цив. авіації. — К., 2000. — 17 с.
Розроблено і розв'язано теоретичні та прикладні задачі з удосконалення професійної підготовки авіадиспетчерів. Побудовано теоретичні та емпіричні моделі, що описують процеси руйнування професійних навичок авіадиспетчерів 1, 2, 3 класів в особливих випадках польоту. Методами нечіткої математики побудовано функції належності лінгвістичної змінної "Рівень професійної підготовки", а також обгрунтовано оптимальні перерви у підготовці авіадиспетчерів до дій в особливих випадках польоту. Методами комплексного алгоритмічного аналізу проведено експертизу нормативно-схваленої діяльності авіадиспетчера у нормальному (безконфліктному) управлінні повітряним рухом (УПР) та в особливих випадках польоту. Розроблено фреймову модель автоматизованого виявлення й оцінки причин помилок авіадиспетчерів під час тренувань у тренажерному центрі УПР.
Загрузить: 00namovp.shtml disk
122. Прогнозування в САПР ДВЗ тривалої міцності камер згоряння поршнів при експлуатації форсованих швидкохідних дизелів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.03 / М.В. Прокопенко; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2001. — 20 с.
Спрогнозовано в САПР тривалу міцність поршнів форсованих швидкохідних дизелів з урахуванням моделі їх експлуатації. Отримано емпіричні залежності для визначення граничних умов 3-го роду за різних режимів роботи швидкохідних дизелів, в тому числі і камер згоряння різного типу, що дозволяє прогнозувати тепловий стан поршнів з потрібною точністю. Розроблено методику та комплекс програм для визначення в САПР теплонапруженого стану поршнів швидкохідних форсованих дизелів. Запропоновано методику оцінки тривалої міцності особливо теплонавантаженої зони кромки КЗ з урахуванням комплексного впливу процесів утомленості та повзучості на процес накопичення руйнівних пошкоджень. Обгрунтовано методику оцінки ефективності використання різних конструктивних заходів щодо тривалості міцності поршнів. Наведено результати оцінки впливу режимних і конструктивних факторів на тривалу міцність поршнів з урахуванням конкретної прийнятої моделі експлуатації двигуна.
Загрузить: 01pmvfsd.shtml disk
123. Прогнозування параметрів і навантаженості малогабаритних ковшових навантажувачів з регульованими гідрооб'ємними передачами: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.04 / І.А. Перевозник; Харк. держ. автомоб.-дор. техн. ун-т. — Х., 1999. — 19с.
Дисертація присвячена розробці методів прогнозування головних параметрів і навантаженості малогабаритних навантажувачів із регульованими вручну гідрооб'ємними трансмісіями в тяговому приводі, необхідних для проектування машин з найвищими техніко-експлуатаційними показниками й удосконаленню машин, що випускаються серійно. Моделюванням серійних процесів на ЕОМ і натурними іспитами навантажувачів установлені режими навантаження і найбільші зусилля на робочому обладнанні й у тяговому приводі. Виявлено тепловий режим роботи гідрооб'ємного тягового привода і подані рекомендації по удосконаленню його системи теплообміну. Запропоновано методику прогнозування основних параметрів малогабаритних навантажувачів.
Загрузить: 99piargp.shtml disk
124. Проектування амортизаційних систем шасі з урахуванням неконтрольованих тангажних коливань літаків під час посадок: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.02 / В.А. Трофімов; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "ХАІ". — Х., 2001. — 15 с.
Оцінено неконтрольовані поздовжні коливання типу повторного зльоту, галопування та прогресуючого "козління", що у ряді випадків мають вирішальний вплив на безпеку посадок і динамічну навантаженість опор шасі та агрегатів планера під час посадок літаків. Розроблено методики вибору параметрів амортизаційних систем шасі у процесі проектування за критерієм мінімальних перевантажень у першій фазі посадочного процесу та запобігання виникненню неконтрольованих тангажних коливань у діапазоні очікуваних зовнішніх параметрів посадок літаків. Основні результати роботи знайшли практичне застосування під час розробки амортизаційних систем шасі літаків Ан-70 та Ан-140.
Загрузить: 01tvalcp.shtml disk
125. Проектування еластичних елементів, здатних замінити деревину суднового призначення: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.08.03 / Р.Ю. Коршиков; Укр. держ. мор. техн. ун-т ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2001. — 19с.
Вирішено наукові задачі стосовно заміни деревини суднового призначення на еластомірні конструкції, створено методи проектування та розрахунку еластичних елементів з еластомірів, що входять до складу суднових пристроїв плавучих споруд, а також експериментальному дослідженню стійкості суднових еластомірних конструкцій. Сформульовано й обгрунтовано умови заміни деревини на еластоміри, розроблено методи проектування еластомірних пружних елементів і еластозминальних прокладок. Розроблено метод проектування й оптимізації пружних основ з еластомірних елементів, що покривають велику площу. Запропоновано метод моделювання текучості деревини за допомогою конструктивної нелінійності еластомірних конструкцій, отримано аналітичні формули для визначення реакцій еластозмірних пластин і еластозминальних прокладок. Обгрунтовано конструктивні типи еластозминальних прокладок. Проаналізовано та вибрано методи розрахунку сумісного деформування корпусу судна, елементів опорного пристрою та плавдока, а також вибрано критерії, що є початковими для розрахунку сумісного деформування пружних еластомірних елементів і корпусних конструкцій судна. Запропоновано нову конструкцію спускових доріжок поздовжнього стапеля, до складу яких входять еластомірні пружні елементи.
Загрузить: 01krydsp.shtml disk
126. Проектування транспортних літаків з урахуванням можливостей реалізації силових посадок: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.02 / О.В. Галуненко; Держ. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2000. — 17с.
Наведено теоретичні і практичні результати розробки нових методів і алгоритмів забезпечення точних посадочних характеристик транспортних літаків у режимі КЗП.
Загрузить: 00govrsp.shtml disk
127. Просторовий розрахунок перехресно- ребристих залізобетонних систем з врахуванням фізичної нелінійності: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.01 / Іван Григорович Іваник; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2000. — 20с.
Загрузить: 00iigvfn.shtml disk
128. Професійна підготовка пілотів до ведення радіообміну на міжнародних повітряних трасах: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / В.В. Півень; Криворіз. держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг, 2001. — 20с.
Теоретично обгрунтовано ефективність організаційно-технологічних і дидактичних основ процесу навчання курсантів-пілотів проведенню радіообміну англійською мовою за умов моделювання польотів на комплексній електронній тренажерній системі літака Ан-24. За результатами експериментальних досліджень виявлено високу ефективність розробленої моделі організації та дидактики процесу навчання курсантів-пілотів проведенню радіообміну англійською мовою. Запроваджено нову технологію навчання, що сприяє покращанню якості пілотування за умов сумісної діяльності пілота під час проведення радіообміну англійською мовою. Завдяки практичному застосуванню досліджень підвищився рівень безпеки польотів.
Загрузить: 01pvvmpt.shtml disk
129. Профілактика руйнувань дорожніх асфальтобетонних покриттів в агресивних середовищах хлористих протиожеледних матеріалів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.11 / А.В. Сєдов; Харк. держ. автомоб.-дор. техн. ун-т. — Х., 1999. — 19 с.
На основі системного підходу запропоновано досліджувати руйнівний вплив агресивних середовищ хлористих протиожеледних матеріалів на асфальтобетонні покриття з урахуванням напружено-деформованного стану дорожньої конструкції. Результати експериментальних досліджень виявили, що хлориди сприяють проникненню агресивних середовищ у асфальтобетонні покриття, шари основи та земляне полотно. Визначені критичні концентрації агресивних середовищ хлористих протиожеледних матеріалів, при яких максимально прискорюються різні види руйнувань покриттів. За результатами досліджень закономірностей руйнувань покриттів в агресивних середовищах хлористих протиожеледних матеріалів обгрунтовано спосіб профілактики руйнувань регулювання фізико-хімічних властивостей середовищ протиожеледних матеріалів у процесі боротьби із зимовою слизькістю.
Загрузить: 99savxpm.shtml disk
130. Процеси контактної взаємодії в трибоз'єднаннях і зносостійкість жароміцних сплавів в екстремальних умовах: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.02.04 / Л.Й. Івщенко; Хмельниц. технол. ун-т Поділля. — Хмельницький, 1999. — 36 с.
Дисертацію присвячено питанням підвищення зносостійкості деталей гарячої частини газотурбінних установок. Досліджено особливості конструкції трибоз'єднань і кінематики їх контактної взаємодії. Показано специфіку умов їхньої роботи, що полягає у високих циклічно мінливих температурах, динамічному характері навантажень (при наявності удару з просковзуванням), ерозійно-корозійної дії газового потоку. Розроблено комплекс методик і експериментального устаткування, за допомогою яких встановлені загальні закономірності тертя і зношування. Досліджено структуру і властивості поверхневого прошарку ряду жароміцних сплавів. Сформульовано основні принципи моделювання еквівалентних станів трибоз'єднань, що експлуатуються в екстремальних умовах. Досліджено зносостійкість матеріалів при програмованій зміні режимів навантаження. Отримано математичну залежність інтенсивності зношування від навантажувальних параметрів. Розроблено метод прискорених випробувань. Винайдено зносостійкі матеріали. Удосконалено технологічні процеси відновлення зношених деталей та їх складання.
Загрузить: 99iliseu.shtml disk
131. Раціональні способи повторного використання асфальтобетону при реконструкції автомобільних доріг: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.11 / С.К. Головко; Укр. трансп. ун-т. — К., 1999. — 20 с.
Розроблена методика проектування шарів дорожнього одягу з комбінованих асфальтобетонів, яка враховує їх фізико-механічні властивості, технологічні особливості та конкретні умови експлуатації. На основі імовірно-геометричного аналізу структуроутворення асфальтобетонів визначений припустимий вміст повторно використовуваного асфальтобетону в залежності від структури комбінованого асфальтобетону. Проведено комплексне дослідження фізико-механічних властивостей комбінованих асфальтобетонів. З урахуванням неоднорідності властивостей повторно використовуваного асфальтобетону визначені розрахункові характеристики комбінованих асфальтобетонів. Розв'язана задача пошуку оптимального комбінованого асфальтобетону. На основі багатофакторного аналізу встановлені основні фактори, що впливають на якість і ефективність комбінованого асфальтобетону. З використанням методу аналізу ієрархій складена домінантна ієрархічна система визначення оптимального комбінованого асфальтобетону.
Загрузить: 99gskrad.shtml disk
132. Розвиток методу скінченних різниць та його використання в прикладних задачах теорії циліндричних оболонок: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.17 / Г.В. Морозов; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2000. — 17с.
Розглянуто низку питань щодо створення ефективної чисельної методики розв'язання задачі будівельної механіки, що виникають під час розрахунку великогабаритних стальних вертикальних циліндричних резервуарів. З використанням даної методики досліджено деякі задачі статики циліндричних оболонок. Розроблено універсальний розрахунковий програмний комплекс, що базується на методі скінченних різниць (МСР), в якому реалізовано нові процедури, котрі забезпечують автоматичну побудову моделей МСР та їх розрахунок на основі різниць підвищеної точності. у рамках комплексу розв'язано та досліджено задачі щодо напружено-деформованого стану циліндричних оболонок змінної товщини за умов силового та кінематичного, радіального та поздовжнього навантаження. Під час самоврівноваженого поздовжнього кінематичного навантаження криволінійного краю оболонки виявлено ряд важливих ефектів, зумовлених видом навантаження та закріпленням торців.
Загрузить: 00mgvtco.shtml disk
133. Розвиток пасажирських комплексів на основі закономірностей формування пасажиропотоків: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.01 / Б.І. Торопов; Київ. ін-т залізн. трансп. Харк. держ. акад. залізн. трансп. — К., 2001. — 21с.
Досліджено закономірності формування пасажиропотоків у транспортно-пересадочних вузлах і пасажирських комплексах. Виявлено закономірності формування пасажиропотоків і величини, які зумовлюють характер функціонування транспортно - пересадочних вузлів і пішохідних комунікацій пасажирських комплексів і визначають їх параметри. Розглянуто питання моделювання динаміки пасажиропотоків вокзального комплексу на основі нормативного та виконаного графіків руху пасажирських поїздів і моделі групової поведінки пасажирів. Здійснено імітаційну модель взаємодії пасажирських потоків у транспортно-пересадочних вузлах і пасажирських комплексах. Надана класифікацію моделей задач у даній галузі досліджень. Запропоновано процедуру наукової експертизи проектів розвитку вокзальних комплексів та трирівневу систему оцінки якості обслуговування пасажирів.
Загрузить: 01tbizfp.shtml disk
134. Розвиток теорії і підвищення ефективності функціонування транспортно-складських систем: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.22.12 / Г.І. Нечаєв; Східноукр. держ. ун-т. — Луганськ, 2000. — 35с.
Дисертацію присвячено питанням удосконалення методів організації матеріальних потоків шляхом розробки теорії і методології оптимізації параметрів функціонування транспортно-складських систем та підвищення ефективності використання їх матеріальних об'єктів. Розвинуто новий напрям комплексного моделювання таких систем з використанням теорії дослідження операцій управління запасами та логістики. Запропоновано оптимізаційні моделі окремих ланок системи, а саме: зони зберігання, експедицій прийому та видачі, транспорту складу, взаємодії промислового та магістрального видів транспорту. Розглянуто питання оптимізації параметрів функціонування крана-штабелера в зоні зберігання складу та системи автоматизованого управління ним. Наведено методи оперативного планування й управління транспортно-складським комплексом підприємства.
Загрузить: 00ngitss.shtml disk
135. Розрахунок та прогнозування шляхового фрикційного опору руху рейкових екіпажів: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.22.07 / В.П. Ткаченко; Східноукр. держ. ун-т. — Луганськ, 1999. — 31 с.
Розглянуто проблеми зменшення витрат енергоносіїв на тягу поїздів. Виконано комплекс досліджень шляхового фрикційного опору руху рухомого складу, обумовленого кінематикою та динамікою фрикційної взаємодії колісних пар і шляху. Розвиваються положення теорії замкнутих силових контурів щодо кінематичних ланцюгів спрямування колісних пар рейковою колією. Запропоновано методику розрахунку та прогнозування шляхового фрикційного опору руху і одержані його характеристики для більшості типів серійного рухомого складу. Одержані експериментальні характеристики зчеплення і кінематичного опору руху в системі "колесо-рейка" при двокрапковому контактуванні. Запроваджено поняття та сформульовано критерій поперечної керованості рейкових екіпажів. Визначені принципи проектування екіпажів із пониженим опором руху.
Загрузить: 99tvprre.shtml disk
136. Розробка експлуатаційного методу зниження токсичності карбюраторних автомобілів за рахунок застосування ультразвукових гомогенізаторів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.20 / А.П. Браільчук; Харк. держ. автомоб.-дорож. техн. ун-т. — Х., 2001. — 19 с.
Висвітлено питання підвищення екологічної безпеки автомобільного транспорту. Дослідження атмосфери в містах України показали, що основним джерелом її забруднення є автомобільний транспорт, основу якого (більше 65 %) складають автомобілі з КБД. Теоретично й експериментально обгрунтовано застосування ефективного експлуатаційного методу зниження токсичності та підвищення паливної економічності за рахунок застосування ультразвукових гомогенізаторів. Запропоновано експлуатаційний метод зниження токсичності та підвищення паливної економічності за рахунок застосування ультразвукових гомогенізаторів.
Загрузить: 01bapzug.shtml disk
137. Розробка ефективної методики обчислювального експерименту оцінки несучої здатності на етапі відпрацювання вагової досконалості елементів конструкцій великогабаритних РДТП: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.03 / І.Б. Лозовицький; Держ. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 1999. — 18 с.
Дисертація містить теоретичні та практичні результати досліджень по розробці алгоритмів та методики обчислювального експерименту нелінійного аналізу міцності елементів силової конструкції композиційного корпусу, вибору раціональних конструктивних схем, аналізу чутливості та оптимізації конструкцій арматур люків днищ композиційних корпусів РДТП. Методика та алгоритми, наведені в роботі, впроваджені у Державному конструкторському бюро Південе та використовуються на інших підприємствах і в організаціях.
Загрузить: 99libekv.shtml disk
138. Розробка засобів ідентифікації електропоїздів метрополітену: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.07 / О.Ф. Демченко; Харк. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 1998. — 22 с.
Диссертация посвящена вопросам совершенствования процесса перевозок в метрополитене на основе получения информации о характеристиках подвижных единиц. К такой информации отнесены идентификация подвижных единиц, контроль перемещений идентифицированных передвижных единиц. Разработаны оптимальные алгоритмы обработки сигналов, которые формируются устройствами идентификации. Разработана система идентификации, которая внедрена на Харьковском метрополитене.
Загрузить: 98dofiem.shtml disk
139. Розробка і адаптація математичних моделей для оптимізації організаційних і функціональних структур автотранспортних підприємств: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.22 / В.М. Юртов; Укр. трансп. ун-т. — К., 2000. — 19с.
Розроблено науковий підхід до формування організаційно-функціональних структур систем управління автотранспортних підприємств (АТП), який базується на розробці математичних моделей і алгоритмів аналізу та синтезу систем. На підставі проведених досліджень у галузі складних систем запропоновано системний підхід як методологічну базу вдосконалення організаційних систем управління. Розроблено і запропоновано інструментарій опису структур управління на базі структурних схем, множин, граф і матриць, який надає можливість реалізувати принципи системного підходу. Поставлено і вирішено завдання декомпозиції системи організаційного управління на підсистеми; формування оптимального складу першочергових задач управління під час розробки проекту вдосконалення системи управління АТП. Побудовано моделі прогнозування основних показників роботи АТП на базі статистичних даних, які є науковим обгрунтуванням постановки нових завдань і розробки відповідних управлінських рішень.
Загрузить: 00yvmsap.shtml disk
140. Розробка і впровадження вібродіагностичних систем для компресорних установок автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.15.13 / В.Р. Козак; Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2000. — 21с.
Розроблено і створено системи вібродіагностування для компресорних установок газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС). Наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень, функціональні характеристики розробленої вібродіагностичної апаратури. Визначено параметри основних джерел вібрації, пов'язані з динамічними взаємодіями основних конструктивних елеметів компресорних установок. Визначено залежності між вібраційними параметрами і технічним станом основних вузлів та деталей компресорних установок АГНКС. Розроблено систему діагностування даних установок. Річний економічний ефект від впровадження системи діагностування на АГНКС за реальних умов експлуатації складає 520 тис грн.
Загрузить: 00kvrgks.shtml disk
141. Розробка і дослідження охолоджувального пристрою регенеративного типу для тепловоза: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.07 / О.С. Котнов; Східноукр. держ. ун-т. — Луганськ, 1999. — 17 с.
Дисертація присвячена дослідженню й розробці теплообмінників регенеративного типу для охолоджувального пристрою (ОП) тепловоза і містить теоретичне обгрунтування й експериментальне підтвердження ефективності їх застосування. Розроблено математичну модель регенеративного теплообмінника. На базі запропонованої моделі розроблені методика і розрахунки ОП регенеративного типу для тепловоза 2ТЕ116. Упровадження запропонованого ОП дозволить знизити витрати гостродефіцитних кольорових металів в 6...7 разів у порівнянні з базовим.
Загрузить: 99kosrtt.shtml disk
142. Розробка і удосконалення технологічного процесу виробництва ГТД шляхом стохастичного аналізу головних параметрів виробів за результатами контрольних випробувань: Автореф. дис... канд. техн.наук: 05.07.04 / О.І. Кириченко; Держ. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 1999. — 18 с.
Містяться теоретичні і експериментальні дослідження щодо забезпечення якості технології виготовлення серійних газотурбінних двигунів (ГТД), підвищення їх надійності на основі статистичного аналізу даних серійних випробувань. Розроблено математичну модель оцінки та прогнозування якості технологічного процесу виготовлення ГТД за результатами контрольних випробувань. Наведено методику оцінки впливу регламентних робіт стендового технологічного обладнання на вихідні параметри серійних ГТД. Розроблено методику еталонування випробувальних стендів без використання еталонного двигуна. Впроваджено методи, спрямовані на зміну терміну проведення регламентних робіт стендового технологічного обладнання.
Загрузить: 99koirkv.shtml disk
143. Розробка інформаційної технології моніторингу транспортних комунікацій: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / В.О. Алексієв; Харк. ін-т пожеж. безпеки. — Х., 1999. — 19 с.
Дисертація спрямована на розробку нової інформаційної технології моніторингу транспортних комунікацій. Основою цієї технології є використання мобільних інформаційно-обчислювальних комплексів. Дослідження проведено на основі теорії операторів, теорії імовірності та теорії цифрової обробки сигналів. Дисертація має теоретичне і практичне значення для створення нових програмно-апаратних засобів оцінки стану транспортних комунікацій. Вона виконана на основі узагальненого математичного опису та моделювання процесу моніторингу, мережевої концепції розробки інформаційно-обчислювальних комплексів.
Загрузить: 99avomtk.shtml disk
144. Розробка комбінованої технології для формування поверхневого шару авіаційних конструкційних матеріалів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.04 / О.О. Баранов; Держ. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2000. — 18 с.
Розроблено комбіновану технологію на базі плазмово-іонної обробки, а також технологічний процес з метою створення на деталях авіаційної техніки поверхневих шарів з обумовленими фізико-механічними характеристиками. Розглянуто процеси, що супроводжують вплив потоків іонів та плазми на поверхню деталей під час плазмово-іонної та іонно-променевої обробки. Значну увагу приділено аналітичним залежностям, які дозволяють аналізувати та враховувати параметри матеріалу деталі, властивості обробляючого потоку та інші характеристики технологічного процесу. Наведено інженерні методики та технологічні рекомендації для вибору оптимальних маршрутів обробки, на підставі необхідних якісних показників деталей авіаційної техніки. Запропоновано нову комбіновану технологію, що базується на використанні потоків іонів та плазми.
Загрузить: 00booakm.shtml disk
145. Розробка конструктивно-технологічних основ виготовлення суднових конструкцій із застосуванням роботизованого зварювального комплекса: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.08.04 / Є.Д. Гавриленко; Укр. держ. мор. техн. ун-т ім. Макарова. — Миколаїв, 2000. — 16с.
Розглянуто питання удосконалення технології виробництва об'ємних секцій великотоннажних суден із застосуванням роботизованого технологічного комплексу (РТК) для дугового зварювання. Наведено нові показники оцінки технологічності великогабаритних суднових конструкцій за умов автоматизованого виробництва. Виконано комплексну оцінку технологічності днищевих секцій балкеру пр. 17005 за умов використання портального РТК фірми "IGM" (п-во ВАТ "Океан", м.Миколаїв).Експериментально встановлено технологічні допуски для виконання роботизованого зварювання вертикальних кутових швів. Проведено дослідження існуючої точності складання типових днищевих секцій на суднобудівному підприємстві та запропоновано ефективні методи адаптації РТК.
Загрузить: 00gedrzk.shtml disk
146. Розробка методик раціонального проектування агрегатів літальних апаратів із композиційних матеріалів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.02 / О.С. Муравицький; Держ. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "ХАІ". — Х., 1999. — 18 с.
Дисертація присвячена питанням проектування раціональних конструкцій корпусів та крил ЛА, що виготовляються намоткою з КМ на основі зітканої арматури, а також структури КМ з урахуванням конструктивно-технологічних обмежень. У дисертації одержана система аналітичних залежностей для оцінки можливості армування однорідних та гібридних стратів КМ по траєкторіям головних напруг, що зв'язує зовнішні навантаження, фізико-механічні властивості стратів та кути армування. Розроблено та реалізовано на ЕОМ алгоритм проектування корпусів ЛА мінімальної маси, що виготовляються намоткою, при неосесиметричному навантаженні, котрий дозволяє урахувати весь спектр розрахункових випадків, дискретний характер зміни товщини стінки та можливість використання гібридних КМ. Обгрунтовані такі нові наукові положення: раціональною структурою стратованого КМ при довільному навантаженні у площині є [0,90,+-phi], до якої зводиться загальна структура [+-phii], i=1...n; раціональна структура КМ значно залежить від товщини монострату тканини (стрічки).
Загрузить: 99mosakm.shtml disk
147. Розробка методики оцінки рівня безпеки руху на залізничному транспорті: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.20 / О.Й. Соколов; Харк. держ. акад. залізнич. трансп. — Х., 2000. — 20 с.
Розглянуто питання підвищення безпеки руху поїздів на залізничному транспорті на підставі результатів аналізу інформації про випадки порушень безпеки руху. Інформацію розглянуто як параметр кінцевого результату діяльності залізничного транспорту. Функціонування залізничної транспортної мережі розглянуто у толерантному просторі подій у координатах надійність - стійкість. Запропоновано систематизувати випадки порушень безпеки руху за шістьма ознаками й описати ці події релятивною алгебричною моделлю. Розроблено методи аналізу систематизованої інформації, шкалу оцінки безпеки руху. Наведено метод класифікації подій та причин порушень безпеки. Запропоновано структуру системи управління безпекою руху на залізничному транспорті України на основі інформаційних методів. Опрацьовано статистичні дані порушень безпеки руху на залізницях України за 1995 - 1998 рр.
Загрузить: 00soyrzt.shtml disk
148. Розробка методики та алгоритму загального діагностування автомобілів за зміною коефіцієнта корисної дії: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.10 / С.І. Кривошапов; Харк. держ. автомоб.-дор. техн. ун-т. — Х., 1999. — 19 с.
В результаті теоретичних і експериментальних досліджень розроблено методику загального діагностування автомобіля за зміною коефіцієнта корисної дії (ККД) автомобіля на стенді з біговими барабанами. Розроблено математичну модель аналітичного визначення ККД автомобіля, яка враховує умови експлуатації і особливості діагностування на барабанних стендах; встановлено закономірності зміни ККД автомобіля від технічного стану, одержані кореляційні залежності; розроблено діагностичне обладнання для вимірювання ККД автомобіля.
Загрузить: 99ksikkd.shtml disk
149. Розробка методики та пристрою для дистанційного контролю стану ізоляційного покриття підземних газопроводів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.13 / Ю.Й. Стрілецький; Івано-Франків. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 1999. — 17 с.
Розглянуто засоби контролю стану ізоляційного покриття підземних магістральних газопроводів. Параметром контролю вибрано залежність затухання струму від ступеня пошкодженості ізоляційного покриття. Розроблено способи визначення струму в підземному газопроводі, які дають змогу одночасно визначити струм в газопроводі і відстань від його осі до пристрою контролю з виключенням впливу сторонніх однорідних магнітних полів. Розроблено пристрій для контролю стану покриття за запропонованим способом. Проведена теоретична оцінка вірогідності визначення місць пошкодження ізоляції. Проведено експериментальну перевірку розробленого пристрою в польових умовах.
Загрузить: 99syippg.shtml disk
150. Розробка методів і моделей організації і управління процесами транспортного обслуговування за сучасних умов: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.22 / С.О. Дикий; Нац. трансп. ун-т. — К., 2001. — 18 с.
Запропоновано науковий підхід до формування організаційного управління автотранспортним підприємством (АТП) багатоаспектної діяльності, який грунтується на розробці моделей та алгоритмів системи управління. Надано інструментарій опису діяльності підприємств на базі структурних схем, моделей і алгоритмів, що дає змогу реалізувати принципи системного підходу. Сформульовано критерії системного підходу до вдосконалення організаційного управління діяльністю АТП багатоаспектної спрямованості. Апробовано комплексну математичну модель діяльності даного підприємства. Запропоновано критерії оцінки й оптимізації факторів і показників комплексної моделі. Розроблено методи й алгоритми прогнозування основних показників виробничо-господарської діяльності АТП.
Загрузить: 01dsoosu.shtml disk
151. Розробка методів керування режимами газотранспортних систем з пересіченим профілем траси та їх оптимізації: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.15.13 / Д.Ф. Тимків; Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 1999. — 30 с.
Захищаються 33 наукові роботи (дві монографії, учбовий посібник, авторське свідоцтво), в яких містяться результати досліджень нестаціонарних неусталених процесів в магістральних газопроводах. На основі методів адаптації та дисперсійної ідентифікації і їх оптимізації з використанням багатокриторіальних моделей, а також методики адаптивного моделювання нестаціонарних і квазістаціонарних процесів в газопроводних системах розроблені режими роботи магістральних газопроводів з пересіченим профілем траси.
Загрузить: 99tdfpto.shtml disk
152. Розробка методів, моделей і алгоритмів організації і управління процесами перевезень вантажів у транспортному комплексі: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.22 / О.І. Мельниченко; Укр. трансп. ун-т. — К., 2000. — 17с.
Розроблено новий напрямок математичного моделювання організації взаємодії різних видів транспорту в транспортному комплексі (ТК), який грунтується на системному підході до розв'язання актуальних науково-прикладних задач організації виробництва й управління. Запропоновано математичну модель функціонування виробничих процесів ТК, критерії для оцінки ефективності організаційного управління ними, моделі прогнозування основних показників діяльності окремих видів транспорту. Поставлено і вирішено нові науково-прикладні завдання, реалізація яких у реальному середовищі забезпечує високу ефективність і якість перевезення вантажів і задоволення відповідних потреб підприємств і організацій, що користуються послугами ТК.
Загрузить: 00moivtk.shtml disk
153. Розробка методу компактного представлення відеоінформації для АСУЗТ: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.02 / К.С. Клименко; Харк. держ. акад. залізнич. трансп. — Х., 2001. — 18с.
Вирішено задачі підвищення пропускної спроможності каналу передачі відеоданих, обробки реалістичних зображень у реальному масштабі часу зі збереженням інформаційної структури повідомлення. Розроблено та досліджено новий спосіб формування серій, заснований на дослідженні функцій за допомогою похідної. Для опису функції параметра візуалізації запропоновано математичний апарат, де використано поліноміальну функцію регресії та метод найменших квадратів для числового находження її параметрів. На базі запропонованого способу формування серій та математичного апарату їх опису розроблено метод представлення відеоінформації, алгоритми та структурну схему технічного засобу стиску відеоданих. Виконано порівняльну оцінку розробленого методу, який дозволяє усувати статистичну та психовізуальну надмірності, виконувати згладжування, зменшувати об'єм відеоданих і підвищувати пропускну спроможність каналів передачі даних.
Загрузить: 01kkspva.shtml disk
154. Розробка методу оцінки експлуатаційних гальмових властивостей автомобіля в дорожніх умовах: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.20 / А.А. Кашканов; Харк. держ. автомоб.-дор. техн. ун-т. — Х., 2000. — 20 с.
Оцінено експлуатаційні гальмові властивості автомобіля за дорожніх умов під час проведення автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод. Розроблено модель оцінки коефіцієнта зчеплення автомобіля з дорогою, яка дозволяє суттєво звузити інтервал невизначеності у разі знаходження величини коефіцієнта зчеплення за даними протоколів зазначених пригод. Запропоновано моделі оцінки гальмових моментів на колесах автомобіля, які на відміну від їх аналітичних аналогів дозволяють давати достатньо точний прогноз навіть за наявності нечіткої інформації про фактори впливу. Наведено математичну модель оцінки траєкторії руху автомобіля у процесі гальмування, яка дозволяє врахувати перерозподіл вертикальних реакцій за осями та бортами автомобіля, а також дає змогу встановити момент виникнення юза кожного колеса за критерієм j/g. Значну увагу приділено експертно-моделюючій системі "Автоексперт" для автоматизації найбільш трудомістких процедур прогнозування поведінки під час гальмування автомобіля.
Загрузить: 00kaaadu.shtml disk
155. Розробка моделі транспортного комплексу "сортувальна станція - прилеглі ділянки" для вибору раціональної технології його функціонування: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.20 / Є.С. Альошинський; Харк. держ. акад. залізнич. трансп. — Х., 2001. — 18 с.
Розглянуто питання удосконалення технології функціонування сортувальних станцій у взаємодії з прилеглими ділянками. На базі теорії мереж Петрі розроблено моделі зображення виробничої ситуації в окремих технологічних лініях і в цілому в транспортному комплексі сортувальна станція-прилеглі ділянки. Розроблено концепції та критерії оцінювання ефективності функціонування логістичного ланцюга транспортного комплексу сортувальна станція-прилеглі ділянки. Запропоновано моделі, які дозволяють аналізувати та вибирати оптимальні варіанти керування виробничим процесом на сортувальних станціях і прилеглих ділянках.
Загрузить: 01aestyf.shtml disk
156. Розробка наукових основ зміцнювальної обробки сполучних деталей нафтогазопроводів і виробів спеціального призначення: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.02.01 / Л.М. Дейнеко; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2000. — 33 с.
Дисертацію присвячено розробкам теоретичних основ процесів структуроутворення у маловуглецевих низьколегованих, вуглецевих та легованих сталях у процесі зміцнювальної термічної обробки за розробленими технологіями. Розроблено та проведено дослідно-промислову апробацію режимів, технології термічного зміцнення сполучних деталей магістральних трубопроводів діаметром до 1420 мм на тиск до 12,0 МПа, а також конструктивно-технологічні параметри пічного та гартівного обладнання, охолоджувальних середовищ на водній основі, на підставі яких виконано проект спеціалізованого термічного цеху щодо головного у СНД виробництва сполучних деталей трубопроводів - ВО "Трубодеталь". Вперше в Україні розроблено та апробовано комплексну технологію термічної обробки спеціальної трубної заготовки, яка дозволила створити в Україні виробничі потужності з виготовлення спеціальної техніки. Створено та пройшли дослідно-промислову апробацію нові способи термічної обробки інструмента гарячого деформування. Запропоновано з метою апробації нетрадиційні методи підвищення міцності та теплостійкості металу за рахунок субструктурного зміцнення.
Загрузить: 00dlmvsp.shtml disk
157. Розробка науково-методичних основ проектування універсальних пересувних станцій діагностики легкових автомобілів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.20 / І.А. Мармут; Харк. держ. автомоб.-дор. техн. ун-т. — Х., 2001. — 20с.
Вивчено питання підвищення безпеки дорожнього руху легкових автомобілів шляхом поліпшення якості перевірки їх технічного стану (особливо гальмових систем) відповідно до вимог чинних стандартів за допомогою пересувних діагностичних станцій. Обгрунтовано оптимальний склад і варіант пересувної станції діагностики. Розроблено методику вибору раціонального використання пересувної станції. Запропоновано критерії вибору наведеної інерційної маси стенда з біговими барабанами та діаметра барабанів. Створено моделі з розрахунку нормативів параметрів гальмових систем, де враховано конструкції стенда та особливості випробувань і режимів. Наголошено на необхідності індивідуального підходу під час застосування нормативних значень діагностичних параметрів для стендових випробувань, які визначаються за допомогою математичних моделей, що дозволяє здійснити перехід від середньостатистичних до нормативів для конкретної моделі автомобіля.
Загрузить: 01miadla.shtml disk
158. Розробка способів та засобів зменшення часу обробки і передачі відеоданих в АСУЗТ: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.02 / Л.А. Клименко; Харк. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 1999. — 16 с.
Дисертація присвячена питанню розробки способів та засобів компактного представлення зображень у автоматизовані системи управління залізничним транспортом (АСУЗТ), які дозволять обробляти і здійснювати передачу зображень у реальному масштабі часу з повним збереженням інформації, забезпечувати високий коефіцієнт стиснення при відсутності будь-яких погрішностей. Розробляються математична і інформаційна моделі, які дозволять здійснювати дослідження імовірних і інформаційних характеристик відеоданих у аналітичній формі при усуненні статистичного надміру відеоданих. Розроблений спосіб кодування "гнучкою" розрядною сіткою, який дозволяє підвищити коефіцієнт стиску і зменшити обсяг відеоданих. Запропонований метод представлення відеоданих із виокремленням серій максимальної довжини, який містить 3 етапи кодування та 2 етапи відновлення. Для підвищення коефіцієнта стиску запропоновані алгоритми адаптації під тип зображень довжин серій. Дослідження містить патентно-здатні технічні рішення.
Загрузить: 99klapva.shtml disk
159. Розробка та дослідження гальмівного крана пневматичного гальмівного приводу автотранспортного засобу: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.02 / Р.А. Косий; Харк. держ. автомоб.-дор. техн. ун-т. — Х., 2000. — 16с.
Вперше розроблено методику проектування дво- та трисекційних гальмівних кранів із паралельними секціями. Триконтурна робоча гальмівна система забезпечує виконання Правил N 13 ЄЕК ООН за умов їх невиконання двоконтурною системою. Найважливішим елементом триконтурної системи є трисекційний гальмівний кран. Найбільш оптимальною є запропонована схема трисекційного гальмівного крана з паралельними, розташованими у ряд секціями. Для оптимізації головних параметрів гальмівного крана створено пакет програм, що дозволяє моделювати різноманітні режими його роботи. Надано пояснення динамічного підпору під час аварійної роботи гальмівного крана. Експериментальними дослідженнями підтверджено адекватність математичних моделей.
Загрузить: 00krapaz.shtml disk
160. Розробка та дослідження електромагнітного уповільнювача-прискорювача для підгіркових колій залізничних станцій: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.20 / О.М. Прогонний; Харк. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2000. — 19с.
Дисертацію присвячено питанням забезпечення якості сортувального процесу за рахунок удосконалення виконавчих пристроїв систем автоматичного регулювання швидкості відчепів на підгіркових коліях шляхом розробки простого і надійного електромагнітного уповільнювача-прискорювача, що не має рухомих частин і складається з ряду тягових ланок. Запропоновано методики розрахунку магнітної системи пристрою, зокрема, для визначення необхідної магніторушійної сили обмотки збудження. Удосконалено математичну модель тягової ланки уповільнювача-прискорювача. Обгрунтовано конструктивні розміри та інтервал розташування тягових електромагнітів. Одержано основні експлуатаційні характеристики розробленого технічного засобу. Синтезовано електромагнітний уповільнювач-прискорювач у вибраному варіанті технічного оснащення підгіркових колій. Визначено фактори, що впливають на точність регулювання швидкості відчепів.
Загрузить: 00pomkzs.shtml disk
161. Розробка та дослідження пневмогідравлічного підсилювача привода керування зчепленням великовантажного автомобіля: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.02 / В.П. Логвінов; Харк. держ. автомоб.-дор. техн. ун-т. — Х., 2001. — 18с.
Удосконалено процес керування зчепленням великовантажного автомобіля шляхом розробки нового пневмогідравлічного підсилювача, що дозволяє зменшити динамічну навантаженість агрегатів трансмісії. Сформульовано основні вимоги до пневмогідравлічного приводу керування зчепленням транспортного засобу. Розроблено методику і пакет програм для визначення раціонального часу вмикання зчеплення та реалізації його в пневмогідравлічному приводі. В якості елементів, що регулюють час замикання поверхонь тертя у разі різкого вмикання зчеплення, запропоновано застосовувати знімні пневматичні дроселі, що анулюють появу пікових динамічних навантажень у трансмісії та не впливають на динаміку процесу вимикання зчеплення. Проведені експериментальні дослідження підтвердили адекватність результатів, отриманих у ході математичного моделювання.
Загрузить: 01lvpzva.shtml disk
162. Розробка та обгрунтування параметрів нових технологій проходки виробок великого перерізу в складних інженерно-геологічних умовах: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.15.04 / В.І. Петренко; Нац. гірн. акад. України. — Д., 2000. — 17 с.
Визначено фізико-механічні властивості глинистих грунтів і зроблено аналітичну оцінку їх деформування під час проходки станційних та інших виробок. Розроблено методику розрахунку уніфікованих збірних залізобетонних обробок для горизонтальних і вертикальних виробок. Запропоновано високоефективні нові технології проведення станційних виробок та інших (силової тягової підстанції, блоку технічних приміщень) шахтних стволів, що дозволило будувати їх з високою якістю. Оцінено техногенно-екологічну безпеку під час будівництва нових ліній Київського метрополітену. Технічні документи (проекти виробництва робіт, паспорти, інструкції) вміщено у проектах і широко використано під час спорудження виробок великого перерізу Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену.
Загрузить: 00pvibkm.shtml disk
163. Розробка та обгрунтування раціональних параметрів з'єднально-керуючого модуля фронтального навантажувача: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.04 / О.В. Щербак; Харк. держ. автомоб.-дор. техн. ун-т. — Х., 2000. — 19 с.
Розроблено методику обгрунтування раціональної конструкції з'єднально-керуючого модуля для дорожньо-будівельних машин на основі дослідження ступеня його навантаженості. З метою підвищення ефективності проектування модульних дорожньо-будівельних машин створено інформаційно-пошукову систему на основі електронних каталогів сімейства колісних машин класу 30 кН. Подано адекватну математичну модель для визначення рівня навантаження з'єднально-керуючого модуля за умов асиметричного прикладення зовнішнього навантаження і довільного кута складання напіврам. З метою перевірки прийнятих у математичній моделі допущень і розрахункової схеми проведено експериментальні дослідження з визначенням ступеня навантаження гідропривода механізму рульового управління. Запропоновано методику оптимізації корпусу шарніра з'єднально-керуючого модуля на основі оцінки його напружено-деформованого стану з використанням методу кінцевих елементів.
Загрузить: 00covmfn.shtml disk
164. Розробка технології виготовлення листових ошипованих деталей літака з високоміцних алюмінієвих сплавів із застосуванням наплавлення: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.04 / Є.П. Рогачов; Держ. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2000. — 18с.
Створено високоефективну технологію виготовлення листових ошипованих деталей зі сплавів Д16АТ і В95 із застосуванням дугового наплавлення і формоутворення виступів. Плавлення електрода зі сплаву АК-5 і формування крапель заданої маси здійснюється з застосуванням тепловідвідного мундштука. Для переносу крапель використано газодинамічний спосіб. Визначено умови і режими наплавлення, за яких у деталях відсутнє тріщиноутворення. Формоутворенням отримано шипи різної форми: конічні, трапецієподібні, з насічкою, з пірамідальними виступами. Вивчено механічні та корозійні характеристики з'єднань. Розроблено експериментальне та промислове обладнання для виготовлення листових ошипованих деталей. Наплавлення вступів здійснюється в автоматичному режимі за заданою програмою.
Загрузить: 00repszn.shtml disk
165. Розробка технології та удосконалення обладнання для відновлення суднових валів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.08.04 / В.В. Севрюков; Укр. держ. мор. техн. ун-т ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2001. — 23с.
Підвищено експлуатаційний ресурс суднових валів шляхом їх відновлення та забезпечення циклічної міцності з використанням ультразвукової ударної обробки. Зроблено огляд літературних даних з проблеми втоми наплавлених валів. Вивчено особливості втомного руйнування. Висвітлено науково обгрунтовану методику прогнозування імовірності утворення тріщин у перехідному шарі та зоні термічного впливу. Запропоновано методику регулювання мікроструктурних змін і залишкових напружень у зоні потенційного зародження тріщин. Розроблено технологію відновлення суднових валів шляхом їх наплавлення та наступної ультразвукової ударної обробки поверхневих шарів, що забезпечує їх працездатність за умов циклічного навантаження в морській воді.
Загрузить: 01svvvsv.shtml disk
166. Розроблення і дослідження дворежимного регулятора для дизеля середньої потужності з роторним паливним насосом: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.03 / В.Г. Лясковський; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2001. — 20с.
Розроблено та досліджено дворежимний регулятор для роторного паливного насоса типу НРД, виготовленого на Харківському тракторному заводі для автомобільних дизелів. У даному насосі застосовано спосіб дозування подачі палива відсічкою. Недоліком цих насосів є швидкоплинне зменшення подачі палива зі змешенням частоти обертання кулачкового валу насоса, що спричиняє нестійкість системи автоматичного регулювання частоти обертання дизеля. У дворежимному регуляторі для усунення даного недоліку використано спеціальні коригувальні пружини, завдяки яким регулятор має пологі часткові швидкісні характеристики. Проведено дослідження на дизелях ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 і СМД-62 з новим дворежимним регулятором і визначено конструктивні параметри регулятора. Наведено математичну модель системи автоматичного регулювання частоти дизеля для теоретичних досліджень на ЕОМ, у якій враховано особливості роторного насоса та дворежимного регулятора. Математична модель дозволила імітувати на ЕОМ рух автомобіля за різних умов, у тому числі розгін з місця з переключенням передач до досягнення максимальної швидкості. Виконано порівняння витрати палива автомобілем із всережимним і дворежимним регуляторами. На підставі досліджень визначено, що автомобіль з роторним насосом з дворежимним регулятором має кращу паливну економічність, ніж із всережимним регулятором. Ефект від використання дворежимного регулятора на автомобільному дизелі полягає у підвищенні паливної економічності на 5 - 10 %, зменшенні димності відпрацьованих газів і викидів дисперсних часток. Поліпшено динамічні показники автомобіля.
Загрузить: 01lvgrpn.shtml disk
167. Російська морська термінологія судноводіння (лінгвістичний аналіз): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / Л.В. Ярова; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 2000. — 20с.
Вперше досліджено росйську термінологію морського судноводіння як цілісну систему (ТСМС). Визначено закономірності її структурної, семантичної та функціональної організації, шляхи й спроби її формування. На відміну від багатьох сучасних терміносистем, ТСМС містить рівну кількість однослівних та складених термінів, крім непредикативних, у сферах функціонування та фіксації знайдено напіпредикативні та предикативні одиниці. Доведено, що 2/3 інвентаря однослівних термінів морського судноводіння (МС) - автохтонні терміни, 1/3 - містять терміноелементи, запозичені на різних етапах розвитку вітчизняного флоту з голландської, італійської, англійської, німецької, грецької, сербської, хорватської та інших мов. В процесі аналізу парадигматичних відношень (гіпонімія, синонімія, полісемія, антонімія, тематична та функціонально-семантична організація) і синтагматичних відношень (лексична й синтаксична сполучність термінів) визначено шляхи організації ТСМС. Основні семасіологічні характеристики терміна - моносемія, відсутність синонімії та омонімії, експресивна й стилістична нейтральність - в ТСМС є провідними тенденціями, які функціонують як закономірності лише у сфері фіксації, а у сфері функціонування порушуються. Причини асиметрії - екстралінгвальні (історичні, географічні, соціальні, психологічні) та внутрішньомовні (використання різних словотвірних та синтаксичних моделей). Визначено продуктивні та непродуктивні способи утворення й моделі термінів МС.
Загрузить: 00jlvmts.shtml disk
168. Сили хвильової природи, що діють на судно на чималому мілководді та мілині: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.08.01 / О.Ю. Нільва; Одес. держ. мор. ун-т. — О., 2001. — 18с.
Розглянуто гідродинамічну задачу про визначення потенціалу швидкостей дифрагованого хвильового руху рідини у разі набігання регулярних хвиль малої амплітуди на судно, що знаходиться на чималому мілководді або на мілині. Відповідну крайову задачу розв'язано засобом зрощуваних асимптотичних розкладень. Одержано наближену формулу для потенціалу швидкостей дифракційного руху рідини, яка дозволила збудувати вирази для складових усіх категорій хвильових збурюючих сил та моментів. На підставі задовільної відповідності експериментальних даних, одержаних у дослідному басейні Одеського державного морського університету, а також результатів масового розрахунку за одержаними наближеними формулами запропоновано інженерну методику, що включає процедуру визначення амплітуд різноманітних складових хвильового збурюючого навантаження та спосіб побудови епюр розподіленого хвильового навантаження. Розроблено доповнення до розрахункової схеми оцінки загальної міцності судна, що дозволило враховувати посадку на мілину.
Загрузить: 01noycmm.shtml disk
169. Синтез оптимального за швидкодією керування системою електропостачання космічного апарата: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.03 / О.О. Шевченко; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2000. — 21с.
Досліджено проблему синтезу керування системою електропостачання космічного апарата (СЕП КА), яка має забезпечити високу якість постійної напруги, що розподіляється бортовим споживачам. Вперше синтез керування СЕП КА виконано з застосуванням теорії оптимального керування. Розроблено квазіоптимальне за швидкодією керування СЕП КА, що забезпечує високу точність стабілізації напруги та мінімальну тривалість перехідних процесів у разі значних змін струму навантаження за умов обмеженої швидкодії мікропроцесорного контролера. Дослідження запропонованого керування на розроблених машинній та фізичній моделях показали його високу ефективність. Впровадження запропонованого керування у СЕП КА дозволяє збільшити економічний ефект використання космічних технологій.
Загрузить: 00sooeka.shtml disk
170. Системи електроживлення постійної напруги електромобілів: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.09.03 / В.М. Скіданов; НАН України. Ін-т електродинаміки. — К., 1999. — 35 с.
Дисертація присвячена проблемі підвищення енергетичної та експлуатаційної ефективності автономного електротранспорту (електромобілі, електрокари, електроцикли тощо). Розроблені теоретичні положення системного аналізу транспортних електроприводів та оптимальної побудови транспортних систем електроживлення. Досліджено баланс енергообміну у цих системах та сформульовані вимоги до їх складових компонентів. Для застосування мікропроцесорних систем управління створено та узагальнено формалізовані підходи для прискореного визначення керуючих дій при управлінні тяговими перетворювачами у функції відпрацювання струму навантаження, швидкості, напруги, потужності, моменту та прискорення. Доведено збільшення ефективності енергоспоживання (до 18%) при застосуванні запропонованих засобів управління.
Загрузить: 99svmpne.shtml disk
171. Стабілізований перетворювач з поліпшеними енергетичними та динамічними характеристиками: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.09.12 / А.П. Собчак; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2000. — 18с.
Розглянуто питання розробки шляхів кількісного та якісного поліпшення перетворення електричної енергії. Обгрунтовано спосіб підвищення енергетичних показників широтно-імпульсного перетворювача шляхом введення до силової схеми насичувальних трансформаторів і динамічних характеристик за рахунок застосування нових структур управління та регулювання, що дозволяють досягти максимальної швидкодії в системі. Розроблено електричні принципові схеми функціональних вузлів, які дозволять побудову нових перетворювачів з поліпшеними енергетичними і динамічними характеристиками, а також модернізацію вже існуючих.
Загрузить: 00sapedh.shtml disk
172. Створення і дослідження систем керування гальмуванням автотранспортних засобів: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.22.02 / В.О. Богомолов; Харк. держ. автомоб.-дорож. техн. ун-т. — Х., 2001. — 33 с.
Удосконалено конструкцію та методику проектування гальмівних систем автотранспортних засобів. Наведено методику проектування, засновану на принципі системного аналізу. Розроблено конструкції та математичні моделі нових регуляторів гальмівних сил, гальмівних кранів, комплексу апаратів керування пневмопідвіскою. Експериментально доведено ефективність розроблених моделей.
Загрузить: 01bvogaz.shtml disk
173. Структурні моделі та методи синтезу багатофазних обмоток електричних машин: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.09.01 / В.Г. Дьогтєв; Харк. держ. політехн. ун-т. — Х., 2000. — 34 с.
Розглянуто новий напрямок у теорії багатофазних обмоток, що будується на їх узагальненому поданні та використанні модульного принципу. Це дозволило відкрити нові властивості обмоток, які використано з метою підвищення ефективності їх синтезу. Значну увагу приділено методу синтезу обмоток у заданому числі пазів із забезпеченням повноти рішення, а також методу синтезу нових типів структур обмоток, що не залежать від числа пазів на фазну зону. На основі кожного з означених методів розроблено ефективні алгоритми автоматизованого та інженерного проектування двофазних і трифазних обмоток, які складаються з котушок з однаковими та різними числами витків, із поліпшеними властивостями, а також полюсоперемикальних обмоток. Наведено приклади проектування обмоток, переваги яких обгрунтовано теоретично та доведено практично.
Загрузить: 00dvgoem.shtml disk
174. Структуроутворення в контактній зоні як основа формування водостійкості асфальтобетонів: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.23.05 / В.К. Жданюк; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва і архіт. — Х., 2000. — 34с.
Науково обгрунтовано важливу практичну проблему - забезпечення тривалої водостійкості асфальтобетонних покриттів. Розроблено та сформульовано концепцію "слабких" граничних шарів бітуму в контактній зоні. Відзначено їх роль у забезпеченні водостійкості асфальтобетону. Створено метод визначення кількісного показника водостійкості бітумних плівок на мінеральній поверхні, використання якого, у відношенні до різних за походженням кам'яних матеріалів дозволяє на стадії проектування складу асфальтобетонної суміші прогнозувати здатність бітуму та мінерального матеріалу забезпечувати тривалу водостійкість асфальтобетону. Встановлено, що границя розділу між бітумом та поверхнею зернин щебеню з кислих гірських порід у складі асфальтобетону найбільш підвладна руйнувальній дії води. Запропоновано практичні шляхи підвищення тривалої водостійкості асфальтобетонних покриттів.
Загрузить: 00gvkfva.shtml disk
175. Суперпластифікована цементно-водяна композиція для ремонту гірських тунелів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.05 / Д.В. Шумик; Харк. держ. акад. залізнич. трансп. — Х., 2001. — 23 с.
Розвинуто уявлення про реологічні властивості (динамічної в'язкості, міцності на зсув і проникної здатності), гідратацію, структуроутворення, структуру та міцність цементного каменю зі СПЦВС. Встановлено критерії в'язкості, В/Ц і міцності, на базі яких розроблено оптимальний склад СПЦВС. Розроблена композиція успішно пройшла виробничо-експлуатаційні випробування та впроваджена на дослідній ділянці сильно обводненого аварійно-небезпечного гірського тунелю на Львівській залізниці та на ділянці, аналогічній за станом, Харківського метрополітену під час їх ремонту, а також у процесі ремонту аварійної бутобетонної опори з кам'яним облицюванням мосту на Південній залізниці.
Загрузить: 01sdvrgt.shtml disk
176. Творчість О.П.Бородіна в контексті розвитку техніки рухомого складу залізниць України (друга половина ХІХ ст.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / В. М. Шатаєв; НАН України. Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 1999. — 16 с.
У дисертації подається аналіз наукової, інженерної, організаційної, освітянської і громадської діяльності відомого вітчизняного інженера шляхів сполучення, вченого-залізничника, фахівця в галузі техніки залізничного транспорту О.П.Бородіна, його історичного значення і заслуг у розвитку рухомого складу залізниць в останні десятиліття XIX ст. Cистематизувавши різноманітний джерельний матеріал, автор змальовує картину розвитку науки і техніки залізничного транспорту в Україні, співставляє цей процес із зарубіжним.
Загрузить: 99cvmszu.shtml disk
177. Теоретичні основи оцінки працездатності шин легкового автомобіля в експлуатації: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.22.20 / О.М. Ларін; Нац. трансп. ун-т. — К., 2001. — 32с.
Створено наукові основи методів і засобів діагностування, контролюючих правильність експлуатації автомобільних шин, що дозволяють підвищити ефективність і безпеку експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту. Розроблено новий напрямок оцінки залишкового ресурсу шини - за наявності втомливого дефекту, за величиною її поверхневої температури, - який грунтується на одержаних залежностях між температурою та міжшаровими деформаціями всередині шини. Встановлено, що інфрачервоний метод діагностування працездатності шини можливо застосовувати у процесі контролю її виробництва. Запропоновано конструкції діагностичного обладнання та проаналізовано конструкції шин легкового автомобіля для їх подальшого вдосконалення.
Загрузить: 01lomlae.shtml disk
178. Теоретичні основи проектування системи морського транспортування газів: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.15.12 / В.В. Зайцев; Севастоп. держ. техн. ун-т. — Севастополь, 1999. — 35 с.
Дисертацію присвячено розробці важливої прикладної проблеми у вітчизняній науці - розробки морських родовищ корисних копалин і в суднобудівній науці - створення теоретичних основ проектування і розрахунку системи морського транспортування газів і принципово нових, з точки зору конструктивних і експлуатаційних особливостей, головних її елементів: магістральних трубопроводів, берегових сховищ газу, газовозів із різними типами вкладних танків, морських заводів збору і первинного підготування газу до транспортування, їхніх пристроїв, а також спеціальних пристроїв суден обслуговування морських трубопроводів. При цьому враховані особливості транспортуємих газів, вплив випару газу і використання його в енергетичній установці на основні елементи газовозів. Об'єктом дослідження є системи морського транспортування газів і складові елементи цих систем.
Загрузить: 99zvvmtg.shtml disk
179. Технологічні методи підвищення працездатності підшипників ковзання транспортних дизелів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.02.08 / В.М. Остапчук; Харк. держ. політехн. ун-т. — Х., 2000. — 18 с.
Дисертацію присвячено питанню розробки та впровадження екологічно чистого високопродуктивного засобу з метою виготовлення та відновлення підшипників ковзання транспортних дизелів, що забезпечує підвищення їх працездатності та зносостійкості. Теоретично обгрунтовано та експериментально підтверджено взаємозв'язок технологічних параметрів запропонованого засобу з тріботехнічними властивостями підшипників ковзання. Розроблено технологічний процес виготовлення даних підшипників та їх відновлення. Основні результати роботи отримали промислове впровадження під час відновлення вкладишів із покращеними експлуатаційними характеристиками.
Загрузить: 00ovmktd.shtml disk
180. Технологія безперервного формування композитних профільних елементів конструкцій літальних апаратів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.04 / В.М. Пилипенко; Держ. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2000. — 19с.
Запропоновано технологічний процес одержання стрижневих елементів конструкцій літальних апаратів плетільно-пултрузійним методом. Розроблено методику вибору основних параметрів процесу: опору зусиллю протягання на різних етапах формування; температурно-часового режиму; співвідношення кінематичних параметрів; співвідношення геометричних розмірів армуючих наповнювачів; конструктивних розмірів механізму, що тягне. Отримано експериментальні дані стосовно властивостей матеріалів і стрижневих виробів на їх основі. Апробовано технологічне устаткування.
Загрузить: 00pvmkla.shtml disk
181. Технологія виробництва каркасів вуглець-вуглецевих термонавантажених елементів конструкцій літальних апаратів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.04 / О.В. Чесноков; Держ. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2000. — 19 с.
Розроблено потоковий метод виготовлення вуглепластикових стержнів і механізації складання каркасів вуглець-вуглецевих композиційних матеріалів (ВВКМ), що забезпечують реалізацію високих термомеханічних характеристик матеріалу в конструкціях літальних апаратів. За результатами досліджень силових параметрів процесу складання каркаса, схем навантаження стержнів у процесі складання, розмірного аналізу стержнів та армуючих каркасів визначено комплекс технічний вимог, які повинні задовольняти напівфабрикат армуючого каркаса - вуглепластиковий стержень. Детально розглянуто операції техпроцесу виготовлення стержнів і складання каркасів, а також визначено кращі варіанти їх реалізації та діапазони раціонального варіювання параметрів проведення. Запропоновано технологічне устаткування та контрольно-вимірювальні прилади для серійного випуску армуючих каркасів, 4D-л структури для ВВКМ.
Загрузить: 00covkla.shtml disk
182. Технологія трансверсального зміцнення композитних елементів конструкцій літальних апаратів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.04 / Д.Г. Фрегер; Держ. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2000. — 19с.
Розроблено нову технологію трансверсального зміцнення елементів конструкцій літальних апаратів за рахунок застосування просторово армованих наповнювачів, у яких гібридизація і просторове армування матеріалу здійснюється на мікрорівні. Розроблено методику вибору технологічних параметрів одержання таких наповнювачів, яка враховує тип застосовуваних волокон і умови експлуатації виробу. Проведено експериментальні дослідження властивостей одержуваних матеріалів і типових елементів конструкцій літальних апаратів. Розроблено технологічний процес одержання підкріплювальних елементів різних типорозмірів і оребрених оболонок.
Загрузить: 00fdgkla.shtml disk
183. Удосконалення амортизаторів вантажного автомобіля першого класу (на прикладі ЗАЗ 13061): Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.02 / В.В. Петров; Харк. держ. автомоб.-дор. техн. ун-т. — Х., 2001. — 16с.
Проаналізовано питання надійності функціонування окремих систем вантажної малогабаритної автомобільної техніки за умов сільськогосподарського виробництва. Розроблено технічні рішення з метою модернізації амортизатора передньої підвіски автомобіля ЗАЗ 1306. Вперше отримано математичні моделі амортизаційної стійки передньої підвіски як коливальної динамічної системи та виконано формалізацію функціонування амортизатора методом планування експерименту. Розроблено комп'ютерну систему прогнозування ресурсу роботи амортизаторів і реалізації функцій технічного сервісу.
Загрузить: 01pvvapk.shtml disk
184. Удосконалення газодозуючої системи автомобільного газодизеля та визначення її раціональних параметрів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.03 / Ю.І. Колесник; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2001. — 19с.
Вивчено питання удосконалення та вибору раціональних конструктивних і регулювальних параметрів газодозувальної системи з подачею газу до впускного колектора під надлишковим тиском для полішення енергетичних і економічних показників газодизеля, зменшення димності відпрацьованих газів і викидів дисперсних часток. Газодозувальна система містить балони зі стиснутим природним газом, автоматичні регулятори високого та низького тисків газу, дозатор, розпилювач газу з соплом. Розроблено динамічну математичну модель газодозувальної сиcтеми газодизеля з подачею газу під надлишковим тиском. Визначено вплив різноманітних конструкційних і регульованих параметрів газодозувальної системи на її статичні та динамічні характеристики. За умов подачі газу до впускної труби газодизеля під надлишковим тиском годинна витрата газу не залежить від частоти обертання колінчастого вала газодизеля, тому циклічна подача збільшується зі зменшенням частоти обертання, через що виникає самокоригування подачі газу. Зазначено, що за низьких частот обертання воно стає надмірним. Удосконалено систему дозування газового палива шляхом застосування негативного коректора подачі газу. Ефективність такого коректора перевірено розрахунками на математичній моделі, які довели його корисність.
Загрузить: 01kyivrp.shtml disk
185. Удосконалення гальмівного управління тракторного поїзда на базі колісного трактора малого класу: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.02 / О.О. Коряк; Харк. держ. автомоб.-дор. техн. ун-т. — Х., 1999. — 18 с.
Дисертація присвячена визначенню раціональних параметрів гальмівного управління тракторного поїзда. Оцінена необхідність обладнання причепа гальмівною системою; виконано порівняльний аналіз різних варіантів гальмівного привода з позицій ефективності гальмування тракторного поїзда, курсової стійкості в процесі гальмування, енергонавантаженості гальмівних механізмів та показана доцільність застосування проточного гідросилового гальмівного привода. На основі експериментального дослідження режимів гальмування розроблена методика, що дозволяє оцінювати енергонавантаженість гальм різних осей, і враховує параметри гальмівної системи, особливості колісної машини, а також умови експлуатації.
Загрузить: 99kootmk.shtml disk
186. Удосконалення методики діагностування технічного стану та способів ремонту магістральних газопроводів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.15.13 / В.В. Розгонюк; Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2000. — 24с.
Розглянуто питання підвищення надійності експлуатації магістальних газопроводів на дільницях капітального ремонту шляхом удосконалення методики діагностування технічного стану та способів ремонту трубопроводу. Розв'язано важливу задачу, яка грунтується на комплексному підході до оцінки параметрів, що визначають технічний стан трубопроводу. Встановлено, що вибір способу виконання ремонтних робіт на газопроводах під тиском залежить від достовірної оцінки напружено-деформованого стану матеріалу труб з врахуванням величини, типу дефектів та зміни фізико-механічних властивостей у ході тривалої експлуатації. Запропоновано ефективну стратегію прогнозування міцності та довговічності лінійної частини магістральних газопроводів. Розроблено оригінальну математичну модель та програмне забезпечення для оптимізації параметрів напружено-деформованого стану газопроводів під час ремонтних робіт, запропоновано новий конструктивно-технологічний підхід до виконання ремонтних робіт на магістральних газопроводах під тиском з використанням дугового зварювання.
Загрузить: 00rvvrmg.shtml disk
187. Удосконалення методів визначення механічних характеристик нафтових дорожніх бітумів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.05 / Х.Ш. Деуджа; Харк. держ. автомоб.-дор. техн. ун-т. — Х., 1999. — 17 с.
У роботі наведені результати досліджень двох видів нафтових дорожніх бітумів за способом виготовлення: українських, різних марок та структурних типів, одержаних шляхом окислення гудрону, та зарубіжних, залишкового типу, одержаних шляхом вакуумної дистиляції. Вивчено реологічні та поверхневі властивості цих бітумів. Виявлено, що введення та збільшення вмісту у бітумі добавок поверхнево-активних речовин супроводжується закономірним зменшенням до мінімуму, а потім зростанням та виходом на плато значення поверхневого натягу. З використанням приладу "microRHEOTESTER" визначено кількісний взаємозв'язок між пенетрацією та істинною в'язкістю; визначено взаємозв'язок між температурою випробування та температурою приведення, як половини інтервалу пластичності бітуму, та логарифмом глибини проникнення голки пенетрометру. На підставі результатів дослідження запропоновано розрахунково-графічний метод визначення температури крихкості бітуму, який забезпечує абсолютну похибку не більш 3,5 градусів С та експрес-метод визначення пенетрації бітуму.
Загрузить: 99dhcndb.shtml disk
188. Удосконалення проектування мережі автомобільних доріг: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.11 / С.Л. Ігнатов; Укр. трансп. ун-т. — К., 1999. — 21 с.
Разработан критерий для оптимального построения сети автомобильных дорог с учетом влияния сети дорог на формирование транспортных потоков и влияния транспортных потоков на формирование конфигурации сети. Разработанный критерий оптимального построения дорожной сети представляет собой минимум дорожно-транспортных затрат при функционировании системы "дорожные условия - транспортный поток", устанавливающий функциональные зависимости между составляющими системы. Разработаны методики по проектированию дорожной сети и ее дальнейшей оптимизации, а также методика по определению экономически оптимального местоположения узловой точки.
Загрузить: 99islmad.shtml disk
189. Удосконалення реостатних випробувань тепловозів в умовах депо: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.07 / Д.І. Венгер; Харк. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 1999. — 20 с.
Робота присвячена дослідженню основних закономірностей обкатки основного та допоміжного обладнання тепловоза при проведенні реостатних випробувань в умовах депо, взаємовпливу ступеня обкатки дизеля та допоміжних агрегатів, визначенню оптимальної тривалості проведення реостатних випробувань і контролю стану припрацювання деталей та вузлів. Запропонована математична модель по визначенню механічних втрат у двигуні враховує сумарні механічні втрати допоміжного обладнання, оскільки його обкатка в умовах депо відбувається сумісно, що забезпечує функціонування не тільки ДГУ, але і тепловоза в цілому. Розглянуто комплексний підхід контролю стану припрацювання вузлів тертя по стабілізації основних параметрів і показників. Для оцінки зміни повної потужності дизеля і допоміжних агрегатів в період експлуатаційної обкатки проводилось дослідження сумарних механічних втрат дизеля та допоміжного механічного обладнання.
Загрузить: 99vditud.shtml disk
190. Удосконалення системи опалення і вентиляції кабіни машиніста локомотива використанням пристрою аеродинамічного нагріву повітря: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.07 / С.В. Кузьменко; Східноукр. держ. ун-т. — Луганськ, 1999. — 16 с.
Дисертація присвячена дослідженню підвищення ефективності системи опалення і вентиляції при застосуванні пристрою аеродинамічного нагріву повітря як опалювально-вентиляційного агрегату. Міститься теоретичне обгрунтування й експериментальне підтвердження ефективності розробленого пристрою. Розроблена математична модель розрахунків аеродинамічних характеристик пристрою, на підставі яких визначені раціональні геометричні показники пристрою, що дозволяють підвищити його потужність в заданих габаритних розмірах. Пристрої такого типу екологічно чисті, надійні в експлуатації, пожежо- і електробезпечні, мають набагато більший термін експлуатації.
Загрузить: 99ksvanp.shtml disk
191. Удосконалення системи технічного обслуговування гідроприводів сільськогосподарського трактора: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.20.01 / В.І. Палагута; Харк. держ. техн. ун-т сіл. госп-ва. — Х., 1999. — 18с.
Дисертацію присвячено розробці технології технічного обслуговування за станом гідроприводу рульового керування сільськогосподарського трактора. Обгрунтовано математичні моделі функціонування гідроприводу рульового керування трактора під час зміни технічного стану гідроагрегатів, на основі яких доведено, що найбільш інформативним параметром гідропривода рульового керування є динамічне зростання тиску робочої рідини. Розроблено вмонтовані індикатори технічного стану гідроприводу на підставі технології технічного обслуговування за станом. Зроблено висновок: впровадження системи технічного обслуговування за станом гідроприводу рульового керування тракторів типу Т-150К забезпечує зниження трудомісткості на 0,25 люд.-год. за цикл технічного обслуговування та економію робочої рідини на 1,7 кг.
Загрузить: 99pvigst.shtml disk
192. Удосконалення технології обслуговування і діагностування обладнання вагонів метрополітену: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.07 / В.В. Ліньков; Харк. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 1999. — 15 с.
Дисертація присвячена дослідженню технології обслуговування і діагностування вагонів метрополітену. Розроблені математичні моделі кількісної оцінки надійності, діагностичного та матеріально-технічного забезпечення. Експериментальне дослідження присвячено віброакустичному діагностуванню підшипників тягових двигунів. Наведені приклади практичної реалізації результатів досліджень з діагностування та застосування переносних діагностичних приладів; наводяться дані про економічну ефективність практичного впровадження результатів роботи.
Загрузить: 99lvvovm.shtml disk
193. Удосконалення технологій виготовлення і конструкцій стрілочних переводів сучасного виробництва в Україні: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.06 / С.Д. Тараненко; Київ. ін-т залізн. трансп., Харк. держ. акад. залізн. трансп. — К., 2000. — 18с.
Дисертацію присвячено питанням удосконалення технологій виготовлення стрілочних переводів та їх деталей і вузлів з метою підвищення надійності експлуатації даних конструкцій, збільшення строків їх служби під час роботи в колії. Виконано аналіз існуючих технологій виготовлення сучасних стрілочних переводів та розроблено конкретні рішення стосовно удосконалення існуючих і створення нових ефективних технологій. Досліджено вплив структурних характеристик та механічних властивостей марганцовистої сталі хрестовин і сердечників на експлуатаційні характеристики хрестовин під час їх роботи в залізничній колії. Розроблено теоретичне обгрунтування та основи нової технології зміцнення поверхні кочення хрестовин із застосуванням електрогідроімпульсної обробки (ЕГІО), розраховано основні параметри технології ЕГІО.
Загрузить: 00tsdsvu.shtml disk
194. Удосконалення технологічного проектування нафтогазопроводів з врахуванням їх взаємодії з довкіллям: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.15.13 / Р.М. Говдяк; Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2001. — 18 с.
На підставі узагальнення статистичних даних щодо аварійності магістральних трубопроводів у межах України визначено найтиповіші відмови та причини їх виникнення. Одержано математичний розв'язок за допомогою матриці основних показників екологічної небезпеки для прогнозування масштабів забруднення довкілля у разі відмов нафтопроводів. Вивчено проникність грунтів різного гранулометричного складу під час фільтрації сирої нафти та дизельного палива, формування нафтового забруднення у підземних водах і перекриваючих їх відкладах. Виконано розрахунки інтенсивності витоку газу метану у разі корозійних пошкоджень трубопроводу, користуючись рівняннями термодинаміки тіла зі змінною масою, а для прогнозування динамічних параметрів витоку газу у випадку відмови трубопроводу на повний переріз розроблено математичну модель на базі системи рівнянь руху, нерозривності та енергії. Запропоновано методи їх практичної реалізації. Під час проектування продуктопроводів визначено методичні основи кількісної оцінки ризику. Скореговано концепцію удосконалення технологічного проектування трубопровідного транспорту нафти і газу на енергозбереження.
Загрузить: 01grmvvd.shtml disk
195. Удосконалення управління станом автомобільних доріг за умов обмежених ресурсів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.11 / В.Ф. Демішкан; Харк. держ. автомоб.-дорож. техн. ун-т. — Х., 2000. — 17с.
Розроблено систему управління транспортно-експлуатаційним станом автомобільних доріг (ТЕС АД) за умов обмежених ресурсів на дорожні роботи. Основу системи складають модель прогнозування ТЕС АД та економіко-математична модель оптимізації розподілу ресурсів. Прогнозування ТЕС АД базується на запропонованих математичних моделях деградації міцності дорожніх одягів нежорсткого типу та рівності покриттів, які адекватні результатам експериментальних досліджень. Теоретичну основу оптимізації розподілу ресурсів становить теорія дослідження операцій. Для спрощення розв'язання задачі з оптимізації розподілу ресурсів розроблено методику, яка базується на експертних оцінках впливу основних показників ТЕС АД на окремі види витрат при функціонуванні дорожньо-транспортної системи. Впровадження системи управління ТЕС АД, результатом якого є оптимізація визначення ділянок доріг, що підлягають ремонту, а також виду ремонтних робіт, довело її роботоздатність та високу ефективність.
Загрузить: 00dvfuor.shtml disk
196. Удосконалення ходових частин рухомого складу комбінованого транспорту: Автореф. дис...канд. техн. наук: 05.22.07 / Л.М. Костюченко; Схіноукр. держ. ун-т (СУДУ). — Луганськ, 2000. — 19 с.
Визначено основні напрямки удосконалення ходових частин для спеціалізованого рухомого складу. За результатами дослідження особливостей роботи та параметрів ресорного підвішування уточнено його силову характеристику. З урахування отриманих уточнень на основі результатів динамічних розрахунків зроблено оцінку ходових якостей контейнерно-контрейлерних платформ. Сформульовано основні вимоги до перспективних ходових частин спеціалізованих вагонів для швидкісних комбінованих перевезень у міжнародному сполученні. Розроблено конструктивні пропозиції щодо поліпшення демпфіруючих властивостей ресорного підвішування ходових частин за рахунок модернізації клинового гасителя коливань. Проаналізовано технічні рішення та ефективність систем транспортних засобів для змішаних перевезень на автомобільно-залізничному ходу (бімодальні системи). Досліджено показники вертикальної динаміки бімодальних секцій із ходовими частинами різних типів. Наведено рекомендації щодо вибору раціональних конструктивних схем ходових частин для перспективного бімодального рухомого складу. Розроблено загальні технічні вимоги до ходових частин засобів бімодального транспорту.
Загрузить: 00klmskt.shtml disk
197. Удосконалювання аеродинамічних пристроїв трубопровідного пневмотранспорту тонкодисперсних вантажів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.12 / О.В. Єпіфанова; Східноукр. нац. ун-т. — Луганськ, 2001. — 18с.
Досліджено питання підвищення надійності та економічності систем трубопровідного пневматичного транспорту шляхом використання оригінальних вихрових і струминних елементів, які не містять рухливих механічних частин, що працюють в абразивному середовищі. Розроблено адекватні математичні моделі робочого процесу вихрового й ежекційного живильників та пакет прикладних програм розрахунку потокових частин цих елементів. Проведено розрахунок стійкості і визначено оптимальні параметри настроювання регулятора аналогової системи регулювання подачі цементу для системи пневмотранспорту. Показано, що використання розроблених пристроїв у системах пневмотранспорту тонкодисперсних вантажів дозволяє зменшити експлуатаційні витрати, підвищити їх надійність і економічність.
Загрузить: 01eovptv.shtml disk
198. Удосконалювання робочих процесів і характеристик суднових електромембранних опріснювальних апаратів із криволінійними каналами: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.04.15 / В.І. Тюрін; Укр. держ. мор. техн. ун-т ім. С.О.Макарова. — Миколаїв, 1999. — 18 с.
Дисертацію присвячено удосконаленню робочих процесів і характеристик суднових електромембранних опріснювачів води з криволінійними каналами. Проведено математичне моделювання процесів, що протікають в комірках з чергуванням криволінійних і прямолінійних ділянок. З використанням чисельних методів розроблено алгоритм розрахунку тривимірної стаціонарної течії нестисливої рідини в таких комірках. Шляхом розрахунків показано, що в криволінійних ділянках відбувається генерація вторинних течій у вигляді парних вихорів. У діапазоні швидкостей потоку, що використовуються в електромембранних опріснювачах, досліджено зміни характеру течії від витрат. Побудовано алгоритм вирішення рівняння конвективної дифузії для апаратів із такими каналами. Показано, що макровихори збільшують масоперенос. Розглянуто питання можливості використання апаратів даного типу в системі очищення води. Проведено аналіз режимів роботи і вироблено критерій вибору параметрів для забезпечення стійкої роботи системи. Розроблені методики розрахуків дозволяють провести детальне дослідження процесу опріснення в комірках електромембранних апаратів із макровихоровими течіями і вибрати найбільш раціональні параметри комірки і робочі режими при проектуванні систем опріснення води.
Загрузить: 99tviakk.shtml disk
199. Управління процесами технічного обслуговування авіаційної техніки на основі сучасних інформаційних технологій: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.20 / Р.М. Салімов; Київ. міжнар. ун-т цив. авіації. — К., 2000. — 18 с.
Наведено результати досліджень щодо удосконалення процесів технічної експлуатації авіаційної техніки на основі розробки і впровадження автоматизованих систем інформаційної підтримки державного регулювання авіаційно-транспортної діяльності України і керування процесами технічного обслуговування з використанням сучасних інформаційних технологій. Розглянуто відомі та подано нові методи вирішення завдань щодо розробки інформаційних систем керування процесами технічної експлуатації (ТЕ) повітряних суден, які охоплюють побудову моделей різних структур системи ТЕ, розробку методів оцінки ефективності системи ТЕ, аналіз інформаційної структури авіапідприємств та організацій цивільної авіації, розробку методології формування керуючих впливів.
Загрузить: 00srmsit.shtml disk
200. Функціонально-орієнтовані процесори для бортових систем керування та опрацювання інформації: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.03 / Є.Я. Ваврук; Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2000. — 20 с.
Розроблено нові структури базових процесорів, процесорних ядер на базі однокристальних мікроконтролерів і процесорів опрацювання сигналів із вмонтованими вузлами діагностики й обміну інформацією. Запропоновано процедуру обміну між процесорами, що базується на використанні методу аналізу стану шини адреси та організацію процесу діагностики шляхом перевірки виконання комплексного алгоритму роботи процесора у режимі реального часу. Удосконалено алгоритм виконання базових операцій: піднесення до степеня, сортування чисел, обчислення модуля комплексного числа, на основі яких розроблено нові структури апаратних вузлів розширення функцій. Основні результати упроваджено у виробництво і захищено авторськими свідоцтвами на винаходи. Їх застосування покращує технічні характеристики, зменшує час і вартість проектування систем і процесорів керування та опрацювання інформації.
Загрузить: 00vejkoi.shtml disk