1. Автор та герой як суб'єкти поетичного буття: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / О.В. Самойлов; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2000. — 16 с.
Теоретично висвітлено суперечності, що виникає у разі традиційного приписування автору можливості завершення та створення "цілого" поетичного буття. Ця суперечність полягає в тому, що сам автор залишається принципово незавершеним, тому що він не входить у простір, який завершується. Але позиція автора є постійно мінливою і виключає саму можливість створення ним "цілого" поетичного буття, передбачає, водночас з цим, створення "цілого" самого автора. Це означає вихід зі сфери естетичного, цілком включеного в кореляцію "я - інший", тобто, добровільну відмову від продовження акту уявлення, здатного в суттєвій формі явити через судження про "прекрасне" предмет цього судження і, водночас, здатного в чуттєвій формі створити через судження про "високе" предмет цього судження. Якщо предмет судження про "прекрасне" займає позицію "іншого", пояснюваного судженням з позиції "я", що повністю вписується у кореляцію "я - інший", то предмет судження про "піднесене" і саме судження про нього одне і те ж, що порушує закономірності кореляції "я - інший". За відсутності наявних доказів існування предмета судження про "піднесене", можна повірити в його існування, тим самим вийти за межі кореляції "я - інший", віднести предмет "піднесеного" до предметів віри, що існують поза кореляцією "я - інший". Це дозволяє говорити про архітектоніку віри, як про надархітектоніку, що містить у собі архітектоніку естетичного об'єкта (кореляції "я - інший") і дозволяє автору, зберігаючи свою тілесну обмеженість, завершувати поетичне буття: створювати "ціле" героя та "ціле" автора. Тобто, автор, втілений в образ, стає автором-творцем, що займає позажиттєву/позазнаходжувану позицію щодо хронотипів зображуваного і зображувального світів, а не з'являється відразу як автор-творець, минаючи стадію автора, втіленого в образ.
Загрузить: 00sovspb.shtml disk
2. Авторська репрезентація у мові сучасної французької преси (структурно-семантичний та комунікативно-прагматичний аспекти): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / Н.В. Шемякіна; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 2000. — 18 с.
Дисертацію присвячено комплексному вивченню конструкцій авторської репрезентації: слів автора, вставних речень суб'єктивної та об'єктивної модальності, вставлених речень у дискурсі сучасної французької преси. За результатами дослідження визначено найбільш суттєві риси основних структурних типів речень авторської репрезентації, їх прагматичні характеристики (типи адресації, роль адресанта й адресата), описано вживання паралінгвістичних невербальних засобів для передачі додаткової змістової інформації, інформативні характеристики, особливості актуального членування, стилістичні характеристики аналізованих речень.
Загрузить: 00snvkpa.shtml disk
3. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: засоби вираження категорії оцінки в українській та російській мовах: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01; / Т.А. Космеда; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2001. — 32 с.
Вперше у вітчизняному мовознавстві зроблено спробу теоретичного осмислення універсальної лінгвістичної категорії оцінки. Доведено можливість розвитку аксіологічної прагмалінгвістики як нового напряму, в межах якого описано ознаки категорії оцінки в статиці та динаміці; враховано основні досягнення української лінгвофілософської думки, нового та новітнього мовознавства. Оцінку визначено як стуктурно-, функціонально- та прагмасемантичну категорію; подано характеристику типів класифікації значень категорії оцінки; описано засоби її вираження у проекції на текст. Вивчено оцінку в ракурсі мовленнєвих і міжмовних процесів конотації, нейтралізації/актуалізації, запозичення, міжмовної аналогії.
Загрузить: 01ktaurm.shtml disk
4. Активізація вживання префіксальних дієслів і розуміння їх семантики дітьми старшого дошкільного віку: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Н.А. Лопатинська; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2000. — 20с.
Розглянуто особливості засвоєння дітьми старшого дошкільного віку дієслівного словотворення префіксального типу. Розроблено експериментальну технологію засвоєння префіксальних дієслів, що сприяє формуванню системності знань у старших дошкільників та охоплює такі компоненти: спостереження та сприймання семантичної ролі дієслів руху (дії, стану), виділення та узагальнення істотних ознак префіксів та їх узгодженість із прийменниками, перенесення словотвірної моделі дієслів руху на дієслова дії та стану, виконання вправ на закріплення, що передбачають включення одержаних знань у мовленнєву практику. Визначено та охарактеризовано рівні, стадії, педагогічні умови, тенденції та закономірності засвоєння префіксального словотворення дієслів.
Загрузить: 00lnasdv.shtml disk
5. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів засобами комп`ютерної техніки (на матеріалі викладання англійської мови): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / В.Е. Краснопольський; Луган. держ. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. — Луганськ, 2000. — 20с.
Розглянуто проблему активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів засобами комп'ютерної техніки на уроках англійської мови. Доведено, що рівень активізації навчально-пізнавальної діяльності значно підвищується за умов використання комп'ютера. Активізація навчально-пізнавальної діяльності засобами комп'ютерної техніки на уроках іноземної мови досягається за рахунок полісенсорного подання навчального матеріалу, динамічного унаочнення, підвищення мотивації, посилення пізнавального інтересу в навчальній діяльності, урахування індивідуальних психофізіологічних характеристик учня, різноманітності інформації та форм роботи, наявності зворотного зв'язку, адаптивності.
Загрузить: 00kvezkt.shtml disk
6. Активізація пізнавальної діяльності учнів 5 - 6 класів у процесі вивчення лексики й фразеології української мови: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т.В. Форостюк; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 18с.
Висвітлено наукові основи активізації навчальної діяльності. Проаналізовано нагромаджений досвід вирішення проблеми . Теоретично обгрунтовано перспективні шляхи його використання на уроках мови. Визначено психолого-педагогічні умови, необхідні для розвитку пізнавальної активності учнів. Запропоновано систему роботи, яка сприяла формуванню інтересу до уроків мови. Ефективність її обгрунтовано теоретично та підтверджено практично.
Загрузить: 00ftvfum.shtml disk
7. Активні процеси в ареальній фразеології сходу України: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Р.В. Міняйло; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 19 с.
Досліджено активні процеси в ареальній фразеології (АФО) сходу України, встановлено дериваційну базу, способи та фактори формування АФО, розкрито їх лінгвальний фразеотворчий механізм, "наступ" субстандарту на АФО. На підставі виявлених семантичних рядів, наявних картотек і словників ареальної фразеології виділено 53 концепти-образи з особливою фразеопродуктивністю, висвітлено характер образності АФО, різнобічні зв'язки між словами-концептами й ареальними фразеологічними одиницями. Досліджено вісім варіантно-синонімічних груп та засвідчено активність АФО у вербалізації зовнішнього вигляду людини, її рис і стану. У межах поля "смерть" проаналізовано складний і динамічний характер взаємодії лінгвальних і екстралінгвальних факторів. Виявлено у говірках сходу України 48 чинних структурно-семантичних і мотиваційних моделей, висвітлено їх активність, наповнення та фразеопродуктивність.
Загрузить: 01mrvfsu.shtml disk
8. Англійська юридична термінологія в економічних текстах: генезис, дериваційні та семантико-функціональні аспекти: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / І.М. Гумовська; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 19с.
Розглянуто проблеми сучасного термінознавства, процеси термінологічної міграції, зокрема, функціонування юридичної термінології в англійських економічних текстах (монографічних працях, навчально-методичній літературі, періодичних виданнях та документації). Досліджено генезис англійських юридичних термінів, які вживаються в економічному дискурсі, їх семантичну еволюцію та здійснено їх структурно-словотворчий аналіз. Висвітлено дериваційні моделі термінів-іменників, термінів-прикметників, термінів-дієслів та термінів-словосполучень. Вперше проаналізовано проблему функціонування юридичної термінології в економічному дискурсі, а також семантичного поля юридичної термінології в структурі економічних текстів. На підставі вивчення економічної літератури різних жанрів та використання лексикографічних економічних та юридичних джерел виявлено, що приблизно 73 % усіх юридичних термінів економічного дискурсу стали невід'ємною частиною економічної підмови в зв'язку з їх продуктивним використанням у галузі економічної діяльності та правовим статусом бізнес-операцій.
Загрузить: 00gimsfa.shtml disk
9. Англійський конні-кетчерівський памфлет в контексті шахрайської прози XVI ст.: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / К.М. Василина; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2001. — 20 с.
Комплексно досліджено конні-кетчерівську модель соціально-побутової памфлетики англійського ренесансу. Вперше конні-кетчерівський памфлет розглянуто у співвіднесенні з обома літературними традиціями (памфлетною та шахрайською), на межі яких він формувався. Визначено соціокультурні чинники, які сприяли появі та популярності памфлетного жанру на теренах англійської літератури, розкрито сутність памфлетного первеня, запропоновано класифікацію єлизаветинської памфлетистики. Проаналізовано специфіку розвитку англійської шахрайської памфлетистики: від перших книг про вагабондів до памфлетів Р.Гріна та його епігонів. У новому ракурсі розглянуто творчий доробок пізнього Гріна та визначено шляхи подальшого розвитку кримінальної літератури в Англії XVII - XVIII ст.
Загрузить: 01vkmksp.shtml disk
10. Антропонімікон переселенців з Польщі на Тернопільщину: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г.В. Бачинська; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2001. — 19с.
Проаналізовано імена та прізвища переселенців з Польщі на територію Тернопільщини. Встановлено обсяг онімної та апелятивної лексики, що відображено в основах досліджуваних прізвищ, розкрито роль різних класів цієї лексики у творенні проаналізованих прізвищ. Словотвірно-структурний аналіз прізвищ переселенців на Тернопільщину дозволив встановити, що усі вони виникли в результаті двох способів деривації - лексико-семантичного, який виявився домінуючим у процесі творення досліджених прізвищ, і морфологічного. Охарактеризовано власні імена переселенців, що дає змогу визначити основні особливості іменникa. За результатами дослідження імен і прізвищ переселенців показано, що, маючи регіональні особливості, вони (імена та прізвища) є частиною загальноукраїнського анропонімікону.
Загрузить: 01bgvppt.shtml disk
11. Біблійна герменевтика в українській бароковій прозі: Автореф. дис... канд. техн. філол. наук: 10.01.01 / Н.М. Алексеєнко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 20с.
Обгрунтовано роль і місце біблійної герменевтики в українській бароковій прозі. Доведено, що українська література XVII - XVIII ст. мала релігійний характер, стиль художніх творів був обумовлений метафізичною та власне богословською проблематикою та християнською обрядовістю. Показано, що в літературі українського бароково та усієї Європи від часу Тридентського собору набула поширення чотирисенсова біблійна герменевтика, суть якої полягає у розрізненні буквального, відкритого, зрозумілого сенсу Святого Письма, й "темного", закритого, таємного. Прикладом застосування чотирисенсової біблейної герменевтики є творчість Іоаникія Галятовського. Трактати та діалоги Григорія Сковороди розглянуто в аспекті всезагальної алегорези. Схильність до буквального сенсу та заперечення сенсу алегоричного відображено в прозі Феофана Прокоповича.
Загрузить: 01anmubp.shtml disk
12. В.Винниченко та І.Бунін: еволюція психологізму в малій прозі: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Л.В. Мацевко; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 24с.
Малу прозу В.Винниченка та І.Буніна розглянуто у принципово новому теоретичному ракурсі. Досліджено твори обох письменників з точки зору специфіки художнього психологічного аналізу. Засадним принципом, на якому грунтується дослідження, є зміна ідейно-естетичних пріоритетів у літературі початку XX ст. і як наслідок - трансформація літературних жанрів. Зіставний аналіз малої прози Винниченка і Буніна довів перспективність встановлення і вивчення типологічних паралелей у їх творчості, зокрема, на рівні філософсько-світоглядного та естетичного узагальнення. Досліджено засоби психологізації, які функціонують у малій прозі, зроблено висновки: у художній системі Винниченка і Буніна домінує психологізм, як визначальний чинник характеротворення; традиційні (статичні й динамічні) засоби психологізації увиразнюються і видозмінюються, підпорядковуються неореалістичним засадам.
Загрузить: 00mlvpmp.shtml disk
13. Варіантність і синонімія в словосполученні й реченні: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.М. Гомас; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 19 с.
На матеріалі творів художньої літератури XIX - XX ст. та періодичної преси 1994 - 1999 рр. досліджено питання синтаксичної синонімії та варіантності у словосполученнях та реченнях української мови. Проаналізовано синонімічні й варіантні синтаксичні конструкції з метою розмежування та системного опису понять синтаксичної синоніміки й синтаксичної варіантності. Визначено критерії віднесення синтаксичної конструкції до певного типу систематизації варіантних та синонімічних конструкцій.
Загрузить: 00gomssr.shtml disk
14. Василь Стус: еволюція поетичного мислення: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.А. Рарицький; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 19 с.
Досліджено характер розвитку й естетичну природу творчості поета, а також визначено проблематику його поезій та своєрідність художнього втілення у різних поетичних формах. Розглянуто витоки, філософський зміст та масштабність лірики митця. Значну увагу приділено особливостям його інтелектуалізму.
Загрузить: 00roaepm.shtml disk
15. Весняно-обрядовий фольклор Буковини: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / В.В. Костик; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 19с.
Досліджено весняно-обрядовий фольклор Буковини, до якого входять веснянки, гаївки, постові, воскресні та юріївські пісні. З'ясовано, що зібрані зразки весняної народної поезії Буковини мають всеукраїнський і всеслов'янський характер їм також притаманні локальні варіативні особливості. Разом з тим, виявлено цікаві етнографічні комплекси проведення весняних народних хороводів та ігор, з'ясовано успішну фольклоризацію "церковних", "побожних пісень", встановлено ступінь збереження юріївських "пастушних" пісень. Вперше в українській фольклористиці зібрано, розглянуто та проаналізовано народну поезію весняного циклу буковинського краю, реабілітовано ім'я та введено до наукового обігу праці українського письменника і фольклориста Корнила Ластівки.
Загрузить: 01kvvofb.shtml disk
16. Вивчення "Слова о полку Ігоревім" в Україні у 1970 - 1990-х роках: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / І.І. Костікова; Харк. нац. ун-т ім. В.Каразіна. — Х., 2000. — 19с.
Проаналізовано основні напрямки дослідження "Слова о полку Ігоревім" в Україні у 1970 - 1990-х роках. Розглянуто історію розвитку українського словознавства в XIX та першій половині XX ст. Докладно охарактеризовано діяльність дослідницьких груп у Києві, Сумах, Харкові, а також праці окремих дослідників інших регіонів. Зроблено висновок про значний внесок українських вчених у вивчення проблеми авторства, хронології та географії подій, поетики, історичного підгрунтя твору, розшифрування окремих "темних місць".
Загрузить: 00kiipiu.shtml disk
17. Вивчення ліричних творів на уроках української літератури у взаємозв'язку із зарубіжною (9 - 11 класи): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Л.Г. Бондаренко; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2001. — 19 с.
Розглянуто особливості навчального процесу на уроках української літератури в старших класах загальноосвітньої школи. Науково обгрунтовано й експериментально перевірено методику опрацювання ліричних творів у взаємозв'язку з зарубіжною літературою. Визначено її сутність, яка полягає у використанні методів навчання і ефективних прийомів щодо залучення фактів генетично-контактних зв'язків і типологічних відповідностей під час розгляду вітчизняної ліричної поезії на уроках різних типів. Описано процес методичної підготовки до вивчення вірша, характер роботи з монографічного розгляду ліричного твору, поєднання оглядового й монографічного вивчення ліричної поезії з окремої теми. Наведено методику проведення підсумкового заняття, оглядового вивчення та уроків позакласного читання лірики.
Загрузить: 01blglvz.shtml disk
18. Вигукові фразеологізми української мови: етнолінгвістичний та функціональний аспекти: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г.Т. Кузь; Прикарп. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2000. — 19с.
Проведено детальний огляд праць зі східнослов'янської етнофразеології. Окреслено основні етапи її розвитку та проблеми й перспективи сучасних студій у даному напрямі. З використанням фразеографічних, лексикографічних і пареміографічних праць ХІХ - ХХ ст. досліджено характер відображення українськими вигуковими фразеологізмами позамовної дійсності у зв'язку з їх формуванням, еволюцією та здатністю до культурної референції. Виділено фразеосемантичні групи, встановлено особливості детермінації між фразеопродуктивністю вигукових фразеологізмів, що мають у своєму складі символи-концепти, і глибиною їх культурно-національного контексту. Зібраний матеріал згруповано за домінуючими функціональними характеристиками.
Загрузить: 00kgtefa.shtml disk
19. Використання логічних схем-конспектів як засіб підвищення ефективності вивчення зарубіжної літератури (10 - 11 кл.): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т.П. Матюшкіна; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2000. — 20 с.
Теоретично обгрунтовано, розроблено й експериментально перевірено методику використання логічних схем-конспектів (ЛСК) на уроках зарубіжної літератури у 10 - 11-х класах загальноосвітньої школи. Розглянуто методологічні засади використання наочності нового типу в навчанні. Розкрито теоретичні основи систематизації, структурування та кодування навчального матеріалу за допомогою знаків-символів. Проаналізовано стан практичного вирішення досліджуваного питання у програмах, підручниках, навчальних посібниках, методичних розробках вчителів-філологів. Обгрунтовано актуальність проблеми застосування схематичної наочності на уроках зарубіжної літератури. Розроблено класифікацію логічних схем-конспектів і систему варіативного використання (ЛСК) на різних етапах вивчення художнього твору. Доведено доцільність використання ЛСК, робота з якими на уроці сприяє підвищенню ефективності вивчення зарубіжної літератури.
Загрузить: 00mtpvzl.shtml disk
20. Використання спадщини Ф.І.Буслаєва, К.Д.Ушинського та І.І.Срезнєвського у фаховій підготовці майбутніх учителів-словесників: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / І.М. Бакаленко; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2000. — 20с.
Досліджено та обгрунтовано процес становлення та розвитку методики викладання рідної мови на матеріалі методичної спадщини Ф.І.Буслаєва, К.Д.Ушинського й І.І.Срезнєвського. Проаналізовано методичний спадок вчених-методистів, розкрито зміст мовної освіти у їх лінгводидактичних теоріях. Обгрунтовано необхідність комплексного використання спадщини вчених у сучасній лінгводидактиці, визначено шляхи актуалізації та реалізації лінгводидактичної та науково-педагогічної спадщини вчених на етапі розбудови національної освіти в Україні, а також розроблено методичні технології роботи з працями вчених.
Загрузить: 00bimpmu.shtml disk
21. Виражальні можливості різнорівневих мовних одиниць у художніх творах К.Г.Паустовського: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / Р.Я. Гладкова; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 20 с.
Комплексно описано мовні виражальні засоби прози К.Г.Паустовського як прояв мови, що реалізується у художньому контексті та має чітку авторську естетичну функцію, яка ускладнює функцію комунікативну та виникає у фактах мови внаслідок різних прийомів їх художнього застосування. Лінгвостилістичний аналіз дозволив виділити виражальні можливості одиниць різних рівнів мови, прийоми їх використання та особливості їх функціонування у художньому творі. У процесі дослідження визначено функції експресивно використаних мовних одиниць.
Загрузить: 01gryhtp.shtml disk
22. Вираження аксіологічних категорій у сучасній англійській мові (атрибути, предикативи і релятиви оцінки): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Л.Ф. Соловйова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000. — 19 с.
Обгрунтовано запропоновану класифікацію аксіологічної лексики. Встановлено об'єктивні категоріальні ознаки конституентів трьох функціонально-семантичних класів. Визначено специфічні риси, які відрізняють арибути, предикативи та релятиви оцінки у розмовній мові від їх корелятів у кодифікованій літературній мові. Визначено засоби вираження атрибутів, предикатів і релятивів оцінки, а також інформативну структуру та характер номінації моделей з аксіологічним компонентом. Встановлено джерела поповнення відкритих функціонально-семантичних класів аксіологічної лексики. Визначено роль, місце і функціональні особливості мовних засобів вираження аксіологічних категорій у текстах художнього, науково-технічного та газетного стилів.
Загрузить: 00slfsam.shtml disk
23. Виховний потенціал рідної мови в творчій спадщині Івана Огієнка: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Л.Л. Ляхоцька; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 22с.
Висвітлено проблеми національно-мовного виховання особистості в процесі вивчення творчої спадщини українського вченого та педагога Івана Огієнка. На підставі дослідження маловідомих архівних джерел, історико-педагогічної літератури першої третини XX ст. та сьогодення, раритетних мовно-освітніх видань розглянуто суспільно-політичні та соціально-педагогічні умови становлення І.Огієнка як педагога-мовознавця, визначено провідні напрями культурно-освітньої діяльності науковця, здійснено ретроспективний аналіз його поглядів на розвиток національної освіти, одним із шляхів реформування якої є рідномовне виховання українського шкільництва. На прикладі підручників і методик ученого проаналізовано виховний вплив лінгвістичних знань на формування високоосвіченої культурної особистості та розкрито пріоритетні напрями рідномовного виховання учнівської молоді. Висвітлено педагогічну спадщину І.Огієнка в аспекті рідномовного виховання: з погляду вивчення української мови як навчального предмета, у контексті аналізу його підручників і посібників з метою визначення ефективності виховного впливу на вияв національно-мовних почуттів і свідомості, визначення інноваційної технології навчання рідної мови за підручником; виявлення конкретних рекомендацій вченого щодо використання та посилення виховного потенціалу рідної мови як навчального предмета. Зважаючи на фундаментальну працю І. Огієнка "Наука про рідномовні обов'язки" проаналізовано погляди вченого на сутність людини та вплив на її формування рідномовного виховання, визначено принципи, методи та форми впливу на особистість у процесі засвоєння знань з рідної мови та обов'язків щодо її збереження.
Загрузить: 00lllsio.shtml disk
24. Відприкметникові дієслова у німецькій, англійській та українській мовах: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / Андрій Анатолійович Пузік; Донецький національний ун-т. — Донецьк, 2000. — 20 с.
Загрузить: 00paaaum.shtml disk
25. Відтворення власних назв у перекладі: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.16 / А.Г. Гудманян; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 40с.
На підставі аналізу оригінальної та перекладної художньо-белетристичної та науково-публіцистичної літератури проведено повне системне дослідження фонографічної структури чужомовних власних назв (англійських і німецьких особових імен, прізвищ та географічних назв), а також їх асиміляції українською мовою в рамках загальної теорії перекладу та лексичного запозичення. Виявлено та докладно проаналізовано графічні відповідники фонемного складу англійських онімів, графемні сполучення німецьких назв, а також варіанти їх української передачі. Запропоновано два проекти передачі англійських і німецьких власних назв графічними засобами української мови, які передбачають правопис усіх проаналізованих варіантів.
Загрузить: 00gatvnp.shtml disk
26. Вікова диференціація стратегій і тактик дискурсу в сучасній англійській мові: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / О.М. Галапчук; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000. — 18с.
Досліджено мовленнєву поведінку представників різних вікових груп та проаналізовано стратегії й тактики англійського дискурсу, зумовлені віком комунікантів. За результатами системного аналізу виявлено універсально-вікові, преферентно-вікові та ексклюзивно-вікові особливості мовленнєвої поведінки дітей/підлітків і дорослих, виділено три класифікації форм звертань представників різних вікових груп за критеріями: кількість адресатів, ступінь вираження адресата, типовість/нетиповість даної форми звертання до адресата певної вікової групи. Проаналізовано функції форм звертань у мовленні представників різних вікових груп, виявлено універсально-вікові, преферентно-вікові та ексклюзивно-вікові мовленнєві стратегії і тактики представників різних вікових груп у 14 найчастіших ситуаціях спілкування. Розглянуто особливості реалізації інформативної та комунікативної інтенції, проаналізовано вибір форми реалізації мовленнєвих актів представниками різних вікових груп.
Загрузить: 00gomsam.shtml disk
27. Віршування Івана Франка в контексті української версифікації XIX - поч. XX століття: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.06; 10.01.01 / Б.І. Бунчук; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2001. — 36 с.
На підставі аналізу всіх творів І.Франка діахронічно (за десятиліттями) та синхронічно розглянуто його віршування - метрику, ритміку, строфіку та римування. Частково охарактеризовано риму поета. З'ясовано питання щодо віршованої майстерності митця, визначено рівень його новаторства.
Загрузить: 01bbikuv.shtml disk
28. Власні назви в українській фразеології та пареміології: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.М. Пасік; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2000. — 20с.
Дисертацію присвячено комплексному аналізу українських фразеологічних і пареміологічних одиниць із компонентом "власна назва". Визначено роль різних типів власних назв у створенні переносних значень фразеологізмів і паремій, проаналізовано процес лексико-семантичної трансформації онімів у складі зворотів, здійснено семантичну, семантико-граматичну і структурно-граматичну систематизацію фактичного матеріалу. Аналіз і класифікація фразеологічних та пареміологічних одиниць з ономастичним компонентом дозволили змоделювати їх основні семантичні, семантико-граматичні та структурно-граматичні типи, визначити специфіку даного фразеолого-пареміологічного корпусу на тлі інших.
Загрузить: 00pnmufp.shtml disk
29. Внутрішньофразовий еліпсис у сучасній російській мові: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / Н.Д. Писаренко; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 2000. — 19с.
Вивчено та описано внутрішньофразовий еліпсис, інформативно самодостатні синтаксичі конструкції (просте і складне речення) з незаміщенням однієї чи декількох структурних позицій. Запропоновано тлумачення поняття "внутрішньофразовий еліпсис", наведено класифікацію існуючих типів неповних речень, виявлено спільні риси внутрішньофразового еліпсиса, повних та неповних речень, знайдено механізм інформативної самодостатності внутрішньофразового еліпсиса, основними одиницями якого є показник необхідності незаміщеної синтаксичної позиції, антецедент і проектований або прогнозований семантичний варіант. Комплексно розглянуто типи внутрішньофразового еліпсиса, антецедентний і логіко-вірогіднісний. Виявлено, що кожному типу притаманні свої структурні компоненти - проектори незаміщеної позиції: антецедент (прямий, опосередкований), валентність, логіко-практичний досвід та енциклопедичні знання комунікатора.
Загрузить: 00pndsrm.shtml disk
30. Внутрішня форма назв емоцій в українській мові: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / П.О. Селігей; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2001. — 20с.
Проаналізовано семантичні мотивації лексичних назв емоцій у сучасній українській літературній мові. Уперше цілісно відтворено походження назв емоцій. Встановлено тематичні групи лексики, на базі яких з'являються назви. Виявлено метонімічні та метафоричні моделі, відповідно до яких номінуються емоції. Визначені закономірності підкріплено семантичними паралелями з інших слов'янських і неслов'янських мов, а також даними синтаксичної та фразеологічної сполучуваності лексичних назв емоцій. На основі психологічних знань про емоції наведено пояснення семантичних мотивацій. Запропоновано нові підходи до деяких остаточно невирішених проблем загальної теорії внутрішньої форми слова.
Загрузить: 01spoeum.shtml disk
31. Генеза та функціонування числової символіки у поезії ХХ століття: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Л.М. Мних; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 20с.
Досліджено проблеми інтерпретації числової символіки у поезії ХХ ст. Вперше у вітчизняному літературознавстві описано та проаналізовано чотири традиції числової символіки в європейській поезії - античну, фольклорно-міфологічну, іудейську та християнську. В античній традиції вперше здійснено рефлексію над числом, яка відділила його від речі та втілилась у концепції числової гармонії космосу. Зроблено висновок, що числова символіка в структурі художньої цілісності використовується у трьох аспектах: композиції, просторово-часовій організації твору та художній образ (у двох можливих варіантах - числового образу й образу числа).
Загрузить: 01mlmsps.shtml disk
32. Генезис і еволюція квантитативних імен у слов'янських мовах (порівняльно-історичний аналіз): Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.03 / Т.Б. Лукінова; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2001. — 35 с.
Досліджено проблему походження та розвитку на слов'янському грунті назв числа й кількості, що за сучасних умов становлять окрему частину мови - числівники. Існуюча система числівників складалась в слов'янських мовах протягом тривалого часу. Давність походження окремих її ланок різна. Чимало елементів даної системи з'явилось у дописемний період. Порівняльно-історичне дослідження дає змогу реконструювати найдавнішу (праслов'янську) динамічну систему назв числа й кількості.
Загрузить: 01ltbpia.shtml disk
33. Географічна термінологія Волині: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.К. Данилюк; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2000. — 18 с.
Проаналізовано лексику на позначення географічних об'єктів, з'ясовано її основні лексичні, семантичні, дериваційні ознаки у взаємозв'язку із сучасною українською літературною мовою, іншими українськими говорами, а також суміжними слов'янськими мовами. На прикладі 970 термінів (у тому числі і фонетико-морфологічні варіанти), зібраних у 217 населених пунктах Волині та розподілених за трьома лексичними класами, простежено формування системи географічної термінології досліджуваного регіону, а також з'ясовано основні закономірності та особливості даної системи. Встановлено, що поданий фактичний матеріал відображає цілісну картину географічної лексики Волині.
Загрузить: 00dokgtv.shtml disk
34. Гетьман Мазепа у фольклорі і літературі: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / М.М. Коновалова; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 18с.
Розглянуто проблему інтерпретації образу гетьмана Івана Мазепи в українській, російській (царській) і зарубіжній історіографії, фольклорі та літературі. Зазначено, що у фольклорі та давній українській літературі образ Івана Мазепи трактувався як образ зрадника, запроданця-авантюриста. В історичних піснях ім'я гетьмана супроводжувалося епітетом "проклятий", що пішло від анафеми, але не за зраду російському царю, а за арешт Палія. У літературі XVII - XVIII ст. ім'я гетьмана возвеличувалось у панегіриках, складених наближеними до його особи людьми. Після переходу Мазепи на бік шведів ті ж самі "друзі" створюють вірші-прокльони на адресу гетьмана. Історичні події періоду гетьманування Мазепи знайшли своє відображення у козацьких літописах та "Історії Русів", де образ гетьмана трактується неоднозначно. Докорінних змін зазнає трактування постаті Івана Мазепи у творчості Т.Шевченка, але радянська історіографія коментує ці скупі Шевченкові згадки про нього лише у негативному світлі. Відмічено, що лише з Другим найціональним відродженням змінюється погляд на особу гетьмана Мазепи, образ якого сприймається як образ-символ, образ борця за державну незалежність.
Загрузить: 01kmmmfl.shtml disk
35. Граматична семантика аналітичних сполучників підрядності у структурі складного речення: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.Ю. Ясакова; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2001. — 20с.
Досліджено семантику та функціонування аналітичних сполучників у складнопідрядних реченнях розчленованої структури. З'ясовано лексико-граматичний статус сполучника як службового слова. Відмежовано аналітичні сполучники підрядності від омофункціональних компонентів складного речення, що не мають категоріальних ознак сполучника. Встановлено, що компоненти аналітичних сполучників та їх аналогів виражають лексичне та граматичне значення. Характер вираження лексичної семантики зумовлений структурою одиниці та семантикою слів, що зазнали кон'юнктивації. Основним носієм граматичного значення визначено сполучникову частину. Описано взаємодію граматичної семантики підрядних сполучників, їх аналогів і часток у процесі творення структурно-семантичних варіантів засобів зв'язку. З'ясовано їх роль у вираженні семантики складнопідрядного речення.
Загрузить: 01ynyssr.shtml disk
36. Дериваційні процеси у німецькій фразеології (на матеріалі фразеологічних біблеїзмів): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / О.М. Лисенко; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 2000. — 20с.
Розглянуто особливості фразотвірних процесів фразеологічних біблеїзмів та їх лексикографічної фіксації в одномовних словниках німецької мови. Фразеологічну одиницю висвітлено з позицій концептуально-мовної сутності - як одиницю субстрату мовної картини світу. Фразеологічні біблеїзми визначено компонентами релігійної картини світу, яка є особливим засобом відбиття світу. Процес фразотворення - сукупність розумових операцій вищого порядку. Концептуально-мовні механізми утворення фразеологічних біблеїзмів (ФБ) обумовлені типом утворюваної одиниці. Релевантною ознакою утворення ФБ у німецькій мові визначено часовий фактор. Крилаті вирази-біблеїзми розглянуто як одиниці особливого "проміжного рівня" та потенційні фразеологічні одиниці. Ключовим поняттям за умов розмежовування процесів варіювання та деривації обгрунтовано поняття тотожності. Особливості процесів фразеологічної деривації у німецькій мові обумовлені знаковими властивостями даних одиниць. Лексикографічну фіксацію фразеологічних біблеїзмів у німецькій мові розглянуто як одну з форм представлення мовної картини світу - її наукову репрезентацію.
Загрузить: 00lompnf.shtml disk
37. Дивергенція та конвергенція регіональних варіантів англійської мови: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.04 / Р.Я. Кріцберг; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 2001. — 32с.
Вивчено проблему диференціації та інтеграції регіональних варіантів англійської мови - британського, американського, австралійського - шляхом виявлення лексико-семантичних, частково, фразеологічних і морфолого-синтаксичних розрізнювальних елементів цих мікросистем у синхронії та діахронії. Дивергентні процеси американського та британського варіантів включають відмінності планів змісту та вираження й охоплюють основний словниковий склад англійської мови. Уживання певної частини британських діалектизмів та архаїзмів у літературних американському й австралійському варіантах виявляє дивергентні та конвергентні тенденції. Стан системи англійської мови не є збалансованим і відзначається взаємовпливами на різних рівнях між американським, британським і австралійським варіантами. Американський варіант значно впливає на два інші варіанти, австралійська мікросистема знаходиться під подвійним, британським та американським, впливом. Формування американської літературної норми було остаточно завершено в кінці XIX ст., коли склалися необхідні історичні умови для функціонування єдиного нормованого літературного варіанта. Екзоглосна ситуація в американському варіанті характеризується багатополюсністю, а в австралійському - біполярністю.
Загрузить: 01kryvam.shtml disk
38. Динаміка розвитку лексичної системи англійської мови в Австралії: етнолінгвістичний аспект (на матеріалі лексики з автохтонним компонентом значення): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Т.О. Козлова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 19с.
Вивчено динаміку еволюції англійської мови в Австралії на матеріалі лексичних одиниць з автохтонним компонентом значення. Дослідження, побудоване на послідовному застосуванні антропологічного принципу, використаному для розгляду мовної реальності у контексті корелятивних зв'язків мови та культури, проведено в етнолінгвістичному руслі. Вироблено методологію та методику визначення механізмів і закономірностей адаптивних процесів, що відбуваються в лексико-семантичній системі англійської мови, залежно від перебігу етногенезу, за умов лінгво-культурних контактів англофонного етносу з автохтонами на території Австралії. Встановлено, що лінгво-культурна адаптація англосаксів до умов австралійського локусу супроводжувалася трансформаційними процесами у культурно-концептуальній та мовній сферах на основі базової антиномії "свій-чужий". Доведено, що процес номінації реалій нового оточення значною мірою детермінований типом культурних характеристик (універсальних/ідіоетнічних) об'єктів номінації.
Загрузить: 01ktoaea.shtml disk
39. Динамічний аспект семантики іменників і фразем із компонентом "погода" (на матеріалі російської мови): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / Я.Е. Левченко; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2000. — 18 с.
Висвітлено зв'язок між статичними та динамічними характеристиками, а також встановлено зони константності та варіативності у семантиці слів. Доведено тезу щодо спільності зон константності у слів однієї семантичної групи та визначено семи, які утворюють дані зони. Обгрунтовано поняття ступеня метафоричності та запропоновано засоби розмежування значення та відтінка значення з огляду на ступені метафоричності. Встановлено специфіку семантичного поширення проаналізованих слів внаслідок формування значень фразем, прислів'їв та загадок. Обгрунтовано тезу щодо актуалізації додаткової інформації, співвідносної з "подальшим" значенням, за умов функціонування слова у художньому тексті. Визначено типи додаткової інформації та засоби її експлікації.
Загрузить: 00ljemrm.shtml disk
40. Дискурс національної ідентичності у творчому надбанні Лесі Українки: Автореф. дис...канд. філол. наук: 10.01.01 / О.П. Онуфрієнко; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 2000. — 19 с.
Творчий доробок Лесі Українки досліджено крізь дискурсивне осягнення філософсько-національних пошуків письменниці та художньо-естетичних чинників національної ідентичності, що стали рушійною силою розвитку українського філософського мислення та формування національного менталітету. Визначення філософсько-світоглядних засад творчості Лесі Українки та естетично-мистецького змісту національних ідей, сформульованих поетесою у художньому, літературно-критичному надбанні й епістолярній спадщині, дозволили виокремити індивідуально-авторську концепцію творчості, що постала на засадах неоромантичної свідомості, а також визначити її місце у філософсько-культурному контексті початку XX ст.
Загрузить: 00oopnlu.shtml disk
41. Дискурсивні маркери когерентності англомовного діалогічного тексту: когнітивний та прагматичний аспекти: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / С.В. Засєкін; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2001. — 20с.
Досліджено, що дискурсивні маркери є носіями процедурного значення, сигналами когерентності діалогічного тексту. Визначено функцію дискурсивного маркера в термінах сконструйованої дискурсивної моделі когерентності та когнітивної моделі розподілу інформації у діалозі. Концептуальним профілем дискурсивних маркерів є їх спрямованість на позначення локальних і глобальних відношень між сегментами діалогу. Реалізовано когерентну функцію дискурсивного маркера на трьох структурних рівнях, які визначаються як семантичний, прагматичний і топікальний. Виділено семантичні маркери, що співвідносять дві суміжні пропозиції, прагматичні маркери, які є експлікаторами відношення між двома суміжними мовленнєвими актами, і топікальні маркери, що сигналізують глобальні когерентні відношення та виступають засобами тематичної організації діалогу.
Загрузить: 01zsvkpa.shtml disk
42. Дослідження фольклору і фольклористики болгар в українській науці: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / І.П. Горбань; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2000. — 19 с.
Розкрито зміст наукових розробок щодо болгарської фольклористики, зокрема, героїчного та історичного епосу, обрядової творчості та народної прози. Проаналізовано наслідки їх діяльності у галузі болгарської музичної фольклористики та народної словесності болгарської діаспори в Україні.
Загрузить: 00gipbun.shtml disk
43. Драма в аспекті художнього перекладу (на матеріалі українських і російських перекладів п'єси Б.Шоу "Учень Диявола": Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Н.П. Бідненко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 15с.
Досліджено специфіку перекладу драми, літературний текст якої розглянуто у функціональному та комунікативному аспектах у системі "автор - художня дійсність - твір - реципієнт", зважаючи на особистість перекладача і процес трансформації художнього тексту засобами іноземної мови. Визначено фактори, що впливають на процес перекладу драматичних творів, а також закономірності, що виникають за даних умов. Теоретичне дослідження підтверджено аналізом українських та російських варіантів перекладів драми Б.Шоу "Учень диявола". Дослідження виконано на стику порівняльного літературознавства та теорії перекладу. Здійснено спробу синтезувати літературознавчі та перекладознавчі ідеї систематизувати специфіку перекладу драматичного тексту.
Загрузить: 01bnpaxp.shtml disk
44. Драматургія російського символізму і символістська теорія життєтворчості: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.02 / Л.М. Борисова; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2001. — 34с.
Досліджено драматургію російського символізму з точки зору символістської теорії драми як мистецтва, тісно пов'язаного з життям та культом. На основі ідентифікації драматичних творів В.Іванова, А.Бєлого, Ф.Сологуба з "сучасною містерією" зроблено висновок про повне підкорення дії дійству в експериментальних фрагментах і компроміс з традицією у всіх інших випадках. Встановлено вплив ідей мистецтва-культу на В.Брюсова та протидію їм у драматургії І.Анненського. Доведено зв'язок еволюції О.Блока з загальним розвитком символізму. З'ясовано теургічний підтекст "ліричних драм", значення циклоутворювальних зв'язків у драматургії О.Блока. Інтерпретовано "Пісню Долі" як спробу подолати кризу символізму та як твір "реалістичного символізму" - драму "Троянда й Хрест". Особливості символістського варіанта нової драми порівняно з чехівським та постсимволістським. Розглянуто функціональні відмінності ігрових прийомів у п'єсах О.Блока, М.Кузьміна, А.Ремізова. Висвітлено залежність ідеї театралізації життя М.Євреїнова від символістських уявлень про життєтворчість.
Загрузить: 01blmstj.shtml disk
45. Дуальність художнього світу поета та його жанрова система (на прикладі творчості В.Сосюри 20-х років): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Л.І. Царик; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т., 2001. — 20с.
З'ясовано загальні закономірності естетичної специфіки дуальності художнього світу митця на прикладі творчості В.Сосюри 20-х рр. у контексті літературного процесу початку ХХ ст. Розкрито екзистенційні причини та передумови двоїстості світогляду поета. Досліджено мотивно-тематичні структури його лірики та ліро-епіки. Проаналізовано жанрово-композиційні особливості. Визначено типологію ліричного суб'єкта у поетичному дискурсі. Розглянуто специфіку індивідуальних та екзистенційних особливостей ліричної творчості митця періоду становлення більшовицької влади в Україні. Висвітлено її жанрово-стильову своєрідність, форми суб'єктної організації та наративну стратегію, обгрунтовано тенденції розвитку.
Загрузить: 01clijjs.shtml disk
46. Еволюційні процеси в німецькій лексиці суспільно-політичного змісту (на матеріалі періодичних видань 80-х - 90-х років): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / А.В. Капуш; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 2000. — 20 с.
Досліджено факти впливу екстралінгвістичних, соціальних чинників на розвиток словникового складу, зокрема, суспільно-політичної лексики, у їх взаємозв'язку з чинниками внутрішньосистемного характеру. Виокремлено основні схеми функціонування німецької мови, в яких її лексика є найбільш схильною до змін за нових історичних умов. Встановлено механізм адаптації окремих елементів мовної системи до нових умов її функціонування. Проаналізовано зміни у слововжитку мовців колишньої НДР та мовців Західної Німеччини з урахуванням сучасної ситуації німецької мови після об'єднання двох німецьких держав з відмінним суспільно-економічним устроєм. Встановлено основні шляхи та способи становлення нової лексики у сучасному загальнонімецькому слововжитку та визначено можливі сфери функціонування власне східнонімецьких лексем. Значну увагу приділено ролі іншомовної лексики (насамперед, англо-американізмів) у розвитку тієї частини словникового складу, яка обслуговує суспільно-політичну сферу діяльності носіїв німецької мови.
Загрузить: 00kavspz.shtml disk
47. Еволюція антропонімних формул у слов'янських мовах: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.03 ; 10.02.01 / С.М. Медвідь; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2000. — 36с.
Дисертацію присвячено проблемам еволюції антропонімійної системи. Вперше в українській і слов'янській ономастиці комплексно досліджено історію антропонімоформул слов'ян, здійснено реконструкцію праслов'янської системи власних назв особи, проаналізовано мотиви, механізми і хронологію трансформації однолексемної антропосистеми в систему антропонімоформул. Дослідження виконано на основі 60-тисячної картотеки власних назв офіційно-ділового стилю, що репрезентують усі слов'янські мови, які мають нині статус національних: української, російської, білоруської, сербської, хорватської, болгарської, македонської, словенської, польської, чеської та словацької. Встановлено причини формування дво- та трилексемних офіційних антропонімоформул в окремих слов'янських мовах. Досліджено вплив екстралінгвальних факторів (традицій, релігії, держави, віку, статі, моди тощо) на вибір формули іменування особи.
Загрузить: 00msmfsm.shtml disk
48. Еволюція німецької віршованої байки (ХІІІ - ХХ ст.): жанрово-стилістичні аспекти: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.04; 10.01.04 / Л.С. Піхтовнікова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 40 с.
Встановлено концептуальні засади еволюційно-стилістичної парадигми у лінгвостилістичних та літературознавчих дослідженнях, а саме у стилістиці байки як жанру та типу тексту, які базуються на системно-структурному та синергетичному підході. Еволюцію стилю німецької байки досліджено з погляду теорії самоорганізації систем. З'ясовано, що синергія стилю обіймає всі рівні системи "соціально-мовленнєве середовище - мова - байка - стиль - архетип". Проаналізовано еволюцію стилю німецької віршованої байки протягом 8 сторіч з виокремленням декількох епох: Середньовіччя, Гуманізму, Реформації, Бароко, Просвіти, XIX та XX ст. Запропоновано базову модель еволюції стилю й відповідні моделі за епохами, в яких враховуються головні соціальні, тематичні, стильові атрактори та відповідні стилістичні засоби, а також стильові риси. Розроблено еволюційно-стильову типологію байки: виокремлено головні стильові архетипи, які складалися й еволюціонували протягом сторіч та існують і в наш час: риторично-стислий, поетично-розважальний, соціально-критичний, дитячої та юнацької байки, жартівливо-комічної байки, сучасної абстрактно-інтелектуальної байки з глобалізованим образно-символічним значенням. Здійснено стилістико-порівняльний аналіз еволюції німецької, української та російської байок, у процесі якого застосовано розроблену методику класифікації образів-символів за їх семантичною ємністю та методику виокремлення й опису стильових архетипів. З'ясовано, що еволюція стилю німецької, української та російської байок відбувається за однаковими літературознавчими законами.
Загрузить: 00plsjsa.shtml disk
49. Еволюція художньої метафори: лінгвокультурний аспект: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.Є. Кіс; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2001. — 19 с.
Визначено й умотивовано місце метафори в сучасних семасіологічних, ономасіологічних і лінгвокогнітивних дослідженнях мовних явищ. Встановлено, що еволюцію художньої метафори представлено діахронічними змінами засобів її мовного вираження та потенційною відкритістю метафоричної моделі на синхронічному рівні функціонування мови. Висвітлено механізм появи метафоричного значення слова в архаїчній мовній картині світу. Виділено базові метафори, засвідчені найдавнішими писемними джерелами. Окреслено типологічні риси української метафори. Відзначено, що особливості національно-мовного сприйняття довкілля знаходять своє відображення у культурологічних метафорах. Впроваджено поняття метафоричної парадигми як наслідок еволюції базової метафори та спосіб становлення образної системи та лексичного складу української мови.
Загрузить: 01ktemla.shtml disk
50. Експресивність номінативних речень як перекладознавча проблема (на матеріалі англійської та української мов): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / З.Г. Коцюба; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 21 с.
Досліджено особливості, тенденції та проблеми відтворення експресивності номінативних речень (НР) у перекладах англійською та українською мовами. Вперше з використанням широкого фактичного матеріалу здійснено багатоаспектний контрастивний аналіз структури, семантики та стилістики речень досліджуваного типу англійської та української мов. Всебічне дослідження НР дозволило здійснити перекладознавчий аналіз речень цього типу, розробити критерії адекватного перекладу художніх текстів, що містять НР. Охарактеризовано способи та контекстуальні можливості відтворення НР української мови в англомовних перекладах українською. Виділено типи семантичних трансформацій, які простежуються у разі відтворення НР. Висвітлено особливості збереження ритмомелодики уривків з НР. З'ясовано можливості використання НР як компенсаційного засобу в художньому перекладі. Розглянуто загальнотеоретичні питання синтаксису - проблеми ідентифікації НР та відмежовування НР від омонімічних структур.
Загрузить: 01kzgrpp.shtml disk
51. Емотивність фразеологічної системи німецької мови (досвід дослідження в синхронії та діахронії): Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.04 / М.В. Гамзюк; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2001. — 31 с.
Уперше встановлено категоріальний характер емотивності як мовного феномену. Виявлено дискретний характер емотивності та встановлено її компоненти: емотивну оцінність, емотивний тон, інтенсивність та тривалість емоцій. Розглянуто мовні засоби вираження цих компонентів. Визначено основні джерела емотивності фразеологічних одиниць німецької мови. Завдяки визначенню онтологічних властивостей емоцій доведено можливість емотивності самостійно створювати основне значення мовних одиниць, що є наслідком логічних операцій аналізу, синтезу та узагальнення. Проаналізовано взаємодії емотивного та предметно-логічного компонентів та встановлено можливість домінування одного з них у семантичній структурі мовних одиниць. На цій підставі виділено емотивно-логічні, логічно-емотивні лексичні та фразеологічні одиниці. Досліджено ефект емотивної конвергенції - сполучуваності в межах стійких і змішаних мікротекстів емотивних і емотивно маркованих мовних одиниць на основі спільних емотивних сем.
Загрузить: 01gmvsnm.shtml disk
52. Емотивність художнього тексту: семантико-когнітивний аспект (на матеріалі сучасної англомовної прози): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / С.В. Гладьо; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 2000. — 19с.
Дисертацію присвячено вивченю емотивності як однієї з базових категорій художнього тексту, дослідження якої пов'язано з вилученням із тексту емоціогенних знань і визначенням специфіки їх текстового означування. Встановлено, що реалізація емотивності в художньому тексті здійснюється через її показники - емоційно значущі компоненти тексту, які характеризуються лінгвосеміотичною, лінгвокогнітивною, формально-семантичною та функціональною неоднорідністю. З погляду текстової статики показники емотивності (сигнали емотивності, емотивні ситуації та емотивні топіки) розглянуто як емотивно навантажені текстові компоненти, за допомогою яких у тексті експліковані емоціогенні знання про мову та в мові, про світ, а також текстову дійсність. У ракурсі текстової динаміки показники емотивності відбивають процес експлікації даних знань у тексті через вказівку на внутрішньорівневі та міжрівневі зв'язки між ними. Сукупності функціонально-однорідних показників емотивності, що базуються на відношеннях аналогії, контамінації та амальгамування, об'єднуються у конфігурації. Показники емотивності різних рангів утворюють емотивний профіль як емотивно значущу підструктуру художнього тексту.
Загрузить: 00gsvtsa.shtml disk
53. Ергономічні характеристики категорій англійського дієслова: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Є.П. Ісакова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 20с.
Запропоновано новий - ергономічний - напрям лінгвістичного аналізу мовних одиниць та їх функціонування в комунікативному процесі. Ергономіка вивчає різні види людської діяльності, в тому числі мовленнєву, з метою визначення передумов їх оптимальності та ефективності. Даний підхід пов'заний із когнітивними аспектами продукування, розуміння та запам'ятовування мовленнєвих повідомлень. Ергономічний аналіз категорій аспекту, часу, стану, модальності, негативності здійснено на матеріалі текстів, які імітують спонтанне мовлення людей і проведено з урахуванням когнітивних, антропологічних, соціальних, психологічних, культурних характеристик комунікантів. Проведено ергономічний аналіз текстів реклами та інструкцій, які є прикладами підготовленого мовлення, оформлено алгоритми їх ефективної побудови. Значну увагу приділено граматичним, лексичним, структурним, графічним засобам оптимального та раціонального оформлення текстів реклами й інструкцій.
Загрузить: 01iepkad.shtml disk
54. Естетика міфу і міфологічний горизонт раннього українського модернізму: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01; 10.01.06 / Я.О. Поліщук; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2000. — 32 с.
Проаналізовано проблему міфу в літературі, його інтерпретаційну, структурну та функціональну своєрідність в естетиці раннього українського модернізму. Розглянуто міфологізацію літератури кінця XIX та початку XX ст. на трьох рівнях: архетипно-ініціаційному (парадигма героя), анагогічному (образний лад, універсум символіки) та дискретному (візійні світи - від реміфологізації до авторського міфотворення). З'ясовано характер засвоєння архетипного коду через ренарацію "вічних" сюжетів та мотивів у контексті духовних запитів модерної доби. На прикладі драматургії Лесі Українки простежено формування цілісного культурного універсуму модерну з його характерним прагненням інтеграції у світову традицію через оригінальну інтерпретацію античного, середньовічного, християнського та поганського міфосвітів.
Загрузить: 00pjorum.shtml disk
55. Естетичні функції символів у творчості Павла Загребельного: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / С.М. Нестерук; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2001. — 19с.
Проаналізовано історію вивчення поняття "символ". Виявлено філософсько-естетичні витоки символів. Досліджено специфіку символічної системи прозаїка. Проведено компаративні зв'язки з творами представників української та зарубіжної літератур. Простежено та з'ясовано естетичні функції символів, які найкраще розкриваються при застосуванні художніх принципів уособлення, замкненості, пластичності. Визначено, що естетичні функції символів втілюються двома шляхами: прямим атрибутуванням ідеальних якостей персонажа і всього, що його оточує; непрямим втіленням естетичних ідеалів.
Загрузить: 01nsmtpz.shtml disk
56. Етико-естетичні засади української соціально-побутової пісні: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Н.Г. Мельник; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2001. — 13с.
Досліджено традиційні народні етико-естетичні норми, репрезентовані у пісенному фольклорі соціально-побутового масиву. Теоретичні узагальнення включали зіставлений аналіз пісенних текстів з огляду на еволюційні зміни у світогляді народу, зумовлені історичними, політичними, соціальними, економічними, ідеологічними причинами. Висвітлено жанри усної народної творчості, які відображають народні погляди на ідеальний життєустрій. Обгрунтовано висновок, що соціально-побутова пісня концентрує в собі народні уявлення про традиційне бачення героїчного, трагічного та комічного; є джерелом і надійним матеріалом для дослідження народної естетики та моралі.
Загрузить: 01mngspp.shtml disk
57. Етимологізація слова як засіб формування інтересу молодших школярів до української мови: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ф.І. Мовчун; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2000. — 19с.
Визначено систему методичної роботи над етимологією слова (онімами, термінами та окремими загальними назвами, що пишуться за історичним принципом) у початковій школі, яка узагальнено відображає зміст і форми педагогічного впливу на процес формування в молодших школярів інтересу до вивчення української мови. З'ясовано обсяг значущих лексем (онімів, словникових слів та термінів), етимологізація яких сприяла результативності вивчення української мови. Структуровано етимологію лексем за тематичними групами відповідно до мовної діяльності учнів. Визначено проекцію етимологічних знань на матеріали різних мовних рівнів. Досліджено вплив засобу етимологізації на пізнавальну діяльність молодших школярів та на підвищення результативності їх навчання в цілому.
Загрузить: 00mfisum.shtml disk
58. Ефект очуження як теоретико-літературна категорія: генезис, поетика (на матеріалі творчості Б.Брехта): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / С.Ф. Соколовська; Донец. держ. ун-т. — Донецьк, 2000. — 16 с.
Дисертацію присвячено дослідженню проблеми становлення ефекту очуження як теоретико-літературної категорії, різноманітних форм його побутування у художніх творах та способів його використання для вирішення завдань художнього перевтілення дійсності. Ефект очуження споконвічно притаманний мистецтву, яке не тотожне життю; мистецтву, що грунтується на відносності поділу на реальність і вигадку. Вперше теоретико-літературне обгрунтування ефекту очуження мистецтва було здійснено Бертольдом Брехтом. Актуалізовано проблему втілення у брехтівській теорії численних досягнень науки про мистецтво, доведено життєздатність V-effekt'у на рівні художнього прийому та закону. Ефект очуження розглянуто як нерозривну художню цілісність, будь-який елемент якої важко піддається виокремленню, внаслідок того, що повністю розкривається лише у всій сукупності внутрішніх зв'язків. Проаналізовано "очужучу" поетику художнього образу й основних рис очужучої сюжетобудови Брехта.
Загрузить: 00ssfmtb.shtml disk
59. Жанрова структура романів Уласа Самчука в контексті західноукраїнської романної прози 30 - 40-х рр. ХХ ст.: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / С.В. Бородіца; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2000. — 18 с.
У контексті західноукраїнської романістики доби У.Самчука проаналізовано художні шукання митця у жанрі роману, з'ясовано новаторство письменника у творенні наративної моделі, хронотопу, структури образу персонажа, а також розкрито майстерність психологічного аналізу романіста. Особливу увагу зосереджено на осмисленні генези та розвитку жанру роману-епопеї як особливого синтетичного утворення із складною внутрішньою організацією у творчому доробку прозаїка.
Загрузить: 00bsvzrp.shtml disk
60. Жанрові модифікації сучасного історичного роману: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Дамір Пешорда; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2001. — 19с.
Вивчено жанрові модифікації сучасного історичного роману в світлі історико-літературних змін у поетиці жанру. На матеріалі сучасного хорватського та українського літературного романів (із використанням парадигматичних творів з інших європейських літератур) досліджено різні типи романів цього жанру. На підставі виділених у результаті дослідження базових критеріїв класифікації розроблено типологію сучасного історичного роману. У науковий обіг уведено новий типологічний поділ історичного роману на чотири основні типи: класичний або справжній, романтичний, модерний та постмодерний.
Загрузить: 01pdmsir.shtml disk
61. Жанрові особливості роману Ф.Сологуба "Творима легенда": Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 / О.П. Мойсеєва; Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2000. — 18 с.
Доведено, що "Творима легенда" створювалась як текст, який мав синтезувати у собі зміст людської культури. Встановлено, що механізмом включення "Творимої легенди" у загальнолюдське культурологічне поле стали жанри як форми, які сконцентрували у собі сенс культурних епох. Базовими жанровими алгоритмами, що моделюють реальність "Творимої легенди", є роман, легенда, утопія, казка, сатира. Характерними жанровими ознаками "Творимої легенди" є також публіцистичність та пародіювання на рівні жанрових форм, що відтворює смислове поле полілогу культур та традицій.
Загрузить: 00mopstl.shtml disk
62. Жанрово-стильова своєрідність трилогії У.Самчука "Ост": Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / В.В. Кизилова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 19 с.
Досліджено змістовиражальні особливості романів У.Самчука "Морозів хутір", "Темнота", "Втеча від себе". Основним їх продуцентом є обраний тип нарації, що належить до "редакторського всезнання", яке передбачає пряму авторську присутність на всіх змістових рівнях твору. Наслідком наголошеної присутності є різновид прозописьма, у якому опис превалює над зображенням, а виголошена думка про героя - над самим цим героєм як повнокровним художнім характером. Несподіваність колізій оповіді є причиною психологічної непідтверджуваності ідейних авторських настанов, серед яких найголовнішими для У.Самчука були ті, що містили роздуми про Україну майбутнього.
Загрузить: 01kvvsts.shtml disk
63. Жанрово-стильові особливості прози Василя Барки: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / В.Ф. Пушко; Київ нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 19с.
Досліджено жанрово-стильову специфіку прози Василя Барки. Висвітлено її зв'язки з його поетичною творчістю в контексті української літератури та на тлі трагічної дійсності ХХ ст. Особливу увагу надано аналізу роману "Жовтий князь", художній інтерпретації голодомору 1932 - 1933 рр. в Україні. Обгрунтовано адекватність застосування жанру. Простежено здійснене митцем переосмислення культурологічних і літературних джерел, що сприяє виникненню багатопланової синкретичної структури епічного твору.
Загрузить: 01pvfpvb.shtml disk
64. Жанрово-строфічні модифікації українського сонета: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / М.В. Сіробаба; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000. — 18 с.
Наведено періодизацію терміну існування українського сонета на основі виявлення ключових моментів його генетичного розвитку у світлі жанрово-строфічних модифікацій. Досліджено видозміни сонетної форми на сучасному етапі літературного процесу. Окреслено трансформації українського вінка сонетів у контексті його еволюції. Визначено роль та місце сонета у процесі становлення української літератури.
Загрузить: 00smvmus.shtml disk
65. Журнал "Рідний край" і літературний процес початку XX століття: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / С.В. Семенко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 20 с.
Вперше у формі монографічного дослідження проаналізовано програмні настанови та публіцистичні виступи часопису у контексті української журналістики Наддніпрянщини, розкрито їх значення у піднесенні національної свідомості української інтелігенції. Відзначено злагоджену та цілеспрямовану творчу діяльність редакційного комітету журналу. З'ясовано, що збагачення художнього процесу, науково-естетичної думки відбувалося шляхом численних публікацій у часописі художніх творів, різних за жанрами і стильовими особливостями, а також літературно-критичних розвідок.
Загрузить: 00ssvpps.shtml disk
66. Заборонена епіка В.Сосюри: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / В.В. Краснікова; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 19с.
Досліджено заборонену епіку В.Сосюри (на прикладі історичного та біблійного епосу). Розкрито своєрідність та оригінальність Сосюри-епіка. З'ясовано, що за своєю поетичною вдачею В.Сосюра - виразник почуттів інтимного характеру: епічні моменти він насичує ліричним світовідчуттям. Встановлено, що у історичному епосі найповніше виявилося громадянське кредо В.Сосюри. Морально-етичні проблеми, питання добра і зла, вірності і зради, про смисл та призначення Людини є домінуючими у біблійному епосі. Розглянуто супровідні кожному твору образи, мотиви, композиційно-мовленнєві репрезентанти.
Загрузить: 00kvvzes.shtml disk
67. Загальні жіночі особові номінації в українській мові XVI - XVII століть: словотвір і семантика: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / М.П. Брус; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2001. — 20с.
Проаналізовано словотвірну й лексико-семантичну структури загальних жіночих особових назв в українській мові XVI - XVII ст. Досліджено, що апелятиви на позначення жінок утворювалися в українській мові зазначеного періоду за допомогою суфіксального, префіксального, префіксально-суфіксального, флексійного способів словотворення, словоскладання та субстантивації. У процесі деривації вони реалізують здебільшого модифікаційні словотвірні значення, рідко мутаційні значення. Творення жіночих дериватів супроводжується морфонологічними явищами, які мають переважно комплексний характер, що виявляється в одночасному прояві кількох змін. Охарактеризовано лексико-семантичні підгрупи загальних жіночих особових назв, їх семну структуру, семантичні відношення синонімії, гіпонімії й антонімії між фемінітивами. Проведено порівняльний аналіз загальних жіночих особових назв української мови XVI - XVII ст. і сучасної української мови. Відзначено зміни, які відбулися у словотвірній та лексичній підсистемах фемінітивів української мови XVI - XVII ст. на сучасному етапі.
Загрузить: 01bmpsss.shtml disk
68. Загальномовна та індивідуально-авторська фразеологія в художніх текстах (на матеріалі творів О.Гончара): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.Ф. Щербачук; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 2000. — 20с.
Досліджено складний механізм функціонування фразеологічних одиниць (ФО) у художніх текстах. Розглянуто специфіку художнього тексту та своєрідність індивідуально-авторського стилю О.Гончара на фразеологічному рівні. Проаналізовано узуальні й оказіональні ФО в аспекті контекстуальної реалізації. На матеріалі творів О.Гончара запропоновано класифікацію основних способів використання загальномовної та індивідуально-авторської фразеології в художніх текстах, удосконалено принципи укладання словника фразеовживань.
Загрузить: 00clffxt.shtml disk
69. Засоби реалізації комунікативності у науково-технічних текстах (на матеріалі текстів технічної реклами і анотацій науково-експериментальних статей): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / С.В. Подолкова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 19с.
Досліджено лексичні, синтаксичні та структурні засоби реалізації комунікативності у текстах технічної реклами та анотацій науково-експериментальних статей. Комунікативність трактовано як здатність тексту передавати інформацію, що забезпечує найефективнішу реалізацію комунікативного наміру автора. Характер мовних одиниць та структурно-композиційна організація текстів, зазначених жанрів, обумовлені їх комунікативними функціями. Домінуюча комунікативна функція текстів технічної реклами - вплив на цільового читача і переконання його в перевагах рекламованого об'єкта - реалізується за допомогою епістемічних та лінгвістичних засобів, що одночасно впливають на інтелект і почуття адресата. Експресивно-емоціонально-оцінні засоби у текстах технічної реклами допомагають передати технічну інформацію з максимальною ефективністю. Вплив анотацій до текстів науково-експериментальних статей здійснюється фактичною стороною інформації та її вірогідністю, що обумовлено провідною комунікативною функцією текстів даного жанру - функцією повідомлення. Домінуюча експліцитна фактична інформація є засобом реалізації комунікативності на рівні змісту. Кожний елемент композиції текстів технічної реклами має конкретну прагматичну задачу, виконання якої забезпечило реалізацію прагматичної настанови тексту. Принцип подання інформації у текстах (переважно дедуктивний) має на меті реалізацію прагматичної спрямованості. Лексичні, синтаксичні, структурно-композиційні особливості досліджуваних текстів є засобами реалізації їх комунікативності.
Загрузить: 01psvntt.shtml disk
70. Збагачення мовлення учнів 5 - 7 класів етнокультурознавчою лексикою: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т.М. Левченко; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2001. — 18с.
Досліджено актуальну проблему збагачення мовлення учнів етнокультурознавчою лексикою. Відображено погляди сучасних лінгвістів на етнокультурознавчу лексику, обгрунтовано науково-методичні основи проблеми збагачення мовлення учнів. Визначено принципи, форми, методи системи роботи з етнокультурознавчою лексикою. Розглянуто принципи та критерії відбору етнокультурознавчої лексики для шкільного словника-мінімуму, проаналізовано вплив цієї лексики на формування естетичних та моральних почуттів учнів 5 - 7 класів. Запропоновано систему завдань і вправ для роботи по збагаченню мовлення учнів етнокультурознавчою лексикою, ефективність якої обгрунтовано теоретично і підтверджено практикою.
Загрузить: 01ltmkel.shtml disk
71. Звертання у прагмалінгвістичному аспекті (на матеріалі сучасної російської мови): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / Л.В. Корновенко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2001. — 21с.
Проведено прагмалінгвістичне дослідження категорії звертання в сучасній російській мові. Об'єктом комплексного аналізу є ситуації мовленнєвого акту звертання з експлікованим перлокутивним ефектом. Здійснено комплексний аналіз прагматичного потенціалу звертань на матеріалі художнього дискурсу. Досліджено прагматично адекватні/неадекватні звертання з позицій адресата та розгортання комунікації. Обгрунтовано текстову валентність звертання. Розроблено типологію мовленнєвих реакцій у ситуаціях з прагматичною неадекватністю звертань. Виявлено закономірність взаємодії категорій адекватності/неадекватності, ефективності/неефективності з позицій розгортання комунікативного акту. На підставі позитивної/негативної реакції адресата встановлено різновиди комунікативних моделей кооперації та конфлікту. Виявлено типізовані мовленнєвою практикою репліки-реакції адресата, досліджено авторський коментар як засіб зображення комунікації загалом.
Загрузить: 01klvzpa.shtml disk
72. Звертання як динамічний засіб вираження зверненості мовлення (на матеріалі сучасної німецької мови): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / І.В. Корнійко; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 2000. — 18с.
Визначено особливості лексичної реалізації звертання у контексті узуальності й оказіональності. Виділено функції звертання в мовленні, а саме: номінативну, управління комунікативним процесом, емотивну. Досліджено адекватність і неадекватність номінації адресата, звертання як засіб встановлення (розмикання) комунікативного контакту, продовження комунікації, а також роботи комунікатів над іміджем, мовні й мовленнєві засоби в маніфестації емотивно-оцінного ставлення мовця до адресата. З огляду на амбівалентну природу й динамічність розглянутого феномена, описано зміни в парадигмі його форм. Поруч з номінальними формами звертання охарактеризовано нові тенденції у функціонуванні іншого засобу вираження зверненості на сучасному етапі розвитку німецької мови - апелятивних займенників.
Загрузить: 00kivvzm.shtml disk
73. Зіставлення лексико-семантичних мікросхем із значенням "міцний" у французькій та англійській мовах: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / М.Р. Ковтанюк; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 19 с.
Досліджено лексико-семантичні групи та семантичні поля міцності англійської та французької мов. Послідовно розглянуто тришаровий комплекс значення (концепт - поняття - лексико-семантичний варіант) у межах теорії когнітивно-семантичного континууму, запозичення як процес і наслідок міжмовних контактів. Запропоновано варіант процедури зіставлення лексико-семантичних угрупувань і семантичних полів міцності на основі компонентного та статистичного аналізу, який дозволив визначити загальні та диференційні ознаки мікросистем і лексико-семантичні зв'язки між досліджуваними словами в англійській та французькій мовах. На підставі використання частотних характеристик прикметників за творами письменників англійської (американської) та французької літератури другої половини XX ст. зіставлено синтагматичні та парадигматичні відношення, сполучуваність досліджуваних прикметників з підкласами іменників. На підставі об'єктивних даних математичної статистики зіставлено семантичні поля міцності англійської та французької мов, що суттєво уточнює існуючі дані щодо семантики лексичних одиниць і понятійного рівня обох мов.
Загрузить: 01kmrfam.shtml disk
74. Зміст навчання англійської мови у 10 - 11-х класах середньої загальноосвітньої школи: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О.В. Хоменко; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 2001. — 20 с.
Визначено та конкретизовано компонентний склад змісту навчання англійської мови у 10 - 11-х класах середньої загальноосвітньої школи, який буде покладено до основи навчально-методичного комплексу (НМК) English through Communication для страших класів. Теоретично обгрунтовано виділення позамовного, соціокультурного, психологічного, мовленнєвого та мовного компонентів змісту навчання. Досліджено вікові особливості учнів старшого віку та сфери інтересів українських та американських старшокласників, врахованих у ході конкретизації компонентів змісту навчання англійської мови у 10 - 11-х класах середньої загальноосвітньої школи. Розроблено фрагменти НМК English through Communication для старших, в яких практично реалізуються конкретизовані компоненти змісту навчання.
Загрузить: 01hovszs.shtml disk
75. Зооморфні образи в українському фольклорі. Образ зозулі: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Н.А. Пастух; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка . — Л., 2001. — 19с.
Уперше комплексно досліджено тваринну образно-символічну систему українського фольклору.На основі архівних матеріалів, великої кількості текстів, власних польових записів, зібраних під час експедиції на Волинь і Поділля проаналізовано специфіку тваринного образного світу як системи символів. З'ясовано причини універсальності зоосимволу та розроблено методику аналізу окремого тваринного персонажу. Узагальнено результати досліджень та запропоновано трактування семантико-функціональної сутності образу-символу зозулі в українському фольклорі.Звернено увагу на естетичну роль орнітоморфного символу в народній поезії.
Загрузить: 01pnafoz.shtml disk
76. Ідейно-естетичні пошуки у літературній критиці Львова 20 - 30-х рр. ХХ ст. (на матеріалах літературної періодики): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / І.І. Капраль; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. — К., 2000. — 18 с.
Досліджено формування та функціонування ідейно-естетичних угруповань у літературній критиці на матеріалах львівської літературної періодики. Проаналізовано спектр львівських літературних періодичних видань та з'ясовано їх тематико-типологічні особливості. Висвітлено особливості літературної дискусії у Західній Україні у 20 - 30-х рр. XX ст. та роль у цьому даної періодики. Значну увагу приділено своєрідності письменницької та наукової критики у різних жанрах літературно-критичних публікацій.
Загрузить: 00kiilkl.shtml disk
77. Із історії української лексикографії на Закарпатті (ХІХ - 1-а половина ХХ ст.): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Я.В. Галас; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2001. — 17с.
Досліджено лексикографічні праці, створені у Закарпатті в ХІХ - першій половині ХХ ст. Проаналізовано сім словників: "Русько-мадярський словарь" Л.Чопея (Будапешт, 1883), "Русско-мадъярскій словарь" О.Митрака (Ужгород, 1881), "Мадъярско-русскій словарь" О.Митрака (Ужгород, 1922), "Мадярсько-руський словарь" Е.Бокшая, Ю.Ревая та М.Бращайка (Ужгород, 1926), "Старославянскій-оугорскій-русскій-нъмецкій словарь къ священному писанію" Е.Кубека (Ужгород, 1906), "Латинсько-руський и русько-латинський словарь для низших клас гимназій" К.Заклинського (Ужгород, 1926), "Русько-мадярська терминологія для школьного и приватного уживання" О.Маркуша, Е.Фотула та Ю.Ревая (Ужгород, 1923). На підставі аналізу зроблено висновок: незважаючи на те, що Закарпаття протягом століть було відірване від решти українських територій, лексикографічний процес, що розвивався тут, є частиною загальноукраїнського лексикографічного процесу.
Загрузить: 01gyvulz.shtml disk
78. Індивідуалізація навчання аудіювання учнів молодших класів шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов (англійська мова): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Н.Є. Жеренко; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 2000. — 20с.
Теоретично обгрунтовано та експериментально перевірено технологію індивідуального навчання англомовного аудіювання учнів молодших класів. Визначено фактори успішності оволодіння аудіюванням молодшими школярами, індивідуально-психологічні особливості розвитку або сформованості яких впливають на рівень індивідуальної навченості аудіювання учнів. Описано методики діагностики рівнів функціонування факторів навченості аудіювання. Виділено типологічні підгрупи учнів. Запропоновано технологію здійснення індивідуалізованого навчання аудіювання з підсиленням вагомості розвиваючо-мотивуючого виду індивідуалізації. Наведено способи, прийоми та засоби проведення кожного з видів комплексної індивідуалізації, що є доцільними саме на початковому етапі навчання. Вміщено комплекс вправ для індивідуалізованого формування аудитивних навичок і розвитку аудитивних умінь учнів молодших класів.
Загрузить: 00gnovim.shtml disk
79. Інтерпретаційна модель формально-синтаксичних структур української мови: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Б.В. Бабич; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2000. — 15 с.
Розроблено модель формально-синтаксичних структур української мови, яка пояснює варіативність порядку слів та синтаксичну деривацію синонімічних мовних конструктів та їх можливу конструктивну та дериваційну омонімію. Проведено експериментальну оцінку різних форматів представлення синтаксичних структур (тобто систем складників, дерев залежностей, систем синтаксичних груп тощо) і визначено, що жоден з даних форматів не є повністю адекватним для аналізу неконфігураційного порядку слів в українській мові і задовільного представлення циклічних, омонімічних та похідних ( у плані синтаксичної деривації) конструктів. Було запропоновано розширення формату систем складників, що підвищує точність аналізу українських формально-синтаксичних структур, порівняно з альтернативними генеративно-трансформаційними моделями. Особливу увагу приділено проблемам моделювання синтаксичних структур засобами формальної граматики поєднання дерев та моделюванню механізмів, що спричинюють глобальну омонімію мовних конструктів.
Загрузить: 00bbvsum.shtml disk
80. Інтонаційне вираження категорії згоди/незгоди у французькому діалогічному мовленні (експериментально-фонетичне дослідження): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / Е.М. Андрієвська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 20 с.
З використанням структурно-семантичного, аудитивного та електроакустичного аналізу експериментального матеріалу простежено розумову діяльність людини та її емоційно-експресивні можливості під час звукового відтворення думок у ситуативному мовленні. Описано експліцитні та імпліцитні форми вираження діалогічної згоди/незгоди та лексико-граматичних засобів їх реалізації. Систематизовано численні різновиди сполучень реплік діалогічних єдностей на підставі кореляції ступенів їх модально-емоційного забарвлення. Визначено найінформативніші параметри перцептивних та основних фізичних характеристик інтонації експериментальних реплік. Виявлено основні диференційні просодичні ознаки їх функціонування у французькому мовленні. Розроблено інваріантну основу інтонаційних структур досліджених діалогічних єдностей, що становить основу для формування відповідних звукових моделей фраз французької мови.
Загрузить: 01aemefd.shtml disk
81. Історичні романи І.Нечуя-Левицького: особливості поетики: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / А.М. Калинчук; НАН Укураїни. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2001. — 20с.
Досліджено особливості поетики історичних романів "Князь Єремія Вишневецький" та "Гетьман Іван Виговський" І.Нечуя-Левицького. Вирішено проблему поділу української історичної прози другої половини ХІХ ст. на жанрові різновиди через зіставлення факту та вимислу. Розглянуто в контексті художньо-історичної групи романи І.Нечуя-Левицького. Проаналізовано художні особливості творів письменника з застосуванням порівняльного, комплексно-системного та функціонального методів. З'ясовано основні естетичні погляди прозаїка, його самобутність і новаторство в ідейно-естетичній реалізації концепції щодо історичного твору та його стильових компонентів, висвітлено її художнє втілення. Відображено складові поетики історичних романів І.Нечуя-Левицького, ще не досліджені ("точка зору" автора та художні форми її вираження, сутність хронотопу, характеротворення). На підставі дослідження проблеми художніх особливостей історичних романів І.Нечуя-Левицького зроблено висновок: художня реалізація поетики історичних романів тісно пов'язана з реалістичною стильовою манерою прозаїка, яка відзначається пошуками митця та визначена предтечею психологічної прози кінця ХІХ - початку ХХ ст. в українській літературі.
Загрузить: 01kamrop.shtml disk
82. "Історія Русів" як метатекст: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.С. Бердник; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 20 с.
Досліджено розвиток теорії метатексту в парадигмі сучасних уявлень про діалогічну спрямованість будь-якого ( особливо мистецького) тексту як явища культури. Обгрунтовано поняття "домінантного коду" як позиції автора-митця, що детермінується певною ідеологією та його мистецького завдання, які визначають створення нової форми у ситуації метамнемонічного зв'язку між автором та реципієнтом як ціннісного ставлення до змісту естетичного об'єкта, який пізнається та співпереживається реципієнтом. Обгрунтовано поняття "метатексту" як віртуального тексту, створеного під час інтра- та інтертекстуального діалогу реципієнта з мистецьким текстом. Інтерпретовано "Історію Русів", в межах сучасних естетичних норм та як завершений мистецький словесний текст, розглянутого як метатекст.
Загрузить: 01bosirm.shtml disk
83. Історія ступенів порівняння в українській мові: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С.В. Зінченко; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2000. — 20с.
Проведено комплексний аналіз становлення й розвитку засобів творення ступенів порівняння в українській мові, формування вчення про українську градуацію. Досліджено категорію ступенів порівняння в діахронії: розкрито шляхи становлення засобів творення ступенів порівняння протягом історичного періоду розвитку української градуації. Розглянуто специфіку суплетивного ступенювання української мови в діахронному й синхронному аспектах. Визначено особливості творення компаративів і суперлативів у говорах української мови. Висвітлено історію вчення про ступені порівняння в українській лінгвістиці XVI - ХХ ст., з'ясовано шляхи становлення нормативних засобів деривації.
Загрузить: 00zsvpum.shtml disk
84. Категорія персональності та засоби її вираження в публіцистичному стилі: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.В. Китиця; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 19с.
Окреслено межі функціонально-семантичної категорії персональності, встановлено типові засоби її вираження в сучасній українській літературній мові, з'ясовано специфіку реалізації даної категорії у текстах публіцистичного стилю. Під час дослідження системи передачі різноманітних персональних значень основну увагу було приділено адресантно-адресатній співвіднесеності як найбільш важливій ланці комунікативної ситуації. Досліджено центральні та периферійні елементи даної категорії. Із застосуванням описового, контекстно-ситуативного та стилістико-статистичного методів дослідження мовного матеріалу встановлено, що широкий арсенал засобів передачі суб'єктивності та адресованості дозволяє увиразнити мовлення та уникнути штучності.
Загрузить: 01kovvps.shtml disk
85. Категорія питальної модальності в сучасній українській мові: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С.Т. Шабат; Прикарпат. держ. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2000. — 19с.
Окреслено лінгвістичний статус категорії питальної модальності, встановлено співвідношення об'єктивної та суб'єктивної модальності у структурі питального речення, описано комплекси питально-модальних реалізацій запиту. На основі грунтовного вивчення фактичного матеріалу здійснено комплексний системний аналіз питальних речень з урахуванням їх формально-граматичних, структурно-семантичних і комунікативно-функціональних особливостей, визначено місце питальних висловлювань у реєстрі синтаксичних одиниць, що протиставляються непитальним структурам, систематизовано функціональні вияви власне-питальних і невласне-питальних речень, з'ясовано стилістичну та текстотвірну роль питальних конструкцій. За результатами дослідження встановлено, що речення питальної модальності репрезентують формально-семантичну єдність, яка полягає у вираженні багатоаспектного когнітивного процесу та у реалізації комунікативно-прагматичних функцій, актуалізація яких відбувається у певних контекстах і залежить від комунікативних інтенцій мовця.
Загрузить: 00cstsum.shtml disk
86. Категорія порівняння та її вираження в структурі простого речення: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.В. Прокопчук; НАН України; Ін-т укр. мови. — К., 2000. — 18с.
Здійснено комплексний аналіз категорії порівняння в структурі простого речення, встановлено механізм утворення основних її компонентів, визначено їх співвідношення з компонентами формально-граматичної структури речення. Виявлено семантичні властивості всіх компонентів порівняльної конструкції у взаємозв'язку з їх узагальненою лексичною природою, простежено семантичну кореляцію предмета й образу порівняння. Проаналізовано систему засобів вираження категорії порівняння (лексико-семантичні, словотвірні та граматичні). Мовні засоби вираження порівняльної семантики формують ієрархізовану систему одиниць різних рівнів мови, домінантою в якій виступають граматичні одиниці. Структура порівняльної конструкції, у поєднанні з особливостями семантики її компонентів і частотністю вживання їх у різних стилях, формує комплекс структурно-семантичних і функціональних параметрів сучасної літературної мови.
Загрузить: 00plvspr.shtml disk
87. Категорія роду в сучасній російській мові (функціональний та типолого-характерологічний аспекти): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / М. Рожавін; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2000. — 19с.
Вперше методом функціонально-семантичного аналізу в складі категорії роду виявлено дві субкатегорії: категорію граматичного роду та семантичну категорію біологічної статі. Обидві субкатегорії розглянуто як субполя двоєдиного функціонально-семантичного макрополя. Елементи даних взаємопов'язаних лінгвістичних полів належать до сфер лексикології, морфології, синтаксису, структури тексту, словотвору, а в семантичному полі статі - лексики. Аналіз формального та семантичного полів ілюструє наявність взаємопов'язок між позамовними і внутрішньомовними категоріями та граматичними формами, а також їх взаємозалежність. Типологічну специфіку сучасної російської мови порівняно із сучасною англійською. Визначено, існування формально-граматичного поля з класами слів і словоформ, з таким засобом синтаксичного зв'язку, як узгодження, а також вираженням роду у випадках анафоричних зв'язків у тексті; семантичне поле статі використовує засоби формально-граматичного поля, тоді як аналогічне поле англійської мови має характер прихованої категорії. Контрастивне та характерологічне дослідження показали співвідносність полів семантичного роду (статі) у російській та англійській мовах, збіг центрів та розходження периферійних частин, що пояснюється різними мовними картинами світу, менталітетом та відмінною соціальною культурою. Розглянуті аспекти лінгвокультурологічного та соціально-правового характеру дозволили виявити національні особливості та спільні проблеми.
Загрузить: 00rm0srm.shtml disk
88. Квазідефініції у тлумачному словнику російської мови (заголовне слово іменник): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / Н.Л. Тичинська; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 18с.
Здійснено аналіз і систематизацію квазідефініцій, що використовуються в чотиритомному Словнику російської мови (М., 1981 - 1984рр). Обгрунтовано статус квазідефініції як інформативно значущого компонента словникової статті. Виділено та класифіковано продуктивні та непродуктивні типи квазідефініції з урахуванням їх структурних особливостей і частоти використання. Запропоновано шляхи оптимізації окремих типів квазідефініцій, які забезпечують одноманітність, зняття невизначеності, надмірності у тлумаченні слів.
Загрузить: 01tnlsrm.shtml disk
89. Когнітивні та комунікативні аспекти вербалізації концепту неправди у діалогічному дискурсі (на матеріалі сучасної англійської мови): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / О.Г. Пироженко; Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 20 с.
Дослідження проведено у руслі когнітивно-комунікативного підходу до мови, що визначає його актуальність. Виявлено вербалізовану в сучасній англійській мові концептуальну модель неправди. Розглянуто комунікативну ситуацію неправди через змінні соціально-прагматичного контексту, виявлені та систематизовані мовленнєві стратегії, завдяки яким неправда знаходить своє дискурсивне втілення. Побудова концептуальної моделі здійснюється шляхом прототипічного моделювання на рівні дискурсу, що дозволяє чітко визначити прототип і маргінальні різновиди неправди. Виявлено, що гендерний параметр є найбільш вагомим соціальним параметром, який зумовлює використання прототипного та маргінальних різновидів неправди. Види неправди реалізуються через певні мовленнєві стратегії або групи мовленнєвих стратегій. Найбільший арсенал стратегій має прототипна неправда та різновиди неправди, що знаходяться найближче до неї - біла та етикетна неправди.
Загрузить: 01pogndd.shtml disk
90. Колористика як перекладознавча проблема (на матеріалі українських і англомовних художніх текстів): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / І.В. Ковальська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 19с.
Досіджено особливості відтворення семантики кольоропозначень під час перекладу художнього тексту на матеріалі творів української та англомовної художньої літератури та інших перекладів. Визначено специфіку семантичної структури української та англійських кольороназв, що функціонують у художньому тексті як предметно-логічні означення, компоненти словесних образів і фразеологічних одиниць. З'ясовано основні методи цілісного відтворення семантики кольоропозначень засобами цільової мови, а саме: калькування, використання еквівалентної кольороназви, гіпоніму або гіпероніму, відповідника з відмінним семним колірним конкретизатором та вилучення колірної лексеми з компенсацією її семантики за допомогою неколірних відповідників.
Загрузить: 01kivkpp.shtml disk
91. Комплімент в мовленнєвій поведінці представників англомовних (британської та американської) культур: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / В.Я. Міщенко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000. — 18 с.
Розглянуто комплімент як особливий вид мовленнєвих вчинків у поведінці носіїв британського та американського варіантів англійської мови. Опис здійснено з позицій діяльнісного підходу, у рамках діади "ціль - засіб". Поняттєвий апарат дослідження інтегрує положення теорії мовленнєвих актів, теорії мовленнєвої діяльності та концепції ввічливості. Це дозволяє інтерпретувати компліментарне висловлювання як мовний засіб досягнення якісно різних (мовленнєвих і немовленнєвих) комунікативних цілей, тобто як мовну реалізацію мовленнєвої дії, що є складною єдністю іллокутивного, перлокутивного актів та соціальної дії. Виявлено іллокутивні цілі компліменту, критерії його щирості, відмінності компліменту від схожих іллокутивних актів, ознаки прямих і непрямих, суто непрямих та імпліцитних іллокутивних актів компліменту. Визначено механізм, що лежить в основі перлокутивного акту компліменту, та фактори, які зумовлюють його успішність. Виділено класи й типи компліментів - соціальних дій. Проаналізовано їх структурно-семантичні, прагматичні та етнокультурні особливості.
Загрузить: 00mvjpak.shtml disk
92. Комунікативна організація безсполучникового складного речення спонукального типу: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.В. Фоміна; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000. — 19с.
Досліджено комунікативну організацію безсполучникових складних речень, що функціонують у директивних мовленнєвих актах - прохання, клопотання, наказу, вимоги, поради, застереження, пропозиції та запрошення. Розглянуто ілокутивну силу директивного висловлення, вираженого безсполучниковим складним реченням у мовленнєвому акті, детально проаналізовано ілокутивні характеристики і функції кожної з частин спонукального безсполучникового речення. З'ясовано узгодження між собою частин безсполучникового спонукального складного речення за їх ілокутивною силою та яке значення це має для ілокутивної функції висловлення в цілому. Подано варіант прагматичної класифікації спонукальних безсполучникових складних речень на підставі їх ілокутивних характеристик.
Загрузить: 00flvrst.shtml disk
93. Комунікативно-прагматичний аспект функціонування прислів'їв у художніх текстах (на матеріалі творів М.Сервантеса): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / О.В. Мерзлікіна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 20с.
Вивчено комунікативно-прагматичний аспект функціонування прислів'їв у творах М.Сервантеса. Досліджено прийоми використання прислів'їв в узуальній формі, висвітлено типологію їх трансформацій. Прислів'я розглянуто як прагматично марковані одиниці, які мають широкий діапазон виражальних можливостей, що дозволяє ефективно використовувати їх з прагматичною метою. Релевантною ознакою прислів'я є наявність конотативного компонента, що містить оцінну інформацію, спроможну надати йому експресивності. У ряді випадків додаткової виразності досягнуто завдяки використанню різних прийомів оказіональної трансформації, що призводить до виникнення прагматичного ефекту. Аналіз виникнення цього ефекту передбачає дослідження умов актуалізації лінгвістичних властивостей прислів'їв у комунікативному акті. Вісвітлено необхідність визначення відповідної комунікативної ситуації. Обгрунтовано, що невідповідність трансформованого прислів'я його узуальній формі, вживаній у художніх текстах, створює прагматичний ефект.
Загрузить: 01movpht.shtml disk
94. Контрастивний аналіз відображень стандартних референтних ситуацій в різноструктурних мовах (англо-україно-російськомовні паралелі): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / Л.В. Боброва; Донец. держ. ун-т. — Донецьк, 2000. — 22 с.
Дисертацію присвячено контрастивному аналізу ізоморфізмів та аломорфізмів в описах (мовних інтерпретаціях) стандартних референтних сутуацій на матеріалі сучасної англійської, української та російської мов у межах "другого рівня перекладацької еквівалентності". Визначено ряд рис інтерпретаційного компонента значень англомовних висловлювань у зіставленні з україно- та російськомовними. Ітерпретаційний компонент розглянуто з погляду мовленнєвомовної ментальності, яка базується на взаємодії універсальних та ідіоетнічних чинників, що формуються мовною картиною світу за допомогою "інформаційних фільтрів". Доведено, що у зіставлюваних мовах діють селективний і фокусовий інформаційні фільтри. Точно та конкретно виділено ряд чинників, що визначають розбіжності у різномовних описах стандартних референтних ситуацій. Проведене дослідження виявило компарабельність нових констант контрастивно-типологічних вимірів для англійської та російської мов, а також специфіку організації комунікативно-прагматичної та семантико-рольової сторін англо-, україно- та російськомовних висловлювань.
Загрузить: 00blvsrm.shtml disk
95. Конфлікт і гармонія особистості і суспільства в творчості Ф.М.Достоєвського: Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / О.О. Осетрова; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 18с.
Розглянуто проблему самореалізації особистості у творчості Ф.М.Достоєвського, самогубство як засіб вирішення конфлікту між особистістю та суспільством. Висвітлено вплив мистецтва на внутрішній світ людини, на встановлення гармонії між особистістю та суспільством. Проаналізовано відмінність розуміння індивідуалізму російським мислителем від його тлумачення М.Штірнером, яке мало принципове значення для художньої творчості письменника. Обгрунтовано тезу про гуманістичний характер творчої спадщини Достоєвського.
Загрузить: 01ooostd.shtml disk
96. Концепти "добро" та "зло" в російській мовній картині світу: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / О.П. Лисицька; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2001. — 18с.
Досліджено специфіку відображення концептів "Добро" та "Зло" в російській мовній картині світу. Доведено, що інформація про добро та зло репрезентується в одиницях номінації, символах, а також словах, які логічно або асоціативно пов'язані з номінуванням. Охарактеризовано модель логічної та семасіологічної структури лексико-семантичних груп іменників і прикметників на позначення добра та зла. Встановлено причини відсутності дзеркального співвідношення лексичних парадигм "Добро" та "Зло". Виявлено корпус символів добра та зла. Визначено шляхи формування символічних значень. Запропоновано оригінальний підхід до розмежування символічних та образних значень. Висвітлено мовні засоби репрезентації концептів добра та зла в художньому тексті. Відображено індикатори - мовні засоби, які сприяють пізнаванню концептів у тому випадку, коли номінанти "добра" та "зла" відсутні.
Загрузить: 01lopmks.shtml disk
97. Космологічна семантика колядкового тексту (на матеріалах різдвяного фольклору Рівненщини і Люблінщини): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / В.А. Хмель; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 19с.
Проаналізовано особливості колядкового тексту українського регіону Рівненщини і польського - Люблінщини. З'ясовано семантику основних образів і символів. Запропоновану програму віталістичної космізації реалізовано у колядках і щедрівках міфологемою творення, що починається з центру, має просторово-речове розгортання, охоплює територію, соціальну сферу і духовність. У компаративних творах виявлено однорідні образи і символи, текстову семантику; відмінні - деякі фабульні ситуації, що відбивають ментальні особливості обох народів.
Загрузить: 00xvaskt.shtml disk
98. Культурно-національна конотація українських фразеологізмів: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.В. Мельник; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 18с.
Досліджено шляхи формування й характер культурно-національної конотації українських фразеологізмів у ділектичному зв'язку з їх загальною конотацією. Обгрунтовано думку про конотативний компонент фразеологічного значення як провідний, як явище прагматики, розкрито взаємовідношення інгерентної й адгерентної конотації. Встановлено показники та способи об'єктивізації культурно-національної конотації у словниках і різних видах дискурсу. Розроблено методику її вивчення за допомогою психолінгвістичного експерименту. Виявлено різні параметри конотації, роль національно маркованих і немаркованих компонентів у її формуванні. На базі українських відетнонімних ідіом і висловів з концептами-флоризмами простежено особливості й характер становлення культурно-національної конотації, її залежність від етимологічно-образної основи фразем.
Загрузить: 01mlvkuf.shtml disk
99. Лексика віршів Б.О.Чичибабіна: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / К.В. Нестеренко; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2000. — 16с.
Вперше подано аналіз лексики віршів Б.О.Чичибабіна. Лексику проаналізовано з точки зору складу, функцій та засобів взаємодії лексичних парадигм, що дозволяє виявити особливості ідіостилю віршів Б.О.Чичибабіна. Виділено категорію концепту, що дозволяє визначити поезію Б.О.Чичибабіна як єдину систему. Встановлено роль символів як системоутворюючих факторів, проаналізовано функціонування головного символу поезії Б.О.Чичибабіна в текстах віршів. З'ясовано та деталізовано параметри парадигматичного аналізу лексики, що допомагає виявити особливості ідіостилю Б.О.Чичибабіна.
Загрузить: 00nkvlvc.shtml disk
100. Лексика вогню в говірках російської мови: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / Л.В. Педченко; Харк. нац. ун-т ім. В.Каразіна. — Х., 2000. — 19с.
Наведено комплексне дослідження лексики, що номінує вогонь у говірках російської мови, метою якого є встановлення характеру інтерпретації відповідної реалії мовною свідомістю росіян. Здійснено ономасіологічний аналіз субстантивних діалектних найменувань вогню, який полягає у виявленні внутрішньої форми номінацій, встановленні репертуару і типології їх мотивуючих ознак, визначенні найбільш характерних принципів номінації. Найменування вогню вивчено також у семасіологічному аспекті: встановлено репертуар і структуру їх значень (семем), змодельовано семантичне поле "вогонь". Розглянуто семантичну специфіку дієслів, які вживаються в типових контекстах, що номінують ситуацію горіння. На підставі виявлених фактів доведено, що інтерпретація вогню в російській мовній картині світу характеризується діяльнісно-практичним антропоцентризмом, тобто вогонь репрезентується діалектною мовою переважно як елемент матеріальної культури та артефакт, що створює і контролює людина у процесі практичної діяльності.
Загрузить: 00plvgrm.shtml disk

101. Лексика і фразеологія античного походження в англійській та українській мовах: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / О.С. Скубашевська; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2000. — 20с.
Проаналізовано лексичні та фразеологічні одиниці античного походження в англійській та українській мовах. Лексичними одиницями античного походження є власні імена античних міфологічних, літературних та історичних осіб, географічні назви античності, що перейшли до розряду загальних (АІ) і античні поняття (АП), що позначають реалії та явища античності, які отримали узагальнені значення. Фразеологізми античного походження містять у своєму складі античні імена і поняття. Подано докладний структурний аналіз лексем, виявлено найбільш продутивні типи АІ і АП в англійській і українській мовах, розглянуто основні шляхи словотворення похідних і складних АІ і АП. Аналіз словотворчого потенціалу дав можливість змоделювати словотворчі гнізда з вершинами АІ і АП, здійснити порівняльний аналіз сумарних гнізд для англійської та української мов. Виявлення семантичних особливостей лексем становить аналіз семантичної деривації первинних значень непохідних АІ і АП, а також дослідження семантичної структури похідних і складних АІ і АП у порівнюваних мовах. Об'єктом багатоаспектного аналізу є фразеологічні одиниці античного походження. Їх зіставлення в англійській і українській мовах проведено в структурному і семантичному плані. Наведено функціонально-стилістичну класифікацію даних одниць.
Загрузить: 00sosaum.shtml disk
102. Лексика сімейних обрядів у говірках Донеччини: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.Ю. Дроботенко; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 23 с.
На базі етнолінгвістичного опису сімейних обрядів (родильного, весільного, поховального) Донеччини виконано системний опис складу й семантичної структури лексики сімейних обрядів східностепових говірок та подано їх ареальну та лексикографічну характеристику. Встановлено специфіку обрядової лексики як тематичної групи (ТГЛ), її зв'язок з іншими ТГЛ, визначено центральні та периферійні лексико-семантичні групи. Встановлено ступінь збереженості сімейних обрядів на Донеччині та їх вербального компонента, подано порівняльну характеристику структури традиційної та сучасної родильної, весільної та поховальної обрядовості, що дає матеріал для з'ясування закономірностей формування та розвитку новостворених говірок південно-східного наріччя на лексичному рівні. Встановлено неоднорідність етнодіалектного масиву, на підставі чого зроблено спробу ареального представлення етнолінгвістичних моделей та лексико-семантичних груп, визначено різні типи просторової поведінки матеріальних і вербальних елементів родильної, весільної та поховальної обрядовості, частина яких утворює мікроареали, бере участь у диференціації східностепових говірок. Результати лінгвогеографічного аналізу представлено у вигляді атласу (90 карт), проілюстровано запропонованими у додатках текстами (понад 400 текстів) і матеріалами словника лексики сімейної обрядовості (100 словникових статей).
Загрузить: 01dvyogd.shtml disk
103. Лексико-граматичні засоби вираження відносин часу у сучасній французькій мові (на матеріалі текстів офіційно-ділового стилю): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / І.Г. Лісова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 21 с.
Охарактеризовано темпоральний план речення та тексту, який в цілому створюється синтезом граматичних, лексичних засобів та екстралінгвістичних чинників. Останніми у даному стилі виступають комунікативна сфера, прагматична настанова та функції тексту. Розглянуто граматичні часи дієслова у їх первинних і вторинних функціях, як центральну ланку часового плану висловлення. Визначено типи текстів і мовленнєві ситуації, у яких домінують значення актуальної, позачасової, гіпотетичної або реальної дії. Часовий план речення вивчено як результат взаємодії дієслівних часів з лексичними одниницями темпоральної та нетемпоральної семантики, з урахуванням їх синтаксичної організації.
Загрузить: 01ligsfm.shtml disk
104. Лексико-семантична група дієслів переміщення в сучасній німецькій мові (парадигматичні та синтагматичні властивості): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Ю.Є. Кійко; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 2001. — 20 с.
Комплексно досліджено лексико-семантичну групу(ЛСГ) дієслів переміщення в сучасній німецькій мові в парадигматичному (квантитативному, словотвірному, фоносемантичному) та синтагматичному аспектах. Визначено середню кількість значень дієслів переміщення в сучасній німецькій мові. Встановлено зв'язок полісемічності з частотою дієслів переміщення у словниках та тип їх розподілу за словником Duden. Проведено інвентаризацію ЛСГ дієслів переміщення та досліджено їх парадигматичні та синтагматичні характеристики за допомогою формальних і неформальних методів. Описано дистрибутивні формули дієслів переміщення та сполучувальні властивості найбільш частотних з них. Встановлено словотвірні особливості дієслів переміщення та їх дериваційну продуктивність. Розкрито фонетичне значення дієслів переміщення в сучасній німецькій мові.
Загрузить: 01kyesnm.shtml disk
105. Лексико-семантичне поле "Інтелектуальна діяльність": досвід концептуального аналізу (на матеріалі іменників сучасної англійської мови): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Л.О. Ніжегородцева-Кириченко; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 2000. — 21с.
Запропоновано концептуальну модель поняттєвої категорії "інтелектуальна діяльність", яка є підгрунтям відповідного лексико-семантичного поля, утвореного іменниками сучасної англійської мови. Здійснено побудову концептуальної моделі даної категорії шляхом поєднання фреймових структур трьох типів: партонімічного, предметноцентричного й акціонального. Партонімічний фрейм (схема) демонструє загальний спосіб організації фрагментів категорії - її підкатегорій, або парцел. У моделі, яка упорядковує інформацію в парцелах, поєднано предметноцентричний та акціональний фрейми. Інтегративна концептуальна модель (схемата) є підставою для розгляду поняттєвої категорії як прототипного утворення. Дана модель дає чітке уявлення про стратифікацію слів та їх лексико-семантичних варіантів у межах лексико-семантичного поля, що надає можливість її застосування у процесі укладання ідеографічного словника-тезауруса. Реконструйована концептуальна модель поняттєвої категорії сприяє поясненню явищ полісемії та синонімії/антонімії, притаманних одиницям лексико-семантичного поля.
Загрузить: 00nlodka.shtml disk
106. Лексико-семантичні та словотвірно-структурні особливості судово-медичної термінології: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.В. Лепеха; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 2000. — 19с.
Досліджено українську судово-медичну термінологію. Простежено шляхи її формування і розвитку, запропоновано її періодизацію, зважаючи на вплив мовних і позамовних чинників, проаналізовано склад термінологічної лексики судової медицини з погляду походження, а також визначено шляхи поповнення термінофонду. Проаналізовано лексико-семантичні, структурні та словотвірні особливості термінології судової медицини, тематичні та словотвірні гнізда, розглянуто проблеми її практичного застосування, запропоновано конкретні рекомендації щодо подальшого унормування судово-медичної термінології.
Загрузить: 00ltvsmt.shtml disk
107. Лексико-стилістичний аналіз тексту як засіб удосконалення комунікативних умінь і навичок учнів 5 - 7 класів: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / А.В. Нікітіна; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2000. — 19с.
Розроблено ефективну методику застосування лексико-стилістичного аналізу тексту як комбінованого різновиду лінгвістичного аналізу та засобу вдосконалення комунікативної компетенції учнів 5 - 7 класів. Проаналізовано наукові засади лінгвістичного аналізу, методичне забезпечення лексико-стилістичного аналізу тексту на уроках української мови, визначено його місце в практиці роботи вчителів. Запропоновано класифікацію видів лексико-стилістичного аналізу й обгрунтовано специфіку використання кожного з них на основі виділених у експериментальній програмі принципів. Доведено, що рівень комунікативних умінь і навичок підвищиться, якщо навчання мови здійснювати на текстовій основі, з систематичним застосуванням різних видів лексико-стилістичного аналізу тексту.
Загрузить: 00navunu.shtml disk
108. Лексичні параметри роману Германа Мелвілла "Мобі Дік, або Білий Кит" у проекції американського трансценденталізму (лінгвостилістичний аналіз): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / З.І. Будій; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 20с.
Досліджено системний характер лексики роману Германа Мелвілла "Мобі Дік, або Білий Кит" у проекції літературно-філософського вчення трансценденталістів США. Проаналізовано елементи лексичної системи твору, екстралінгвістичні фактори, які визначили вибір та організацію лексичних засобів роману. Здійснено системну організацію лексичного складу твору. Виділено релевантні розряди: семантичні поля та лексико-семантичні групи, характер яких розкрито через парадигматичні зв'язки слів, що допомогло встановити закономірності їх функціонування в тексті роману. Здійснено розподіл слів за лексичними розрядами шляхом контекстуального та системного аналізів. Запропоновано перелік та кількісні дані елементів семантичних полів і лексико-семантичних груп. Проаналізовано окремі лексичні одиниці з урахуванням мікро- та макроконтекстів. Відзначено стилістичні контексти, у яких відбувається розширення семантико-стилістичного потенціалу слова. Здійснено аналітичний опис мовних явищ із встановленням закономірних зв'язків елементів форми літературного твору та його змісту.
Загрузить: 01bzipat.shtml disk
109. Лингвостатистические характеристики антонимов пространственно-временного континуума в текстах художественной прозы (на материале существительных и наречий современного английского языка): Автореф. дис... канд. филол. наук: 10.02.04 [Электрон. ресурс] / С.В. Белова; Киев. гос. лингв. ун-т. — К., 2000. — 22с.
Досліджено семантичні та комбінаторні властивості англійських іменників-антонімів і прислівників-антонімів просторово-часового континууму в тестах художньої прози. Відповідно до ступеня усталеності частки сем темпоральності та простору, проаналізовано слова, які розподілено на 5 груп. З метою доказу антонімічності відібраних для аналізу слів визначено коефіцієнт попарної близькості досліджуваних членів антонімічних пар. Наведено основні параметри дослідження в синтагматичному аспекті - частота, поширеність, граматична сполучуваність. За результатами проведеної роботи встановлено, що іменникам і прислівникам просторово-часового континууму притаманна стійка характеристика в проаналізованих словниках: найбільша кількість досліджуваних іменників та прислівників належать до зони максимального ступеня усталеності частки сем темпоральності та простору. За коефіцієнтом попарної близькості слова, відібрані для аналізу, протиставлені певними компонентами значень цих слів. Доведено, що основним чинником, який розмежовує функціональні характеристики досліджуваних антонімів, є їх частота. У мовленні члени антонімічної пари просторово-часового континууму з "активною", "позитивною", "сильною" у психологічному аспекті характеристикою мають у переважній більшості вищу частоту, ніж елементи пари з "пасивною", "негативною", "слабкою" характеристикою. На рівні граматичної сполучуваності діє закон переваги, суть якого полягає в тому, що в мові надається первага невеликій кількості моделей граматичного зв'язку, які мають високу частоту та несуть максимум функціонального навантаження. Сукупності моделей сполучуваності антонімів просторово-часового континууму схожі за рахунок ядерних моделей і відрізняються моделями, які перебувають на периферії: коефіцієнт близькості граматичної сполучуваності моделей членів антонімічних пар у ядрі значно перевищує коефіцієнт близькості периферійних наборів моделей. Антоніми-іменники та антоніми-прислівники просторово-часового континууму мають подібну, але не еквівалентну лексичну сполучуваність, що є результатом їх семантичної подібності, з одного боку, та семантичної розбіжності, з іншого.
Загрузить: 00bsvtxp.shtml disk
110. Лінгвістична термінологія турецької мови: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.13 / В.М. Підвойний; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2001. — 17с.
Досліджено питання словотвору, лексикології та лексикографії турецької лінгвістичної термінології. Проаналізовано теоретичні питання визначення терміна з семіотичних засад, описано турецькі термінознавчі дискусії. Подано опис формування та розвитку турецької лінгвістичної термінології, способів і засобів словотвору термінів, їх словотвірних моделей. Лінгвістичні терміни турецької мови охарактеризовано з лексико-семантичного погляду. Розглянуто проблему лексикографічного закріплення, уніфікації та стандартизації турецьких термінів. Окреслено перспективи подальшої розробки теми та запропоновано варіант двомовного турецько-українського словника лінгвістичних термінів.
Загрузить: 01pvmttm.shtml disk
111. Лінгвістичний поворот в філософії та його вплив на філософію науки: Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.09 / К.В. Пряженцева; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2000. — 16с.
Обгрунтовано концепцію лінгвістичного повороту як одного з головних факторів сучасного парадигмального зрушення в філософії в цілому та філософії науки зокрема. Запропоновано експлікацію сутності та головних характеристик лінгвістичного повороту, його епістемологічних і когнітивних наслідків. Проведено порівняльне дослідження принципових рис картезіанської парадигми філософування, а також системи трансформацій у філософії науки з лінгвістичним поворотом. Запропоновано нову стратегію дослідження аксіологічного рівня науки за сучасними результатами лінгвістичного аналізу.
Загрузить: 00pkvvfn.shtml disk
112. Лінгвоакустичні характеристики паузації в сучасному англомовному лекційному дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження чоловічого та жіночого мовлення в дидактичній сфері): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / І.В. Петренко; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 2000. — 18с.
На підставі проведеного експериментально-фонетичного дослідження розроблено функціональну типологію мовленнєвих пауз, розкрито роль просодії в делімітації мовленнєвого континууму та в інформаційній структурі лекції. Визначено вплив мовленнєвої ситуації на варіативність просодичного оформлення тексту. Доведено, що особливості просодичного оформлення лекції в дидактичній сфері залежать від виду презентації лекції. Встановлено існування чоловічого та жіночого варіантів паузального членування лекторського мовлення в межах інтонаційної моделі наукового стилю мови.є
Загрузить: 00pivald.shtml disk
113. Лінгводидактична система початкового навчання української мови у школах з російською мовою викладання: Автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / О.Н. Хорошковська; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 39 с.
Визначено лінгводидактичну систему як цілісний упорядкований процес, побудований на основі врахування лінгвістичних, психологічних та психолінгвістичних особливостей засвоєння української мови як другої, близькоспорідненої, що включає засади (цілі, зміст, принципи, методи та прийоми, системи вправ, типологію уроків) і методику навчання. Виявлено критерії відбору та зміст навчання української мови як другої, лінгводидактичні принципи, особливості засвоєння української мови російськомовними учнями, методи і прийоми навчання та системи вправ, типологію уроків залежно від ступеня збігу відповідного навчального матеріалу російської та української мов, а також розроблено методику з урахуванням основних цілей навчання.
Загрузить: 00honrmv.shtml disk
114. Лінгводидактичні засади навчання української мови у педагогічному училищі: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / М.І. Чабайовська; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 18с.
Проведено теоретико-експериментальне дослідження лінгводидактичних засад навчання української мови в педагогічному училищі - вихідних положень мовознавства, дидактики, що визначають зміст і технологію (форми та методи) навчання. Розглянуто питання теорії та практики навчання української мови в педагогічному училищі. Зроблено огляд історії становлення та розвитку педучилищ, сформульовано мету і завдання навчання української мови. Визначено вимоги до знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни, її місце в навчальному плані, проаналізовано стан викладання української мови у педагогічних училищах та експериментально перевірено ефективність розробленої методики.
Загрузить: 00cmimpu.shtml disk
115. Лінгвопоетичні особливості зображення світу речей в англійській художній прозі XVIII - XX століть: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Т.П. Ковальова; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 2000. — 20с.
Дисертацію присвячено дослідженню еволюційних змін зображення світу речей в англійській художній прозі XVIII - XX століть. ЗА результатами комплексного композиційно-структурного та лексико-семантичного аналізу розроблено загальну характеристику мовних особливостей текстових форм і способів зображення світу речей для різних літературних напрямків зазначеного періоду. У композиційно-структурному плані простежено зміни об'єму та модифікації структури текстових форм; у лексико-семантичному плані досліджено виділені в описах семантичні ознаки та лексико-стилістичні засоби їх репрезентації. Розглянуто зв'язок мовних засобів зображення світу речей із його функціональним навантаженням, ідейно-прагматичною спрямованістю твору, індивідуальним авторським стилем та стильовими константами певної літературної епохи. Встановлено, що вибір засобів літературного зображення світу речей обумовлений екстралінгвістичними факторами, а саме, загальною культурологічною ситуацією епохи та процесом взаємодії літератури з іншими видами мистецтва.
Загрузить: 00ktpaxp.shtml disk
116. Лінгвопрагматична типологія репрезентуючого компонента в системі форм репродукції чужої мови (на матеріалі англомовних оповідань XX століття): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / А.Л. Арцишевська; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 20с.
Проаналізовано репрезентуючий компонент (РК) у системі трьох різновидів чужої мови: прямої, непрямої, невласне-прямої. Репрезентуючий компонент - лінгвістичний комплекс, який складається з препозитивних, інтерпозитивних, постпозитивних, кільцевих структур, де введено мову персонажів (пряму, непряму, невласне-пряму) за різними параметрами (семантичними, психологічними, прагматичними тощо.) Розроблено типологізацію РК на основі структури РК, семантики, місцеположення, графічної візуалізаціїя, прагматичних властивостей. Аналіз значної кількості типів і видів РК в англомовних оповіданнях ХХ ст. дозволив диференціювати їх на основі наступних логічних принципів: позиції РК стосовно ЧМ (препозитивні, інтерпозитивні, кільцеві, постпозитивні РК); семантичного змісту РК (нейтральні та емоційно-експресивні дієслова, дієслова, які передають лінгвістичну та екстралінгвістичну сторону комунікації); структурного діапазону РК (від структурно-розширених до нульових і структурно-виокремлених; прагматичний потенціал РК (репрезентативи, директиви, емотиви, дискрептиви, інтерпретатори та імплікатори). За результатами дослідження визначено особливості дії двох різнонаправлених тенденцій - до уніфікації та диференціації у системі РК, до контактності та дистантності в розміщенні РК, до фіксованого та інвертованого порядку слів у РК. Зазначено, що на сучасному етапі РК виявляють тенденцію до уніфікації, дистантності, фіксованого порядку слів і суб'єктивізації (тобто впливу ЧМ на АМ у вигляді РK).
Загрузить: 01aalrcm.shtml disk
117. Лінгвопрагматичні аспекти німецького філософського терміна: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / В.В. Турчин; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 20с.
Комплексно досліджено лінгвопрагматичні аспекти німецького філософського терміна з урахуванням його філософсько-історичного розвитку на кожному конкретному етапі становлення філософії. Проаналізовано причини виникнення терміна. Простежено прагматику слова і терміна в контексті філософії історії. Доведено, що термінологічна система філософії німецької мови - безпосередня складова частина загальнонародної мови зі своєю обмежувальною специфікою. Досліджено мовну генезу німецького філософського терміна. Викладено чітку класифікацію термінів-запозичень. Встановлено особливості процесу запозичень термінів-інтернаціоналізмів та виділено їх основні групи. Виявлено, що філософській терміносистемі німецької мови притаманні явища полісемії, синонімії, антонімії. Цінним практичним виходом є низка укладених спеціальних термінологічних словників - запозичень, інтернаціоналізмів, полісемії, синонімії, антонімії. На основі лінгвопрагматичного підходу до філософської терміносистеми виявлено дистинктивні ознаки терміна, який розглянуто з точки зору прагматики. Враховано всебічні фактори розвитку науки: прагматику конотації та прагматику експресивної конотації, які обумовили процес розвитку наукового знання та пізнання, термін виступив інструментом-ідентифікатором і має свої яскраво виражені лінгвопрагматичні особливості.
Загрузить: 01tvvnft.shtml disk
118. Лінгвостилістичні засоби реалізації категорії оцінки (на матеріалі американської художньої прози): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / О.М. Островська; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2001. — 20с.
Вивчено природу і суть категорії оцінки у філософському та лінгвістичному розумінні, а також її експлікації за допомогою лінгвостилістичних засобів. Уточнено та доповнено визначення поняття "оцінка". Здійснено диференціацію мовних засобів реалізації категорії оцінки на лексико-семантичному, морфологічному та синтаксичному рівнях. Обгрунтовано необхідність визначення денотативної та конотативної аксіологічної дієслівної семантики. Досліджено особливості лінгвістичної реалізації дієслівних засобів категорії оцінки в художньому тексті з урахуванням категорії модальності як корелюючого поняття. Визначено та системно описано лексико-семантичні поля категорії оцінки.
Загрузить: 01oomrko.shtml disk
119. Лірика Бориса Чичибабіна: провідні мотиви та жанри: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 / І.В. Остапенко; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2001. — 20с.
Вперше цілісно та багатоаспектно розглянуто поетичну спадщину російського поета другої половини ХІХ ст. Б.О.Чичибабіна. На підставі єдиного системного підходу проаналізовано його лірику на різних рівнях: проблемно-тематичному, образному, мотивному, композиційному та жанрово-стильовому. Особливу увагу приділено філософській спрямованості поезії митця. Визначено її основні теми: любов як спосіб пізнання світу, поет і призначення його поезії, історія в контексті Вічності. Охарактеризовано філософські засади творчості митця, вплив на його світогляд різних релігій та філософських ідей: М.Бердяєва, Г.Сковороди, Л.Толстого, Г.Померанця та ін. Простежено еволюцію тематики, ідей, образів у творах письменника. Наведено цілісну характеристику художнього світу Чичибабіна. Висвітлено особливу роль Бога в ньому, поєднання історичної конкретики з філософськими узагальненнями, трагічний пафос і життєстверджувальні ідеї. З'ясовано зв'язки поета з російською класичною літературою (розвиток традиції зображення "маленької людини", її зв'язку з історією, теми пророчої місії, опанування класичних ліричних жанрів), а також вплив на художню систему Чичибабіна модернізму (синтез філософії та літератури, пріоритет людського "я", розуміння особистості як неповторного світу, утвердження творчого начала в людині).
Загрузить: 01oivpmj.shtml disk
120. Лірика Миколи Руденка. Проблеми поетики: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.О. Бровко; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2001. — 20с.
Досліджено проблему поетики лірики М.Руденка в контексті літературного процесу в Україні другої половини ХІХ ст. З'ясовано особливості становлення та зростання творчої постаті М.Руденка, своєрідність його світовідчуття та світобачення. Простежено еволюцію жанрової системи. Доведено, що у поетиці митця філософські мотиви поєднуються з публіцистичним пафосом та національними ідеями. Знайдено джерела оновлення лірики у 60 - 80-і рр. Висвітлено проблему конструювання художнього простору в поетиці М.Руденка на прикладі його лірики періоду ув'язнення. На підставі аналізу фонічних, метричних, стилістичних, образно-сюжетних, композиційних особливостей, емоційного темпоритму, окреслено поетичну картину світу митця з її основними характеристиками-хронотопом та динамікою ракурсів сприйняття в структурі літературного твору.
Загрузить: 01boorpp.shtml disk
121. Ліричний герой та літературна особистість Я.П.Полонського: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 / О.М. Баранська; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2001. — 19с.
Теоретично узагальнено конкретні (теоретико-літературні, психологічні, літературно-історичні) спостереження функціональної взаємозалежності категорій "ліричний герой" і "літературна особистість". Визначено міру співвідношення умовно-поетичного та біографічного, психологічного та традиційно-літературного в структурі художнього образу (ліричного героя) у творах Я.П.Полонського, зважаючи на його хронологічні трансформації 1840 - 1890-х рр. і життєтворчі тенденції. Реконструктивний підхід до формування літературно-історичного та "життєвого" образу поета вимагав залучення контекстуальних (історико-літературних, біографічних, у тому часлі архівних) даних. Специфіка художнього побутування ліричного героя першого періоду творчості зумовлена романтичними традиціями початку XIX ст., переважно - пушкінськими, а також індивідуально-психологічними та біографічними чинниками. Зміну соціально-етичних характеристик ліричного героя 1860 - 1890 рр. розглянуто у аспекті розвитку нових реалістичних тенденцій в російській поезії. Визначено рухомі фрагментарно-описові складники літературно-історичного образу поета.
Загрузить: 01bomlop.shtml disk
122. Літературна група "Митуса" в західноукраїнському літературному процесі 1920-х рр.: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Л.Б. Сирота; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 20с.
Досліджено творчість львівської групи "Митуса" (1921 - 1922), зокрема, характеризуються філософсько-стильовий контекст її пошуків, організаційні етапи діяльності. Проаналізовано положення теоретико-естетичної програми "від символізму - на нові шляхи", виділено стильові особливості. Літературна позиція В.Бобинського, Р.Купчинського, О.Бабія та Ю.Шкрумеляка трактується як новий етап розвитку української модерної літератури. В центрі уваги дослідження головні ідеї - зв'язок з життям, доступність та конкретність поезії, синтез мистецтв, звернення до традицій та їх реалізація у практиці.
Загрузить: 00slbzlp.shtml disk
123. Літературна творчість Григорія Сковороди в українській та світовій гуманістиці XX ст.: Автореф.дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Н.В. Бордукова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 20 с.
Досліджено історіографічні проблеми сковородинівської літературної творчості. Здійснено спробу описати та зінтерпретувати наявні в науці XX ст. різноманітні підходи до дослідження джерел поетичних і прозових писань філософа, до їх чільних ідейних засад: концепції "трьох світів - двох натур", вчення про сродність, самопізнання, щастя, т. зв. "філософії серця", риторики, а також до жанрової природи його віршів, байок, діалогів, трактатів, перекладів і листів. На підставі аналізу сковородинознавчих праць окреслено нові напрямки та шляхи подальшого студіювання письменницького доробку Г.Сковороди.
Загрузить: 01bnvsgs.shtml disk
124. Літературне життя народної балади "Ой не ходи, Грицю...": проблема олітературення сюжету і жанру: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / М.І. Дах; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 19с.
Визначено специфіку жанру балади, проаналізовано понад 30 варіантів народної балади про отруєння Гриця та з'ясовано історію легенди про Марусю Чурай. Проаналізовано художні твори, в основі яких лежить згадана народна балада, виявлено жанровий генотип, що дозволяє у різні епохи трансформуватись у драми, повісті, романи, не позбавлені ознак балади. Особливу увагу присвячено повісті "В неділю рано зілля копала" О.Кобилянської та історичному роману у віршах "Маруся Чурай" Л.Костенко, які, безперечно, є найкращими літературними обробками сюжету.
Загрузить: 01dmiosj.shtml disk
125. Літературно-критичний дискурс: сутність, структура, засоби вираження: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Р.А. Бубняк; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т., 2001. — 20 с.
Розглянуто літературознавчу верифікацію поняття дискурсу, вивчено своєрідність літературно-критичного дискурсу. Виконано міждисциплінарне дослідження, в якому наведено деякі ідеї теорії критики, мовознавства та металінгвістики. На матеріалі історії літературної рецепції роману Е.Золя "Жерміналь" та його інтерпретації у Франції та в Україні за різних методологічних перспектив виділено онтологічні основи, атрибутивні ознаки літературно-критичного дискурсу як різновиду дискурсивної практики. Мотивовано необхідність вживання терміну "літературно-критичний дискурс" поряд з терміном "літературна критика", розрізнено їх смислові домінанти. Звернено увагу на засоби текстуального втілення критичного дискурсу та чинники, що зумовлюють горизонтально-вертикальні виміри його структури.
Загрузить: 01braszv.shtml disk
126. Літературно-мистецька інтелігенція України у 1920-і роки: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / М.А. Шипович; Донец. держ. ун-т. — Донецьк, 2000. — 20с.
Висвітлено проблеми еволюції літературно-мистецької інтелігенції України як соціокультурного феномена за умов щойно встановленого більшовицького режиму. Вперше комплексно розглянуто соціальний портрет даної суспільної верстви, динаміку її взаємовідносин із владою, вплив політики українізації на зростання національної самосвідомості українських митців та формування самобутньої генерації творців українського духовного відродження 1920-х років, основні напрямки та форми громадсько-культурної діяльності літературно-мистецької інтелігенції в даний період. Зроблено висновок: літературно-мистецька інтелігенція України у 1920-ті роки являла собою складний та суперечливий соціокультурний організм, який функціонував за своїми власними внутрішніми та зовнішніми законами, притаманними суспільству в цілому. Головною ознакою даної соціальної верстви було збереження паростків національно-демократичної думки, що сприяло національно-культурному відродженню України.
Загрузить: 00cmaiur.shtml disk
127. Літературно-мистецькі та наукові пошуки Марії Загірньої: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Л.Л. Нежива; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2001. — 20с.
Комплексно проаналізовано творчість Марії Загірньої в контексті народницької літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст. Окреслено особливості творчої манери Марії Загірньої, висвітлено її жанрово-стильову специфіку, визначено місце письменниці та громадської діячки в літературному процесі та культурно-просвітньому русі даного періоду. Розглянуто прозові та поетичні художні твори, переклади, науково-популярні книжки, мемуари письменниці. Охарактеризовано освітню діяльність Марії Загірньої, у тому числі створення нею підручників, в яких втілено літературно-мистецькі погляди письменниці. З'ясовано її внесок у розвиток вітчизняної філологічної науки, досліджено літературознавчі, фольклористичні, лексикографічні праці, у створенні яких вона брала безпосередню участь. Вивчено епістолярій Марії Загірньої в історико-літературному, теоретичному, психологічному аспектах.
Загрузить: 01nllpmz.shtml disk
128. Людина, природа, цивілізація у творчості Л.Леонова 50-х - початку 90-х рр.: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 / Н.Ю. Зозуля; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України. — К., 2001. — 19с.
Цілісно досліджено концепцію людини, природи, цивілізації у творчості Л.Леонова другої половини XX ст. Розглянуто творчу індивідуальність письменника, його художньо-філософську й етико-естетичну позицію у широкому літературному контексті. Розкрито діалогічність леонівської думки. Визначено семантику образів-символів землі обітованої, обителі, піраміди у романі "Пирамида". Простежено вплив різноманітних життєвих конфліктів і колізій на художню структуру творів митця. Охарактеризовано ноосферне мислення Л.Леонова, що проявляється через типізацію окремих особистісних рис створених персонажів, планетарну та космічну масштабність його роздумів.
Загрузить: 01znytlp.shtml disk
129. Людина, що читає: антропологія Володимира Набокова: Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / О.І. Лук'яненко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000. — 20с.
Проаналізовано феномен читання у світогляді В.В.Набокова, виявлено сутнісні характеристики, які дозволяють говорити про його безсумнівну значущість для сучасного філософського дискурсу. Обгрунтовано, що у розумінні письменника ставлення до світу літератури ілюструє якість життя людини. Призмою антропологічного аналізу для нього є феномен читання, який розуміється як модус людського буття, що забезпечує людині істинність існування. Доведено, що особливість творчості письменника, яка визначається критиками як "авторський соліпсизм", фактично забезпечує його творам художню полісемію та багатовимірність. З'ясовано, що читання, яке розуміється В.В.Набоковим як творчість, передбачає метафізичний зв'язок, який поєднує "уважних читачів" і відокремлює їх таким чином від світу удаваностей та симулякрів. Установлено, що категорії "творчість", "пам'ять", "потойбічність", "випадковість" і "пошлість" "прочитуються" письменником у тісному зв'язку з процесом читання. Обгрунтовано, що для В.В.Набокова читання є не стільки засобом підвищення освіченості або розвитку інтелекту, скільки способом самореалізації людини. Проаналізовано художні, та есеїстичні твори В.В.Набокова з точки зору даної проблеми. Визначено напрямок трансформації розуміння даного феномену в сучасну епоху панування аудіо, відео та мас-медіа.
Загрузить: 00loiavn.shtml disk
130. М.Кузмін та російський емоціоналізм 1920-х років (проблема подолання кризи мистецтва): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 / І.М. Шатова; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2000. — 20с.
Розглянуто відображення в творчості М.Кузміна та російських емоціоналістів тих сучасних ідей, поглядів, які становлять філософсько-естетичну концепцію М.О.Бердяєва "кризи мистецтва". Досліджено можливість вирішення емоціоналістами проблеми подолання кризи мистецтва. На матеріалі художньої та критичної творчості Кузміна й емоціоналістів, їх теоретичних робіт періоду емоціоналізму (1922 - 1925 рр.) і попередніх років, розглянуто естетичну платформу емоціоналізму, яка протистоїть автоматизованому життю та механізованому, бездушному, формальному мистецтву (футуризму, кубізму тощо), що призвело до кризи класичної естетики. Кузмін та емоціоналісти не тільки оголосили "похід проти формалістики", але протиставили їй свою "азбуку мистецтва", сформулювали основні положення художньої ідеології, підтверджені їх творчістю, перерахували основні та вічні атрибути справжнього мистецтва. Крім цього, своїми художніми шуканнями та положеннями емоціоналізму Кузьмін та емоціоналісти окреслили вихід із духовного тупика мистецтва "старого Заходу", указали на хвилю нового мистецтва, поширену в Росії, Німеччині, Америці, визначили його основну характеристику (прагнення до "високої елементарності") та дали йому ім'я - емоціоналізм. Внаслідок проведеного дослідження кардинально переглянуто погляд на російський емоціоналізм як на явище, що не сфрмувалося, випадкове, незначне, позбавлене цілісності, яке відображає естетичні погляди одного тільки його лідера - М.Кузміна та безперспективне для наступних етапів історії літератури.
Загрузить: 00simpkm.shtml disk
131. "Мала" проза Ореста Авдиковича і розвиток західноукраїнської новелістики 90-х років XIX століття - 1900-х років: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Т.В. Лопушан; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2001. — 19с.
Досліджено малу прозу Ореста Авдиковича як складову естетико-філософської еволюції західноукраїнської новелістики 90-х рр. XIX - 1900-х рр. XX століття. На рівні мікроаналізу досліджено проблематику та жанрово-стильову специфіку творчого доробку белетриста. Простежено вплив "старої" та "нової" генерації українського письменства на становлення творчого обличчя митця. Творчість письменника проаналізовано з позицій осмислення її належності до періоду передмодернізму та модернізму. Розкрито новаторство митця, наголошено на домінуванні екзистенціальної проблематики у його белетристиці. Досліджено жанрову своєрідність прози письменника, її зумовленість явищами психологізації, ліризації епіки, підвищення питомої ваги фрагментарних форм у загальному потоці літератури цієї доби. На основі різнобічного аналітико-синтетичного дослідження зроблено висновки про оригінальність індивідуальної стильової манери О.Авдиковича.
Загрузить: 01ltvrsr.shtml disk
132. Матеріально-речовинні іменники (лексична семантика і словозміна): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.І. Погрібний; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 20с.
Досліджено категоріальну семантику та граматичні показники матеріально-речовинних іменників сучасної української літературної мови, а також їх динаміку в межах відповідної лексико-граматичної категорії. Визначено категоріальний статус речовинності у системі мовних значеннєвих категорій, а також лексико-семантичну категоризацію речовинних іменників сучасної української мови. Проведено комплексний аналіз системи їх значень у межах різних лексико-семантичних полів. Розкрито механізм взаємодії лексичної та граматичної семантики матеріально-речовинних іменників, висвітлено динаміку категоріальних значень мовлення.
Загрузить: 00piilss.shtml disk
133. Медична номенклатура в пам'ятках української мови ХVІ - ХVІІІ ст.: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г.М. Дидик-Меуш; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 19с.
Досліджено українські медичні найменування у діахронному аспекті. На основі пам'яток ХVІ - ХVІІІ ст. проаналізовано семантичну структуру, основні словотвірні моделі, походження, еволюційні процеси, системну організацію конституентів тематичної групи "назви хвороб людей", у межах якої функціонували лексико-семантичні групи "загальні назви хвороби" та "назви конкретних захворювань". Простежено подальшу долю аналізованих найменувань, їх роль у розвитку української літературної мови загалом та мови медичної науки зокрема, функціонування в сучасних говорах. Встановлено, що особливістю лексики даної тематичної групи є її тісний зв'язок із природничими науками, удосконаленням знань про специфіку людського організму, що зробило досліджувану медичну номенклатуру динамічною та нестійкою.
Загрузить: 01dgmnup.shtml disk
134. Методика навчання простого речення в основній школі (на матеріалі російської мови у порівнянні з англійською мовою): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / І.А. Цоброва; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 2001. — 20с.
Розроблено методику навчання одного з базових компонентів висловлювання - простого речення - в російській мові (РМ), зважаючи на координацію мовних навчальних дисциплін. Описано структурні типи простого речення в РМ, їх функціонально-стилістичні особливості. Проведено контрастивний аналіз структурних типів простого речення в РМ та англійській мові (АМ), виявлено деякі типологічні параметри різнограматично оформлених структур (РГОС) простого речення РМ і РГОС простого речення АМ. Визначено методичні параметри навчання простого речення РМ на основі синтезу системно-описового та комунікативно-діяльнісного підходів. Встановлено три етапи навчально-типологічної кореспонденції синтаксичних конструкцій РМ та АМ. Наведено комплекси вправ, які допомогають формувати мовленнєві граматичні навички і розвивають уміння вживати прості речення в різних видах мовленнєвої діяльності РМ на комунікативно-достатньому рівні. Розроблено на основі координації навчання РМ та АМ комплекси вправ, спрямовані на вживання подібних семантико-типологічних РГОС простого речення АМ у різних видах мовленнєвої діяльності.
Загрузить: 01ciaroc.shtml disk
135. Методика навчання усного спонтанного мовлення з використанням творів художньої літератури (англійська мова, початковий етап, мовний факультет вищого навчального закладу): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / В.В. Матвєйченко; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 2000. — 18 с.
Розроблено комплекс вправ для навчання усного спонтанного мовлення на матеріалі англомовних текстів короткого оповідання студентів початкового етапу мовного факультету вищого навчального закладу. Комплекс вправ передбачає послідовне , поетапне формування та розвиток навичок і вмінь даного мовлення у процесі змістової та смислової інтерпретації художніх деталей тексту. Ефективність вправ обгрунтовано теоретично та підтверджено практично.
Загрузить: 00mvvtxl.shtml disk
136. Методика подолання лексичної інтерференції в польському мовленні студентів філологічних факультетів вищих закладів освіти України: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О.М. Козаченко; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2000. — 19 с.
Наведено теоретично обгрунтовану та експериментально перевірену методику формування знань, умінь та навичок польського мовлення у студентів-філологів за умов дії інтерференції з боку української мови. Її суть полягає у проведенні семантизації інтерферентних слів. Доведено: запропонована методика сприяє зниженню рівня інтерференції, що підвищує ефективність оволодіння україномовними студентами-філологами польським мовленням.
Загрузить: 00komzou.shtml disk
137. Методика роботи з науково - художніми творами в початкових класах: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / А.А. Ємець; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2001. — 19с.
Розглянуто методику роботи над пізнавальною літературою в початковій школі, а також значення науково-художніх творів (сюжетні пізнавальні твори для дітей) у системі дитячої пізнавальної літератури. На підставі аналізу психолого-педагогічних закономірностей у дослідженні вирішено питання поступового ознайомлення учнів з різновидами пізнавальної літератури залежно від рівня читацької підготовки, вікових інтересів, а також розроблено систему вправ, що всебічно розглядають науково-художні твори. Найефективнішим прийомом роботи з науково-художніми творами у пізнавальному аспекті є трансформація тексту з використанням значеннєвих опор. Результати дослідження показали, що застосування запропонованої методики дозволяє сформулювати у молодших школярів тип читання, що створює передумови для підготовки кваліфікованого читача, який володіє різними типами пізнання за допомогою книги.
Загрузить: 01eaatpk.shtml disk
138. Методика розробки та використання дистанційного курсу англійської мови (старший ступінь у вищому технічному закладі освіти): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Н.І. Муліна; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 2001. — 22с.
Досліджено проблеми створення та впровадження дистанційного курсу для навчання англійської мови студентів вищих технічних закладів освіти (ВТЗО). Узагальнено психолого-педагогічні та методичні проблеми дистанційного навчання іноземних мов. Проаналізовано сучасний рівень інформатизації навчального процесу та стан навчання іноземних мов зі спеціальною метою на старших курсах ВТЗО. Описано технологію створення дистанційного навчального курсу (ДНК). Наведено характеристику розробленого ДНК англійської мови. Запропоновано методику організації навчальної роботи з використанням ДНК за умов очної форми навчання у вигляді навчальних циклів.
Загрузить: 01mnikam.shtml disk
139. Міжпредметні зв'язки у процесі вивчення фразеології української мови в 5-7 класах загальноосвітньої школи: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О.В. Тесленко; АПН України. Ін-т педагогіки. — К., 2000. — 17 с.
Дисертацію присвячено проблемі застосування міжпредметних зв'язків під час вивчення фразеології в середніх класах загальноосвітньої школи. Розроблено теоретико-методичну модель системи вивчення фразеології на міжпредметній основі. Встановлено, що використання міжпредметних зв'язків з усіма дисциплінами шкільного циклу підвищує ефективність викладання і засвоєння фразеології учнями середніх класів. Запропоновано різноманітні форми робіт із міжпредметними фразеологізмами, високу результативність яких обгрунтовано теоретично і доведено практично.
Загрузить: 00tobkzc.shtml disk
140. Міф про Росію у французькій літературі першої половини ХІХ століття: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / В.В. Орехов; НАН України; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2001. — 18с.
Досліджено актуальні проблеми імагології. Обгрунтовано гіпотезу про міфопоетичну природу літературної рецепції інонаціональних держав і народів. Вивчено питання сприйняття й осмислення російської дійсності у французькій літературі першої половини ХІХ ст. на матеріалі індивідуально-художніх зразків вирішення "російської" теми, описів, узагальнюючих розмірковувань, зауважень та окремих згадок про Росію в творчості А.Ансло, О.Бальзака, П.-Ж.Беранже, В.Гюго, О.Дюма, П.Жюльвекюра, А. де Кюстіна, П.Меріме, Ж. де Сталь, Стендаля та інших авторів. З'ясовано, що літературна рецепція Росії у французькій літературі першої половини ХІХ ст. реалізована відповідно до міфопоетичних моделей, скоригованих особливостями актуальної історичної ситуації, морально-етичними й естетичними реаліями та індивідуальними авторськими інтерпретаціями.
Загрузить: 01ovvpps.shtml disk
141. Міфопоетика творчості М.М.Коцюбинського: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Т.В. Саяпіна; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2000. — 19с.
Досліджено міфопоетику М.Коцюбинського - формально-змістові засоби, за допомогою яких автор втілює у своєму тексті уявлення про міфологічну модель світу, схеми первісного мислення, первинні образи й мотиви людської культури. Аналіз даних архаїчних феноменів здійснено через літературознавчі категорії: архетип, міфологеми, міфопоетичний мотив тощо. Досліджено реалізацію міфологічного змісту творів письменника через культурологічні феномени - ритуал, свято. Простежено специфіку міфопоетичного хронотопу.
Загрузить: 00stvmtk.shtml disk
142. Міфопоетика творчості М.М.Коцюбинського: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Тетяна Володимирівна Саяпіна; Запорізький держ. ун-т. — Запоріжжя, 2000. — 19с.
Загрузить: 00stvmtk.shtml disk
143. Міфопоетичний аспект семантики оповідань А.Платонова: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / А.В. Тарлєва; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 19 с.
Описано модель уявлення світу А. Платонова як концептуальну систему світосприйняття автора. Її можна реконструювати через аналіз творчих концептів, які виділяються у процесі спостереження над текстами, і подати у вигляді концептуалізованих сфер, що описують парадигматичні та синтагматичні взаємовідносини концептів. Творчі концепти є системовідтворювальними знаками із багатошаровою семантикою, що структурують модель світу А.Платонова. Надано порівняльний аналіз авторських творчих концептів А.Платонова з архетипами, символами, міфологічно значущими одиницями. Письменник показав: міфопоетичний зміст, включений у семантичну структуру концептів, що розгортається у тексті оповідань, ініціює конфлікти, події, особливу організацію сюжету. Як основні компоненти моделі світу А.Платонова розглянуто концептуалізовані сфери "терпіння", "звички", "любові", "щастя", "серця", образи-концепти "Матері", "Дитини", "Старого", а також систему просторово-часових символів.
Загрузить: 01tavsop.shtml disk
144. Мова дитячого фольклору. Структурний та прагматичний аспекти (Віршовані жанри): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.В. Грайворонська; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2000. — 16с.
Виявлено мовну специфіку певних жанрів українського дитячого фольклору: колискових пісень, пестушок, потішок, забавлянок, лічилок, дражнилок. Завдяки здійсненню комплексного лексико-граматичного аналізу названих жанрів доведено, що мова кожного жанру становить певний етап у розвитку мовлення дитини. Твори фольклору для дитини (поезія пестування) і власне дитячого фольклору (лічилки та дражнилки) демонструють співвіднесеність своєї мовної специфіки з ходом мовленнєвого розвитку малюка. Дослідження мовних особливостей творів дитячого фольклору здійснено з урахуванням прагматичної функції жанрів. Аналіз за жанрами зумовлено лінгвістичними факторами, оскільки кожному жанрові притаманні власні особливості, що виявляються на всіх рівнях мови: фонологічному, морфологічному, лексико-фразеологічному, синтаксичному, стилістичному.
Загрузить: 00govspa.shtml disk
145. Мова і стиль творів Бориса Грінченка: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / М.В. Кравченко; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2001. — 20с.
Досліджено мову наукових, публіцистичних і художніх творів Б.Грінченка з позицій висвітлення ідіостильових особливостей та відмінностей від мовної практики першої половини XIX ст. Виокремлено наскрізні лексико-тематичні групи (Україна, народ, робота (праця), школа, мова, література) та слова-символи у макроконтексті творів митця. Здійснено стилістичний, семантичний, функціональний аналіз лексичних, лексико-граматичних, словотвірних книжних і розмовних одиниць у мові творів Б.Грінченка, що дало змогу виявити традиційне та новаторське в мовній практиці культурно-громадського діяча.
Загрузить: 01kmvtbg.shtml disk
146. Мовленнєві акти офератив і деклінатив у системі мовлення (на матеріалі сучасної англійської мови): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Т.М. Пудровська; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000. — 18с.
Досліджено мовленнєву системність, діалогічну єдність "офератив - деклінатив", поданих як функціонально-адаптивну систему, фукціонування якої у розмовному дискурсі обумовлено внутрішньосистемною взаємодією офератива-стимула та деклінатива-реакції, адаптацією даної системи під впливом соціокультурних і когнітивних факторів екстралінгвального середовища. Виявлено, що незалежно від впливу на систему таких соціальних факторів позамовного середовища,як стать комунікантів, "дистанція влади" та ступінь знайомства між ними, в ній спостерігається універсальна тенденція - значна перевага непрямих інтерогативних офератів і мітигованих деклінативів, які є стратегіями негативної ввічливості, над прямими декларативними та імперативними оферативами та категоричними деклінативами, які є стратегіями позитивної ввічливості. Отже, в процесі функціональної адаптації системи діалогічної єдності "офератив - деклінатив" вирішальними є когнітивні фактори екстралінгвального середовища - культурно обумовлені когнітивні сценарії.
Загрузить: 00ptmdsm.shtml disk
147. Мовна політика в Україні (кінець 50-х - початок 90-х рр. XX ст.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Ж.А. Шевчук; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 20 с.
З використанням широких документальних матеріалів, архівів центральних та місцевих державних архівосховищ України та Російської Федерації, Служби безпеки України та її обласних управлінь розглянуто основні шляхи реалізації мовної політики України періоду кінця 1950 - 80-х рр. Наведений статистичний матеріал доводить, що зросійщення України охопило всі сфери політичного, економічного та культурного життя. Доведено, що значні парадигми у сфері національної культурної політики викликали рішучий опір української інтелігенції, всіх тих, для кого було небайдужим минуле, сьогодення і майбутнє України. Наведено документи з архівно-слідчих справ українських правозахисників, які активно і послідовно включилися в рух за збереження рідної мови.
Загрузить: 01sjampu.shtml disk
148. Мовні формули у дипломатичних текстах сучасної української мови (функціонально-стилістичний аналіз): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.М. Мацько; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2001. — 21с.
Проаналізовано еволюцію поглядів на основні поняття та категорії лінгвостилістики, з'ясовано поняття функціонального стилю, підстилю, мовного жанру та тексту, мовної формули, розкрито когнітивно прагматичні аспекти текстотворення. Визначено основні типи комунікативних стратегій, що використовуються у дипломатичному текстотворенні. Розроблено класифікацію мовних формул дипломатичних текстів. Виконано семантико-функціональний аналіз номінативних і предикативних мовних формул, описано особливості їх реалізації, функції, роль і значення у текстах основних жанрів дипломатичного підстилю.
Загрузить: 01momsum.shtml disk
149. Модальна і темпоральна транспозиція дієслівних форм: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.В. Піддубська; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 19с.
Досліджено проблему метафоричного вживання дієслівних форм способу та часу в сучасній українській мові. Застосовано комплексний підхід щодо аналізу транспозиційних виявів модальної та темпоральної семантики дієслова. Встановлено внутрішній механізм способової та часової транспозиції дієслівних форм на підставі аналізу семної структури граматичного значення. З'ясовано передумови супровідних конотацій. Запропоновано цілісну картину функціонування модальної та темпоральної дієслівної метафори у сучасній українській мові. Дослідження здійснено в аспектах функціональної граматики та семантичної прагматики.
Загрузить: 01pivtdf.shtml disk
150. Модальність у вираженні об'єктно-з'ясувальних відношень: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.Л. Доценко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2001. — 22 с.
Досліджено питання прагматичних і семантичних особливостей реалізації суб'єктивно-модальних та об'єктивно-модальних значень у структурі об'єктивно-з'ясувальних конструкцій. Визначено категоріальний статус модальності як універсальної логіко-граматичної категорії, окреслено її субкатегоріальні значення. Встановлено, що об'єктивна та суб'єктивна модальності є обов'язковими для кожного висловлення, але суб'єктивно-модальні значення можуть виражатися у структурі висловлення експліцитно та імпліцитно, а в структурі логічного судження завжди експлікуються. На основі дослідження особливостей реалізації об'єктивної та суб'єктивної модальностей у об'єктивно-з'ясувальних висловленнях визначено основні засоби вираження модальних площин у структурі експліцитного висловлення.
Загрузить: 01dolozv.shtml disk
151. Моделювання інтерпретації семантичних аномалій (на матеріалі мовних суперечностей): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.15 / Г.А. Черненко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 19с.
Досліджено динамічне моделювання інтерпретації семантичних аномалій (на основі матеріалу мовних суперечностей). Проаналізовано семантико-синтагмантичну структуру мовних суперечностей (МС). Описано три інтерпретаційні моделі, відповідно до яких відбувається розуміння МС реципієнтом. Розроблено методику обчислювання ступеня значущості вербального контексту в інтерпретації МС. Доведено релятивність семантичної норми та її залежність від функціональних характеристик проаналізованого тексту. Обгрунтовано доцільність використання дихотомії "нормативний ступінь конвенціалізованості /нормативний ступінь довільності" замість дихотомії "семантична норма /семантична аномалія".
Загрузить: 00cgaisa.shtml disk
152. Морально-етичне виховання учнів на традиціях українського народу в процесі вивчення літератури: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Л.І. Драчук; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2000. — 16 с.
Визначено, що використання на уроках української літератури у загальноосвітній школі народних традицій, відображених у художній літературі, застосування новітніх ефективних форм і методів організації навчальної діяльності, моделювання виховних ситуацій за допомогою системи поетапного формування моральності значно підвищать рівень морально-етичної вихованості учнів, сформують їх морально-етичні ідеали, естетичні смаки, моральні норми поведінки.
Загрузить: 00dlipvl.shtml disk
153. Морфемна структура іменників у текстах різних функціональних стилів (на матеріалі англійської мови): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Наталія Вікторівна Рогачова; Київський держ. лінгвістичний ун-т. — К., 2000. — 19 с.
Загрузить: 00rnvrfs.shtml disk
154. Морфологічні особливості мови східнослов'янського літописання XYII ст. (на матеріалі Єсиповського літопису та його редакцій): Автореф. дис...канд. філол. наук: 10.02.02 / І.В. Жогіна; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2001. — 18 с.
Висвітлено питання функціонування та розвитку дієслівної та іменникової систем у пам'ятках літератури XVIII ст. і виявлено особливості такого розвитку на мовному матеріалі Єсиповського літопису. Функціонування дієслівних та іменникових форм розглянуто за списками літопису, компактно розміщеними в часі. Це дає можливість як виявити загальні тенденції, виокремити властиві тільки мові конкретного списку закономірності, зумовлені багатьма чинниками. На підставі конструктивного та зіставного аналізу з'ясовано природу взаємозамін і трансформацій досліджуваних форм за списками та типами літописних статей, виявлено й описано основні тенденції та закономірності їх розвитку.
Загрузить: 01jivmsl.shtml disk
155. Мотивація і словотвірне вираження відносних прикметників в історії української мови (відіменникові деривати): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.М. Васильченко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 20с.
Дисертацію присвячено діахронічному дослідженню словотвірної підсистеми відіменникових відносних прикметників української мови. З'ясовано похідну природу відносноприкметникового підкласу української мови. Виділено та досліджено словотвірні типи, за якими діахронічно утворювалися відіменникові відносні прикметники, на матеріалі історичних писемних джерел. Проаналізовано етапи розвитку їх продуктивності та згасання. Визначено іменники лексико-семантичних груп, від яких утворювалися відіменникові відносні прикметники в історії української мови. Досліджено морфонологічні зміни, що відбулися на стику твірних основ і дериваційних суфіксів відіменникових відносних прикметників. Встановлено явище лексико-словотвірної синонімії відіменникових відносних прикметників та визначено його межі.
Загрузить: 00vvmium.shtml disk
156. Навчання вільного переказу майбутніх учителів англійської мови: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Л.В. Гронь; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2001. — 19с.
Розроблено й експериментально перевірено методику навчання вільного переказу студентів першого курсу - майбутніх учителів англійської мови. Визначено сутність вільного переказу, його місце та роль у системі роботи з розвитку усного зв'язного мовлення, сформульовано вимоги до текстів для навчання вільного переказу. Представлено систему вправ, яка складається з підготовчих вправ, спрямованих на формування вміння мовного оформлення власного висловлювання, та вправ з власне переказу для формування вміння викладу змісту тексту-переказу. Рекомендовано завдання, які стимулюють здатність до скорочення, спрощення мови та змісту тексту. Теоретично обгрунтовано та практично підтверджено ефективність вправ.
Загрузить: 01glvuam.shtml disk
157. Навчання майбутніх учителів професійно спрямованої писемної комунікації англійською мовою як другою іноземною: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О.В. Пінська; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 2001. — 20 с.
Розглянуто питання проблеми навчання професійно спрямованої писемної комунікації студентів п'ятого курсу мовного вищого закладу освіти, які вивчають англійську мову як другу іноземну. Теоретично обгрунтовано методику навчання професійно спрямованої англійської писемної комунікації. Визначено мету та зміст навчання. Виділено сфери писемного спілкування вчителя іноземної мови, мовний та мовленнєвий матеріал, який вживається у професійних писемних висловлюваннях. Конкретизовано об'єкти міжмовної інтерференції. Розглянуто навички та вміння професійно спрямованої писемної комунікації. Визначено комунікативні наміри та дії щодо їх реалізації. Теоретично обрунтовано систему вправ для навчання професійно спрямованої писемної комунікації. Розроблено комплекс вправ з навчання написання обгрунтування проекту, ефективність якого перевірено та підтверджено у ході експериментального навчання.
Загрузить: 01povmdi.shtml disk
158. Навчання старших дошкільників суфіксального творення іменників і прикметників (на матеріалі емоційно-експресивної лексики): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Н.В. Маковецька; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2000. — 20с.
Вперше вивчено та науково обгрунтовано можливості використання емоційно-експресивної лексики у процесі навчання словотворення дітей старшого дошкільного віку. Визначено критерії та рівні засвоєння дітьми навичок творення слів, іменників та прикметників за допомогою суфіксів суб'єктивної оцінки, а також дидактичні умови, тенденції та етапи навчання дошкільників суфіксального словотворення на матеріалі емоційно-експресивної лексики.
Загрузить: 00mnvtip.shtml disk
159. Навчання студентів-філологів письма англійською мовою як другою іноземною (перший рік навчання): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / І.М. Мельник; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К, 2001. — 19с.
Вивчено питання проблеми формування навичок і вмінь письма у студентів мовних вищих закладів освіти (ВЗО), які вивчають англійську мову як другу іноземну після першої іспанської. Обгрунтовано та розроблено методику навчання вищезгаданого виду мовленнєвої діяльності. Проведено порівняльно-типологічний аналіз систем письма іспанської та англійської мов. Визначено зміст навчання письма англійською мовою як другою іноземною на початкових курсах мовних ВЗО. Розроблено методику навчання письма в опорі на сформовані навички та вміння іспанської мови, яка дозволяє підвищити ефективність формування навичок і вмінь вищезгаданого виду мовленнєвої діяльності. Створено модель навчання письма англійською мовою як другою іноземною, яка дає можливість реалізувати практично запропоновану методику. Розроблено методичні рекомендації щодо впровадження методики навчання письма англійською мовою як другої іноземної у практику викладання.
Загрузить: 01mimmdi.shtml disk
160. Назви одягу в східностепових говірках Донеччини: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.Б. Клименко; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 19 с.
Наведено результати системного аналізу одного сегмента побутової лексики східностепових говірок. Визначено особливості структурної організації та семантики тематичної групи назв одягу, з'ясовано характерні риси словника новостворених українських говірок Донеччини. З'ясовано, що проаналізована тематична група лексики є багатоплановою системою, до її складу входять лексико-семантичні групи назв одягу різних типів, кожна з яких поділяється на дрібніші лексико-семантичні парадигми. Узагальнююча модель кожної лексико-семантичної групи відображає диференціацію лексики одягу за певними ознаками. Структурно-семантичні особливості назв одягу східностепових говірок характеризують говірки досліджуваного регіону як складову частину українського діалектного континууму. На підставі аналізу просторової поведінки назв одягу східностепових говірок уточнено та доповнено інформацію про ареальне членування говірок Донеччини.
Загрузить: 01knbsgd.shtml disk
161. Наступність і перспективність формування стилістичних умінь в учнів початкових та 5 класів загальноосвітньої школи: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Л.Г. Сугейко; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2001. — 20 с.
Досліджено роль принципів наступності та перспективності у навчанні стилістики в 1 - 4 (1 - 3) і 5 класах на комунікативно-діяльнісній та функціонально-стилістичній основах, у формуванні стилістичних умінь і навичок учнів. Розроблено експериментальну програму поетапного вивчення наукового, художнього та розмовного стилів мовлення на текстовій основі у початковій школі, що сприяє розвиткові вмінь і навичок учнів 5 і наступних класів сприймати, аналізувати, конструювати та редагувати стилістично диференційовані тексти. Визначено дидактичні умови, етапи навчання стилів мовлення, рівні готовності та сформованості стилістичних умінь і навичок, тенденції та закономірності засвоєння стилістики на початковому етапі навчання рідної мови.
Загрузить: 01slgkzs.shtml disk
162. Наукова спадщина Л.П.Жуковської - історика російської мови та писемності: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / О.О. Кон; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 16 с.
Проведено глибокий і всебічний аналіз наукових праць Л.П.Жуковської, введено до наукового обігу новий фактичний матеріал, завдяки чому визначено роль діяльності науковця у розвитку національної культури не тільки російського й українського народів, але й слов'ян у цілому. Вперше на широкому фактичному матеріалі досліджено здобутки вченої у взаємозв'язку з концепціями її попередників, сучасників, послідовників. Висвітлено напрями розвитку наукових поглядів Л.П.Жуковської, встановлено основні тенденції сучасної палеорусистики та палеославістики.
Загрузить: 01koormp.shtml disk
163. Національна специфіка семантики фітомінів в українській, англійській та німецькій мовах (контрастивний етнопсихолінгвістичний аналіз): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / І.Е. Подолян; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 2000. — 19с.
Дисертацію присвячено питанням семантичної відповідності слів, які в різних мовах мають єдиний понятійний компонент. Методом вільного асоціативного експерименту, в якому взяли участь представники України, США й Німеччини, було визначено універсальні й національно-специфічні ознаки семантики 50 загальновживаних українських, англійських і німецьких фітонімів-корелятів. За допомогою лексикографічних, фольклорних і країнознавчих джерел було досліджено мовні й етнокультурні передумови фонової семантики назв рослин. Окрему увагу приділено зіставленню фітонімів-корелятів на базі їх символічних конотацій, виявлених в асоціативному експерименті та перевірених на предмет їх усталеності в поетичних творах XX ст. За результатами аналізу асоціативної поведінки учасників експерименту та їх уявлень щодо рослин зроблено висновки про особливості мовних картин світу українців, американців і німців.
Загрузить: 00pieanm.shtml disk
164. Національне і загальнолюдське в естетичній інтерпретації Лесі Українки (на матеріалі ліричних творів): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Л.Д. Чикур; Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2000. — 17с.
Досліджено особливості трактування національного й загальнолюдського в ліриці Лесі Ураїнки. Узагальнено досвід наукових спостережень над особливостями творчого методу Лесі Українки з урахуванням сучасної методології літературознавчих досліджень і виокремленням, як однієї з основних, досі мало дослідженої, парадигми функціонування національної ідеї. Розглянуто стан сучасного лесезнавства, подано огляд літератури і питомі напрямки досліджень у даній сфері. Проаналізовано особливості художнього трактування образу Українки і національної ідеї у трьох прижиттєвих збірках Лесі Українки, розкрито внутрішню природу й оригінальність Лесиних підходів до національних варіацій та специфіку їх естетичного осмислення у процесі мистецької еволюції. У художньому світі поетеси Україна постає образом-концептом, наділеним багатовимірним значенням. Здійснено аналіз референтної та кодової сфер її поезії з метою дослідження культурологічних виявів загальнолюдського й національного в поетичній спадщині Лесі Українки. Входження поетеси у художній світ національних духовних матриць, органічність поетики і семантики образів-символів свідчать про широкий спектр культурного діалогу між Україною та світовим мистецтвом. Прикметою кодової сфери є часопросторові межі, в яких представлено взаємодію між національним і загальнолюдським у ліричному вираженні авторки. У висновках наведено аргументи універсалізму Лесі Українки, вміння не лише оперувати готовими народнопоетичними, біблійними, східними та західними образами, але й створювати власну образну систему.
Загрузить: 00cldilu.shtml disk
165. Національно-культурні коннотації іменувань найвищих державних правителів (на матеріалі творів О.С.Пушкіна): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / Л.М. Захарова; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2000. — 16с.
Висвітлено актуальну проблему сучасної лінгвістики - моделювання фрагмента мовної картини світу на основі аналізу національно-культурної коннотації. Описано особливості семантики номінацій найвищих державних правителів на різних мовних рівнях. Проведено порівняння їх парадигматичних відношень, регулятивних характеристик в індивідуальній картині світу О.С.Пушкіна та у загально-національному її варіанті. Розмежовано лінгвістичні та екстралінгвістичні фактори, що сприяли появі коннотації. Визначено культурологічні джерела інтерпретації асоціативно-образної підстави коннотативних компонентів номінацій найвищих державних правителів при їх функціонуванні у творах поета.
Загрузить: 00zlmndp.shtml disk
166. Національно-специфічні засади обробки традиційних сюжетів (на матеріалі творчості Лесі Українки): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / М.В. Шевчук; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2000. — 20с.
Висвітлено історію вивчення питань традиційних сюжетів у літературознавстві та фольклорі. Запропоновано систематизований та уніфікований підхід щодо проблеми термінології. Досліджено вплив національно-специфічних засад на обробку традиційних сюжетів під час засвоєння їх національною словесністю. Визначено шляхи й аспекти адаптації як націоналізації традиційних сюжетно-образних матеріалів у національній словесності. Вона відбувається через комплекс засад: об'єктивних (зовнішніх) - риси національної ідентичності та іманентних - риси специфіки національної словесності. Зазначені чинники окреслюють рівні трансмутаційних змін в усталеній структурі традиційних сюжетів, їх адаптації у національній культурі.
Загрузить: 00smvots.shtml disk
167. Новели В.Підмогильного: жанрово-стильова своєрідність: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.В. Калініченко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 17 с.
Новели В.Підмогильного розглянуто у контексті розвитку української малої прози 1920-х рр. за традиціями світової літератури. Головну увагу приділено осмисленню жанрової своєрідності малої прози письменника, її стилістики та поетики. Проаналізовано жанрово-стильову своєрідність новел В.Підмогильного, співвіднесеність змістовно-структурних особливостей новел письменника з типологічно близькими жанрами в українській літературі XIX ст., визначено тип героя і наведенозасоби його зображення в малій прозі прозаїка, охарактеризовано своєрідність психологічного аналізу, засади морально-етичної концепції письменника, виявлено елементи оновлення жанру новели, здійснені митцем. Подано грунтовну характеристику головних і другорядних героїв, науковий огляд поетики новел В.Підмогильного.
Загрузить: 01kovjss.shtml disk
168. Об'єктивне і суб'єктивне у жанрі літературної біографії: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Л.В. Мороз; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 16с.
Досліджено та теоретично осмислено родові ознаки наративу в жанрі біографіки. З'ясовано загальні закономірності в історичному розвитку біографічної прози. Проаналізовано співвідношення об'єктивного та суб'єктивного - історичної правди та художнього домислу - у творах літературної біографії. Розкрито жанрову специфіку традиційної та сучасної літературної біографіки.
Загрузить: 00mlvjlb.shtml disk
169. Образи природи як стани екзистенції у поезії (теоретичний аспект): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Людмила Едуардівна Петрухіна; Львівський національний ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2000. — 19 с.
Загрузить: 00plesep.shtml disk
170. Образні значення, які характеризують людину, у статичному та динамічному аспектах (на матеріалі відсубстантивних прикметників російської мови): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / Л.А. Субота; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2000. — 19 с.
Дисертацію присвячено дослідженню образних значень, що характеризують людину у статичному та динамічному аспектах (на матеріалі відсубстантивних прикметників російської мови). Визначено їх місце у мовній картині світу, охарактеризовано системні ознаки. Виявлено специфіку референції аналізованих значень, їх прагматичні можливості, сфери прояву людського фактора, механізм розвитку якісності у формально відносних прикметників. Доведено неординарність синонімічних зв'язків образних прикметникових значень та з'ясовано її причини. Подано типи текстових модифікацій, притаманних образним значенням, що характеризують людину, розкрито причини ускладнення їх рецепцій.
Загрузить: 00slasda.shtml disk
171. Одиничне та особливе в лексико-семантичних групах на позначення кольору в сучасній російській мові: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / С.В. Іваненко; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 20с.
Висвітлено тлумачення позначення кольору, філософську та лінгвістичну трактовку одиночного й особливого. Охарактеризовано лексико-семантичні групи лексем, що позначають колір за належністю до частин мови. У лексико-семантичних групах прикметників, іменників і дієслів виділено групи лексем, які є формами вираження лінгвофілософських категорій одиночного й особливого. Лексеми зазначених підгруп, які актуалізують семи "конкретність", "відомість", "типовість", "одиничність", характерні для категорії одиночного і є найбільш численними. Розглянуто особливості використання лексем на позначення кольору в "логіко-семантичному пропозитиві (ЛСП) вищого рівня". Лексеми на позначення кольору, які є формами вираження категорії одиночного, широко використовуються авторами під час опису живої та неживої природи, рослинного та тваринного світу, портретів людей. Лексеми на позначення кольлору як форми вираження категорії особливого, які є одним з основних засобів метафоризації, формують і дозволяють краще усвідомити глибинну семантику художнього твору.
Загрузить: 01isvsrm.shtml disk
172. Ойконімія Опілля ХІІ- ХХ ст.: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Віра Василівна Котович; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2000. — 20с.
Загрузить: 00kvvoos.shtml disk
173. Олександр Грушевський - літературний критик та історик літератури: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / І.В. Костюк; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 19с.
Досліджено літературознавчу спадщину О.Грушевського та його місце в історії українського літературознавства. Через пошук і вивчення літературно-критичних та історико-літературних праць дослідника, аналіз суспільно-політичних чинників та обставин його життя зроблено спробу всебічного розгляду наукового доробку; досліджено ідейно-естетичні критерії, які виражають громадянську позицію критика та його літературну програму; обгрунтовано метод О.Грушевського - літературного критика та історика літератури; показано жанрово-тематичну різноманітність його літературознавчої спадщини, особливостей осмислення окремих творів письменника, літературного процесу загалом; досліджено співвідношення публіцистичності з літературним аналізом. Методологічну базу дослідження зумовила специфіка аналізованого матеріалу: філологічно-описовий, порівняльно-історичний, статистичний, контекст-аналітичний методи.
Загрузить: 00kivkil.shtml disk
174. Омонімія незмінних класів слів: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.П. Кушлик; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 20с.
Висвітлено явище омонімії, що є продуктом деривації у групі незмінних класів слів, внаслідок якого на базі власних мовних ресурсів, передусім, класу прислівників, у семантиці яких закладено потенційні можливості для вираження відношень, зв'язків та модально-експресивних відтінків, утворюються нові одиниці - вторинні прийменники, сполучники та частки. Вони семантично, граматично і функціонально відмінні від їх твірних одиниць, що визначено за допомогою системи критеріїв розмежування однойменних явищ. Поява і функціонування похідних службових слів збагачує корпус з'єднувально-зв'язкових та експресивно-стилістичних засобів української мови.
Загрузить: 00kopnks.shtml disk
175. Онірично-міфологічний дискурс прози Валерія Шевчука: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Т.Б. Жовновська; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2000. — 16с.
Досліджено сутнісні ознаки сновидінь, процеси авторського міфотворення у сновидновиному тексті. Проаналізовано інтенсіональну природу художніх сновидінь, культурний вимір категорії СОН. З'ясовано особливості функціонування онірично-міфологічного дискурсу прози В.Шевчука. Доведено, що в оніричному просторі художнього сну відбувається акт індивідуального авторського міфотворення. У міфотексті сновидінь усі слова-символи (індивідуальні та колективні) стають міфологемами авторського міфу, оберненого на символічне змістове ядро митця і його героя. Стверджується, що В.Шевчук, сприймає бароковість як стан душі, археотипну основу психіки, духовний прототип сучасної людини, дає на цьому підгрунті власну міфомодель людської підсвідомості.
Загрузить: 00gtbpvc.shtml disk
176. Ономастика драматичних творів Лесі Українки: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.І. Крупеньова; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2001. — 20 с.
Проаналізовано весь онімічний простір усіх завершених драматичних творів Лесі Українки. Поетеса використовувала спочатку власні назви дуже ощадно і навіть уникала їх, замінюючи апелятивною номінацією, але зрештою упевнилась у могутніх виразових спроможностях онімів і з 1907 р. стала широко їх використовувати. У творах поетеси немає вигаданих онімів - вона оперує реальними власними назвами, відповідними зображуваному місцю та часові, і спирається передусім на антропонімію, топонімію та теонімію. І до того ж у неї немає онімів нейтральних: ретельний добір власних назв і майстерне введення їх у контекст наповнюють кожен онім значною інформацією та високою експресією. Це досягається за допомогою фонетики, етимології, варіативності та перегуків онімів.
Загрузить: 01ktitlu.shtml disk
177. Ономастичний простір українських чарівних казок (у зіставленні з російськими казками): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.О. Порпуліт; Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2000. — 19с.
Вивчено кількісний та якісний склад і функціональні особливості українських фольклорних імен, засвідчених чарівними казками (у зіставленні з російськими). Визначено точні чи ймовірні етимології "темних" фольклорних онімів, проаналізовано проміжне положення частини казкових імен між категоріями власних і загальних назв, з'ясовано сутність і вторинність християнських імен у поетичній структурі казкового тексту. У процесі дослідження фольклорної системи називання українців і росіян виявлено можливі сліди спільної пракультури і давніх міфологічних вірувань, а також відображення національних особливостей бачення навколишнього світу, життя, побуту, традицій двох народів. Проведені спостереження свідчать про краще збереження язичництва в онімії російських чарівних казок і більшої християнізації українських чарівних казок, що є незалежним свідченням більш ранньої християнизації України.
Загрузить: 00poozpk.shtml disk
178. Онтологічні засади мови в комунікативному просторі суспільства: Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Г.А. Балута; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 18с.
Структуру "мова-комунікація" розглянуто як взаємозалежний і взаємоутворювальний зв'язок субстанції мови і комунікативного простору, що вирізняється як просторово-часова організація феномена інтерсуб'єктивності. До основи запропонованої концепції покладено філософські ідеї феномена інтерсуб'єктивності, просторових форм комунікації, субстанційності мови, трансформацій онтологічної категорії мови. Висвітлено фундаментальні проблеми філософії мови і комунікації, розроблено характеристики комунікативного простору в мовнофункціональних вимірах, здійснено описовий аналіз субстанції мови. Розглянуто суттєві характеристики субстації мови і комунікативного простору крізь призму мовно-філософської концепції істини. Дійсність абсолютної істини, що утримується в мові, виступає як можливість соціальної істини (консенсусу).
Загрузить: 01bgakps.shtml disk
179. Організація навчального процесу з англійської мови в десятих класах загальноосвітньої середньої школи: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / М.О. Кучма; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 2001. — 20с.
Теоретично обгрунтовано й експериментально перевірено метод навчання англійської мови в десятих класах середньої загальноосвітньої школи, проаналізовано основну суперечність навчального процесу та визначено шляхи її вирішення. Основну суперечність сформульовано як розбіжність між високим інтелектуальним розвитком десятикласника і низьким рівнем володіння іншомовним матеріалом. Запропоновано вирішувати її шляхом збагачення мовного запасу через опрацювання мовного матеріалу в репродуктивних вправах, незалежно від його цільового призначення та через концентричну організацію матеріалу; вираженням складних думок за допомогою наявного запасу іншомовного матеріалу; зміцненням міжматематичних зв'язків. Подолання основної суперечності навчального процесу з англійської мови залежить від психофізіологічних і соціальних особливостей десятикласників. Розроблено методику, побудовану за принципом концентричності з урахуванням принципів систематизації та узагальнення, яка передбачає використання опрацьованої системи вправ для вирішення основної суперечності навчального процесу. Наведена система включає вправи, спрямовані на розширення запасу мовного матеріалу учнів, на формування стратегій щодо спрощення висловлювання, формування вмінь використовувати міжматематичні зв'язки під час побудови власного висловлювання.
Загрузить: 01kmozss.shtml disk
180. Організація навчальної діяльності учнів на уроках рідної (української) мови: Автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Т.К. Донченко; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2001. — 32 с.
Розглянуто закономірності ефективної організації навчальної діяльності учнів з рідної мови, визначено умови результативного навчання, наведено концепцію організації навчальної діяльності учнів на уроках української мови. Концепція полягає у системному підході до визначення цілей навчального процесу та шляхів їх досягнення. З позиції системного підходу розглянуто умови інтенсифікації навчання рідної мови, упорядковано систему методів організації навчальної діяльності, видів діяльності та навчальних дій, спрямованих на досягнення цілей навчання, визначено шляхи та прийоми формування пізнавальної самостійності учнів у сфері мови та мовлення, охарактеризовано специфічні умови мотиваційного забезпечення навчальної діяльності на уроках рідної мови, розроблено модель уроку, який містить умови для результативної навчальної діяльності.
Загрузить: 01dtkrum.shtml disk
181. Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів сільськогосподарського інституту (за матеріалами вивчення іноземних мов): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / С.Г. Заскалєта; АПН України. Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. — К., 2000. — 19 с.
Досліджено теоретичні основи проблеми, а також обгрунтовано сутність, структуру та рівні готовності студента до організації самостійної пізнавальної діяльності. Проаналізовано інструктивно-методичні матеріали процесу організації самостійної пізнавальної діяльності майбутнього спеціаліста під час вивчення іноземної мови. Визначено системоутворюючі фактори організації самостійної пізнавальної діяльності студентів на практичних заняттях з іноземної мови, а також критерії-показники та рівні ефективності організації самостійної пізнавальної діяльності студентів на заняттях з іноземної мови.
Загрузить: 00zsgvim.shtml disk
182. Основні тенденції аксіологічних змін у семантичній структурі американізмів: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Тетяна Миколаївна Антонченко; Київський держ. лінгвістичний ун-т. — К., 2000. — 20 с.
Загрузить: 00atmssa.shtml disk
183. Особистість і система в романах Кена Кізі: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / М.М. Рошко; НАН України; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2001. — 19 с.
Досліджено сутність художнього осмислення проблеми "особистість і система" у романах сучасного американського письменника Кена Кізі на тлі американського роману другої половини ХХ ст. Проаналізовано специфіку художнього світу романіста, з'ясовано його бачення сучасної цивілізації як споживацької уніфікуючої системи, яка нівелює особистість. Досліджено концепцію особистості, втіленої в образах волелюбних сильних індивідуалістів - нонконформістів, західників з рисами героїв коміксів, вестернів, фольклору фронтиру, насичених месіанською та міфологічною символікою. Обгрунтовано, що тексти творів, сповнені іронії та пародіювання звичних міфологем і літературних і фольклорних стереотипів, базуються на використанні карнавально-сміхової поетики та пронизані ідеями відносності будь-якої кінцевої істини, є зразками постмодерністського художнього стилю.
Загрузить: 01rmmrkk.shtml disk
184. Особливості вивчення української літератури в гімназіях: Автореф. дис...канд. пед. наук: 13.00.02 / Г.В. Машталер; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2000. — 15 с.
Розкрито науково обгрунтовану методичну систему викладання української літератури як мистецтва слова у гімназії. Досліджено основні ефективні методи та прийоми роботи над художнім твором, а також літературною критикою. Встановлено, що запропонована методика викладання є педагогічно доцільною, оскільки забезпечує досягнення головної мети - виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, формує емоційне ставлення до художніх цінностей, художні погляди та ідеали.
Загрузить: 00mgvulg.shtml disk
185. Особливості викладання української новелістики 20 - 30-х років XX століття в старших класах загальноосвітньої школи: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Н.О. Лаврусевич; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2000. — 16 с.
На основі теоретичних та експериментальних досліджень розроблено систему роботи над українською новелістикою 20 - 30-х років XX ст., що вивчається у старших класах загальноосвітньої школи. Значну увагу приділено поглибленій роботі над текстом з використанням знань з теорії літератури про природу жанру, ефективному використанню лінгвостилістичної роботи та сучасному прочитанню новел 20 - 30-х років XX ст. З позицій сучасного літературознавства розглянуто природу новелістичного жанру, психологічні аспекти художнього сприймання новелістики старшокласниками та використання сучасних форм, методів і прийомів навчальної роботи.
Загрузить: 00lnokzc.shtml disk
186. Особливості дериваційних процесів у терміносистемі будівництва французької мови: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / Ю.І. Кузнєцова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 20с.
Визначено основні шляхи формування будівельної термінології. Вивчено дериваційні процеси, характерні для французьких будівельних термінів, описано їх семантику. Визначено, що в утворенні будівельної термінології беруть участь усі дериваційні процеси, властиві для загальнонаціональної мови. Проаналізовано широкий спектр словотвірних моделей та встановлено, що основними засобами утворення французьких будівельних термінів є синтаксична деривація та суфіксація.
Загрузить: 01kyibfm.shtml disk
187. Особливості лінгвостилістичної організації тексту британської літературної казки: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / О.Д. Нефьодова; Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 18 с.
Досліджено інтертекстуальність і процеси об'єктивації фольклорної традиції у художньому тексті. Британську літературну казку розглянуто як семантично двоплановий текст-матрицю, що перебуває в інтертекстуальній взаємодії з прецедентним текстом, який формує його другий план, - чарівною народною казкою, що є сукупністю типологічних структурно-семантичних рис. Адекватне сприйняття другого плану оптимізується наявністю на рівні лінгвостилістичної організації тексту-матриці елементів інтертексту чарівної народної казки - формул казки і характеризуючих номінацій персонажів. Аналіз їх асиміляції в британській літературній казці визначає еволюцію співвідношення стереотипних і оригінальних елементів її лінгвостилістичної організації внаслідок змін семантики казкового тексту, обумовлених лінгвокреативною діяльністю автора у процесі діахронічного розвитку.
Загрузить: 01nodblk.shtml disk
188. Особливості побутування народнопісенної необрядової лірики Донецького Приазов'я: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Т.М. Сабельникова; Львів. нац. ун-т ім. І.Я.Франка. — Л., 2000. — 22с.
Дисертацію присвячено з'ясуванню місця народнопісенної необрядової лірики Донецького Приазов'я у загальнонаціональній традиції. Донецьке Приазов'я - складний в історико-соціальному та демографічному планах регіон, який вирізняється масовими міграційними рухами та інтенсивною у радянському минулому політикою масової русифікації. Народнопісенну творчість за таких умов визнано єдиним виявом національної ідентифікації українців. Місцевий репертуар відзначено широким тематичним діапазоном, естетичною вишуканістю, варіантним розмаїттям. Незважаючи на складну історичну долю регіону, поетична система народнопоетичного фольклору, що побутує у даному регіоні, не зазнала руйнації. Місцева традиція виявляє живий активний характер, перебуває у тісному зв'язку із загальнонаціональною. У складі репертуару простежено її локальні особливості; частотності записів окремих творів, тематичних груп, циклів, певних мотивів; у досить поширеному явищі контамінації; в широкому семантичному полі багатьох місцевих варіантів. Народнопісенна творчість Донецького Приазов'я має дифузний, фрагментарний характер, її ще не сформовано остаточно.
Загрузить: 00stmldp.shtml disk
189. Особливості поетики М.О.Волошина: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 / Л.М. Любімцева; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 2000. — 16 с.
Розглянуто особливості поетики ліричних творів поета 1900 - 1932 рр. на основі неореалістичного художнього методу, що поєднав у собі риси імпресіоністичного та реалістичного світобачення. Висвітлено джерела формування поетичного світогляду митця, а також систему поглядів на основі теоретичних проблем літературознавства. Досліджено систему архетипічних індивідуально-авторських образів-символів, символіку кольорової метафори. Особливу увагу приділено своєрідності поетики стихій та змісту даного поняття, яке виходить за межі метафізичного, а також знаходить втілення в образній системі та ідейно-тематичному змісті. Проаналізовано складну еволюцію творчості М.О.Волошина від раннього ліричного періоду до пізнього громадянського.
Загрузить: 00llmopv.shtml disk
190. Особливості семантики та функціонування пейоративної лексики в сучасній німецькій мові: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / О.Є. Голод; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 18с.
Досліджено пейоративну лексику в сучасній німецькій мові на позначення людини. Розкрито її комплексний характер як мовного і мовленнєвого явища. Визначено структуру лексичного значення пейоративів. Внаслідок компонентного аналізу доведено, що в конотативний аспект лексичного значення слова (ЛЗС) входить лише емотивний компонент, що є підставою вважати терміни "конотативний аспект ЛЗС" та "емотивний аспект ЛЗС" синонімами. Відзначено, що оцінні та емотивні семи не завжди існують у структурі лексичного значення пейоративних одиниць одночасно. Виділено дві групи пейоративів - оцінні пейоративи й афективи. Змодельовано лексико-семантичне та функціонально-семантичне поля пейоративів. Встановлено, що пейоративна лексика не обмежується лише зафіксованою в словниках. Досліджено, що в мовленні у ролі лайливого слова може виступати будь-який іменник. Висвітлено абсолютну та релятивну лексику. Доведено, що "лайливе слово" - не синонім терміна "пейоратив", а можлива роль пейоратива в мовленнєвому акті "лайка". Проаналізовано мовленнєвий акт "лайка" як найяскравіший тип вербальної агресії та комунікативну ситуацію "сварка".
Загрузить: 01goesnm.shtml disk
191. Особливості сюжету і фабули в структурі ліричного твору (на матеріалі української та російської поезії XIX - XX ст.): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Т.В. Полежаєва; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2000. — 16 с.
Проаналізовано наукові погляди: "лірика безсюжетна", "лірика частково сюжетна", "лірика сюжетна, але іноді безфабульна", "лірика завжди сюжетна і фабульна". На основі зазначених методів наукового дослідження доведено помилковість і дизгармонійність перших трьох поглядів. Проведено цілісний аналіз структури ліричного твору, виокремлено й детально висвітлено систему складових "структури внутрішньої форми" ліричного твору з визначенням місця та ролі у даній структурі ліричного сюжету та фабули. Встановлено, що зазначена структура цілком аналогічна цілісній "структурі внутрішньої форми" будь-якого літературного твору і виглядає як низка взаємопов'язаних складових "образність - конфліктність - сюжет (у формі фабули чи системи фабул) - жанр". З'ясовано правдивість наукового погляду "лірика завжди сюжетна і фабульна". Доведено, що сюжетність і фабульність - властивості не родові, а загальнолітературні. Виявлено структурні компоненти та типологію будови ліричного сюжету та фабули, типологію ліричних сюжетів і фабул за їх розвитком, а також те, що звичні погляди на "сюжет" і "фабулу" є звуженими, що недослідженість їх поетики, особливо поетики малих неповних за розвитком сюжетів (і фабул) логічно викликала помилкові думки про "безсюжетність", "безфабульність" або "часткову наявність" сюжету чи фабули у ліриці. Розглянуто структурно-композиційні можливості малого ліричного сюжету (тобто сюжету-фабули) з боку його розвитку. Зроблено висновок про "структуру внутрішньої форми" твору як основу для подальшого дослідження композиційних можливостей ліричного твору.
Загрузить: 00ptvclt.shtml disk
192. Особливості формування професійно-творчого мислення майбутнього фахівця іноземної мови: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Л.В. Засєкіна; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2000. — 19 с.
Визначено, що професійно-творче мислення фахівця іноземної мови характеризується специфічним змістом, багатокомпонентною структурою та рівнями розвитку. Теоретично обгрунтовано та експериментально перевірено, що ефективне формування професійно-творчого мислення майбутнього фахівця іноземної мови можливе на основі цілеспрямованого спеціально організованого навчання. Сконструйовано та апробовано експериментальну технологію формування професійно-творчого мислення майбутнього фахівця іноземної мови, яку представлено системою педагогічних завдань на матеріалі англійської мови та інструкціями алгоритмізованого і евристичного типів для їх розв'язання.
Загрузить: 00zlvfim.shtml disk
193. Особливості християнської поезії в Західній Україні 20 - 40-х років ХХ століття: мотиви, жанри, поетика (львівська група письменників "Логос"): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Л.М. Гром'як; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 17 с.
Досліджено творчість львівської групи письменників-католиків "Логос" (1922 - 1939 рр.), на основі якої визначено особливості християнсько-католицької поезії у Західній Україні 20 - 40-х рр. XX ст.: мотиви, жанри, поетику. Проаналізовано збірки Г.Лужницького (Меріяма), О.Моха (Петрійчука), С.Семчука і В.Мельника (Лімниченка), а також неопубліковані досі твори останнього. Критично осмислено українську версію концепції "католицької літератури" на тлі європейських пошуків її специфіки, окреслено роль і місце провідних діячів "Логосу" в історико-літературному процесі України.
Загрузить: 00glmmyp.shtml disk
194. Особливості художнього простору та часу в романі А.Мердок "The Nice and The Good": Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / О.М. Алісеєнко; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 18с.
Проаналізовано генетичні інтертекстуальні джерела та своєрідність часо-просторового континууму у романі А.Мердок "Приємне і Благе", в якому реалізується комплекс неоплатонічних ідей, пов'язаних з проблемами кохання, дружби, милосердя, взаєморозуміння. Висунуто й обгрунтовано гіпотезу щодо визначної ролі пасторальної модальності у художньому моделюванні простору та часу даного твору. Розглянуто провідні елементи пасторальної модальності, що бере витоки у пасторальному романі Відродження і трансформується в межах постренесансних стильових течій. Вперше здійснено аналіз семантики та функцій системи локусів, які мають пряме та метафоричне значення, формують "Дім Буття", метонімічно представленого в "Приємному і Благому". На основі аналізу художнього простору і часу даного роману можна вважати А.Мердок романісткою періоду "переходу від модернізму до постмодернізму".
Загрузить: 01aomcrm.shtml disk
195. Пародія та пародіювання у творчому світі І.С.Тургенєва: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 / Т.В. Мельнікова; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2000. — 18с.
Проаналізовано пародійну творчість І.С.Тургенєва на основі детального розгляду його художньої та епістолярної спадщини. Вперше узагальнено, систематизовано та значно доповнено окремі відомості, стосовно пародії та пародіювання у Тургенєва на основі цілеспрямованого вивчення його листів. Тургенєвську пародію та пародіювання розглянуто в органічному зв'язку з біографією та творчістю видатного художника слова, що дозволило поглибити характеристику змістовної сторони даної частини, його творчої спадщини, простежити різноманітні ідейно-художні функції, які виконують тургенєвська пародія та пародіювання. Зроблено першу спробу класифікації тургенєвської пародійної творчості.
Загрузить: 00mtvtst.shtml disk
196. Педагогічна корекція дисграфії у слабозорих молодших школярів: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / Т.В. Пічугіна; Ін-т дефектології АПН України. — К., 2001. — 20с.
Досліджено проблему диференційованого вивчення, попередження та корекції вад писемного мовлення в учнів початкових класів зі слабким зором. З використанням нейропсихологічного та психолінгвістичного підходів досліджено стан невербальних форм психічних процесів у таких учнів початкових класів: зорово-просторові уявлення, зорову пам'ять, увагу та контроль, оптико-моторну координацію. Виявлено особливості впливу міжпівкульних зв'язків на формування просторового сприймання і просторових уявлень. Визначено психологічні механізми порушень даних психічних процесів, залежність темпів становлення процесів письма від ступеня їх сформованості. На підставі аналізу й узагальнення отриманих результатів розроблено систему спеціальної підготовки дітей зі слабким зором до навчання в школі, яка передбачає ранню діагностику, корекцію та розвиток психічних функцій, що забезпечили засвоєння шкільних знань і полегшили процес опанування письма.
Загрузить: 01ptvsms.shtml disk
197. Педагогічна та освітньо-культурна діяльність українських письменників-емігрантів на Закарпатті в міжвоєнний період (1919 - 1939): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / П.М. Ходанич; Нац. пед. ун-т ім. М.Драгоманова. — К., 2000. — 20 с.
Проаналізовано та узагальнено процес становлення української національної школи на Закарпатті за умов Чехословаччини у 1919 - 1939 рр. Досліджено освітню політику Чехословаччини, характер взаємодії місцевих педагогів з українськими емігрантами у боротьбі за українську національну школу. Розглянуто проблеми формування змісту, форм і методів навчання, особливу увагу зосереджено на питаннях виховання молоді. Визначено особливий внесок у розбудову національної школи письменників-педагогів, політичних емігрантів В.Бірчака, В.Пачовського, І.Панькевича, М.Підгірянки. Охарактеризовано педагогічні погляди даних педагогів, їх літературну спадщину - підручники з української мови та літератури, історії Закарпаття, посібники для початкової школи та іншу навчальну літературу. Висвітлено їх діяльність в управлінні освітою, узагальнено досвід педагогічної роботи в гімназіях та початковій школі, роботи з літературною молоддю, а також досліджено їх культурно-освітню діяльність і літературні твори, що мають педагогічне спрямування.
Загрузить: 00hpmzmp.shtml disk
198. Педагогічні умови використання ділової гри в підготовці студентів до іншомовного спілкування: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ю.М. Друзь; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К., 2000. — 18с.
Розглянуто педагогічні умови, які забезпечують результативність використання ділових ігор у підготовці майбутніх спеціалістів до іншомовного спілкування у професійній діяльності. На основі теоретичного та дослідно-експериментального вивчення проблеми визначено сутність іншомовної комунікації та можливості ділової гри для формування у майбутніх спеціалістів культури спілкування іноземною мовою в професійних ситуаціях, розкрито специфічні особливості процесу навчання, в якому реалізується імітаційно-ігровий підхід; визначено структуру, основні етапи підготовки ділової гри, розкрито багатофункціональний характер, особливості та умови підвищення її результативності, вплив навчальної ділової гри на мотивацію вивчення іноземної мови як засобу професійного спілкування, ситуацію успіху в навчанні.
Загрузить: 00dymsis.shtml disk
199. Педагогічні умови організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу у процесі викладання української мови: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т.М. Лобода; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2001. — 21с.
Теоретично обгрунтовано сутність понять: самостійність і самостійна робота студентів, керівництво самостійною роботою. Описано організаційну модель керівництва самостійною роботою за умов педагогічного коледжу. З'ясовано вади, форми, лінгводидактичні умови і принципи організації самостійної роботи студентів. Розроблено технологію її здійснення у процесі викладання української мови.
Загрузить: 01ltmvum.shtml disk
200. Педагогічні умови реалізації особистісно орієнтованого навчання іноземної мови студентів нефілологічних спеціальностей вищих закладів освіти: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Р.О. Гришкова; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 20с.
Досліджено проблему особистісно орієнтованого навчання іноземної мови студентів нефілологічних спеціальностей вищих закладів освіти. Визначено педагогічні умови реалізації особистісно орієнтованого навчання іноземної мови: створення особистісно спрямованих навчально-педагогічних ситуацій, які спонукають студентів до усвідомлення власного позитивного образу "Я" та адекватної самооцінки; визнання пріоритету діалогу в навчанні іншомовному спілкуванню; створення ситуацій успіху на заняттях; забезпечення освітнього середовища в процесі навчання іноземної мови; переорієнтація на суб'єкт-суб'єктний стиль спілкування викладача та студентів. Обгрунтовано шляхи впровадження визначених педагогічних умов у навчально-виховний процес вищих навчальних закладів. Запропоновано особистісно орієнтовану модель навчання іноземної мови студентів нефілологічних спеціальностей вищих закладів освіти.
Загрузить: 00grovzo.shtml disk

201. Педагогічні умови розвитку творчих здібностей курсантів у процесі навчання англійській мові: Автореф. дис... канд. пед. наук: 20.02.02 / І.В. Сніцар; Нац. акад. Прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2001. — 21с.
Вперше визначено й обгрунтовано педагогічні умови розвитку творчих здібностей курсантів у процесі вивчення англійської мови, що сприяло підвищенню рівня знань курсантів з англійської мови. Удосконалено критерії оцінки рівня розвитку творчих здібностей курсантів, за допомогою яких удосконалено програму з англійської мови для військового закладу. Уточнено сутність поняття розвитку творчих здібностей, зокрема їх визначено як індивідуально-психологічні особливості, що формуються під час виконання певного виду діяльності та забезпечують створення особистістю нового, оригінального продукту - розгорнутих усних і письмових висловлювань.
Загрузить: 01sivnam.shtml disk
202. Пейзажні мотиви і образи в художній системі російського символізму (К.Бальмонт, О.Блок): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 / Го Шичан; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2001. — 19с.
Вивчено роль і функції пейзажних мотивів та образів у художній системі російського символізму. За результатами системно-цілісного аналізу простежено образно-мотивну структуру (систему пейзажних образів-концептів) пейзажної лірики в творчій спадщині видатних представників двох поколінь російського символізму на межі ХІХ - ХХ ст. - К.Бальмонта та О.Блока - як в окремих творах і циклах, так і в аспекті ідейно-художньої еволюції творчості обох поетів. Специфічні особливості поетики та своєрідність творчого методу К.Бальмонта та О.Блока-пейзажистів розглянуто в тісному взаємозв'язку з новаторськими пошуками в інших видах мистецтва "срібного віку" російської культури, зокрема, кінематографії.
Загрузить: 01gshsrs.shtml disk
203. Перифрази у творах О.Гончара: структурно-семантичний та функціонально-стилістичний аспекти: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.А. Копусь; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2001. — 19с.
Проаналізовано еволюцію поглядів на сутність перифраза, установлено зв'язок перифразів зі світогляду О.Гончара. З'ясовано основні концепції світобачення письменника, що відбилися на перифрастичному тлі. Визначено основні типи перифразів та встановлено їх стилістичну функцію. З'ясовано антропоцентричні параметри функціонування перифразів у художньому тексті. Класифіковано перифрази за морфологічною та синтаксичною природою. Виявлено їх структурно-семантичні особливості. Розкрито роль перифразів у створенні емоційно-експресивного забарвлення тексту.
Загрузить: 01koafsa.shtml disk
204. Питальні речення в українському поетичному мовленні: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.В. Кондратенко; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2001. — 16с.
Проаналізовано питальні речення у поетичному тексті на матеріалі української та російської мов. Дослідження питальних речень здійснено на основі антропоцентричного підходу до вивчення мови. Питальні речення розглянуті як елемент поетичної картини світу. Проаналізовано семантику, основні функції та конструктивно-стилістичний потенціал питальних речень у поетичному мовленні.Побудовано типологію питальних ситуацій, визначено особливості функціонування питань у поезії. З'ясовано роль питальних речень у моделюванні поетичної та елементів національної картин світу. Висунуто тезу про те, що окрема лінгвістична одиниця має сприйматися в її контекстуальному оточенні з урахуванням усіх чинників, що впливають на неї та на текст.
Загрузить: 01knvupm.shtml disk
205. Південноволинсько-подільське діалектне порубіжжя (за матеріалами тваринницької лексики): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.П. Шеремета; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 19 с.
Проаналізовано склад, структурну організацію та географію тваринницької лексики південноволинсько-подільських перехідних говірок як відмінної, третьої системи у порівнянні з тими говорами, на базі яких вони утворені. Здійснено комплексний лексико-семантичний та ареалогічний аналіз даної лексики, визначено лексико-сематичні зв'язки в межах тематичної групи. Проведено картографування ареально релевантної лексики, що дозволило визначити умовну межу між південноволинським і подільським говорами на лексичному рівні діалектної мови, виокремити смугу перехідних говірок південноволинсько-подільського діалектного типу, описати внутрішню диференціацію перехідного ареалу, визначити напрями міждіалектних контактів, з'ясувати тенденції розвитку та зони поширення діалектних лексичних явищ, охарактеризувати специфічні явища, пов'язані не тільки з взаємопроникненням, а й взаємовідштовхуванням діалектних рис.
Загрузить: 00snppdp.shtml disk
206. Південнослов'янська народна поезія (сербська, хорватська, болгарська) в українській літературній інтерпретації середини ХІХ - ХХ ст.: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.03 / М.Ю. Карацуба; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 19с.
Розглянуто актуальні проблеми слов'янської фольклорно-літературної взаємодії, її традиції, сучасне звучання, перспективи на майбутнє. Народна поезія південних слов'ян (сербів, хорватів, болгар) трактується у плані вивчення її жанрової природи та неповторної художньої специфіки, у її зв'язках із українським фольклором і художньою літературою. Йдеться про науково-критичне сприйняття, художні переклади, стилізації, прямі переробки, а також типологічні зіставлення на рівні тематики, стильових і жанрових особливостей, лексики, ритмомелодики. Висвітлено особливості входження південнослов'янського фольклору до творчого процесу видатних українських письменників XIX - XX ст.: Т.Шевченка, Ю.Федьковича, І.Франка, М.Старицького, П.Грабовського, Л.Українки, М.Рильського, П.Тичини, Л.Первомайського в органічному поєднанні їх оригінальної перекладацької діяльності.
Загрузить: 00kmjlis.shtml disk
207. Підготовка дітей із загальним недорозвитком мовлення старшого дошкільного віку до оволодіння орфографією: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / Л.І. Бартєнєва; Ін-т дефектології АПН України. — К., 2000. — 18с.
Дисертацію присвячено проблемі діагностики та корекції вад мовленнєвого розвитку дітей з нерізко вираженим загальним недорозвитком мовлення (НЗНМ) 7-го року життя у зв'язку з підготовкою їх до оволодіння нормами орфографії. Аналіз науково-теоретичної літератури свідчить, що засвоєння дитиною морфологічного принципу письма забезпечується сформованістю так званої орфографічної навички - складного психологічного утворення, що є сукупністю автоматизованих компонентів орфографічних дій. Формування складових орфографічної навички передбачає певний рівень володіння дітьми усіма системами, а також діями та операціями з мовними знаками на мимовільному та довільному рівнях. Аналіз відповідної літератури дозволив встановити, що окремі передумови, які зумовлюють формування орфографічної навички можуть бути сформованими вже в дошкільному віці. На основі спеціально розробленої методики дослідження мовленнєвого розвитку дитини старшого дошкільного віку було проведено порівняльне експериментальне дослідження дітей з нормою розвитку та НЗНМ, визначено стан їх готовності до засвоєння норм орфографії. З урахуванням виявлених вад розроблено адекватний структурі дефекту зміст корекційно-розвивального та попереджувального навчання дітей з НЗНМ.
Загрузить: 00blivoo.shtml disk
208. Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до гуманістичного виховання учнів: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Н.В. Савчак; Нац. пед. ун-т ім. М.Драгоманова. — К., 2000. — 19 с.
Модернізовано зміст і структуру системи підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до гуманістичного виховання учнів. Теоретично обгрунтовано й експериментально перевірено технологію професійної підготовки студентів, формування у них умінь і навичок гуманістичного виховання у процесі навчально-пізнавальної діяльності. Встановлено, що технологія підготовки фахівців англійської мови до гуманістичного виховання учнів базується на використанні активних методів навчання, спрямованих на вироблення умінь діагностувати рівень гуманістичної вихованості учнів, навички планування індивідуальної виховної роботи з питань гуманістичного виховання учнів; умінь застосовувати різноманітні форми організації навчально-пізнавальної діяльності, які б сприяли гуманістичному вихованню учнів.
Загрузить: 00snvgvu.shtml disk
209. Підготовка студентів педагогічних училищ до навчання дошкільників англійської мови: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Т.М. Шкваріна; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2000. — 19с.
Теоретично обгрунтовано концепцію, зміст, освітньо-професійну програму та структурно-логічну схему підготовки спеціаліста. Експериментально визначено ефективність запропонованої технології навчання та її інноваційний характер, педагогічні умови впровадження розробленої технології в навчальний процес. Подано практичні рекомендації щодо шляхів поліпшення підготовки у педагогічних училищах вихователів з правом навчання англійської мови.
Загрузить: 00ctmdam.shtml disk
210. Підстави та особливості рецепції творчості Лесі Українки в англомовному світі (Великобританії, Канаді, США): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Марія Мирославівна Шимчишин; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2000. — 21 с.
Загрузить: 00hmmuas.shtml disk
211. Поезія Петра Скунця (художнє вираження національно-духовної ідентифікації ліричного героя): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / П.В. Іванишин; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 20 с.
Розглянуто теоретичну проблему художнього вираження національно-духовної ідентифікації ліричного героя у поетичному дискурсі П.Скунця - українського письменника, "шістдесятника"-нонконформіста, лауреата Шевченківської премії 1997 р. Розкрито філософсько-естетичний зміст національних емпатії та абстрагування. Вперше в українському літературознавстві проведено детальний аналіз поетичного дискурсу письменника у контексті творчості закордонних та українських літераторів. Здійснено когерентно-когезійну інтерпретацію художнього вираження національно-духовної ідентифікації протагоніста на трьох фундаментальних герменевтично-психологічних рівнях: культурних кодів, національно-екзистенціальних модусів та архетипів національного підсвідомого. Запропонований тип дослідження поезії П.Скунця засвідчує концептуальну важливість естетичної експресії національно-духовної ідентифікації ліричного героя у процесі інтерпретації лірики національного митця.
Загрузить: 00ipvpps.shtml disk
212. Поетика "Поза межами болю" Осипа Турянського: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / А.Я. Печарський; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 20с.
Теоретично висвітлено жанрово-стильову своєрідність ліричного роману "Поза межами болю" Осипа Турянського, що зумовлено комунікацією даного твору з подальшою творчістю письменника. Проаналізовано художньо-образну систему ліричного роману. Загально окреслено окремі моменти творчого життя митця, що стали передумовою для розгляду психоаналітичних та етнопсихологічних основ "книги Болю". Висвітлено літературно-мистецький контекст "Поза межами болю" О.Турянського.
Загрузить: 01paybot.shtml disk
213. Поетика раннього Гоголя ("Вечори на хуторі біля Диканьки", "Миргород"): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 / О.Д. Краснобаєва; НАН України; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2001. — 18с.
Різнобічно проаналізовано закономірності поетики прози раннього Гоголя в контексті його літературно-естетичних поглядів. Розкрито засоби внутрішньоструктурної взаємодії автора та розповідача, прийоми типологічної модифікації образу автора, системно розглянуто основні та другорядні оповідачі. Проведено типологічне зіставлення повістей раннього Гоголя з творчістю В. Скота (романи "Пуритани" та "Едінбурзька в'язниця"), з творами В. Нарєжного. Розкрито системні зв'зки між реальним і фантастичним як художніми опозиціями, класифіковано ранні гоголевські повісті відповідно до хронотопного плану використання фантастичного елементу ("про минуле", "про сучасне"). Визначено їх взаємопереходи, виконано типологічну-порівняльну характеристику фантастичних мотивів і сюжетів у поетичному світі Гоголя та Гофмана. Досліджено зміст і характер гоголівської теорії комічного, системні та теоретичні погляди художника. Сміхову стихію письменника, принципи його сміхотворчості зіставлено з "Енеїдою" Котляревського.
Загрузить: 01kodprg.shtml disk
214. Поетика роману Володимира Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля": Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / В.П. Хархун; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2000. — 19с.
Проаналізовано поетику роману Володимира Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля" через призму трьох методологічних проекцій - феноменологічну, структуралістську та компаративістську. З'ясовано особливості формування художньо-естетичного мислення Винниченка-романіста, а також типологію та генезис героя роману в межах трьох контекстуальних площин: світової "дияволіади" кінця XIX - першої половини XX ст., романістики В.Винниченка 1911 - 1916 рр. та ніцшеанських ідей. Досліджено структуру твору, що передбачає вивчення семантичних рівнів, літературних інстанцій твору (рамки, художнього простору, сюжету, персонажу, точки зору), принципів організації системи персонажів, функціональної ролі образу Мефістофеля.
Загрузить: 00xvpzkm.shtml disk
215. Поетика фрагменту і художня цілісність твору: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / В.І. Костюк; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2000. — 17с.
Наведено результати поетапного дослідження жанру фрагмента та явища фрагментарності як стилістичної і формальної характеристики художнього твору. З позицій фрагментаризму інтерпретовано здобутки Ф.Шлегеля, Новаліса, Г.Гейне, Ф.Тютчева, В.Беньяміна, В.Стефаника, М.Хвильового, завдяки чому виявлено основні поетологічні ознаки фрагмента, форми його історичної трасформації, втілені в здобутках різних епох і напрямків. На підставі проведеного аналізу зроблено висновки стосовно місця і ролі фрагмента в естетичних системах романтизму, модернізму і постмодерну.
Загрузить: 00kvixct.shtml disk
216. Поетика художньої прози Йозефа Рота: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / Г.І. Петросаняк; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 19с.
Проаналізовано поетику художньої прози відомого австрійського письменника Йозефа Рота. Вивчено особливості світогляду митця, літературно-естетичні тенденції, актуальні в період його творчості. Дослідження художніх особливостей прози малого жанру та часово-просторових структур творів Йозефа Рота виявляє своєрідність поетики, переплетення рис західноєвропейської літературної традиції та персонального новаторства.
Загрузить: 01pgipjr.shtml disk
217. Поетична спадщина Газаї: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Т.Б. Усеїнов; Ін-т сходознавства ім. А.Кримського НАН України. — Сімф., 2000. — 18с.
На підставі аналізу збірки ліричних газелей (диванче), окремих віршів і поем окреслено індивідуальний стиль, тематичний спектр (мотиви любові, вина і вільнодумства, героїчні, критичні, дидактичні), а також поетику (архітектоніку газелей, риму, розмір, проблему формування образної системи) творів Газаї. Значну увагу приділено проблемі традицій та новаторства у поетичній спадщині Газаї, що розвивалася під впливом класичної східної поезії. Виявлено літературні паралелі між Газаї та поетами-попередниками - Навої, Фізулі і Мухіббі. Визначено вплив творчості Газаї на наступні покоління поетів Криму і Туреччини (Усеїн Кефевій, Хусеїн Бедрі Паша, Козаноглу Дженаб Мухіддін та ін.). Розкрито сутність та особливості літературної спадщини назира, визначено загальні та відрізнювальні характеристики між двома різновидами "відповідей" (назира і таклід). Висвітлено літературно-культурний процес у Кримському ханстві другої половини XVI ст., охарактеризовано класичний період у кримськотатарській літературі як продовження арабського Ренесансу (VIII - XII ст.) та іранського Ренесансу (X - XV ст.), досліджено вплив їх літературних традицій на класичний період. Суттєвих змін зазнала мова межі XVI - XVII ст. Кіпчацький діалект, який раніше переважав у кримськотатарській літературі, поступово відступив і замінився огузькою (османською) мовою, що значно зміцнила свої позиції. Дане явище пояснено значним зближенням культурних контактів між Османською імперією і Кримським ханством, це підтверджують і кримсько-султанські укази (ярлики) часів Гази Герай хана II.
Загрузить: 00utbpsg.shtml disk
218. Поетичний словник українських неокласиків: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / М.В. Кудряшова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000. — 18с.
Розкрито особливості семантики ключових слів у поезії українських неокласиків - М.Драй-Хмари, М.Зерова, О.Бургардта, М.Рильського, П.Филиповича. Використано порівняльно-стилістичний метод і метод семантичного аналізу, елементи статистичного, компонентного методів. Аналіз ідейно-естетичної програми та поетичного слововживання неокласиків виявив групи стилістично значимих слів. Розглянуті особливості слововживання неокласиків пов'язано з "оновленням" поетичної мови, характерним для української поезії 1920-х років. Показано взаємопроникнення, включеність слів різних лексико-семантичних груп в єдине культурно-історичне поле.
Загрузить: 00kmvsuk.shtml disk
219. Поле збірних іменників у російській мові: особливості семантики та прагматики: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / О.П. Мосьпан; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 19с.
Розглянуто іменники зі збірним значенням, виявлено їх найбільш загальні семантичні та прагматичні особливості. З'ясовано лінгвофілосовські, логічні та психолінгвістичні основи формування специфіки збірних понять та їх мовну реалізацію. Запропоновано багатоаспектну характеристику класифікації поля іменників на підставі комплексу теоретично обгрунтованих характеристик. Виявлено особливості репрезентативності іменників в основних семіологічних класах. З опорою на ці класи встановлено найбільш загальні особливості функціонування збірних імен в атрибутивних конструкціях, предикативних виразах, у сполученні з кванторними словами. Доведено, що основні семантичні особливості пов'язані зі специфікою формування та мовною реалізацією поняття збірності.
Загрузить: 01moposp.shtml disk
220. Польсько-українська міжмовна омонімія: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / М.А. Беднаж; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 2000. — 19с.
Досліджено польсько-українську міжмовну омонімію на синхронно-типологічному та частково діахронічному зрізах з погляду плану вираження та змісту номінативних одиниць, запропоновано її комплексний аналіз у генетичному, словотвірному, структурно-семантичному планах. Виокремлено два типи міжмовних омонімів - гетерогенні та гомогенні, кожен з яких має семантичну специфіку залежно від співвідношення з аналогічним явищем полісемії та омонімії в рамках однієї мови, ступеня сигніфікативних розбіжностей корелятів, синонімічних, антонімічних, таксонімічних зв'язків лексико-семантичного варіанта (ЛСВ), їх кількісно-якісного набору, зокрема обсягу, сфери уживання, стилістичного статусу, особливостей сполучуваності тощо. Запропонований підхід дав змогу, з одного боку, простежити шляхи семантичного розвитку генетично споріднених слів (динаміка ЛСВ у процесі втрат одних і набуття інших значень, їх звуження, розширення тощо) та з'ясувати ступінь інтерференції в межах кожної з досліджуваних груп міжмовних омонімів.
Загрузить: 00bmauma.shtml disk
221. Порівняльний аналіз фонетичної будови та лексико-семантичної системи турецької та кримськотатарської мов: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.13 / І.А. Меметов; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 19с.
Наведено результати порівняльного дослідження фонетичної будови та лексико-семантичної системи турецької та кримськотатарської літературних мов у синхронному плані. Виявлено інтегральні та диференційні ознаки двох споріднених мов у сфері голосних і приголосних звуків, досліджено специфічні особливості фонетичних систем порівняних мов. Вперше на лексичному матеріалі турецької та кримськотатарської мов зроблено порівняльний аналіз анатомічних назв, серед яких виявлено такі, що збігаються за фонетичною та семантичною структурами в обох мовах і мають фонетичні та лексичні відмінності. На матеріалі двох тюркських мов детально вивчено деякі морфологічні особливості назв частин тіла і похідних від них, а також способи їх творення. Порівняно турецькі та кримськотатарські назви свійських і диких тварин, основна частина яких сформувалася в епоху найбільшої близькості давньотюркських діалектів і збереглася у всіх або переважній більшості сучасних тюркських мов без змін або з незначними фонетичними розходженнями. Доведено, що назви свійських і диких тварин у турецькій і кримськотатарській мовах відносяться до архаїчної спільнотюркської лексики, часто використовуються у прислів'ях і приказках, виступають твірною основою для утворення термінів різних галузей. На документальному та фактичному матеріалі вперше здійснено періодизацію історії розвитку кримськотатарської літературної мови, розкрито етапи зближення та віддалення кримськотатарської та турецької мов у сфері фонетики і лексики.
Загрузить: 01miatkm.shtml disk
222. Посесивні дієслова в англійській і німецькій мовах: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / Г.А. Чанишева; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2000. — 20 с.
Проаналізовано дві групи посесивних дієслів (ПД), що позначають власне володіння та придбання (інхоативних ПД). Посесивними є дієслова, у семантиці яких позначено майнові відносини. Подано системний аналіз ПД в англійській і німецькій мовах, що включає розгляд процесу взаємодії їх семантичної та словотвірної структур. Компонентний аналіз значень дозволив виділити різні види семантичної інформації, що міститься в глибинній структурі ПД, яка, з одного боку, сприяє поширенню ознак дії, що позначається, та її учасників, а з іншого боку - конкретизує дієслівні значення, визначає та обмежує у певних випадках вид контексту, у якому можуть бути використані дані вербативи. Структурно-морфологічний аналіз ПД дав можливість виділити їх словотвірні особливості та визначити семантичну й морфологічну природу елементів, що беруть участь у дієслівному словотворенні в зазанченних мовах. Змодельовано формули тлумачення ПД, яке здійснювалось за допомогою трансформаційного аналізу значень.
Загрузить: 00cgaanm.shtml disk
223. "Пригоди молодого лицаря. Роман з козацьких часів" Спиридона Черкасенка (типологія жанру, специфіка образної системи і способи її художньої реалізації): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / С.І. Дяченко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2001. — 20с.
Розглянуто окремі теоретичні питання історичного та пригодницького романів. Визначено вплив міфопоетичної свідомості, неусвідомленого відтворення міфологічних структур у романі. На основі дослідження жанрових, композиційних та хронотопних особливостей роману "Пригоди молодого лицаря" зроблено спробу осягнути внутрішню організацію його художньої структури, для якої характерні ознаки словесної та сюжетної гнучкості. За допомогою портрета - одного з найважливіших засобів художнього вислову - досліджено й проаналізовано образну систему роману "Пригоди молодого лицаря". Розкрито майстерність психологічного аналізу в ньому, визначено художню своєрідність авторського письма. Досліджено взаємозв'язок та особливості жанрового різновиду та поетичності мови роману. Встановлено, що "Пригоди молодого лицаря. Роман з козацьких часів" - історико-пригодницький роман з гармонійним поєднанням різних стильових ознак художнього письма, всебічним розкриттям характерів і психологічних станів.
Загрузить: 01dsicsc.shtml disk
224. Прикметники з просторово-кількісною семантикою в сучасних українській та перській мовах (зіставно-типологічний аналіз лексичних значень): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / О.Ч. Кшановський; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 2001. — 19с.
Визначено схожі та семантичні ознаки у структурах лексичних значень зіставлюваних просторово-кількісних прикметників, які можуть складати основу зіставно-типологічного опису української та перської мов з іншими мовами. Результати проведеного номінативного тесту та лінгвістичного інтерв'ю з носіями української та перської мов дозволяють стверджувати, що українська мова менше, ніж перська залежить від позиції спостерігача. Розбіжності в значеннях слів у кожній з мікрогруп прикметників української та перської мов визначаються факторами: вибором семантичних мікрокомпонентів у зв'язку з виділенням будь-яких аспектів у сигніфікативному макрокомпоненті лексичного значення прикметників; виокремленням мікрокомпонентів у межах емпіричного макрокомпонента лексичного значення прикметників, тобто відмінним членуванням семантичної осі "об'єктів"; вибірковою сполучуваністю мікрокомпонентів сигніфікативного та емпіричного макрокомпонентів лексичного значення досліджуваних лексем. Доведено наявність в українській та перській мовах типологічно суттєвих ознак стосовно позначення ними просторово-кількісних характеристик об'єктів.
Загрузить: 01kocalz.shtml disk
225. Прикметники оцінки у сучасній німецькій мові: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Н.В. Вишивана; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 19 с.
Здійснено комплексний семантико-статистичний аналіз прикметників оцінки сучасної німецької мови за такими параметрами: лексична та семантична сполучуваність, парадигматичні відношення, смислова структура слова. Описано частотні характеристики лексико-семантичної групи, до складу якої входять прикметники оцінки. Подано загальну характеристику сполучуваності прикметників із іменниками на рівні підкласу та окремого слова, а також виявлено синтагматичні зв'язки досліджуваних прикметників. На основі сполучувальних властивостей з'ясовано парадигматичні відношення між прикметниками та розглянуто ступінь їх "синонімічності"/"антонімічності". Визначено особливості ієрархічних відношень між ЛСВ у смислових структурах полісемантичних прикметників.
Загрузить: 00vnvsnm.shtml disk
226. Притча і притчевість в українській прозі 70 - 80-х років ХХ ст.: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / О.І. Колодій; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2000. — 16с.
Визначено особливості роману-притчі та повісті-притчі, дві функції традиційної притчі у структурі великої прози: як ідейного центру твору та засобу поглиблення зображуваного. Виявлено залежність жанрових ознак "вбудованих" притч від функції, яку вони виконують у художньому творі. Розглянуто "химерну" стильову течію в українській літературі, характеристики притчеподібних творів (або нової якості художніх творів - притчевості).
Загрузить: 00koiupr.shtml disk
227. Проблема індивідуальної свободи в драматургії Лесі Українки: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Л.М. Демська; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2000. — 17 с.
Сформульовано три типи індивідуальної свободи (фізичний, естетичний та етичний), на основі яких розглянуто художню концепцію морально-філософського світогляду письменниці. Аналіз драматичної спадщини Лесі Українки показує, що авторка постійно прагнула показати еволюцію індивідуальної свободи у внутрішній ситуації драматичного героя від фізичної до етичної. Зроблено висновок, що у художньому осмисленні проблеми індивідуальної свободи, вираженому у драматичній спадщині Лесі Українки провідною є думка про неможливість цілковито вільного існування особистості за відсутності хоча б однієї із свобод, зокрема, особливий наголос письменниця поставила на феномені етичної свободи, як найвищого вияву духовного існування особистості.
Загрузить: 00dlmdlu.shtml disk
228. Проблема нормалізації української літературної мови в епістолярії другої половини ХІХ- початку ХХ століття: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Лілія Павлівна Лушпинська; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2000. — 18с.
Загрузить: 00llppps.shtml disk
229. Проблема смерті в російській поезії першої половини XIX століття: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 / М.О. Прусова; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2001. — 20с.
Запропоновано системний аналіз художніх втілень смерті у поезії першої половини ХІХ ст. Виділено особливості романтичної свідомості, які вплинули на формування образу смерті. Розкрито причини підвищеного інтересу романтичної літератури до смерті як до явища та як до персони. З'ясовано, що російська романтична поезія уявляє смерть божеством найвищого рівня (позитивні та негативні антропоморфні типи), в пушкінському варіанті смерть зображено божеством другого рівня. Розглянуто варіанти інтерпретації поетами добового та річного календарних циклів, що асоціюються з загробним життям. Вперше визначено символи смерті, які є знаковими у творчості Пушкіна і Жуковського. Особливу увагу приділено втіленню ідеї смерті у пейзажній ліриці К.М.Батюшкова: елементи мистецтва (живопису, скульптури, театрального дійства) проникають у лірику. Містична віра в можливість спілкування живих з душами померлих зробила цвинтар зосередженням культу мертвих: явлення душі на цвинтарі - улюблена тема романтичної поезії. Уперше виявлено основні риси ідеального з точки зору російської романтичної поезії поховання.
Загрузить: 01pmopps.shtml disk
230. Проблема трансформації історичної правди у творчості І.С.Нечуя-Левицького: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.Ю. Пода; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2000. — 20с.
Дисертацію присвячено актуальній проблемі трансформації історичної правди у малодослідженій частині творчого спадку І.Нечуя-Левицького - історичних романах "Гетьман Іван Виговський", "Князь Єремія Вишневецький". Історичну романістику письменника розглянуто у контексті української, російської та польської історіографії XIX - початку XX ст. Розкрито творчу своєрідність реалізації І.Нечуєм-Левицьким історичної тематики, специфіку бачення письменником історичного факту і художнього домислу, майстерність змалювання подій і конкретно-психологічних характеристик. Окреслено коло історичних джерел романів, визначено систему взаємозв'язків між ними і творами І.Нечуя-Левицького, що дозволяє у більшому обсязі та ширшому ракурсі охопити розгляд трансформаційних змін висхідного історичного матеріалу у текстах "Гетьмана Івна Виговського", "Князя Єремії Вишневецького".
Загрузить: 00poytnl.shtml disk
231. Проблеми національної психології у творчості О.Довженка: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Н.О. Медвідь; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 20с.
Досліджено проблеми національної психології у творчості О.Довженка шляхом аналізу психологічного освоєння дійсності на рівнях соціальної, історичної, філософської обумовленості, розкриття внутрішньо-почуттєвої структури національного характеру героїв; розкрито вплив національної історії, філософії, етики, естетики на формування та кристалізацію світоглядних позицій письменника і на даному грунті простежено становлення художньої концептуальності творів, духовне самовираження героїв, окреслено стильову систему творів письменника, визначено особливості її психологізму. На основі аналітико-синтетичного аналізу творчості у літературному контексті XX ст. визначено місце і роль О.Довженка у духовному житті української нації і людства.
Загрузить: 00mnoptd.shtml disk
232. Проза В.К.Винниченка 20-х років XX століття: утопічний та антиутопічний дискурси: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.І. Гожик; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2001. — 19 с.
Проаналізовано авторську концепцію амбівалентної особистості літературного героя та художні особливості картин національно-визвольної боротьби у повісті "На той бік". Досліджено образну природу збірки В.Винниченка "Намисто". Розкрито особливості поєднання утопічного й антиутопічного дискурсів у структурі роману "Сонячна машина". Охарактеризовано вплив авторської "філософії щастя" на образну систему роману "Поклади золота".
Загрузить: 01goiuad.shtml disk
233. Проза Джеймса Джойса і проблема новаторства в англійському модернізмі початку XX століття: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.04 / Е.П. Гончаренко; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2001. — 36 с.
Визначено специфіку внеску Джеймса Джойса у розвиток літератури XX ст.; досліджено характер його новацій та експериментування у контексті історичної своєрідності основних художніх напрямків англійської та європейської літератури XIX і XX ст. Виділено системні філософсько-естетичні риси європейського модернізму 1900 - 1930 рр., жанровий, стилістичний, семантичний "код" модерністського роману та новели (А.Жід, М.Пруст, Дж.Джойс, В.Вульф, Д.Г.Лоренс). Дослідження художньої трансформації роману та новели призвело до уточнення характеру внеску Джойса у процес модернізації європейської літератури XX ст. Уточнено історико-літературні, теоретичні уявлення про поетологію та творчість Джойса як одного з її творців і класиків. Йдеться про об'єктивно-суб'єктивну поетику "Дублінців"і створення Джойсом жанру "роману-портрета", новаторський підхід до образу людини у триптиху про Стівена Дедала, про наслідування та водночас подолання романних канонів у міфологізованому і водночас сучасному просторі "Улісса", про продовження новацій у художньому підході до образу людини в "Поминках за Фіннеганом".
Загрузить: 01gepmps.shtml disk
234. Проза Івана Леванди в контексті українського літературного бароко: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.П. Новик; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 16с.
Інтерпретовано твори Івана Леванди в контексті українського літературного бароко й узагальнено дані про його життєвий і творчий шлях. Підтверджено думку про те, що творчість письменника є важливою віхою в історії української літератури XVII - XVIII ст. Виявлені риторичні та ідеологічні особливості творів прозаїка свідчать про наявність барокових елементів в ораторській прозі кінця XVIII ст., що доводить тяглість барокової традиції в українській літературі XVII - XVIII ст. аж до початку ХІХ ст.
Загрузить: 01nopulb.shtml disk
235. Проза М.Д.Чулкова у контексті романної творчості ХVІІІ-ХІХ століть: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Г.П. П'ятакова; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т., 2001. — 24с.
Досліджено прозу М.Чулкова у контексті романного жанру. Простежено особливості форм генетично-контактних зв'язків (запозичення, наслідування, адаптації, алюзії, пародії), що мають місце у романах М.Чулкова "Пересмішник" та "Пригожа кухарка". Вивчено прозу М.Чулкова на рівні синхронії у разі зіставлення з творами М.Попова, В.Лєвшина, В.Карамзіна. Розкрито значення прози М.Чулкова у формуванні "низового" роману. Усвідомлено та оцінено місце літературної спадщини письменника в історіко-літературному процесі. Простежено особливості впливу романів М.Чулкова на прозу XIX століття (М.Карамзіна, В.Наріжного, О.Пушкіна, М.Гоголя, М.Салтикова-Щедріна, М.Лескова, І.Нечуй-Левицького) у процесі виявлення спільних тем, мотивів, образів, композиційних структур у творах.
Загрузить: 01pgprts.shtml disk
236. Просторові слова-концепти в художній картині світу М.Гумільова та Й.Бродського: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / С.М. Лобода; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2001. — 20 с.
Проаналізовано ключові слова-концепти поетичної мови М.Гумільова та Й.Бродського, на підставі чого можна реконструювати просторову модель світу поетів. Визначено систему понять для опису простору як фрагмента художньої картини світу поетів, розроблено основні принципи аналізу культурних концептів.
Загрузить: 01lsmhks.shtml disk
237. Процеси термінологізації в сучасній англійській мові (на матеріалі літератури з кредитно-банківської справи): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / О.І. Дуда; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 2001. — 19с.
Дисертацію присвячено термінологізації - семантичному способу творення кредитно-банківських термінів у сучасній англійській мові. Словотворчі процеси у межах англійської кредитно-банківської терміносистеми об'єднали способи термінотворення: семантичний, афіксальний, безафіксний, основоскладання, абревіацію, утворення термінологічних словосполучень. Морфологічна структура англійського кредитно-банківського терміна зумовлена способом термінотворення. Особливу увагу приділено дослідженню семантичного способу термінотворення та його видам (метафорі, метонімії, розширенню та звуженню значення). На підставі проведеного аналізу визначено граматичну неоднорідність у межах кредитно-банківської терміносистеми: 58,9 % склали іменники, 30,3 % - прикметники та 10,8 % - дієслова. Виділено та досліджено в межах іменникового корпусу два типи іменників, утворених у результаті термінологізації. Визначено в межах прикметникового корпусу антонімічні групи термінів. Класифікація лексико-семантичних груп термінологізованих дієслів базувалась на позамовному зв'язку понять. Семантичні та системні характеристики кредитно-банківської термінології досліджено з використанням системного підходу під час аналізу мовних фактів.
Загрузить: 01doisam.shtml disk
238. Психологізм романів Михайла Стельмаха: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / В.С. Загороднюк; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2001. — 19с.
Досліджено психологізм романів Михайла Стельмаха, фактори і причини психології творчості, типові ситуації, які знайшли своє втілення у творах митця. Розглянуто художню специфіку романістики в психологічному аспекті. Висвітлено функції та роль зображувально-виражальних засобів, особливості індивідуального стилю письменника. Запропоновано новий підхід щодо осмислення творів романіста з загальнолюдських позицій.
Загрузить: 01zvsrms.shtml disk
239. Психологічні особливості розуміння слова першокласниками в структурі усного мовлення: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / М.І. Дорошенко; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2001. — 16 с.
Досліджено процес розуміння слова, його динаміку та чинники, що є складовими успішності школярів. Показано, що повноцінного розуміння слова першокласниками можна досягти за умов цілеспрямованого формування у них спеціальних розумових дій із притаманними їм орієнтувальною, виконавчою та контрольно-коректувальною функціями. Розроблено систему лексико-семантичних завдань, у яких добір і систематизація навчального матеріалу здійснюється з урахуванням загальнодидактичних принципів, змістового, мотиваційного та операціонального компонентів навчання, поєднання навчальних та ігрових дій. Визначено рівневу організацію процесу розуміння слова. Виявлено рівні труднощів розуміння слова: достатньо повне розуміння, часткове розуміння, а також нерозуміння. Запропоновано модель поетапного засвоєння дій із семантичного аналізу слова.
Загрузить: 01dmisum.shtml disk
240. Релігійно-філософська проблематика та її художнє втілення в англійському романі 1950 - 70-х років: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / Г.М. Костенко; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 20с.
Розглянуто проблему втілення релігійно-філософської проблематики в романах Г.Гріна, І.Во, А.Мердока, У.Голдінга, М.Спарк, Дж.Фаулза 1950 - 70-х рр. Досліджено семантичну та жанрово-поетологічну своєрідність роману з релігійно-філософською проблематикою як художнє явище доби постмодернізму та "новітнього реалізму" в сучасній англійській літературі. Показано, що реальність постає в уяві сучасних митців складною, мінливою, суперечливою; її складовою також є "духовна реальність". Останнє є підгрунтям роману з релігійною проблематикою. Визначено специфіку образу героя, конфлікту та сюжету, змістовно-формальні константи, що об'єднують твори авторів у виразно виділену жанрову групу, розглянуто семантично-образні пласти у романі з релігійно-філософською проблематикою.
Загрузить: 01kgmarr.shtml disk
241. Репрезентація ірреального бажання в синтаксичних конструкціях з кон'юнктивом у сучасній німецькій мові: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Т.А. Панчишина; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 21 с.
Досліджено структурні, семантичні та комунікативно-прагматичні аспекти репрезентації ірреального бажання в синтаксичних конструкціях з кон'юнктивом у сучасній німецькій мові. Розглянуто функції висловлень ірреального бажання в контекстах мовної картини світу, діалогічного мовлення, творчої діяльності особистості. З'ясовано характер модального плану німецького речення "ірреального бажання", що функціонує в системі оцінно-оптативної модальності та відповідає формулі: "оцінка низької ймовірності реалізації бажаної події". Визначено фонд синтаксичних і семантичних моделей німецьких речень "ірреального бажання" та їх прагматичний потенціал. Структурно-категоріальні варіанти речень "ірреального бажання" та їх модифікації описано за ступенем експліцитності бажання, його асертивної або модальної нереалізованості. Обгрунтовано парадигматичний характер побудови корпусу синтаксичних форм з кон'юнктивом на позначення ірреального бажання. Змодельовано тривимірну модель парадигми речень "ірреального бажання" з інваріантною матрицею та варіативними вербально-паралінгвальними ознаками. Процес організації німецького речення "ірреального бажання" в діалозі визначено як реалізацію смислової матриці, адаптованої за допомогою варіативних засобів до конкретної ситуації спілкування.
Загрузить: 01ptasnm.shtml disk
242. Рецензія як тип тексту (на матеріалі англомовної рецензії): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / С.М. Яворська; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2000. — 23 с.
Досліджено англійські рецензії як тип тексту в межах лінгвістичного аналізу, розроблено теоретично-практичний підхід до аналізу функціонування реальних текстів рецензії у сучасній комунікації. Виявлено основні принципи використання засобів мови комунікантами у процесах породження та сприйняття різних типів тексту рецензії. Комплексне дослідження відбувалось із залученням декількох філологічних наук: лінгво- та прагмастилістики англійської мови, лінгвістики тексту, прикладної лінгвістики, сучасної теорії інформації та теорії декодування текстів і літературознавства на матеріалі писемних критичних творів англійською мовою XVII - XX ст.
Загрузить: 00ysmrtt.shtml disk
243. Рецепція античності у творчості неокласиків, акмеїстів і скамандритів: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / О.А. Вишневська; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т., 2001. — 20 с.
Проаналізовано місце античної теми у концепції творчості українських неокласиків, російських акмеїстів і польських скамандритів. Висвітлено особливості героїнь античної міфології, літератури, історії та їх вплив на формування неокласицистського світогляду й естетики. З використанням античних сюжетів й образів порівняно неокласицистську та неоромантичну концепцію творчості, яка є опозицією в літературному процесі XX ст. та на новому етапі відтворює протистояння класицистів і романтиків наприкінці XVIII ст. Концепція, яка формується внаслідок осмислення неокласиками, акмеїстами та скамадритами античності, є неокласицистською, тобто містить у собі дискурс класицизму, але водночас є органічною часткою модерністських рухів епохи.
Загрузить: 01voanas.shtml disk
244. Речення з суб'єктивно-модальними формами в сучасній українській мові: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.А. Чолкан; Прикарпат. держ. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2001. — 18с.
Запропоновано комплексний системний опис суб'єктивно-модальних форм (часток) української мови. Внутрішньосинтаксичну природу явища суб'єктивної (персуазивної) модальності витлумачено з урахуванням найновіших досягнень українського та зарубіжного мовознавства. На основі грунтовного аналізу фактичного матеріалу (картотека складає 30 000 карток) здійснено цікаві експериментально-лінгвістичні спостереження над функціонуванням речень з частками; встановлено лінгвальний статус часток як суб'єктивно-модальних форм. Запропоновано оригінальну класифікацію суб'єктивно-модальних форм (часток), які у структурі речення можуть виступати модальними модифікаторами предикативної модальності (ММ), модальними кваліфікаторами змісту висловлення (МК) модальними актуалізаторами (МА) або окремих компонентів висловлення, або фрагментів дискурсу.
Загрузить: 01cvasum.shtml disk
245. "Різдвяні оповіді" Ч.Діккенса у хронотопно-типологічних зв'язках: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / Н.В. Шевчук; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2001. — 19с.
Виявлено та розкрито постійно діючі закономірності, які є історично та структурно повторюваними з точки зору використання сакрального часу Різдва як однієї з основ творення жанрового різновиду, що задекларовують "Різдвяні оповіді" Ч.Діккенса, підтверджені жанровим контекстом. Досліджено поетику та специфіку жанрової природи "Різдвяних оповідей", відзначено особливості інших різдвяних оповідань Ч.Діккенса та багатьох інших англійських письменників, а також представників американської та слов'янських літератур. Проаналізовано основні жанрові індикатори, зумовлені зверненням до часу Різдва (темпоральна маркованість, просторова заданість, особливості сюжетики та композиції), з наголосом на ролі циклу Ч.Діккенса в історико-літературному ствердженні цих ознак.
Загрузить: 01cnvxtz.shtml disk
246. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів засобами службових частин мови: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Г.С. Демидчик; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2001. — 18с.
Вперше теоретично обгрунтовано дидактичну доцільність і експериментально доведено можливість опрацювання в початковому курсі української мови службових частин мови з комунікативною метою. Визначено їх статус, семантичні та граматичні функції, а також семантико-стилістичні властивості. Наведено та конкретизовано зміст комунікативно-мовленнєвих умінь. Відібрано оптимальні методи та прийоми ознайомлення зі службовими частинами мови у функціональному аспекті. Розроблено методику розвитку комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів засобами службових частин мови з опорою на теорію мовленнєвої діяльності.
Загрузить: 01dgsscm.shtml disk
247. Розвиток креативного мовлення молодших школярів: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О.І. Артемова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2001. — 20с.
Розглянуто питання розвитку креативних мовленнєвих умінь учнів початкових класів. Вперше науково обгрунтовано поняття креативне мовлення, визначено його критерії та показники, рівні креативного мислення та мовлення дітей молодшого шкільного віку. Запропоновано модель розвитку креативного мовлення дітей, визначено педагогічні умови, за яких така робота стане більш ефективною, виявлено послідовні стадії та тенденції формування креативно-мовленнєвих умінь молодших школярів шляхом стимуляції уяви та вдосконалення лексико-граматичної й інтонаційної виразності їх мовлення.
Загрузить: 01aoimms.shtml disk
248. Розвиток мовленнєвої культури майбутніх учителів початкових класів: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / В.Д. Усатий; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2001. — 19 с.
Запропоновано науково обгрунтовану методичну систему роботи, яка удосконалює мовленнєву культуру майбутніх учителів початкових класів. Розроблено систему вправ, яка поліпшує мовленнєву культуру студентів у процесі вивчення ними орфоепії, лексики та граматики. Проаналізовано існуючі програми, підручники, навчальні посібники, які допомагають майбутнім педагогам долати існуючі мовленнєві труднощі. Наведено результати експерименту з формування в студентів знань і практичних навичок культури спілкування та мовлення.
Загрузить: 01uvdupk.shtml disk
249. Розвиток описового мовлення старших дошкільників засобами української народної іграшки: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / С.В. Ласунова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2000. — 20с.
Розроблено низку нових підходів до проблеми формування творчих і репродуктивних різновидів опису з урахуванням емоціогенності предмета опису та ситуації мовлення. Виявлено складну систему непрямих залежностей між показниками зв'язності мовлення, емоціогенністю ситуації висловлювання та оригінальністю створених ідеальних моделей предмета висловлювання. Запропоновано експериментальну модель розвитку описового мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами української народної іграшки. Визначено педагогічні умови та стадії розвитку зв'язного монологічного описового типу.
Загрузить: 00lsvuni.shtml disk
250. Розвиток у п'ятикласників умінь аудіювання на уроках української мови: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / С.В. Цінько; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2000. — 18с.
Теоретико-експериментально досліджено важливу проблему української лінгводидактики - навчання аудіювання. Висвітлено теоретичні засади розвитку аудіативних умінь учнів на уроках рідної мови. Визначено ефективні форми, методи, прийоми та засоби навчання аудіювання. Розроблено критерії відбору аудіотекстів. Запропоновано систему роботи над розвитком аудіативних умінь п'ятикласників, ефективність якої обгрунтовано теоретично і підтверджено практикою.
Загрузить: 00csvuum.shtml disk
251. Розвиток українського наукового стилю 20 - 30-х років ХХ століття (на матеріалі науково-технічних текстів): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.В. Гавриш; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 20 с.
Визначено характерні тенденції та закономірності розвитку українського наукового стилю 20 - 30-х рр. XX ст. на підставі аналізу науково-технічних текстів навчального та прикладного характеру, публікацій, уміщених у періодичних виданнях, а також матеріалів тогочасних лексикографічних праць. Визначено, що український науковий стиль даного періоду представлений науково-технічними текстами різних жанрів: підручниками, посібниками, лекціями, статтями, науковими доповідями, довідниками, описами пристроїв та ін. Проаналізовані тексти мають такі спільні риси - конкретність змісту, вживання певних синтаксичних конструкцій, співвідносне вживання термінів і загальновживаних слів, належну системно-структурну організацію тексту. Проаналізовані тексти різняться за формою будови, характером наявної інформації та її емоційним забарвленням залежно від призначення тексту, обсягу поданої інформації, спрямованості змісту, що дозволяє визначити їх жанрову належність. Розглянуто науково-технічні тексти та фахові словники, що дало змогу визначити шляхи формування української науково-технічної термінології дослідженого періоду: творення науково-технічних термінів за допомогою словотвірних ресурсів української мови, добір українських відповідників до запозичених термінів, використання інтернаціональних термінів.
Загрузить: 01givuns.shtml disk
252. Розвиток українського розмовного мовлення студентів національних груп нефілологічних факультетів вищих навчальних закладів південного регіону України: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ж.Д. Горіна; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2001. — 20с.
Розроблено експериментальну програму початкового навчання української мови. Запропоновано методику організації системи вправ, спрямованих на формування навичок і вмінь аудіювання, говоріння та запобігання інтерферуючому впливу російської мови. Визначено критерії, показники, рівні розвитку розмовно-монологічного та розмовно-діалогічного мовлення. Виявлено закономірності, тенденції, психолого-педагогічні умови розвитку мовлення студентів різних національних груп.
Загрузить: 01gjdpru.shtml disk
253. Розробка лінгвістичного забезпечення спеціалізованої програмної системи чисельного аналізу: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.03 / В.Г. Левицький; НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2001. — 21с.
Розроблено лінгвістичне забезпечення програмної системи числового аналізу. Розглянуто конструювання предметно-орієнтованих мов і побудову відповідних трансляторів. Запропоновано методику побудови лінгвістичного забезпечення числового аналізу, яка базується на нетрадиційному для даної предметної області розмежуванні функцій опису задачі між графічним інтерфейсом і предметно-орієнтованою мовою та використанні графічного введення математичних формул. Висвітлено модифіковану процедуру синтаксичного аналізу мов опису задач числового аналізу та доведено її перевагу на етапі розробки та виконання програми. Наведено ефективний інструментальний засіб автоматизаціїі розробки лінгвістичного забезпечення "FancyCC 3.0", який реалізує запропонований підхід до аналізу споріднених мов.
Загрузить: 01lvgsca.shtml disk
254. Роль мовної дискусії початку ХХ ст. у процесі формування літературних норм української мови: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Р.А. Трифонов; Харк. нац. ун-т ім. В.Каразіна. — Х., 2000. — 20с.
Розглянуто ряд мовознавчо-публіцистичних статей 1906 - 1913 рр., присвячених проблемі норми в українській мові, авторами яких були В.Гнатюк, Б.Грінченко, М.Грушевський, Д.Дорошенко, А.Кримський, М.Левицький, І.Нечуй-Левицький, І.Стешенко, М.Сумцов, І.Франко та ін. Досліджувані виступи об'єднано в мовну дискусію, у межах якої виділено "наддніпрянський" і "галицький" дискурси. Узгодження західно- і східноукраїнської традицій становило основний зміст полеміки, яка характеризується широким діапазоном поглядів на мову та її норму - від пуризму до антинормалізаторських тенденцій. З'ясувано мовний стан конкретного періоду та його найголовніші проблеми; вона, зокрема, свідчить про поєднання галицької та наддніпрянської діалектних баз у нормах наукового та публіцистичного стилів української мови, гетерогенності норм, особливо в певних лексичних сферах. Історичне значення дискусії полягає у високому, для того часу, рівні активізації уваги до нормотворення та кодифікації норм, в усвідомленні специфіки самої літературної норми як явища.
Загрузить: 00tranum.shtml disk
255. Російська морська термінологія судноводіння (лінгвістичний аналіз): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / Л.В. Ярова; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 2000. — 20с.
Вперше досліджено росйську термінологію морського судноводіння як цілісну систему (ТСМС). Визначено закономірності її структурної, семантичної та функціональної організації, шляхи й спроби її формування. На відміну від багатьох сучасних терміносистем, ТСМС містить рівну кількість однослівних та складених термінів, крім непредикативних, у сферах функціонування та фіксації знайдено напіпредикативні та предикативні одиниці. Доведено, що 2/3 інвентаря однослівних термінів морського судноводіння (МС) - автохтонні терміни, 1/3 - містять терміноелементи, запозичені на різних етапах розвитку вітчизняного флоту з голландської, італійської, англійської, німецької, грецької, сербської, хорватської та інших мов. В процесі аналізу парадигматичних відношень (гіпонімія, синонімія, полісемія, антонімія, тематична та функціонально-семантична організація) і синтагматичних відношень (лексична й синтаксична сполучність термінів) визначено шляхи організації ТСМС. Основні семасіологічні характеристики терміна - моносемія, відсутність синонімії та омонімії, експресивна й стилістична нейтральність - в ТСМС є провідними тенденціями, які функціонують як закономірності лише у сфері фіксації, а у сфері функціонування порушуються. Причини асиметрії - екстралінгвальні (історичні, географічні, соціальні, психологічні) та внутрішньомовні (використання різних словотвірних та синтаксичних моделей). Визначено продуктивні та непродуктивні способи утворення й моделі термінів МС.
Загрузить: 00jlvmts.shtml disk
256. Російський історико-фантастичний роман 90-х років ХХ століття: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 / О.І. Петухова; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2001. — 17с.
Проаналізовано російські фантастичні романи 90-х років ХХ століття, створені з використанням історичного матеріалу. Прослідковано генезу сучасного російського історико-фантастичного роману, для чого розглянуто історичну фантастику в російській літературі від першої половини ХІХ ст. до кінця ХХ ст. та в американській літературі кінця 60-х - початку 90-х років ХХ ст. Досліджено два головних типи російської історичної фантастики 90-х років: "альтернативну історію" та "криптоісторію" , а також явища перехідного характеру. Визначено місце історико-фантастичних творів у сучасній російській фантастиці.
Загрузить: 01poirrs.shtml disk
257. Своєрідність художнього втілення національної ідеї у творчості Володимира Самійленка: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / М.І. Мартинюк; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 18с.
Значну увагу приділено широкому філософському аналізу філологічних аспектів наукової проблеми. Творчу індивідуальність письменника розглянуто в історико-літературному контексті як об'єкт і суб'єкт національної ідеї, досліджено роль "української стихії" у формуванні життєвої та громадянської позиції митця, простежено еволюцію його світогляду, а також надано динамічну і статичну характеристику національної ментальності українського народу через типізацію окремих питомих її рис у характері створених автором персонажів.
Загрузить: 00mmitvs.shtml disk
258. Своєрідність художнього мислення Тараса Мельничука: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / С.М. Кут; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2001. — 19с.
Проаналізовано художнє мислення Тараса Мельничука - оригінальної постаті в українській духовно-творчій свідомості, поета, лауреата Національної премії України імені Т.Г.Шевченка (1992р.). Застосовано визначальний щодо міфологічного коду структурно-семіотичний підхід. Зроблено висновок про те, що смислову основу художнього світу поета становить архетипний образ Великої Матері. В інтерпретаціях, які моделюють сприйняття структури текстів, вона зображується як стихійна сила, яка є символом сексуальної респектабельності та втілює нагромадження сильної енергії, що обернулась на непослідовний художньо-творчий потік. Текстово він виражений через символічну сутність форм та образів. Їх динаміка поширення виявляє контекст спорідненості із життєвим досвідом поета, психічним корелятом якого є віддалення у часо-просторі. З погляду художньої рецепції це означає нетривкість автора у полі тексту, який увесь час піддається безперервній плинності подій: відкритій системі історії (К. Леві-Строс). У текстах виділено символи в їх глибокій спорідненості на рівні просторово-часової реальності. Структурно визначальний символ роса доповнюється іншими компонентами, головним серед яких є категорія нетривкост. Символічні значення розглянуто також у системі романтичного мислення, що стосується онтології "національного романтизму", передусім акту творення його мовних форм.
Загрузить: 01ksmmtm.shtml disk
259. Семантика музично-пісенного фольклору (на історіографічній базі досліджень XIX - XX ст.): Автореф. дис... канд. мистецтвознав: 17.00.01 / А.В. Гуріна; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2001. — 20 с.
Розроблено комплексний метод дослідження семантики музично-пісенного фольклору, який поєднує ритмо-структурний, інтонаційний та семіотичний підходи, а також враховує зв'язки з даними етнології, лінгвістики, фізіології вищої нервової діяльності, психології, теорії інформації. Визначено специфіку семантичних кодів на рівні інтонації та ритмо-структури. Ритмо-структура традиційних наспівів є відображенням їх жанрової семантики. Генетично первинна інтонаційна семантика репрезентує дожанровий період творення інтонаційного змісту, має біологічне підгрунтя та в "знятому" вигляді залишається в наступних змістових шарах інтонацій традиційної пісенності. Запропоновано гіпотезу визначення первинної інтонаційної семантики обрядових наспівів. Генетично первинну інтонаційну семантику обрядових наспівів визначено як образ "життя - смерть" в єдності. Гіпотеза базується на системі взаємопов'язаних позицій, кожну з яких обгрунтовано результатами досліджень відомих науковців.
Загрузить: 01gavmpf.shtml disk
260. Семантика та прагматика англійських часток: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / І.О. Алєксєєва; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 20с.
Сформульовано нове визначення функціонально-семантичної основи часток як окремої частини мови. Розроблено класифікацію виділеного корпусу на підставі дослідження синтаксичних, семантичних і прагматичних властивостей часток. Вперше клас часток описано як польову структуру, яка складається з мікрополів, утворених на основі диференційних сем. Удосконалено та систематизовано їх прагматичні функції, які полягають у здатності виражати різні типи експресивної суб'єктивної модальності, реалізації низки комунікативних стратегій, а також у функції розширення інформаційного простору дискурсу.
Загрузить: 01aiopac.shtml disk
261. Семантика українських зоофразеологізмів в етнокультурному висвітленні: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Д.В. Ужченко; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2000. — 18с.
Досліджено характер віддзеркалення українськими зоофразеологізмами позамовної дійсності у зв'язку з їх формуванням, еволюцією та здатністю до культурної референції. На основі матеріалів літературних та ареальних ідіом виділено основні фразеосемантичні групи, встановлено особливості детермінації між фразеопродуктивністю символьних фаунонімів-концептів та глибиною їх вертикального культурно-національного контексту, виявлено інтроспективні маркери культурно-національної семантики та активні структурно-семантичні моделі у східнослобожанських та степових говірках Донбасу. Розкрито провідну роль конотативного компонента у семантичній структурі зоофразеологізмів, який виступає єднальною ланкою двох семіотичних систем - мови і культури, а також досліджено зв'язок внутрішньої форми зоофразеологізмів з екстралінгвістичними чинниками її становлення.
Загрузить: 00udvzev.shtml disk
262. Семантика, синтактика та прагматика тропів в аспекті поетизації художньої прози (на матеріалі оповідань Ділана Томаса): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / О.В. Ємець; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 2000. — 19 с.
Розглянуто поетизацію як принцип організації тексту, що включає використання певних прийомів, які сприяють актуалізації основних ознак поетичної мови в прозовому творі. Внаслідок комплексного аналізу семантики, синтактики та прагматики творів у оповіданнях британського поета Д.Томаса визначено головні прояви поетизації прози митця. Аналіз семантико-тропеїчних проявів поетизації прози дозволив виявити зміни в ідіолекті й тропеїці прозаїка, що відображається у переході від оживлення, олюднення природи за допомогою антропоморфних тропів у ранніх оповіданнях до образної характеристики зовнішності й поведінки людей з використанням зооморфних і артефактних тропів у пізніх творах. Встановлено важливу роль фоностилістичних засобів як тропотвірного фактора в прозі автора. Виділено основні параметри синтактики тропів, а також показано, як зв'язок семантики та синтактики даних засобів дозволяє виявити прагматичний ефект їх використання. Надмірність тропів розглянуто як провідний прагматико-тропеїчний прояв поетизації прози. Доведено, що основні прийоми поетизації прози найбільшою мірою актуалізуються в тропеїчних полях - фрагментах текстів з високою концентрацією тропів, що дає підстави охарактеризувати тропеїчні поля в оповіданнях Д.Томаса як концентрований прояв поетизації прози.
Загрузить: 00eovphp.shtml disk
263. Семантико- синтаксична структура речень із предикатами дебітивності в сучасній українській мові: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.А. Тронь; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2001. — 20с.
Здійснено комплексний аналіз речень з предикатами дебітивності, їх структурних і семантичних особливостей. Визначено специфіку дебітивності, її місце в системі інших модальних значень, показано взаємозв'язок категорії дебітивності з категорією граматичного способу. З'ясовано вплив каузації на формування семантики дебітивних конструкцій. Проаналізовано структурно-семантичні моделі речень із предикатами дебітивності в сучасній українській мові. Порівняно засоби вираження різних концептів дебітивності в українській та англійській мовах.
Загрузить: 01toasum.shtml disk
264. Семантико-когнітивний та функціональний аспекти текстових аномалій у сучасній англомовній художній прозі: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Л.В. Короткова; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2001. — 20с.
Вивчено текстові аномалії (ТА) як стрижневі елементи художніх текстів постмодернізму, дослідження яких пов'язане з установленням лінгвокогнітивних механізмів їх виникнення та функціонування в тексті. Встановлено, що текстові аномалії є виявом зовнішнього та внутрішнього текстового напруження. З концептуальної точки зору механізм виникнення ТА в англомовній постмодерністській художній прозі переважно базується на взаємодії (перетині, накладанні або злитті) текстових світів через їх суб'єктно-об'єктний або просторово-часовий фокуси, а також може грунтуватися на співіснуванні в тексті паралельних текстових світів, можливі точки дотику яких реконструюються читачем. Основними функціональними характеристиками ТА в англомовній постмодерністській художній прозі малої форми є: спрямованість на іронічну характеризацію персонажа як суб'єкта текстового світу, на акцентоване підкреслення текстової невизначеності як одного з виявів діалогізації художньої комунікації, використання ігрового моменту шляхом маніпуляції символікою контакту текстових світів.
Загрузить: 01klvahp.shtml disk
265. Семантико-синтаксичні параметри безособового вживання особових дієслів у сучасній українській мові: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / М.П. Баган; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2000. — 18 с.
Розглянуто основні лексико-семантичні групи дієслів сучасної української мови, що можуть функціонувати як безособові. Проаналізовано зміни в їх валентному оточенні, передусім, зміни у вираженні семантичного суб'єкта, а також у кількісному та якісному складі облігаторних та напівоблігаторних компонентів. Визначено межі непрямовідмінкового та імпліцитного вираження семантичного суб'єкта у безособових реченнях. Установлено синкретичні значення форм непрямих відмінків іменників, а також з'ясовано причини імплікації семантичного суб'єкта.
Загрузить: 00bmpsum.shtml disk
266. Семантико-стилістичний аспект субстантивації дієприкметників в українській мові: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.Є. Лихошерстова; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2001. — 17с.
Розглянуто синтагматичні та дериваційні відношення, в які вступають субстантивовані дієприкметники, місце субстантиватів у семантичній парадигмі іменників-девербативів. Визначено, що у разі субстантивації дієприкметник набуває як типової для субстантивів сполучуваності, так і нетипового для іменників контексту. Аналіз семантичних особливостей таких дієприкметників зроблено з урахуванням їх валентнісних зв'язків і властивості займати в лексико-семантичній парадигмі іменників, мотивованих дієсловом, такі позиції, в яких реалізуються суб'єктно-результативні відношення. На підставі аналізу особливостей функціонування субстантивованих дієприкметників у різних писемних стилях української мови виявлено, що їх виникнення відбиває дві тенденції розвитку мови, - прагнення до економності знакової системи та розширення її виражальних можливостей. Показано, що відсутність одного з складників у мові як системі компенсується за рахунок одиниць іншого рівня.
Загрузить: 01lnedum.shtml disk
267. Семантико-функціональні і граматичні особливості дієслівної термінології в російській мові: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / І.В. Забело; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 20с.
Наведено комплексний аналіз парадигматичних і граматичних особливостей дієслівної термінолексики, зафіксованої в тлумачних словниках російської мови. Обгрунтовано правомірність термінологічного статусу дієслова, розглянуто систему функціональних позначок і граматичних характеристик досліджуваних одиниць у тлумачних словниках; описано типи словникових дефініцій дієслів-термінів. Досліджено та класифіковано факти полісемії, омономії, синонімії, антонімії та паронімії дієслівної термінолексики, встановлено співвідносність лексико-семантичних явищ у системі лексичних опозицій. Доведено, що специфіка граматичних характеристик термінологічних дієслів найбільш яскраво виявляється в категоріях виду і фазовості, їх взаємозумовленості, а також у системі акціональних відношень і внутрішньої валентності дієслівних лексем.
Загрузить: 01zivtrm.shtml disk
268. Семантико-функціональні особливості вигуків у французькій мові: діахронічний та синхронічний аспекти: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / О.М. Рак; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 20с.
Встановлено особливості походження вигуків у сучасній французькій мові. Описано джерела їх виникнення та становлення. Розкрито мовну природу вигуку, що відрізняє його від слова як номінативної лексичної одиниці мови. Класифіковано вигуки відповідно до їх ролі та функцій у мовленні. Охарактеризовано їх структурні, синтаксичні, семантичні та прагматичні особливості. Досліджено межі розряду даних одиниць.
Загрузить: 01romfov.shtml disk
269. Семантична основа лінгвістичних термінів в українській та англійській мовах: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.15 / Л.В. Рогач; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 20с.
Дисертацію присвячено дослідженню семантики лінгвістичної термінологічної лексики української та англійської мов і виявленню її співвідношення з іншими терміносистемами у межах віддаленоспоріднених мов, а також загальновживаною лексикою. Проаналізовано семантичну структуру слова як загальновживаної та термінологічної одиниці, описано різноманітні зв'язки між лексичними значеннями, встановлено якісно-кількісну характеристику семного та лексичного складів лінгвістичних термінів. Методологічною основою до вивчення мови запропоновано антропоцентристський підхід, положення стосовно взаємозв'язку мови і мислення. Зіставне вивчення української та англійської лінгвістичної термінології проведено на основі спеціально розробленої методики їх семантичного аналізу, що дає можливість використовувати семантичний простір як одну з важливих ознак структурної організації лексичних значень окремих слів та лексико-семантичних систем у цілому.
Загрузить: 00rlvuam.shtml disk
270. Семантичний простір звертання в сучасній російській мові: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / В.Е. Райлянова; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 17с.
Вивчено та описано семантичні характеристики звертання, що сприймаються окремо, як засоби досягнення певної комунікативної мети. Розвинуто погляд на те, що звертання у складі висловлення виступає як сильний фактор мовленнєвого впливу на адресата, а його вибір та використання відбувається не автоматично, а після оцінки мовцем багатьох мовних і позамовних явищ. Підкреслено, що прагматичний підхід до вживання різних семантичних форм звертання включає в його сферу значний пласт лексики з нейтральним та емоційно-оцінним значенням, що конкретизується в семантичному просторі звертання. Виявлено систему семантичних оцінок адресата, пов'язаних з типами номінацій осіб, які виступають в позиції звертання. Семантизацію адресата тісно пов'язано з його позначенням за ідентифікуючою та кваліфікуючою ознаками. Виявлено, що форми звертання несуть у собі інформацію про адресат, взаємостосунки комунікантів та їх рольові позиції. Визначено, що звертання є індикатором та регулятором характеру соціальних та інтерперсональних стосунків.
Загрузить: 01rvesrm.shtml disk
271. Семантичні особливості народних географічних термінів Центральної України (на матеріалі Кіровоградщини): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.В. Громко; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2000. — 18 с.
Досліджено умови формування географічних термінів (ГТ) і природу їх семантики у зв'язку з позамовними чинниками, а також паралелями з інших говірок та мов. З'ясовано семний склад ГТ та охарактеризовано їх відповідно до будь-яких лексико-семантичних груп (ЛСГ). На основі семантичного аналізу виявлено загальновживані, діалектні та специфічні для окремих говірок ГТ, а також їх значення. Проаналізовано явище семантичних переходів і зрушень у межах однієї чи кількох ЛСГ досліджуваних лексем. Встановлено ареальне поширення окремих ГТ із специфічною щодо української мови семантикою.
Загрузить: 00gtvtcu.shtml disk
272. Семантичні перетворення слів у поезії Й.О.Бродського: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / І.В. Перцова; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 18с.
Досліджено природу, механізми та основні типи семантичних перетворень слів у літературно-художньому творі загалом і в поетиці Й.Бродського, зокрема. Поетичний текст розглянуто як особливу семантичну систему, існування якої зумовлене семантичними змінами слів. Семантичні перетворення слів у літературно-художньому творі відображають рухомість, "еластичність" мови. Значення та зміна значення однаковою мірою визначені гносеологічними, естетичними та лінгвістичними факторами, дія яких має взаємозумовлений характер і відображає діалектичну єдність слова й поняття, мови та мислення. Відповідно до цього досліджено та подано типологію лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів семантичних трансформацій слів у художньому тексті. У контексті образного сприйняття світу художником на фоні універсальних закономірностей поетичної комунікації проаналізовано ідіостильові особливості семантичних перетворень. Виокремлено чотири основних види семантичних трансформацій слів у творах поета: імпліцитні нарощення змісту; контекстуальну синонімію; формування експресивної конотації (пов'язане зі створенням оказіоналізмів і депоетизацією); сполучення семантично різнопланових слів.
Загрузить: 01pivspb.shtml disk
273. Семантичні та функціональні особливості синонімічних опозицій англійських дієслів: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Н.В. Єфремова; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 2000. — 19 с.
Зроблено спробу змоделювати семантичні опозиційні структури дієслів-синонімів. Досліджено, що структура синонімічного ряду визначається типами синонімічних опозицій, які є її складовою. Доведено, що характерні особливості диференційних ознак, за якими протиставляються дієслова-синоніми у межах синонімічних рядів, зумовлені номінативним класом до якого належать ці дієслова. Виявлено умови реалізації та нейтралізації семантичних протиставлень англійських дієслів-синонімів у тексті. Перелік семантичних функцій, які виконують синоніми, доповнено семантичною функцією протиставлення.
Загрузить: 00envoad.shtml disk
274. Семантичні та функціональні характеристики символічних власних імен в сучасній англійській мові: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Т.С. Олійник; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 21с.
Вивчено семантичні та функціональні особливості англійських символічних власних імен, визначено їх символічне значення. Виділено окремий ономастичний ряд символічних власних імен та їх класифікацію. Доведено, що семантика та функціонування символічних власних імен суттєво відрізняється від семантики та функціонування звичайних ономастичних слів. Відзначено, що семантика символічних власних імен найкраще визначається та описується в рамках лінгвокраїнознавчої теорії значення слів. З'ясовано умови та сфери функціонування символічних власних імен у сучасній англійській мові.
Загрузить: 01otssam.shtml disk
275. Синонімія спільнокореневих похідних іменників сучасної німецької мови: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.04 / Н.Г. Іщенко; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 2001. — 30с.
Висвітлено питання комплексного та всестороннього опису словотвірної синонімії в мікросистемі спільнокореневих похідних іменників. Словотвірна синонімнія є наслідком взаємодії лексичного та словотвірного рівнів явище синонімії грунтується на опозиції "взаємодія - протидія", яка базується на принципах тотожності та розбіжності у плані вираження та змісту. Лексичні та словотвірні одиниці взаємодіють у межах парадигматичних відношень, що грунтуються на принципі семантичної та формальної розбіжностей між ними. Синтагматичні зв'язки реалізуються між лексичними та словотвірними морфемами у явищах валентності та сполучуваності. Принципами спільності та розбіжності визначено основні складники словотвірної синонімії: синонімія - поняття мовного явища, лінгвістичної універсалії; синонімічність - лексико-семантична категорія, яка позначає властивість, стан лексичних одиниць; синонімізація - процес смислового інтегрування мовних одниниць; синонім - конкретна мовна одиниця; синонімічні відношення - системні відношення між лексичними одиницями, які збігаються за лексичним значенням і розрізнюються за формальними ознаками. Розроблено структурно-семантичні інтегральні та диференційні критерії синонімічності, які грунтуються на принципах спільності та розбіжностей, виявляють синонімічність похідних, виділяють спільнокореневі похідні синоніми з числа інших спільнокореневих парадигматичних одиниць, зумовлюють процеси синонімізації, пояснюють типи та характер синонімнічних відношень і дозволяють розглядати ці лексичні одиниці як сукупність лексичних, структурних і словотвірних характеристик і як наслідок функціональної взаємодії дериваційних та лексико-семантичних категорій. Спільнокореневі похідні синоніми, створені на межі двох рівнів - лексичного та словотвірного, набувають загальних рис системи мови і специфічних ознак лексичного та словотвірного рівнів, що зумовлює їх подвійний міжрівневий структурно-семантичний характер. Ці лексичні одиниці описано, класифіковано за особливостями їх структури та семантики, визначено їх мовний статус і лінгвістичний потенціал, встановлено перспективні напрями дослідження спільнокореневих лексичних одиниць.
Загрузить: 01ingsnm.shtml disk
276. Синтагматична парадигматика категорії числа морфологічно недостатніх іменників: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / А.О. Колесников; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2000. — 18с.
Розглянуто моделі синтагматичної компенсації морфологічної недостатності щодо граматичної категорії числа іменників сучасної української мови (незмінюваних іменників та іменників у формі pluralia tantum) на позначення обчислювальних предметів. Встановлено моделі синтагматичної парадигматики, які компенсують флективну недостатність форм іменників, уточнено лінгвістичні дані про граматичні властивості слова та необхідні засоби граматичної індексації в лексикографічній розробці даних іменників. Висвітлено лінгвістичні уявлення про взаємодію лексичного та граматичного в слові, а також лексичні типи некомплектних морфологічно недостатніх форм іменників української мови у передачі значень граматичної категорії числа.
Загрузить: 00kaomni.shtml disk
277. Синтагматична специфіка турецької мови (регіон Балканського півострова, середина ХІХ - ХХ ст.): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.13 / І.М. Дрига; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 21 с.
Розглянуто особливості турецької мови Болгарії, Румунії, Македонії, Боснії, Косова, Греції, Кіпра й Албанії, встановлено єдину картину побутування мови, проведено порівняння її рис, серед яких визначальними є синтагматичні. Доведено, що в зонах різносистемних мовних зустрічей зміни призводять до потенційного маркування "прагматично обумовлених" граматичних явищ, синтаксис є етапним бар'єром для контамінаційного вторгнення однієї системи в іншу. На підставі аналізу писемних джерел досліджено прагматичні розрізнення, що прогнозують правила інверсії з синтагматичною здатністю до передпозицій. У писемній мові наявні суб'єкт-початкові, безпосередньо переддієслівні та постпредикативні обмеження. Доведено, що ієрархію синтаксису та семантики у балканотурецькій мові зумовлено синтагматично.
Загрузить: 01dimstm.shtml disk
278. Синтаксична транспозиція відмінкових форм (на матеріалі іменникових форм родового відмінка): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / А.С. Джура; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2000. — 19 с.
Висвітлено різновиди синтаксичної транспозиції відмінкових форм іменника, граматичний статус родового відмінка як типового відмінка транспозиції, його первинні й вторинні семантико-синтаксичні та формально-синтаксичні функції у реченні й словосполученні, а також валентну та невалентну сполучуваність родового відмінка. З'ясовано характер синтаксичної ад'єктивації, адвербіалізації та вербалізації родового відмінка, його внутрішньовідмінкової синтаксичної транспозиції.
Загрузить: 00dasfrv.shtml disk
279. Синтаксичні засоби створення образу (на матеріалі сучасної американської поезії): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / О.Й. Філіпчик; Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2000. — 16с.
Дисертацію присвячено вивченню словесного поетичного образу як двоаспектного явища, яке містить у собі концептуальний та мовний плани існування. Запропоновано додати до загальноприйнятих структурних компонентів образу - визначального, визначаючого та підстави для порівняння - ще один, яким є логічні відносини між зіставленими в образі поняттями. Корелятами реальних відносин між об'єктами зіставлення є синтаксичні відносини, які, в свою чергу, втілюються у певних синтаксичних конструкціях. Синтаксична конструкція є мовним засобом об'єктивації словесного поетичного образу у віршованих текстах. Синтаксична структура образу змінюється залежно від типу асоціації, за якою зіставляються об'єкти, а також логічних відносин, які втілюються у словесному образі. За результатами досліджень було визначено 17 синтаксичних моделей, які є засобами синтаксичної побудови словесного поетичного образу у сучасній американській поезії.
Загрузить: 00foizso.shtml disk
280. Система конфіксального творення іменників в українській мові ХІХ - ХХ ст.: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С.В. Воропай; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2001. — 22 с.
Виявлено склад конфіксальних іменників у сучасній українській мові та їх словотвірну структуру. З'ясовано словотвірну семантику конфіксальних іменникових деривативів. Досліджено дистрибуцію конфіксів в окремих словотвірно-семантичних полях. Розглянуто специфіку функціонування конфіксів (функціональне навантаження, активність використання з метою вираження будь-якого значення, семантичну орієнтацію під час творення слів певних лексико-словотвірних груп). Охарактеризовано структурно-семантичні зв'язки між конфіксальними похідними. Проаналізовано тенденції розвитку сучасної конфіксальної іменникової системи.
Загрузить: 01vsvums.shtml disk
281. Система роботи над діловим мовленням на уроках української мови у 5 - 7 класах: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Н.Д. Юрійчук; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2001. — 18с.
Висвітлено актуальну проблему збагачення мовлення учнів діловою лексикою. Викладено науково обгрунтовану й експериментально перевірену систему роботи над усним та писемним діловим мовленням на уроках української мови у 5 - 7 класах. Запропоновано програму експериментально-дослідного навчання ділового мовлення не тільки на уроках зв'язного мовлення, а й на уроках вивчення лексики, морфології, синтаксису. Упорядковано словник-мінімум ділової людини.
Загрузить: 01yndumk.shtml disk
282. Систематологічний та культурологічний аспекти номінації посуду в сучасній українській мові (на матеріалі назв реалій побутово-виробничого призначення): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.Ю. Малюк; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2000. — 16с.
Досліджено становлення назв посуду сучасної української мови як лексичної парадигми на основі структурно-семантичного аналізу з розрізненням семеми як сукупності сем, лексичної парадигми, визначеної як предметно-тематична група, лексико-семантичної системи мови - як підмакроструктури назв посуду. Систематологічний аспект доповнено культурологічним, з виявленням особливостей національної коннотації. У процесі переходу досліджуваних лексем із повсякденно-побутової сфери у виробничу зменшуються випадки метонімічних утворень і збільшується кількість функціональних і метафоричних переносів. На підставі аналізу номенклатури посуду доведено зближення ряду назв з етнографізмами. Досліджувана підмакроструктура супроводжується процесами гіпонімії та аналогії у семантиці найменувань.
Загрузить: 00moysum.shtml disk
283. Системно-квантитативні аспекти полісемії в німецькій мові (синхронія, діахронія та панхронія): Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.04 / О.Д. Огуй; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 37с.
На основі синтезуючого вивчення полісемії у різних часових аспектах з позиції мовця (концепція лексико-семантичного варіювання) та слухача (концепція невизначеності) запропоновано голістичне розуміння полісемії як складного мовносіткового процесу, що має певні кореляції зі структурами головного мозку та світом природних явищ. За даних умов полісемію розглянуто крізь призму експериментальних та кількісних досліджень у синхронії, що дозволяє переосмислити звичні семантичні процеси, пов'язані з полісемією. Вивчення полісемії за допомогою апроксимативно-квантитивних методик в діахронії як результату семантичної зміни та в панхронії як певної регулярності даного процесу допомагає визначити змінні, необхідні для створення неокласичної теорії мови.
Загрузить: 00oodpnm.shtml disk
284. Системно-функціональні особливості англійських прислів'їв: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / О.В. Корень; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000. — 19с.
Досліджено системно-функціональні особливості прислів'їв сучасної англійської мови. Визначено статус прислів'їв серед номінативних (фразеологізмів, приказок) та комунікативних (нетипових текстів малої форми) одиниць, їх біофункціональність у мовленнєвій реалізації. Запропоновано досвід систематизації структурно-семантичної організації англійських прислів'їв у вигляді кінцевого списку моделей зі специфічною глобальною структурою. Визначено тенденції змінюваності поверхневої та глибинної структур пареміологічних одиниць. Наведено формулу словесного обсягу прислів'я, що відображає тенденцію паремій до згортання. Прислів'я розглянуто як мовну складову простих, ускладнених, складних мовленнєвих актів та мовленнєвих кроків. Подано основні способи текстової реалізації прислів'їв. Проаналізовано поліфункціональність прислів'їв у різних позиціях тексту.
Загрузить: 00kovoap.shtml disk
285. Системно-функціональні особливості квантитативних одиниць (на матеріалі сучасної англійської мови): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / О.М. Медвідь; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 18с.
З використанням системно-функціонального підходу проведено комплексне дослідження квантитативних одиниць (КО) сучасної англійської мови, ідентифікації їх статусу в мові та мовленні. Проаналізовано системні та функціональні особливості КО на вісях парадигматики та синтагматики, створено банк дериваційних моделей лексичних одиниць квантитативної семантики. Виявлено структурні та комбінаторні можливості кількісних одиниць, досліджено текстові модифікації нумеральних сполучень в англомовних текстах преси. Розглянуто проблему ономастичного та термінологічного простору нумеральних одиниць, процес їх десемантизації у фразеологічному контексті, накреслено перспективи подальшого дослідження КО.
Загрузить: 01momoko.shtml disk
286. Складні речення з різноскріпною підрядністю в сучасній російській мові: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / Я.М. Прилуцька; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2000. — 16с.
Вивчено структурно-семантичну організацію складних речень з різноскріпною підрядністю в сучасній російській мові. Складні речення з різноскріпністю вперше описано з точки зору їх необхідно- та варіантно-постійних ознак. Складено типологію ситуацій, що описуються за допомогою елементарних та поліпредикативних складних речень (ЕСР та ПСР). Запропоновано класифікацію моделей ПСР, що припускають наявність різноскріпного блока, а також розглянуто особливості сполучуваності компонентів різноскріпневого блока.
Загрузить: 00pjmsrm.shtml disk
287. Складносурядні сполучникові речення у кримськотатарській мові. Семантика. Прагматика. Структура): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.13 / Л.С. Оказ; Ін-т сходознав. ім. А.Кримського НАН України. — Сімф., 2000. — 18с.
Розглянуто семантику, прагматику і структури складносурядних сполучникових речень у кримськотатарській мові. Розкрито проблему складного речення, види, способи зв'язку між компонентами, структуру; вперше розглянуто складносурядні сполучникові речення. Проведено прагматичний аналіз засобів зв'язку, який довів, що функція сполучників зумовлена лексичним значенням, місцем розташування у синтаксичній структурі та звуковим символізмом компонентів, що складають фонетичну оболонку даних сполучників. Лексико-семантичний аналіз дозволив класифікувати складносурядні сполучникові речення як єднальні, розділові та порівняльно-протиставні з виділенням різноманітних значень та відтінків відношень всередині кожної групи речень з лексичними, морфологічними і синтаксичними корелятами. Шляхом структурного аналізу виділено речення елементарної та ускладненої структур.
Загрузить: 00olspss.shtml disk
288. Слово в поетичних контекстах Тараса Шевченка: усно-традиційні витоки: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Ю.Б. Дядищева-Росовецька; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 16с.
Дисертацію присвячено лінгвостилістичному дослідженню поетичного слова та слововживання у творчості Т.Шевченка в їх усно-традиційних витоках та художньо-естетичному осмисленні. На матеріалі морфосемантичних полів на позначення центральних понять загальнолюдської системи цінностей (сім'ї, житла, Батьківщини, моралі, гармонії, безпеки) - слів, об'єднаних навколо архілексем "хата", "Бог"/бог", "тихий". Зроблено спробу лінгвостилістичного вивчення поетичної мови Т.Шевченка в порівнянні з відповідними компонентами у фольклорі (на матеріалі антологій українських народних пісень - ліричних і весільних). Доповнено переліки прямих і символічних значень, поданих у "Словнику мови Шевченка". Висвітлено явище паралельної трансформації у поезії Т.Шевченка та народній, розглянуто генетично споріднені стилістичні конструкції, феномен індивідуального творення поетом усталених стилістичних конструкцій за зразком уснопоетичних, яке, відносно відповідних процесів у фольклорі, має типологічний характер.
Загрузить: 00dybutv.shtml disk
289. Словотвірна синонімія і словотвірна варіантність прикметників української мови: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.Т. Вербовська; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 20с.
Комплексно досліджено прикметникові словотвірні синоніми та варіанти в українських писемних джерелах ХІ - ХХ ст. Виявлено дериваційні синонімні та варіантні пари (ряди), класифіковані за словотвірними значеннями, твірними базами та словотворчими засобами, на основі яких визначено на моделі прикметникової дериваційної синонімії та варіантності. Структурно-семантичний аналіз словотвірних синонімів і варіантів нової української мови поєднано з їх функціональною характеристикою відповідно до сучасної літературної мовної форми. Завдяки грунтовному різнобічному аналізу встановлено можливі причини виникнення дериваційної синонімії та варіантності як явища, причини появи конкретних словотвірних синонімних та варіантних пар (рядів) на різних часових зрізах.
Загрузить: 01vitpum.shtml disk
290. Словотворчі потенції твірних іменних кореневих основ германського походження (на матеріалі англійської біологічної термінолексики): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / В.Г. Костенко; Харк. нац. ун-т. — Х., 2000. — 20 с.
Дисертацію присвячено проблемі дослідження словотворчих потенцій твірних основ англійських біологічних термінів, представлених іменниками та прикметниками германського походження та спільнокореневими з ними похідними, пов'язаними стосунками послідовної похідності та розташованими на горизонтальній осі розгортання словотворчого гнізда. Визначено напрямки та особливості реалізації словотворчих потенцій зазначених твірних основ. Розглянуто основні тенденції термінотворення при використанні твірних основ різних ступенів похідності, які містять германські корені, а також виявлено фактори, що визначають ці тенденції. З'ясовано, що головним фактором, який визначає словотворчу потенцію твірної основ терміна, є його понятійна ємність. Домінування номінативної функції над когнітивною, як правило, не сприяє включенню термінів у новий процес породження наукового знання, а, отже, не реалізується словотворча потенція їх основ. Встановлено, що генетичний фактор не є вирішальним для сучасного англійського терміноутворення. Терміни, основи яких є похідними у структурно-семантичному плані, охарактеризовано як детально продумані утворення з експліцитно вираженою вмотивованістю, що є наслідком предметно-пізнавальної та інтерпретаційної діяльності людини.
Загрузить: 00kvgogp.shtml disk
291. Соціокультурні аспекти просодичної організації висловлювань-невдоволень (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійського мовлення): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Я.Р. Федорів; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 2000. — 20 с.
За результатами експериментально-фонетичного дослідження визначено просодичні засоби актуалізації висловлювань-невдоволень, які реалізуються за умов формальної та неформальної ситуацій спілкування мовцями різних соціокультурних рівнів. Систематизовано функціонально-семантичні та структурно-лінгвістичні види висловлювань-невдоволень. Обгрунтовано інваріантну модель їх просодичного оформлення як окремого типу емоційних висловлювань та відповідні варіанти реалізації основних видів висловлювань, що передають конкретні почуття з диференціюванням досліджуваних актуалізацій за соціокультурним рівнем мовців та ситуацією спілкування на фоні взаємодії ступеня контрольованості почуттів та екстралінгвістичних факторів, що їх супроводжують.
Загрузить: 00fjrpov.shtml disk
292. Стан збереження української народнопісенної епіки на терені Донеччини (порівняльний аспект): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Н.М. Бабич; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 19с.
З'ясовано проблему побутування історичних пісень і балад на терені Донеччини. З використанням значної кількості джерельного матеріалу, з широкими порівняльними виходами розглянуто спектр питань, пов'язаних із побутуванням народнопісенної епіки Донеччини. Встановлено, що епіка не втратила своєї пізнавальної, естетичної, етико-виховної цінності у наш час. Історичні пісні та балади, записані в області визначено органічним елементом загальнонаціонального пісенного фонду, вони засвідчили незнищенність українського національного духу.
Загрузить: 01bnmetd.shtml disk
293. Стратегії й тактики конфліктного дискурсу (на матеріалі сучасної англійської мови): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / О.В. Фадєєва; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 2000. — 18 с.
Досліджено прагматичні особливості стратегій і тактик конфліктного дискурсу, що реалізуються у мовленнєвих ситуаціях суперечки та сварки. Запропоновано відповідні критерії побудови дискурсу. Значну увагу приділено опису мовних та позамовних характеристик конфліктного дискурсу у статичному та динамічному аспектах з урахуванням критеріїв комунікативного статусу, ролі та дотримання або порушення конвенційних правил спілкування. Наведено сценарії типових ситуацій та властивих їм засобів мовленнєвого впливу. Розглянуто роль емоційної напруженості ситуації у лінгвістичній репрезентації комунікативних стратегій. Запропоновано класифікацію мовленнєвих тактик реалізації комунікативних стратегій на групи раціонального, емоційного та емоційно-раціонального впливу на адресата. Описано мовні засоби їх реалізації на лексичному, лексико-синтаксичному та синтаксичному рівнях. Встановлено основні лінгвістичні та екстралінгвістичні характеристики двох типів конфліктного дискурсу - аргументованого та вербально агресивного, комунікативні стратегії та засоби їх реалізації на тактичному рівні та рівні оперативної діяльності.
Загрузить: 00fovtkd.shtml disk
294. Структура і функції алюзії в пресі Німеччини, Австрії та Швейцарії: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / А.А. Тютенко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000. — 20 с.
Досліджено синтаксичну, семантичну та лексичну структури, прагматичні та стилістичні функції алюзій у мовленні журналістів, які пишуть німецькою мовою. Запропоновано визначення алюзії, що є релевантним для лінгвістичного аналізу даного явища у нелітературних текстах. Визначено місце алюзії серед фразеологічних, стилістичних одиниць, а також одиниць типу "текст у тексті". Розроблено підходи до виділення, класифікації, інтерпретації та аналізу функціонування алюзій у газетно-публіцистичному тексті. Розглянуто основні контексти, в яких функціонує алюзія, реалізацію компонентів джерел алюзій у різних контекстах публіцистичного тесту газет та журналів Німеччини, Австрії та Швейцарії.
Загрузить: 00taanac.shtml disk
295. Структура лексико-семантичного поля "мова - слово" в українській поетичній мові XIX - початку XX ст.: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.О. Мех; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2000. — 18 с.
Досліджено семантичні взаємозв'язки багатозначних лексем мова, слово, думка, дума, пісня на прикладі мови поезії Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки. Здійснено типологічне зіставлення лексико-семантичного поля "мова-слово" у загальномовному та індивідуально-авторському словниках, встановлено лексико-семантичні варіанти концептуальних лексем слово, мова: "характерна ознака народу, його рідна мова"; "поетична словесна творчість". Парадигматично-синтагматичні ознаки одиниць лексико-семантичного поля підтверджують ключову позицію лексеми слово в мовотворчості Тараса Шевченка та Івана Франка, лексем слово і пісня в мовотворчості Лесі Українки.
Загрузить: 00mnoupm.shtml disk
296. Структура семантичного поля дієслів багатократно-дистрибутивної і розподільної дії: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.М. Мединська; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 19с.
Комлексно досліджено аспектуальну семантику дистрибутивності на основі аналізу лексико-семантичного поля дієслів багаторазово-дистрибутивної (БДД) і розподільної дії (РД). Аналіз дієслів проведено у семантичному, словотвірному і функціональному аспектах на матеріалі виборок зі "Словника української мови" в 11-ти томах, текстів української літератури, де виявляється специфіка реалізації досліджуваних дієслів. Описано групи дієслів БДД і РД за спільними ознаками, охарактеризовано типи зв'язків між мікрополями. Проведено аналіз дієслів БДД і РД формальними засобами вираження дистрибутивності, охарактеризовано дієслова БДД і РД за внутрішніми інтенційними ознаками і синтаксичною сполучуваністю. Встановлено специфіку дієслів БДД і РД у заповненні ними позицій у структурі простого речення.
Загрузить: 00mnmdrd.shtml disk
297. Структура спонукальних мовленнєвих актів сучасної французької мови (комунікативно-прагматичний аспект): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / В.Г. Куликова; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2001. — 19 с.
Комплексно вивчено спонукальні мовленнєві акти та мовні засоби вираження спонукання в сучасній французькій мові. Визначено позамовні фактори, які впливають на функціонування спонукальних мовленнєвих актів, встановлено їх комунікативно-прагматичний зміст. Описано причини виникнення додаткових семантичних, стилістичних і прагматичних ознак, які накладаються в процесі спілкування на основне значення спонукального висловлювання. За результатами дослідження мовленнєвої поведінки комунікантів у конкретних спонукальних ситуаціях дозволило встановлено особливості мовних засобів, за допомогою яких передається спонукання, закономірності їх вибору мовцем відповідно до цілей комунікації.
Загрузить: 01kvgkpa.shtml disk
298. Структура, семантика і прагматика окличних речень у сучасній французькій мові: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / Т.В. Тришкіна-Аудіа; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 21с.
Комплексно проаналізовано категорію окличності у сукупності її мовних ознак і мовленнєвих виявів. Визначено лінгвопрагматичне поле окличності (ЛППО), що включає структуру її семантичних, граматичних та функціонально-комунікативних ознак. Досліджено ЛППО сучасної французької мови та виявлено базову одиницю її вираження, завдяки чому вирішено проблему граматичного та комунікативного статусу окличних речень (ОР) у сучасній французькій мові, основного семантичного змісту окличності, основних структурно-семантичних типів ОР і функціонально-комунікативних ознак окличності та типології комунікативних ситуацій з окличною основою вербальних інтеракцій.
Загрузить: 01ttvsfm.shtml disk
299. Структурний та функціонально-семантичний аспекти складнопідрядних речень з підрядним часу в сучасній іспанській мові: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / П.М. Бокова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 21 с.
Вивчено специфіку прагматичного змісту, структурної та семантичної організації часового складнопідрядного речення та його функціонування у сучасній іспанській мові. Проведено комплексне дослідження функціонування часових складнопідрядних речень у сучасній іспанській мові, які відображають особливості мовленнєвої організації висловлювання та різних видів темпоральних відношень. Роботу виконано на базі сучасних лінгвістичних досліджень, спрямованих на вивчення мовних явищ у когнітивному, комунікативному та функціонально-семантичному аспектах. На підставі функціонально-семантичних критеріїв запропоновано типологію часових складнопідрядних речень, здійснено різнобічний аналіз семантико-синтаксичних відношень, що склалися у даному типі речень. Описано основні засоби вираження семантичних відношень у часовому складнопідрядному реченні. Визначено співвідношення лінгвістичної та екстралінгвістичної сутності категорії часу.
Загрузить: 01bpmsim.shtml disk
300. Структурні й семантичні особливості композит-метафор в американському сленгу: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / І.А. Гонта; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 2000. — 20 с.
иВизначено статус композити-метафори та її місце в американському сленгу. Проведено дослідження структурних, семантичних та словотвірних особливостей субстантивних композит-метафор, виявлено дві групи цих одиниць відповідно до їх дериваційних баз. Розкрито шляхи виникнення нових значень у межах семантичної структури слова. Досліджено внутрішню семантичну валентність композит-метафор, а також на базі аналізу морфлогічної внутрішньої валентності складено лексико-семантичні ряди даних мовних одиниць із загальними ітеративними компонентами. Розглянуто кореляцію з метафорами некомпозитного характеру та з'ясовано причини цього явища. Проаналізовано словотвірні моделі композит-метафор і наведено варіювання різних рівнів номінації в межах лексем однієї моделі.
Загрузить: 00giamas.shtml disk

301. Структурні особливості субстантивної конструкції у вузькоспеціальному тексті: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / І.Б. Петриченко; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 16с.
Вивчено та наведено моделі субстантивної конструкції у вузькоспеціальному тексті, розглянуто сполучувальні можливості стрижневого слова конструкції в контексті максимально повної номенклатури залежних компонентів з типовими й нетиповими детермінантами. Відзначено унікальність стрижневого слова конструкції, яке сполучається з будь-якими словами та синтаксично пов'язаними словесними групами, що утворює різноманітні структурні комбінації. Побудовано модель субстантивної конструкції, в якій зафіксовано повний набір реально функціонуючих детермінантів і наведено взаєморозташування їх один відносно одного та відносно стрижневого слова. Відзначено актуальність проблеми структурної нормативності субстантивної конструкції, а також характер взаємозв'язку структурної нормативності та ступеня розуміння такої конструкції.
Загрузить: 01pibkvt.shtml disk
302. Структурні та семантико-стилістичні особливості лексики арго у сучасній французькій мові (на матеріалі мови преси): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / А.Р. Семів; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2000. — 19с.
Розглянуто питання фонетико-морфологічних, словотвірних і семантико-стилістичних особливостей арготичної лексики у друкованих творах засобів масової інформації. Доведено, що лексику арго можна вважати особливою лексичною підсистемою розмовної мови, яка характеризується тенденцією до проникнення у нормативне вживання завдяки своїм фонетико-морфологічним і семантичним особливостям. Проведено систематизацію фонетичних процесів у арготичній лексиці, яка дозволила виявити фонетичні зміни, що стали регулярними та спричинили подвійне написання арготизму. Визначено слабкі тенденції вимови, які не можуть бути зафіксованими в орфографії арготизмів. Проведено частотний аналіз арготичних скорочень, який засвідчив, що домінуючою в арго є тенденція до скорочення слова. Дослідження семантичних процесів арготичному словнику дозволило охарактеризувати процес синонімічного заміщення, який структурно представлено системою синонімічних матриць. З'ясовано, що в мові преси топоніми й антропоніми виступають як лексичні одиниці, здатні виконувати різноманітні стилістичні функції. Їх функціонування на сторінках газет вносить у текст енциклопедичну, соціальну, емоційно-оцінну інформацію, за допомогою якої здійснюється мовленнєвий вплив на читача. Зроблено висновок про те, що використання арготизмів для реалізації різноманітних стилістичних функцій пов'язане з тенденцією до експресивності газетних текстів. Узагальнено соціально-когнітивні передумови узуалізації арготичних систем у нормативній французькій мові.
Загрузить: 00sarsfm.shtml disk
303. Структурно-компонентний аналіз термінів кібернетики в англійській мові у зіставленні з українською та російською: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.15 / Е.Р. Брагіна; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 18 с.
Виявлено загальні закономірності формування термінологічного фонду та встановлено схожість і відмінність у способах і засобах номінації у двох споріднених та одній неспорідненій мовах. Визначено номінативний характер термінології кібернетики, а також синтаксичний спосіб термінотворення, характерний для трьох мов. Визначено специфіку термінотворення у термінологічній системі (ТС) кібернетики, виражену у її циклічності. З одного боку, створення дво-, три- та полікомпонентних термінів - явище закономірне для будь-якої системи, що динамічно розвивається. Тип мови впливає на процес утворення таких термінів. Якщо для української та російської мов ТС властиве праве розширення, то для англійської - ліве, що пов'язано з синтетичним характером української та російської мов і з аналітичним характером англійської мови. З іншого боку, процес творення ТС у термінології йде паралельно з іншим, типовим для науки процесом - утворенням термінологічних стягнень, семантичної конденсації та абревіатур. Причому, останні виявляють також активність у термінотворенні, що свідчить про безперервний процес термінотворення у термінології кібернетики. Визначено присутність системних відношень (парадигматичних і синтагматичних) термінів кібернетики у різних галузях знань. Парадигматичний ряд є незамкнутим, а парадигматичні відношення не завжди мають регулярне вираження. У синтагматиці в одному лінійному ряду термінів кібернетики - різнорідні елементи. Виконано семантичну та морфологічну класифікацію компонентів різних структурних типів. Семантична визначеність терміна у трьох мовах досягається дефініцією поняття та роллю контексту.
Загрузить: 01berzur.shtml disk
304. Структурно-семантичні параметри російської авіаційної терміносистеми (макрополе "рух літального апарата"): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / М.М. Бондарчук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 32с.
Визначено структурно-семантичні параметри російської авіаційної термінології. Проаналізовано структуру та семантику авіаційних термінів на основі теорії семантичного поля і семної структури терміна за допомогою компонентного аналізу. Накреслено основні аспекти вивчення авіаційної термінології: семантичний, функціонально-польовий і дериваційний. Установлено, що терміни у термосистемі об'єднані ієрархічно у термінологічні ряди, блоки, мікрополя та макрополе. Визначено активність словотворчих процесів, розкрито роль і характер градаційних, антонімічних, синонімічних, гіперо-гіпонімічних парадигм, характерних для досліджуваного макрополя. Окремий розділ присвячено дослідженню авіаційних термінів, що з'явилися внаслідок метафоричного переосмислення слів загальновживаної лексики. Надано рекомендації щодо уточнення дефініцій авіаційних термінів, наведених у тлумачених словниках російської мови.
Загрузить: 00bmmrla.shtml disk
305. Структурно-функціональні різновиди номінативних речень у сучасній українській мові: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.М. Сушинська; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 2000. — 20с.
Дисертацію присвячено системному вивченню номінативних речень (НР). Вперше на широкому фактичному матеріалі проаналізовано структурні, семантичні та функціонально-стилістичні особливості НР. Здійснено цілісний аналіз типології НР, визначено їх ядерний та периферійний вияв. Виділено критерії розмежування НР та двоскладних неповних речень, якими є субстантивні емоційно-оцінні конструкції. Всебічне дослідження НР дозволило деталізувати принципи їх класифікації. Доповнено й уточнено критерії ідентифікації НР у тексті, принципи опису засобів їх організації. З'ясовано причини, що сприяють виникненню та функціонуванню НР в усному мовленні, проаналізовано їх ситуативний характер. Досліджено своєрідність функціонування номінативних побудов у структурі засобів експресивного синтаксису (сегментовані, парцельовані конструкції, ланцюжки НР). З'ясовано особливості реалізації явищ парцеляції та приєднання у структурі НР. Дослідження здійснено з позицій системного підходу, за основу якого взято структурний аспект.
Загрузить: 00simsum.shtml disk
306. Структурування навчальних завдань як фактор ефективності осягнення епічного твору в 9 - 11 класах: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Л.В. Панчук; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2001. — 17 с.
Наведено науково обгрунтовану й експериментально перевірену методику впровадження навчальних завдань з української літератури на етапах підготовки до сприймання, первинного осмислення та поглибленого вивчення учнями епічного твору. Запропоновано новий напрямок організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, базою якого є структурування навчальних завдань. Розроблено й обгрунтовано технологію за двома параметрами: завдання, спрямовані на розвиток розумової діяльності, а також на різноаспектне осягнення епічного твору. Кожна з номінацій має розроблену таксономію (модель-систему) завдань. Встановлено, що усвідомленому осягненню старшокласниками художнього тексту сприяють вироблені навики образної конкретизації та образного узагальнення.
Загрузить: 01plvoet.shtml disk
307. Ступені фразеологізації речень: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / М.І. Личук; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2001. — 16с.
Визначено статус речень фразеологізованої структури. З'ясовано роль постійного компонента у формуванні фразеологізованих речень закритої структури, напівфразеологізованих і фразеологізованих речень змішаного типу. Проаналізовано їх семантичну структуру, зміни у кількісному та якісному складі конструктивно обов'язкових компонентів. Досліджено формально-граматичну та семантико-синтаксичну специфіку фразеологізованих речень змішаного типу.
Загрузить: 01lmisfr.shtml disk
308. Суфіксальна підсистема сучасної української літературної мови: будова та реалізація: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / Є.А. Карпіловська; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2000. — 36с.
Вперше в україністиці здійснено комплексне дослідження будови та реалізації суфіксальної підсистеми сучасної української літературної мови у двох можливих формах її існування та представлення: як упорядкованого інвентаря одиниць - складника загальної системи мови та упорядкованої сукупності продуктів її реалізації в структурах простих (з одним коренем) слів. Обидві зазначені форми існування та представлення суфіксальної підсистеми проаналізовано в статичному та динамічному аспектах. Встановлено параметри будови суфіксальної підсистеми та закономірності продукування структур слів з її участю. Одержані результати узагальнено в суфіксальній граматиці - складнику загальної функціональної граматики сучасної української літературної мови. Така граматика складається з двох відносно самостійних, але взаємозалежних частин: 1) внутрішньоінвентарної, що описує закономірності будови суфіксальної підсистеми, діагностичні ознаки кожної з її одиниць та їх взаємозв'язки з іншими одиницями в межах інвентаря підсистеми і грунтується на парадигматичних відношеннях між одиницями одного класу морфем, та 2) позаінвентарної. Призначення останньої полягає у формулюванні правил дії механізму реалізації будь-якої суфіксальної одиниці або типу одиниць у морфемних чи словотвірних структурах слів, правила якої грунтуються на синтагматичних відношеннях між одиницями одного або різних класів репрезентантів морфем у слові. Для найменнування сукупності всіх моделей реалізації в слові певної суфіксальної одиниці запроваджено термін поле реалізації суфіксальної одиниці. За роллю у структурі слова виділено три основні функціональні типи одиниць суфіксальної підсистеми, об'єднані родовим поняттям суфіксальна одиниця: еталонні одиниці - 1) суфікси з дериваційною функцією та їх оточення (ближнє й дальше), 2) суфіксоїди - одиниці з класифікувальною, або кваліфікативною функцією у складі подільних основ непохідних слів та 3) суфіксальні зв'язки з конструктивною, суто структурною функцією. Форму, зміст (значущість) та моделі розподілу в слові суфіксальних одиниць цих типів досліджено з погляду їх здатності до варіювання, або одно- чи багатомірності вияву у структурі слова. Мірність є універсальним параметром для упорядкування одиниць дослідженої підсистеми за відношеннями не лише виведення (підпорядкування), а й рівноправності, зокрема, дублетності та анонімії. На підставі вивчення принципів й закономірностей формального та семантичного варіювання суфіксальних одиниць виділено вихідні (елементарні, далі неподільні за формою або змістом) й вивідні (складені, вторинні) одиниці. Завдяки цьому встановлено механізм творення нових одиниць інвентаря суфіксальної підсистеми сучасної української мови, визначено шляхи його можливого поповнення. Створена функціональна суфіксальна граматика становить єднальну ланку між упорядкованим інвентарем окремих суфіксальних одиниць і структурами конкретних слів мови, в яких їх реалізовано, а отже, є аналогом механізму породження простих слів із суфіксальними одиницями в сучасній українській мові. Розроблено типову схему двомірної матриці - моделі графічного представлення полів реалізації суфіксальних одиниць різних типів. Вона відіграє роль еталону для визначення ступеня реалізації можливих ознак мірності (формальної, змістової, функціональної) в матрицях конкретних суфіксальних одиниць. Залежно від кількості ознак мірності, властивих елементарним одиницям, встановлено 5 ступенів їх впорядкування в межах суфіксальної підсистеми. З'ясовано параметри організації таких одиниць як в межах кожного окремого ступеня, так і між ступенями, їх пріоритети та системотворчу силу. Представлення полів реалізації суфіксальних одиниць у вигляді матриць дозволило унаочити процеси відбору, перетворення та розміщення в слові окремих суфіксальних одиниць, а також уможливило з'ясування в повному обсязі моделей їх внутрішньослівного функціонування, визначення ступеня реалізації в простих словах сучасної української мови потенціалу дослідженої суфіксальної підсистеми, прогнозувати поповнення її інвентаря та перспективи його реалізації у складі простих слів.
Загрузить: 00keambr.shtml disk
309. Сучасна українська ергонімія (на матеріалі власних назв підприємств Закарпатської області): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.О. Белей; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 17с.
Досліджено сучасні українські власні назви підприємств Закарпаття. На багатому фактичному матеріалі (більше 7 тис. назв) розглянуто теоретичні питання української ергономіки, принципи та критерії номінації у сфері сучасної фірмонімії Закарпаття, а також проаналізовано стан мовної культури досліджуваного фірмонімікону та накреслено шляхи її підвищення.
Загрузить: 00boosue.shtml disk
310. Твори Ольги Кобилянської з життя української інтелігенції. Пошуки морального ідеалу: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Л.І. Матусяк; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 20с.
Досліджено витоки та способи художнього втілення морального ідеалу в інтелектуальній прозі О.Кобилянської та простежено його еволюцію від абстрактно-гуманістичного до громадсько-патріотичного звучання. Окреслено основні етапи формування в творчості письменниці образу "моделі" позитивного героя - інтелігента, якому притаманні "аристократизм духу", нестримний потяг до самовдосконалення. Особливу увагу приділено програмовим творам О.Кобилянської - новелі "Думи старика" та роману "Апостол черні", у яких чітко виявлено єдність моральних і національних імперативів у світобаченні авторки.
Загрузить: 00mlipmi.shtml disk
311. "Твори" Івана Дніпровського як цикли імпресіоністичної прози: Автореф. дис.. канд. філол. наук: 10.01.01 / В.М. Явтушенко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000. — 20с.
Проаналізовано видання "Твори" Ш.Дніпровського в 3-х томах. Визначено місце письменника в історії української літератури 1920-х рр. Особливу увагу приділено стильовій домінанті творів автора, доведено, що він є одним з найбільш послідовних представників українського імпресіонізму на завершальному етапі розвитку даного стилю в українській літературі. Кожен том "Творів" розглянуто як певну художню цілісність, цикл, описано стильову належність творів кожного циклу й основні циклотворчі мотиви. Том перший "Творів" кваліфіковано як психологічний імпресіонізм, том другий - реалістичний і том третій - натуралістичний.
Загрузить: 00jvmcip.shtml disk
312. Творча інтерпретація "вічних" образів в українській літературі 1920-х рр.: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Г.М. Церна; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2001. — 19с.
Досліджено проблему функціонування "вічних" образів в українській літературі 1920-х рр. Проаналізовано історію вивчення поняття "вічні" образи. Доведено, що між українською та західноєвропейською літературами у 1920-х рр. існували незаперечні зв'язки. Розглянуто шляхи взаємодії прози, поезії та драматургії українських митців із творчістю М.Сервантеса, Ф.Достоєвського, В.Шекспіра, античною та біблійною міфологією, розкрито суть понять "донкіхотство", "гамлетизм", "карамазовщина", "достоєвщина". Обгрунтовано естетичні принципи поетів-"неокласиків". Визначено естетичні функції "вічних" образів, які є варіантом атрибутування позитивних якостей класичного образу.
Загрузить: 01cgmoul.shtml disk
313. Творчість Богдана Лепкого в українсько-польських літературних взаєминах 1899 - 1941 рр.: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / О.М. Царик; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Тернопіль, 2001. — 16 с.
Охарактеризовано роль Богдана Лепкого в українсько-польських літературних взаєминах крізь призму літературних стосунків митця та Василя Стефаника з польським літератором Владиславом Орканом. Проаналізовано типологічні перегуки та відповідності малої прози Б.Лепкого та В.Оркана на проблемно-тематичному і жанрово-стильовому рівнях. Зроблено типологічні зіставлення повістей "Веселка над пустарем" та "В розтоках" в аспекті концепції героя та оновлення жанрової структури.
Загрузить: 01complv.shtml disk
314. Творчість В.Леонтовича в контексті української літератури кінця XIX - початку XX століття: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.І. Наконечна; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2001. — 19с.
Досліджено творчість В.Леонтовича у світлі реалій перебігу суспільного та літературного життя кінця ХІХ - початку ХХ ст. в Україні. З'ясовано обставини формування світоглядних засад, умови становлення В.Леонтовича як письменника, літературного критика, громадського діяча, політика та мецената. Проаналізовано творчий доробок письменника з метою виявлення жанрової специфіки, іманентних рис індивідуального авторського стилю белетриста. Розкрито багатовекторність творчих пошуків у царині проблематики творів, а також акцентовано увагу на їх загальній гуманістичній спрямованості. Осмислено загальні літературні закономірності, що знайшли втілення в особливостях характерології та образотворенні митця.
Загрузить: 01noikul.shtml disk
315. Творчість Д.Марковича у контексті розвитку українського літературного процесу кінця ХІХ - початку ХХ століття: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / С.А. Панченко; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2000. — 17с.
Досліджено творчий доробок маловідомого українського письменника Д.Марковича. Проаналізовано витоки формування літературно-естетичних поглядів письменника, своєрідність характерологічного ряду малої прози в широкому типологічному контексті української новелістики кінця XIX - початку XX ст., особливості поетики жанру і стилю художньої спадщини митця. Творчість Д.Марковича увібрала в себе досвід попередньої літературної доби кінця XIX - початку XX ст.
Загрузить: 00psakps.shtml disk
316. Творчість Д.Марковича у контексті розвитку українського літературного процесу кінця ХІХ- початку ХХ століття: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Світлана Анатоліївна Панченко; Запорізький держ. ун-т. — Запоріжжя, 2000. — 17с.
Загрузить: 00psakps.shtml disk
317. Творчість Євгенії Ярошинської в контексті української літератури кінця ХІХ - початку ХХ століття: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Л.В. Козинський; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 19 с.
Досліджено творчість Є.Ярошинської у зв'язку з естетико-філософськими реаліями її доби. Проаналізовано громадсько-освітянську та літературно-публіцистичну діяльність письменниці на Буковині, а також її реальну участь у розвитку українського літературного процесу кінця XIX - початку XX ст. Значну увагу приділено впливам культурних діячів і письменників Буковини та Галичини на формування її світоглядних позицій. Аналітично досліджено літературно-мистецькі пошуки письменниці у прозі, відзначено її уміння моделювати стан душі персонажа, художньо відтворити його світогляд, а також психологію шляхом добору нових способів художнього осмислення дійсності. Встановлено, що у творах Є.Ярошинської своєрідно поєдналися, переплелися елементи різних літературних систем - реалізму, сентименталізму, романтизму, імпресіонізму та символізму, які у різноструктурній та різнофункціональній взаємодії відтворювали реалізм якісно нового рівня.
Загрузить: 00klvkul.shtml disk
318. Творчість Карла Гінка Махи в контексті чеського і європейського романтизму 20-х - 40-х рр. XIX століття: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.03 / І.В. Мельниченко; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2000. — 19с.
Досліджено творчість видатного чеського поета-романтика К.Г.Махи (1810 - 1836). Його постать висвітлено на широкому літературно-історичному тлі європейського романтизму та чеського національного відродження кінця ХVІІІ - першої половини ХІХ ст. Акцент зроблено на спростуванні розповсюдженого стереотипу про Маху "байроніста". Вперше у чеській літературі вказано на фундаментальні екзистенційні проблеми людини, суперечливу людську душу на тлі вічного контрасту між життям та смертю. Використано загальноромантичний механізм актуалізації нових значень шляхом створення відповідного контексту, що робить реципієнта активним співучасником процесу творення через залучення підсвідомості. Завдяки здобуткам творчості Махи зруйновано мистецькі та ідеологічні обмеження і табу, які накладено представниками старших генерацій чеського національного відродження, переосмислено та поєднано кращі риси основних течій європейського романтизму.
Загрузить: 00mivker.shtml disk
319. Творчість Уласа Самчука. Проблеми індивідуального стилю: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / І.В. Бурлакова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 19 с.
Здійснено спробу проаналізувати світоглядну основу творчості У.Самчука, який у своїй творчій лабораторії поєднав домінантні ознаки реалізму з елементами хронікально-літописного та документального письма. Стильової єдності та естетичної цілісності надає індивідуально-неповторному почерку У.Самчука постійне звертання до традицій давнього українського письменства, органічне вплетення у тексти романів і повістей ("Волинь", "Ост", "Чого не гоїть огонь", "Юність Василя Шеремети", "Марія") мотивів та образів, культивованих у літописній літературі.
Загрузить: 01bivpis.shtml disk
320. Творчість Феодосія Рогового. Проблематика і стиль: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Л.О. Зубак; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2000. — 20 с.
Висвітлено творчість видатного українського прозаїка, лауреата Державної премії ім. Т.Шевченка (1992) Феодосія Рогового. Проаналізовано основні віхи життєвого шляху письменника, а також визначено ідейно-естетичні джерела творчості. Значну увагу приділено тематично-смисловим домінантам прози Рогового у контексті української літератури 70 - 80-х рр. XX ст. Доведено своєрідність поетики митця, вплив на становлення його творчої манери естетичних пошуків шістдесятників і деяких зарубіжних майстрів слова. З'ясовано основні художні принципи творів, які визначають жанрово-стильову особливість світосприйняття Рогового. Розглянуто характеротворчі та мовностилістичні художні прийоми. Творчість митця осмислено як системно-організовану цілісність. Обгрунтовано роль та місце письменника в історії новітньої української літератури.
Загрузить: 00zlorps.shtml disk
321. Теоретичні основи тестового контролю іншомовної комунікативної компетенції учнів середньої загальноосвітньої школи (на матеріалі англійської мови): Автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / О.П. Петращук; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 2000. — 38с.
Розроблено теорію тестового контролю (ТК) іншомовної комунікативної компетенції (ІКК) учнів середньої загальноосвітньої школи та її реалізації в практиці навчання іноземної мови (ІМ). Вперше описано багаторівневу багатокомпонетну функціональну систему ТК. Визначено цілі, принципи, функції, об'єкти, види (підвиди), типи (підтипи), прийоми, засоби, способи, етапи і форми ТК, а також діяльнісний аспект системи: діяльність розробника тесту, адміністратора тестування, екзаменатора, тестованого. Досліджено внутрішні механізми процесу тестування, обгрунтовано концепцію тесту навчальних досягнень з ІМ, вимоги до його якісних характеристик (автентичності, інтерактивності, конструктної валідності, надійності, диференційованої здатності, складності), уточнено специфікації комунікативно спрямованих тестових завдань (ТЗ) та складено їх номенклатуру, розроблено формати підсумкових тестів з ІМ для трьох ступенів навчання. Розроблено циклічно-спіральну модель функціонування системи ТК у практиці навчання ІМ в середній загальноосвітній школі. Запропоновано методику розробки тесту навчальних досягнень з ІМ, придатного для використання в системі ТК, яка включає етапи проектування тесту, розробки матриці тесту і ТЗ, операціоналізації матриці і складання пілотного тесту, випробування його якості, аналізу отриманих даних, складання остаточного варіанта тесту.
Загрузить: 00popszc.shtml disk
322. Теоретичні проблеми літературознавства в працях письменників "празької школи": Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Б.М. Синевич; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 20с.
Висвітлено питання проблеми системного вивчення теоретичних проблем літературознавства в текстах Євгена Маланюка, Юрія Липи, Олени Теліги, Олега Ольжича, їх основні концепції національного мистецтва, мистецької свідомості, стилю. Визначено проблеми дискурусу "пражан" і проаналізовано на теоретико-літературознавчому рівні. Українська література як національно-духовна цілісність у середовищі "празької школи" сприймалася як певний спосіб мислення. Спорідненість її представників, незважаючи на індивідуальну стильову своєрідність і відмінні естетичні уподобання, була дуже виразною. Збереження ментальності конкретних представників етносу було об'єднуваним між підсвідомим і свідомим у світосприйнятті, при цьому вирішальною домінантою в їх мислеформі стає національна ідея. Це твердження, маючи зовнішній політичний сенс, приховувало в собі естетичний зміст, оскільки творча самобутність неможлива без глибинного національного феномену, для виявлення якого потрібна свобода самореалізації письменника. Наріжним каменем теоретичних проблем "пражан" були художність, самодостатність, формотворча, стилістична довершеність за наявності духовної субстанції та світоглядної глибини.
Загрузить: 01sbmpps.shtml disk
323. Теорія і практика формування комунікативно-мовленнєвих умінь в учнів 5 - 9 класів у процесі вивчення російської мови: Автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Г.О. Михайловська; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2001. — 36с.
Розглянуто питання формування комунікативно-мовленнєвих умінь у процесі вивчення російської мови. Розвинуто новий напрям, який базується на концепції комунікативної спрямованості у процесі навчання мови. Охарактеризовано систему формування комунікативно-мовленнєвих умінь в учнів 5 - 9 класів шкіл з російською мовою навчання, високу ефективність якої обгрунтовано теоретично та підтверджено практично. Результати дослідження використано під час проектування програм з російської мови для шкіл з російською мовою викладання.
Загрузить: 01mgovrm.shtml disk
324. Термінологічна лексика художньої різьби по дереву: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.Є. Гриджук; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2001. — 20с.
Вперше проаналізовано українську термінологію художньої різьби по дереву (УТХРД) як цілісну систему ієрархічно організованих спеціальних найменувань. Дослідження проведено у порівняльно-історичному (формування різьбярської терміносистеми, чинники, що впливали на даний процес, періодизація розвитку УТХРД), лексико-семантичному (генетична та лексико-граматична характеристики, лексико-семантичні процеси) та структурно-словотвірному (способи та засоби термінотворення, словотвірні моделі, ступінь їх продуктивності) аспектах на основі аналізу історико-етнографічних і спеціальних наукових праць, посібників, довідників, загальномовних словників, періодичних видань.
Загрузить: 01goehrd.shtml disk
325. Тестовий контроль аудитивних умінь студентів немовних факультетів вищого педагогічного навчального закладу (ІІ курс, англійська мова): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О.В. Кміть; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 2000. — 22с.
Дисертацію присвячено вирішенню проблеми організації тестового контролю аудитивних умінь студентів II курсу немовних факультетів вищого педагогічного навчального закладу з позицій інтеракціонального підходу. Теоретично обгрунтовано застосування тестового контролю як засобу управління процесом навчання аудіювання. Визначено особливості тестового контролю аудитивних умінь, класифіковано аудитивні вміння як об'єкти тестування на основі рівневого підходу до природи розуміння аудотексту та конкретизовано критерії відбору аудотекстів для текстового контролю. Розроблено методику організації тестового контролю аудитивних умінь, яка дозволяє успішно здійснити його проведення і сприяє забезпеченню ефективного управління процесом навчання аудіювання. Науково обгрунтовано розробку комунікативно спрямованих тестових завдань, створено їх фонд, складено придатний тест для поточного і тематичного контролю рівня навчальних досягнень студентів в оволодінні аудіюванням, апрбовано технологію реалізації тестового контролю аудитивних умінь студентів.
Загрузить: 00kovpnz.shtml disk
326. Техніка вірша Василя Стуса: специфіка структурно-семіотичної організації поетичного тексту (Ритміка. Метрика): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / В.О. Мельник-Андрущук; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2001. — 17с.
Проаналізовано ритмо-метричну організацію творів Василя Стуса. Внаслідок дослідження комунікаційних механізмів та особливостей взаємодії між ритмо-метрикою та іншими рівнями текстової структури визначено провідні тенденції та принципи моделювання творів силабо-тонічної, тонічної та силабічної метрики, що засвідчують оригінальність манери віршоскладання поета. Розглянуто проблему співвідношення поезії та прози у творах прозового запису та верлібрах автора з позиції структуральної семіотики. Особливу увагу приділено дослідженню процесу деструктуралізації віршовоі форми у верлібровій творчості Стуса, здісненому на різних рівнях текстової структури - лексичному, інтонаційно-синтаксичному, логіко-синтаксичному, ритмічному.
Загрузить: 01maoopt.shtml disk
327. Типологічні різновиди уроків української літератури в середній школі: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О.А. Горб; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 19с.
Вперше з позицій методики викладання літератури науково обгрунтовано систему типологічних різновидів уроків з неусталеною та усталеною структурами. Показано їх організаційні форми, розкрито потенційні можливості, а також визначено фактори успішної реалізації, що сприяють підвищенню якості навчально-виховної роботи з учнями.
Загрузить: 00goalss.shtml disk
328. Типологія комунікативних невдач (на матеріалі сучасного англійського мовлення): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Л.Л. Славова; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 2000. — 18 с.
Комплексно досліджено порушення акту комунікації. Розглянуто основи типології комунікативних невдач (КН). Рівень сформованості комунікативної компетенції, обсяг тезауруса, наявність у індивида необхідних знань є основними чинниками, за допомогою яких можна передбачити успішність або неуспішність акту комунікації. КН визначено як збій у спілкуванні через повне або часткове нерозуміння вербалізованого повідомлення партнерами з комунікації. Типологію КН у сучасному англійському мовленні представлено КН мовного, мовленнєвого та лінгвокогнітивного характеру. Іншою причиною виникнення порушень акту комунікації є використання невербальних засобів спілкування. Комунікативні акти здебільшого не проходять без супроводу паралінгвістичних елементів, таких, як проксеміка, кінетика, просодія та різноманітні невербальні дії комунікантів. КН паралінгвістичного характеру зумовлено невідповідністю невербальних засобів вербальному процесу спілкування; омонімією та полісемією жестових знаків.
Загрузить: 00slltkn.shtml disk
329. Типологія та поетика драм Миколи Куліша у контексті європейської "нової драматургії": Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / М.Л. Кореневич; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2001. — 18с.
З матеріалами творчих пошуків європейських та українських драматургів змодельовано парадигму "нової драми". Розглянуто особливості типології та поетики драматургії М.Куліша, які є тотожними європейській "новій" та "новітній драмі". За методами типологічного зіставлення з творами європейських драматургів досліджено структуру драм М.Куліша, її особливі риси та інтенції за аспектами: інтенції епізації, параболічності, проблеми самоідентифікації особистості, гротесковості, іманентних драматургічних засобів.
Загрузить: 01kmlend.shtml disk
330. Типологія характерів у драматургії Лесі Українки: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Л.М. Семененко; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2001. — 17с.
Досліджено провідні характери дійових осіб драматургічного доробку Лесі Українки. Драматургію письменниці розглянуто як самобутнє явище в українській літературі початку ХХ ст. Визначення філософсько-світоглядних засад творчості Лесі Українки, естетично-мистецького змісту ідей, сформульованих драматургом у художній, літературно-критичній, епістолярній спадщині, дозволяє виокремити авторську концепцію творчості, що базувалась на засадах неоромантизму. Проаналізовано визначальні риси характерів головних персонажів кожного драматичного твору письменниці. Головну увагу приділено виявленню провідних функціонально-концептуальних типів характерів та визначенню засобів характеротворення.
Загрузить: 01slmdlu.shtml disk
331. Традиції готики в англійській літературі XIX століття: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / Ольга Вікторівна Матвієнко; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2000. — 20с.
Загрузить: 00movals.shtml disk
332. Традиційна символіка весільного фольклору Західного Полісся: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / О.П. Цвид-Гром; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 16с.
Вперше досліджено традиційну весільну символіку Західного Полісся, з'ясовано значення весільних символів (пісенних, структурних, атрибутивних), встановлено їх первісну семантику. Проведено структурно-історичний аналіз весільного обрядового тексту, визначено фактори, які стали основою для ідейно-смислових регіоналізмів на знаковому рівні.
Загрузить: 00copfzp.shtml disk
333. Трансформація міфологеми Агасвера в західноєвропейській літературі XIX - XX ст.: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / Н.Ю. Поліщук; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 20с.
Досліджено трансформацію міфологеми Агасвера в західноєвропейській літературі ХІХ - ХХ ст. Визначено та проаналізовано найважливіші аспекти еволюційної видозміни міфологеми Агасвера. З'ясовано міфологічні витоки апокрифічного тексту про Вічного Жида, відображені у первісному мономіфі народження героя. Особливу увагу акцентовано на літературній рецепції міфологеми Агасвера. Визначено особливості її модифікації у контексті філософсько-естетичних парадигм романтизму і постмодернізму.
Загрузить: 01pnyazl.shtml disk
334. Українська граматична терміносистема (історія та сучасний стан): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.В. Медведь; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 17с.
Досліджено українську граматичну терміносистему в динамічному та статичному аспектах. Проаналізовано системні зв'язки та відношення між термінами в межах української граматичної терміносистеми. Особливу увагу приділено теоретичним і методологічним аспектам термінознавчого дослідження окремих розділів термінології, яка на певному етапі свого розвитку формується в терміносистему. Встановлено, що українська граматична термінологія є однією з найдавніших в українській мові, її витоки сягають ХІІ ст. Запропоновано нову періодизацію історії розвитку цієї термінології від першовитоків до сучасного періоду. На сучасному етапі українська граматична терміносистема є розвиненою термінологічною системою, зв'язки між термінами в якій простежуються на понятійному, словесному та словесно-понятійному рівнях.
Загрузить: 01moviss.shtml disk
335. Українська електротехнічна термінологія (словотвірний аспект): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.В. Козак; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 2000. — 18с.
Досліджено словотвірну структуру української електротехнічної термінології, специфіку дериваційних процесів та найбільш активні способи словотвору. Досліджувана термінологія постійно поповнюється за рахунок дериватів та запозичень з ряду мов. Визначено, що електротехнічна термінологія потребує уніфікації та стандартизації, які повинні проводитися з урахуванням національних та міжнародних компонентів, а також тісного зв'язку досліджуваної термінології з відповідною галуззю.
Загрузить: 00klvuet.shtml disk
336. Українська лірична пісня: еволюція поетичного мислення: Автореф. дис... д- ра філол. наук: 10.01.07; 10.01.01 / Л.М. Копаниця; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 37с.
Дисертацію присвячено дослідженню проблеми поетичної специфіки української ліричної пісні в контексті еволюції пісенних традицій, реконструкції та семантичної інтерпретації таких типологічних ознак пісень про кохання, як типи ментальних структур, мотифем, мотивів, міфологем у фольклорних текстах, а також у давніх літературних пам'ятках XVII - XVIII ст. На мисленнєвому, емотивному, психологічному рівнях досліджено закон художнього мислення, психологічні та прагматичні функції ліричної пісні з урахуванням типології та історичної трансформації семантичних реалій. Переосмислено пісенний матеріал в контексті загальної фольклорної моделі, розуміння пісні про кохання як стійкої мікросистеми єдиного свідомісного та художнього комплексу духовної культури етносу.
Загрузить: 01klmepm.shtml disk
337. Українська мемуаристика в Галичині кінця ХІХ - початку ХХ століття: жанрово-стильові особливості: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / М.Р. Федунь; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2001. — 19с.
Праналізовано жанр мемуаристики в історичному та теоретичному аспектах. Розглянуто внесок І.Кравецького, О.Назарука у справу вивчення мемуарів. Досліджено ідейно-тематичне багатство спогадів у Галичині кінця ХІХ - початку ХХ ст. та їх художню цінність. Значну увагу приділено культурно-побутовим полотнам, листам, щоденникам, еміграційним спогадам. Докладно висвітлено мемуарну спадщину Б.Лепкого, О.Назарука, невідомі спогади сучасників про О.Кобилянську. Вивчено багатство мови споминів, а також використання описів. Доведено високий художньо-естетичний та інформаційно-документальний рівень мемуаристики в Галичині кінця ХІХ - початку ХХ ст., її пізнавальне та естетичне значення.
Загрузить: 01fmrjso.shtml disk
338. Українська поезія резистансу 40 - 50-х років XX століття: генетичний контекст і естетична природа: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / І.В. Роздольська; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 19 с.
Дисертацію присвячено комплексному осмисленню маловідомого періоду в історії української літератури XX століття - поезії учасників українського національно-визвольного руху 40 - 50-х років XX століття, яку розглянуто як поезію резистансу. Погляд на неї, як на окремий мистецький феномен, скристалізовується шляхом застосування принципу історизму із біографічним, бібліографічним, психологічним, комплексно-системним методами та елементами "літературно-портретної" форми.
Загрузить: 00rivupr.shtml disk
339. Українська поезія Румунії другої половини ХХ ст. (тематично-жанрові та стильові особливості): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Л.Є. Василик; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2001. — 19с.
Досліджено генезу мистецького явища та визначено основні періоди його розвитку. Запропоновано цілісний канон української поезії Румунії.Розглянуто ідейно-тематичні, жанрові та стильові координати досліджуваного мистецького явища. Проведено типологічні паралелі з румуно-літературним художнім контекстом і тогочасною українською літературою. Здійснено її аналіз, що сприяло входженню української поезії Румунії в загальноукраїнський літературний процес як органічної та невід'ємної складової, збагатило уявлення про українську літературу ХХ ст.
Загрузить: 01vlerdp.shtml disk
340. Українська примовка: особливості побутування та функціонування: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / О.В. Лабащук; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 16с.
Проаналізовано масив української примовки, що дозволяє вважати її окремим самостійним жанром національного фольклору, який активно побутує і динамічно розвивається у сільському та міському середовищах, на відміну від багатьох інших жанрів традиційного українського фольклору. Кросжанрові зв'язки примовки із замовляннями, обрядовою поезією, пареміями зумовили збіги в структурі й поетиці цих жанрових утворень. Зазначено, що примовка характеризується широкою сферою застосування: календарний і родинний обрядові цикли, господарська діяльність, щоденний побут, міжособистісні стосунки тощо. Відзначено, що тематика, функціональна модель і модус мислення середовища визначають ті функції, що їх виконує примовка.
Загрузить: 01lovopf.shtml disk
341. Українська термінологія металургійної промисловості: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.К. Ктитарова; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2000. — 19с.
Висвітлено процес становлення та розвитку української металургійної термінології. Охаркатеризовано різні джерела її поповнення. Досліджено словотвірну структуру української металургійної термінології. Встановлено основні способи термінотворення. Системні відношення в досліджуваній термінолексиці виявлено на рівні парадигматики та синтагматики. Вони належать до найскладніших аспектів синхронного дослідження термінів. Зроблено висновок, що металургійна термінологія потребує уніфікації та стандартизації з урахуванням національних та міжнародних компонентів, тісного зв'язку досліджуваної термінології з відповідною галуззю.
Загрузить: 00knktmp.shtml disk
342. Українська фольклористика у німецькомовних джерелах кінця XIX-початку XX ст.: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / А.С. Вовчак; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 20с.
Здійснено перше комплексне монографічне історико-фольклористичне дослідження процесу рецепції українського фольклору у німецькомовних джерелах кінця XIX - початку XX ст., яке вводить в науковий обіг значний обсяг мало або цілком невичерпного матеріалу про історію розвитку контактів української та європейської фольклористики. Дослідження у повному обсязі охоплює факти рецепції українського фольклору у фаховій німецькомовній народознавчій літературі, виявляє певні закономірності появи та резонансу цієї рецепції, систематизує великий історико-фольклористичний фактаж для заповнення прогалин в історіографії розвитку української фольклористики.
Загрузить: 01vasndk.shtml disk
343. Українська фразеографія XIX - поч. XX ст.: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.В. Самойлович; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 2000. — 20с.
Досліджено проблеми історії української фразеографії XIX - XX ст. Встановлено, що українська фразеографія зародилася в XVII - XVIII ст., а період її становлення припадає на XIX - початок XX ст. На фразеологічному матеріалі фольклорних збірок О.П.Павловського, М.В.Закревського, М.Номиса, І.Я.Франка проаналізовано особливості побудови словникових статей, а також розглянуто основні способи розташування фразеологічних одниниць (ФО). Виявлено, що в словникових статтях даних збірок подано варіантність та синонімія ФО, розтлумачено їх значення. Упорядниками здійснено перші спроби добору до українських ФО відповідників російською, польською, німецькою мовами. В авторських передмовах до збірок висвітлено деякі теоретичні питання теорії фразеології і фразеографії. Таким чином, фольклорні збірки, укладені в XIX - на початку XX ст., відіграли важливу роль у розвитку української фразеології, у них розроблялись принципи словникового опрацюваня ФО, а також формувалася й удосконалювалася фразеологічна практика.
Загрузить: 00slvufs.shtml disk
344. Українська фразеологія як вираження національного менталітету: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.В. Назаренко; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 18с.
Досліджено специфіку вияву національного менталітету в семантиці фразеологічної одиниці (ФО) шляхом аналізу культурно-національної семантики фразеологізмів, а також специфіку опису культурних конотацій та співвіднесення їх із концептуальним змістом фразеологізму як мовного знака, що відтворює їх у процесі вживання та тим самим несе відомості про сукупну ідентичність культурно-мовної самосвідомості як частини загальнокультурного менталітету українців. Простежено зв'язок образного значення фразеологізму з етнокультурними факторами через встановлення семантичної типології, окреслення тематичних груп, виявлення стрижневих слів, на базі яких утворюються синонімічні ряди ФО. Здійснено аналіз лексем-компонентів, що мають гумористичну конотацію. Виділено та проаналізовано численну групу фразеологізмів, лексичним компонентом яких виступають назви реалій українського побуту, що за своєю образністю є унікальними, бо в них - світобачення народу, його традиції, побут, культура. Встановлено, що на основі постійних асоціативних зв'язків утворено специфічну образність фразеологізмів, за допомогою якої постає національна специфіка мови, шляхи актуалізації семантики та форми ФО якої залежать від менталітету лінгвокультурної спільноти.
Загрузить: 01novvnm.shtml disk
345. Українське низове бароко: поетика стилю і жанру: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Г.Г. Пехник; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2001. — 19с.
Досліджено школярську гумористику XVII - XVIII ст. як явище українського низового бароко. Шляхом комплексного вивчення поетичної та риторичної теорії та літератури українського бароко теоретично визначено історико-літературне наповнення поняття "українське низове бароко". Вивчено жанрово-стильову специфіку нижнього стильового рівня барокової літератури. З'ясовано його місце у бароковій художній системі зокрема та в національному літературному процесі загалом. Методологічною основою дослідження було творче поєднання структурального, порівняльно-історичного, психологічного методів, естетико-функціональних підходів і герменевтики тексту.
Загрузить: 01pggpsj.shtml disk
346. Український водевіль ХІХ століття: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Г.К. Доридор; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 18с.
Досліджено процес зародження і розвитку водевіля в Україні до XX ст. Вперше грунтовно проаналізовано українські водевілі XIX ст., визначено їх художньо-тематичну якість, з'ясовано жанрові ознаки водевіля як окремого виду "малих форм" драматургії.
Загрузить: 00dgkuvs.shtml disk
347. Український постмодернізм у критичному та художньому дискурсах кінця XX століття: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / І.М. Старовойт; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 19с.
На підставі багатопланового метакритичного дослідження сформульовано основні положення естетичної концепції постмодернізму, для пошуку сенсу змін в сучасній культурі у зв'язку з соціально-політичними та психологічними аспектами українського досвіду. Термінологізовано для української гуманітарної науки ряд понять і категорій постмодернізму. Виявлено обсяг і межі даного культурно-стильового явища. Запропоновано найновіший масив критичної та художньої літератури в Україні.
Загрузить: 01simkhd.shtml disk
348. Український та російський історичний роман кінця XX століття: проблема національного характеру: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / В.Б. Приходько; НАН України; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2001. — 20 с.
Досліджено у порівняльному аспекті проблему національного характеру в українському та російському історичному романі кінця ХХ ст. Розглянуто генезу постановки проблеми національного характеру в літературному процесі України та Росії; жанрові особливості сучасного українського та російського історичного роману. Проаналізовано у компаративістському аспекті романи В.Шукшина "Я пришел дать вам волю" та М.Вінграновського "Северин Наливайко": розкрито особливості зображення національного характеру та менталітету через систему образів, жанрові особливості та структуру творів, вивчено фольклорні мотиви як спосіб вираження національного, висвітлено проблему інонаціонального характеру, визначено місце та роль сміхової культури у структурі романів.
Загрузить: 01pvbpnh.shtml disk
349. Український фольклор як фактор національного самовиразу Григорія Сковороди: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Л.П. Федорчук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 20с.
Шляхом виокремлення міфологічно-фольклорного пласту творів Г.Сковороди визначено місце і роль українського фольклору в процесі національного самовиразу філософа. Проаналізовано твори Сковороди на ідейному і на формальному рівнях. З точки зору форми досліджено казкові мотиви і сюжети як найменш вивчений фольклорний жанр у творах письменника. Всебічний аналіз символіки доводить її міфологічно-фольклорне походження. За результатами аналізу укладено міні-словник символів Сковороди. Вперше проведено реконструкцію і дослідження мисленнєвої моделі світу Сковороди через призму народного світобаченя українців. Проаналізовано основні категорії даної моделі - космічні (час, простір, колір, число, доля) і соціальні (індивід, соціум, сім'я, праця, навчання). Розглянуто вияв основних рис ментальності українців у творах та характері Г.Сковороди. Це дослідження є доказом глибоко національного характеру творчості Г.Сковороди, закоріненості митця в українську культурну традицію.
Загрузить: 00flpsgs.shtml disk
350. Українські народні пісні Кубані на історичну та суспільно-побутову тематику: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / М.В. Мишанич; Львів. нац. ун-т ім. І.Я.Франка. — Л., 2000. — 22с.
Проаналізовано проблему побутування історичних та суспільно-побутових пісень в репертуарі української діаспори Кубані. Охарактеризовано стан збереження історичних пісень та громадської лірики в іномовному та інонаціональному оточенні, у відриві від свого природнього середовища. Визначено тематичні та художні домінанти історичної та суспільно-побутової пісень у репертуарі етнічних українців Кубані, зміни художньої структури даних пісень у порівнянні з аналогічними художніми явищами в межах України. Простежено характер еволюції історичної пам'яті української діаспори Кубані, її світоглядних засад, рівня збереження національної самоідентифікації, на підставі з активного функціонування пісенного матеріалу та характеру знань про Україну та зображені у фольклорі події. Окреслено перспективи життєздатності українського фольклору і народних традицій на Кубані та української східної діаспори загалом.
Загрузить: 00mmvspt.shtml disk
351. Українські прізвищеві назви ХVІ ст.: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.В. Єфименко; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2001. — 20с.
Досліджено стан прізвищевих назв в українській антропонімній системі XVI ст., визначено їх лінгвістичний статус та особливості функціонування. Головну увагу приділено проблемі походження українських прізвищевих назв XVI ст., зокрема, проаналізовано фонетичні, словотвірні та лексико-семантичні особливості антропооснов.
Загрузить: 01eivupn.shtml disk
352. Ф.Достоєвський і "Південня школа" американського роману (типологія і контактно-генетичні зв'язки): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Л.В. Хваль; НАН України; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2001. — 19с.
Вивчено контактно-генетичні зв'язки і типологічні аналогії, паралелі та відмінності між творчістю Достоєвського і представників "Південної школи" американського роману - Вільяма Фолкнера, Р.П.Уоррена, К.Маккалерс, В.Стайрона, В.Персі. Проаналізовано головні ознаки жанру "роман-трагедія" (трагічний конфлікт "Особи зі світом", особливості розвитку сюжету, трагічні герої та розв'язка та ін.) на прикладі творів "Злочин і кара", "Брати Карамазови" Достоєвського, "Світло в серпні", "Авессалом! Авессалом!" Фолкнера. Досліджено різні форми психологізму у творчості Достоєвського (психологічний аналіз, "внутрішній монолог" та його різновиди, сновидіння, "двоїстість", елементи карнавально-сміхової культури) та особливості їх використання письменниками-південцями К.Маккалерс ("Серце - самотній мисливець", "Годинник без стрілок"), В.Персі ("Кіноглядач", "Останній джентельмен", "Ланселот"), Стайрон ("Підпали цю домівку") під час вирішення ними проблеми "відчуження" людини. З'ясовано роль і функції нараторів у романах Достоєвського "Біси", Уоррена "Все королівське військо", Стайрона "Вибір Софі" у випадку змалювання всіх видів "бісівства" та самих "бісів".
Загрузить: 01hlvkgz.shtml disk
353. Фізико-географічна зумовленість топонімії Волинської області: Автореф. дис... канд. географ. наук: 11.00.01 / Л.Л. Василюк; НАН України. Ін-т географії. — К., 2000. — 17 с.
Проаналізовано географічні та соціальні умови формування місцевих природно-топонімічних комплексів. Значну увагу приділено новому напряму дослідження, який дозволяє використовувати географічні назви як інформативне джерело щодо змін ландшафтів від їх первинного стану до сучасного, антропогенного, змінного. Виявлені географічні закономірності топонімії забезпечують правильне розкриття етимології багатьох волинських найменувань, що є внеском географії у справу збереження та вивчення пам'яток матеріальної та духовної культури українського народу.
Загрузить: 00vlltvo.shtml disk
354. Філологічний аналіз художнього тексту в старших класах середньої школи (на матеріалі творів зарубіжних письменників): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ю.Л. Горідько; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2000. — 16с.
Дисертацію присвячено проблемі застосування філологічного аналізу художнього тексту як одного з шляхів шкільного аналізу на уроках зарубіжної літератури у старших класах загальноосвітньої школи. Подано науково обгрунтовану й експериментально перевірену методичну систему філологічного аналізу художнього тексту, доведено її доцільність й ефективність, з'ясовано специфіку вивчення перекладного художнього твору. Запропонована система передбачає удосконалення шкільних підручників, надає конкретні методичні рекомендації вчителю.
Загрузить: 00gylksc.shtml disk
355. Філософсько-антропологічні інтенції творчості М.В.Гоголя: Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / Н.В. Радіонова; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2000. — 19 с.
З'ясовано духовно-культурну ситуацію в Україні початку XIX ст. та ідейні джерела формування світогляду М.Гоголя. Виявлено духовні шукання митця на шляху до самопізнання. Визначено основні теоретичні та соціокультурні джерела філософської антропології письменника. Встановлено специфіку розуміння природи людини М.Гоголя та проаналізовано її інтерпретаційні можливості. Розкрито погляди мислителя на місце і роль людини у світі, а також ідеал істинного життя. Охарактеризовано внесок митця до вітчизняної філософської думки в Україні.
Загрузить: 00rnvitg.shtml disk
356. Філософсько-естетичні погляди Михайля Семенка: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / С.В. Жадан; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000. — 19 с.
Проаналізовано новаторські пошуки М.Семенка періоду "кверофутуризму" у контексті західноєвропейського авангардного мистецтва. Розглянуто естетику раннього українського футуризму у системі філософських концепцій Ф.Ніцше, А.Бергсона, К.Жакова. Осмислено трансформацію естетико-філософської спрямованості українського футуризму, світоглядне підгрунтя "панфутуризму". Висвітлено ідею "смерті мистецтва" за умов формування "нової" української літератури. Охарактеризовано місце Михайля Семенка у літературному процесі 20-х рр., а також значення його творчої спадщини щодо формування цілісної картини філософсько-естетичних пошуків української літератури XX ст.
Загрузить: 00gsvpms.shtml disk
357. Філософсько-культурологічні засновки осмислення феномену людського буття діячами українського відродження 20-их років XX ст. (М.Г.Хвильовий, М.Г.Куліш, О.С.Курбас): Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Г.В. Вдовиченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 18с.
Вперше у вітчизняній історико-філософській думці розглянуто творчу спадщину трьох провідних діячів української післяреволюційної культури М.Г.Хвильового, М.Г.Куліша, О.С.Курбаса як об'єкт комплексного дослідження, здійснюваного в межах синтезу історико-філософського, історико-культурного та літературознавчого аспектів наукового пошуку. На підставі встановлення основних складових розбудови й елементів вперше досліджуваних систем світоглядно-філософських настанов згаданих персоналій, а також розгорнутої характеристики наведених у зазначених системах масивів проблематики філосософських дисциплін, висвітлено опрацьовані М.Г.Хвильовим, М.Г.Кулішем, О.С.Курбасом світоглядно-філософські засади оригінальної ідейно-теоретичної програми розбудови українського післяреволюційного професійного культуроутворення.
Загрузить: 01vgvuvr.shtml disk
358. Фольклорний і літературний образ народного героя (Олекса Довбуш): проблема історичної та художньої правди: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.07; / П.О. Будівський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 40 с.
Проаналізовано закономірності розвитку фольклорної та літературної Довбушіани другої половини XVIII ст. початку 90-х рр. XX ст. крізь призму історичної та художньої правди. Розкрито соціально-політичне та соціально-економічне життя селян-кріпаків Західної України в епоху феодалізму у першій половині XVIII ст., їх уярмлення та протест у вигляді опришківської боротьби за соціальне та національне визволення. З'ясовано питання про походження та значення терміну "опришок". Стисло висвітлено історію опришківського руху, а також названо його відомих ватажків. Значну увагу приділено відважному лицарю гір Олексі Довбушу, його життю та боротьбі проти визискувачів.
Загрузить: 00bpoixp.shtml disk
359. Фонетична система української мови XYII- початку XYIII ст. (за текстами пісень, записаних латиницею): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Наталія Павлівна Маліневська; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2000. — 18с.
Загрузить: 00mnpump.shtml disk
360. Фонетична структура інноваційних складних слів сучасної англійської мови (експериментально-фонетичне дослідження): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / В.О. Бондаренко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 20 с.
Описано основні фонетичні критерії формування та функціонування інноваційних складних слів у сучасній англійській мові. Методом експериментального дослідження встановлено та систематизовано найповніші акцентно-ритмічні моделі складних слів, які ввійшли у лексикон англійської мови протягом останнього десятиліття. Вивчено просодичні характеристики структурно-складних одиниць у мовленнєвій комунікації. З використанням аудиторського та електроакустичного видів аналізу визначено основні акустичні параметри реалізації складних слів, що становить невід'ємну частину опису об'єктивної акустичної структури мовленнєвого потоку, природи акустичних образів мовлення, а також механізмів співвідношення даних одиниць з фізичними характеристиками мовленнєвої комунікації.
Загрузить: 01bvosam.shtml disk
361. Фонографічні особливості українських антропонімів у французькій мові: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / В.М. Мазниченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 21с.
Методом суцільної вибірки з текстів французьких джерел досліджено 2000 українських антропонімів. Проаналізовано існуючі варіанти їх відтворення у мові-реципієнті. Охарактеризовано українсько-французькі мовні контакти. Описано коротку історію французької україніки та поширення українських лексичних запозичень у французькій мові. Наведено класифікацію даних запозичень. Проведено зіставлення фонологічних систем української та французької мов. Розроблено систему фонем-відповідників двох мов. Визначено основні засоби передачі іншомовних онімів у мові-реципієнті, їх взаємозв'язок. Обгрунтовано пріоритетність практичної транскрипції. Досліджено взаємовплив графічного та звукового оформлень антропонімів у двох мовах. Розроблено практичні рекомендації щодо відтворення українських антропонімів у сучасній французькій літературній мові.
Загрузить: 01mvmafm.shtml disk
362. Формотворчі функції домінантних образів. На матеріалі української та російської поезії: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / О.О. Бистрова; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2001. — 18с.
Вивчено естетичний феномен - поліфункціональність і полісемантичність наскрізних поетичних образів-домінант у творчості митців різного часу та різних творчих спрямувань української та російської поезії (переважно ХІХ та ХХ ст.), образів надепохальних, корені яких сягнули сивої давнини: душа, серце, розум, доля, дім, кінь, туман, вітер, сон, дощ, окремі колоративи тощо. У центрі дослідницької уваги - творчість Т.Шевченка, О.Пушкіна, Ф.Тютчева, О.Блока, Лесі Українки, М.Рильського, В.Сосюри, П.Тичини, Є.Маланюка, Дм.Загули, Ліни Костенко та ін., зокрема, митці Канону, творчість яких сфокусувала все найтиповіше, найхарактерніше в поетичному аспекті, що й зумовило широкий спектр поетичних функцій кожної домінанти, кожного ключового образу та мотиву, визначило їх роль у формуванні вічних цінностей світової культури у цілому.
Загрузить: 01boofdo.shtml disk
363. Формування в майбутніх учителів-словесників умінь аналізувати образи-персонажі літературних творів історичної тематики: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / В.Й. Гриневич; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2001. — 19 с.
Теоретично й експериментально досліджено особливості методики викладання курсу історії української літератури у вищому педагогічному навчальному закладі. Подаено теоретично обгрунтовану й експериментально перевірену систему роботи над формуванням у майбутніх вчителів-словесників умінь аналізувати образи-персонажі літературних творів на історичну тематику. На матеріалі творів М.П.Старицького "Молодість Мазепи", "Руїна" та Б.С.Лепкого "Мазепа" запропоновано ефективні форми та методи роботи над історичними художніми образами-персонажами, визначено аспекти їх аналізу, найважливішими з яких є історичний, загальнолюдський, національний та історико-функціональний. Відповідно до виділених аспектів визначено типи та структуру методичних вмінь, систему аудиторних і позааудиторних форм, методів організації навчання майбутніх словесників. Встановлено, що оволодіння студентами вищих навчальних педагогічних закладів літературознавчими поняттями, пов'язаними з історичним романом та його образами-персонажами, вироблення відповідних умінь і навичок роботи з ними сприятимуть підвищенню професійної підготовки майбутніх вчителів-філологів.
Загрузить: 01gvjtit.shtml disk
364. Формування в учнів умінь використовувати частини мови як засіб зв'язності тексту (5-7 класи шкіл з російською мовою навчання): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Л.І. Курач; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2000. — 16 с.
Досліджено проблему формування в учнів 5-7-х класів умінь використовувати частини мови як засоби зв'язності тексту. Теоретично та експериментально обгрунтовано методику ознайомлення школярів із функцією частин мови як засобом вираження зв'язності тексту, формування практичних умінь використовувати даний засіб у процесі самостійних висловлювань.
Загрузить: 00klizzt.shtml disk
365. Формування вмінь професійного спілкування англійською мовою у студентів факультету фізичного виховання: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Л.І. Морська; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 2001. — 20 с.
Визначено три групи вмінь, необхідних спеціалістам у галузі фізичної культури та спорту для реалізації їх комунікативних намірів у процесі професійного спілкування. За результатами проведених досліджень відібрано типові комунікативні ситуації, на основі яких розроблено систему вправ для формування виділених груп умінь професійного англомовного спілкування, що складається з 24-х систем вправ нижчого рівня відповідно до кількості відібраних типових комунікативних ситуацій. Основні результати досліджень впроваджено в практику роботи кафедр іноземних мов немовних вищих закладів освіти України на базі створеного посібника "Англійська мова у світі спорту".
Загрузить: 01mliffv.shtml disk
366. Формування духовного світу особистості у процесі вивчення української літератури (9 - 11 класи): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / А.М. Фасоля; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2000. — 18с.
висвітлено теоретично обгрунтовану та експериментально перевірену систему роботи учителя-словесника з питань формування духовного світу особистості у процесі вивчення української літератури. Встановлено, що оволодіння учнями змістом морально-етичних та літературознавчих понять, вироблення відповідних умінь і навичок самоаналізу, аналізу духовного світу письменника та його героїв сприяє формуванню узагальненого образу представника своєї національної спільноти, національного ідеалу. Процес ідентифікації з ними зумовлює зміни в духовному світі особистості.
Загрузить: 00famvul.shtml disk
367. Формування іномовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців морського флоту: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / С.В. Козак; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2001. — 20 с.
Досліджено закономірності формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців морського флоту в процесі навчання іноземної мови. Теоретично обгрунтовано сутність і конкретизовано структуру феномена іншомовної комунікативної компетенції як професійно важливої якості фахівця. Виявлено рівні іншомовної комунікативної компетенції та розроблено методику їх діагностики. Визначено дидактичне забезпечення базового етапу навчання іноземної мови у вищому морському навчальному закладі на засадах комунікативного, контекстного й особистісно-орієнтованого підходів. З'ясовано умови та експериментально апробовано ефективність технології формування іншомовної комунікативної компетенції курсантів морської академії, спроектованої на засадах принципу рольової перспективи у навчанні іноземної мови.
Загрузить: 01ksvfmf.shtml disk
368. Формування культури мовлення майбутніх учителів початкових класів в умовах говірок Житомирщини: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / К.Я. Климова; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2000. — 19с.
Досліджено проблему формування мовної культури студентів - вихідців з різних районів області. Її актуальність визначається потребою держави у кваліфікованих, інтелектуально розвинених педагогах з високим рівнем комунікативних умінь і навичок вільного володіння засобами літературної мови. Такі вчителі повинні тактовно і наполегливо долати діалектні помилки у мові дітей і водночас сприяти зацікавленості живим народним словом, вчити доречно і доцільно використовувати діалектизми в тексті. Однак аналіз мовлення студентів I - IV (V) курсів показав, що проблема подолання діалектних помилок у педагогічному закладі освіти є досить серйозною. Методика формування мовленнєвої культури майбутніх вчителів за умов діалектного впливу, яку запропоновано і апробовано на заняттях з курсів "Сучасна українська мова" і "Основи культури і техніки мовлення" на педагогічному факультеті Житомирського державного педагогічного університету, є комплексом взаємопов'язаних, упорядкованих дій викладачів і студентів, з-поміж яких провідне місце належить виконанню різнорівневих вправ з діалектизмами. Використання в експериментальній методиці гнучких педагогічних технологій передбачало зміни вузівських навчальних програм, структури занять, системи контролю й оцінювання знань, форм науково-дослідницької роботи студентів. Враховано також психологічний аспект данної проблеми.
Загрузить: 00kkjugj.shtml disk
369. Формування культури публіцистичного мовлення в учнів загальноосвітньої школи: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / І.С. Гамрецький; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 26 с.
Наведено основи теорії публіцистики як одного з різновидів літературної творчості. Стисло розкрито наступні поняття: культура мови (і мовлення), публіцистичний стиль мовлення, стилетворчі і нестилетворчі засоби публіцистики, її членування на жанри. У центрі дослідження - формування в учнів V - XI класів загальноосвітньої школи культури публіцистичного мовлення, передусім, на уроках української мови, а також у системі позаурочних шкільних і позашкільних навчальних та навчально-виховних заходів.
Загрузить: 00gisuzc.shtml disk
370. Формування мовленнєвої компетенції старшокласників: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Н.М. Веніг; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2001. — 16с.
Розроблено програму експериментального навчання, яка містить стилістичну спрямованість у процесі систематизації знань з мови та збагачення видів робіт з розвитку зв'язного мовлення з елементами ораторського мистецтва на основі матеріалу публічних виступів. Визначено основні принципи, методи та прийоми, засоби та форми роботи на уроках російської мови, що сприяють формуванню мовленнєвої компетенції учнів старших класів.
Загрузить: 01vnmmks.shtml disk
371. Формування національно-мовної особистості на уроках української мови в 5 - 7 класах: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т.В. Симоненко; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2000. — 16с.
Докладно проаналізовано погляди мовознавців, психологів та методистів на суть поняття "національно-мовна особистість", шляхи і засоби мовного розвитку учнів. Запропоновано чітку систему роботи, ефективність яких обгрунтовано теоретично та підтверджено практикою.
Загрузить: 00stvumk.shtml disk
372. Формування номенклатури назв релігійних споруд в українській мові: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.В. Піддубна; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2000. — 19с.
Досліджено питання формування частини релігійної лексики - лексико-семантичної групи (ЛСГ) "назви релігійних споруд та їх частин" в українській мові. Доведено, що релігійна лексика відображає у мовній картині світу одну з суттєвих складових концептуальної картини світу - міфолого-релігійну. Розглянуто системні відношення всередині даної ЛСГ, з'ясовано її склад і структуру. Виявлено особливості вживання елементів ЛСГ "назви релігійних споруд та їх частин" у різних стилях української мови, зокрема, у релігійному. З'ясовано ступінь фонетичної та граматичної адаптації в українській мові іншомовних лексичних запозичень, що входять до складу даної ЛСГ. Визначено екстра- та інтралінгвальні чинники, які впливали на формування української релігійної лексики.
Загрузить: 00pnvsum.shtml disk
373. Формування пізнавальної активності учнів на уроках української мови в 6 класі (на матеріалі вивчення іменних частин мови): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Н.В. Готра; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 20с.
Розглянуто дидактичні та методичні аспекти формування пізнавальної активності школярів, визначено зміст пошукової діяльності та рівень пізнавальної активності учнів, викладено концепцію формування пізнавальної активності учнів на уроках української мови. Основою даної концепції є використання системи пізнавальних завдань, яка включає такі типології: за методами і прийомами пошукової діяльності, мотиваційним потенціалом, рівнем пізнавальної активності, видами мислення. Згідно з запропонованою в дослідженні системою пошукових методів і прийомів визначено такі види пізнавальних завдань: спостереження і прийоми розумової діяльності (аналіз і синтез, зіставлення, виділення головного, виявлення і пояснення причиново-наслідкових зв'язків, класифікація, узагальнення і систематизація, конкретизація), експериментування, моделювання, формулювання висновків за аналогією, висунення гіпотези та її доведення, мовний аналіз.
Загрузить: 00gnvumk.shtml disk
374. Формування професійних мовленнєвих умінь у студентів іноземного походження засобами комплексних дидактичних ігор: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / В.С. Коломієць; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2001. — 22с.
Досліджено проблему професійної мовленнєвої підготовки студентів-іноземців. Уточнено сутність феномену "комплексна дидактична гра". Виявлено педагогічні можливості формування через неї мовленнєвих умінь у студентів іноземного походження. Визначено принципи моделювання комплексних дидактичних ігор та особливості їх застосування в структурі підготовки студентів-іноземців до мовленнєвої діяльності. Висвітлено характерологічні ознаки мовленнєвих умінь і показники рівня сформованості мовленнєвих умінь у студентів. Доведено, що ефективним методом формування готовності студентів-іноземців до мовленнєвої діяльності є комплексна дидактична гра як осередок цілеспрямованої, керованої діяльності студентів. Вивчено її особливості: зміст гри, цілеспрямовану взаємодію студентів, що відповідає характеру їх майбутньої професійної діяльності, проблемно-педагогічні ситуації, модель педагогічного процесу, спрямованого на налагодження органічних зв'язків між ігровою та практичною діяльністю.
Загрузить: 01kvskdi.shtml disk
375. Формування професійно зумовленого мовлення студентів технічного ВНЗ (з технологічних спеціальностей легкої промисловості): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Н.Л. Тоцька; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2001. — 19 с.
Запропоновано науково обгрунтовану методичну систему, що визначає зміст, оптимальні методи, прийоми та засоби роботи з формування професійно зумовленого мовлення студентів технічного вищого наукового закладу. Встановлено, що застосування різних видів діяльності студентів дозволяє реалізувати комунікативний аспект у навчанні та досягти вищого рівня мовленнєвих умінь і навичок. Вперше здійснено пошук і застосування таких шляхів, форм і методів навчання української мови, які за своїм характером і структурою максимально наблизили навчальний процес до умов майбутньої фахової діяльності (на зразок науково-професійної термінології, ділової документації за фахом, лексичного та професійно-мовленнєвого дидактичного матеріалу).
Загрузить: 01tnlstv.shtml disk
376. Формування професійного функціонального мовлення учнів ліцею при вивченні економічних дисциплін: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Л.Я. Романова; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2000. — 19 с.
Виявлено педагогічні умови формування професійного функціонального мовлення учнів ліцею економічного профілю на інтегративній основі. Обгрунтовано мету, завдання та функції ліцеїв економічного профілю у формуванні професійного функціонального мовлення. Визначено нетрадиційні форми та методи удосконалення даного процесу. Подальшого розвитку набули положення щодо психолого-педагогічних особливостей формування професійного функціонального мовлення майбутніх економістів.
Загрузить: 00rljved.shtml disk
377. Формування професійної готовності студентів-філологів до викладання світової літератури: Автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Л.Ф. Мірошниченко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 35с.
Розроблено моделі системи формування професійної готовності майбутніх учителів-філологів до викладання світової літератури, проведено комплексний аналіз її функціонування, намічено перспективи розвитку. Досліджено стан розробки теоретичних і методичних основ даної сфери освіти у науковій літературі філософського, соціального, психолого-педагогічного та літературознавчого характеру. Розроблено нові підходи до викладання світової літератури, що визначають функціональні взаємозв'язки світової, української та російської літератур, методи та прийоми їх вивчення; розроблено нову структуру курсу методики викладання світової літератури, її лекційну, практичну та наукову частини. Технологію системи навчання студентів методики викладання світової літератури розкрито поетапно, через розкриття взаємодії головних і другорядних факторів. Домінуючими факторами є зміст навчання, навчальна діяльність педагогів-науковців та науково-пізнавальна діяльність студентів.
Загрузить: 00mlfvsl.shtml disk
378. Формування професійної спрямованості студентів-менеджерів на початковому етапі навчання (на матеріалі англійської мови): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / В.В. Волкова; Луган. держ. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. — Луганськ, 2000. — 19 с.
Розроблено модель формування професійної спрямованості студентів вищих навчальних закладів. Обгрунтовано застосування педагогічної установки на діяльність з метою оволодіння професією як необхідної умови формування професійної спрямованості. Виділено основні якості та вміння менеджера, які впливають на процес формування професійної спрямованості. Дидактично обгрунтовано застосування ділових ігор з англійської мови як засобу формування виділених якостей та вмінь спеціаліста-менеджера, а також його професійної спрямованості.
Загрузить: 00vvvpen.shtml disk
379. Формування словотвірної системи іменників з модифікаційним значенням жіночої статі в новій українській мові: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С.П. Семенюк; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2000. — 20с.
Розглянуто процес розвитку дериваційної підсистеми іменників з модифікаційним значенням жіночої статі нової української мови з її невід'ємним атрибутом - тиском системи на функціонування окремих її елементів. Висвітлено питання словотвірної бази даних назв, продуктивності, функціонально-семантичної дистрибуції модифікаційних формантів, їх стильової диференціації у різні періоди формування нової української мови. Визначено чинники, які впливають на дериваційну активність фемінізуючих формантів протягом XIX - XX ст.
Загрузить: 00sspnum.shtml disk
380. Формування стилістичної вправності мовлення майбутніх учителів початкових класів: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О.І. Попова; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2001. — 16с.
Досліджено проблему формування стилістичних умінь майбутніх учителів початкових класів, актуальність якої визначено потребою держави мати кваліфікованих спеціалістів початкової ланки середньої освіти, які засвоїли знання теоретичного матеріалу різних навчальних дисциплін і володіють мовленням на професійному рівні. Проаналізовано стан мовленнєвої культури студентів факультету підготовки вчителів початкових класів, виявлено типові стилістичні помилки та недоліки в їх мовленні. На підставі аналізу наукової літератури визначено напрямки роботи над стилістичною вправністю професійного мовлення вчителів початкових класів. Розроблено методичне забезпечення процесу формування у студентів стилістичної вправності професійного мовлення. Експериментально перевірено ефективність запропонованої методики вдосконалення стилістичних умінь майбутніх учителів початкових класів.
Загрузить: 01poiupk.shtml disk
381. Формування у молодших школярів уявлень про ментальне засобами поезії: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Л.П. Ходанич; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2000. — 20с.
Теоретично обгрунтовано місце та роль ментального у навчально-виховному процесі початкової школи, виявлено матричні параметри ментального у поезії для дітей та подано методику їх використання як педагогічних засобів. Визначено оптимальні умови формування уявлень про ментальне в учнів початкової школи та індивідуальні відмінності у даному процесі. Встановлено закономірності сприймання ментального у поезії молодшими школярами та з'ясовано його вплив засобами дії поетичного твору на розвиток дитини віком 6 - 10 років. Розвинуто актуальну проблему національної ідентифікації та формування національно свідомої особистості через апробовану методику для більш повної реалізації наявного виховного потенціалу поетичних творів.
Загрузить: 00hlpmzp.shtml disk
382. Формування у старшокласників здатності до естетичного сприймання літературного твору засобами художньої ілюстрації (на матеріалі епічних творів): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / К.П. Бабенко; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2000. — 16с.
Висвітлено проблеми розвитку здатності старшокласників до естетичного сприймання літератури. Визначено особливості динаміки розвитку зазначеної якості у старшокласників. Здатність естетичного сприймання літератури розглянуто як комплекс індивідуально-психологічних якостей людини, який формується послідовно. Запропоновано критерії використання ілюстрацій. Експериментально встановлено, що застосування нетрадиційних прийомів у запропонованій методиці навчання сприяє глибокому, естетичному сприйманню літературного твору.
Загрузить: 00bkpzhi.shtml disk
383. Формування у студентів філологічного факультету умінь сприймати і відтворювати зміст науково-навчального тексту: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Л.М. Златів; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2000. — 19с.
Дисертацію присвячено проблемі формування у студентів філологічного факультету умінь адекватно сприймати зміст науково-навчальних текстів і відтворювати його у згорнутому чи перекодованому вигляді плану, тез, конспекту, реферату, анотації, рецензії. Встановлено рівень сформованості таких умінь у студентів-першокурсників, проаналізовано шкільні та вузівські програми і підручники з української мови з точки зору досліджуваної проблеми, розроблено методику експериментального навчання (на основі текстоцентричного та комунікативно-діяльнісного підходів), перевірено її ефективність.
Загрузить: 00zlmnnt.shtml disk
384. Формування української ветеринарної лексики: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / М.В. Дмитрук; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2001. — 21с.
Проаналізовано українську ветеринарну лексику, розглянуту в аспекті її формування, функціонування та структурно-системних зв'язків. Даний комплексний підхід дає можливість поставити питання про специфіку термінів як лексичних одиниць, дослідити ветеринарну термінологію як систему. Проаналізовано походження, системні зв'язки українських ветеринарних термінів. Розглянуто українську ветеринарну лексику у семасіологічному, функціональному і дериваційному аспектах. Досліджено та виявлено семантичні та словотвірні особливості термінів ветеринарної медицини, запропоновано аспекти удосконалення сучасної української наукової термінології ветеринарної медицини й обгрунтовано основні шляхи її стандартизації.
Загрузить: 01dmvuvl.shtml disk
385. Формування української церковно-обрядової термінології (назви богослужбових предметів): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.В. Пуряєва; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2001. — 20с.
Досліджено українську церковно-обрядову термінологію в діахронічному аспекті з урахуванням норми спеціального спілкування та, зокрема, терміновикористання в галузі церковного обряду, визнану провідним фактором розвитку даної термінолоії. З цією метою встановлено ознаки церковно-комунікативної норми, простежено її модифікації протягом ХІ - ХХ ст. та відображення цих процесів в українській церковно-обрядовій термінології.
Загрузить: 01pnvcot.shtml disk
386. Формування умінь і навичок ділового мовлення в учнів 5 - 9 класів: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / М.Є. Марун; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 17 с.
Подано науково обгрунтовану та експериментальну перевірену методичну систему роботи над формуванням умінь і навичок ділового мовлення в учнів 5 - 9 класів. Логічно і грамотно висвітлено найважливіші вимоги на сучасному етапі стосовно українського ділового мовлення в світлі Закону про мови. Запропонована методика сприяє підвищенню якості навчання ділового мовлення школярів.
Загрузить: 00mmemuk.shtml disk
387. Формування фразеології в переломні моменти історії народів Європи (на матеріалі української, російської, англійської, німецької, французької мов у періоди Першої та Другої світових воєн): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.15 / Б.Я. Бакай; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 16 с.
Висвітлено склад фразеологічних інновацій за час Першої та Другої світових воєн, запропоновано їх порівняльно-зіставний аналіз на матеріалі східнослов'янських (українська, російська), германських (англійська, німецька), романської (французька) мов; визначено гносеологічні та онтологічні фактори формування їх загальних і специфічних рис. Встановлено тематичні групи, джерела, шляхи виникнення стійких словесних комплексів (ССК).Здійснено тематичну класифікацію ССК вказаних мов за часів Першої та Другої світових воєн. Визначено функціональні типи неологічних ССК і тенденції фразеоформування, подальший розвиток фразеологізмів у аналізованих мовних системах. Результати дослідження можна використовувати під час укладання словників, а також для подальших наукових досліджень і викладання вказаних мов.
Загрузить: 00bbyine.shtml disk
388. Фразеологія лемківського говору української мови: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г.Ф. Ступінська; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2000. — 20с.
Запропоновано цілісний опис фразеології лемківського говору української мови. Джерелами опису стали власні польові записи, діалектні словники та фольклорно-етнографічні публікації. На основі грунтовного аналізу фактичного матеріалу (картотека складає 5000 одиниць) з'ясовано акцентуаційні, фонетичні та лексико-граматичні діалектні ознаки лемківських фразеологізмів, описано характерні риси лемківських фразеологізмів як номінативних та комунікативних одиниць мови. Простежено семантико-граматичні особливості фразеологізмів, що складають ядро лемківської фразеології у цілому. Виявлено особливості організації фразеологічних одиниць (ФО) у окремих лексико-семантичних групах різного ступеня ієрархії. Укладено тлумачний словник малозрозумілих компонентів окремих ФО.
Загрузить: 00sgfgum.shtml disk
389. Функції композитної ономасіологічної структури в англомовній художній прозі: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / О.Я. Кресан; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2001. — 20с.
Комплексно проаналізовано макро- та мініфункції композитної ономасіологічної структури з орієнтацією на формування текстових категорій, концептуальний та семантичний простори англомовного тексту, його прагматично-дискурсивну спрямованість. Висвітлено загальні принципи функціоналізму як лінгвістичної наукової методології для аналізу номінативної організації тексту/дискурсу. Обгрунтовано й описано макрофункції композитної ономасіологічної структури та у створенні текстового концепту, текстового континууму, хронотопа у формуванні текстово-дискурсійних категорій зв'язності, членування, інтеграції, модальності, адресатності/адресантності, інтерактивності, інтертекстуальності. Виявлено, що композитна номінатема в тексті реалізує свої функції на основі особливого зв'язку з контекстом - ономасіологічного узгодження, дублювання лінгвоментального механізму творення складного найменування в тексті, що відбувається в межах номінативного та семантико-смислового радіусів дії композита (композитної рамки). Описано типологію композитних рамок в англомовному художньому тексті. За результатами аналізу ролі ономасіологічної структури композитних найменувань в англомовній художній прозі встановлено, що мініфункції композитної ономасіологічної структури виявляються у формуванні різноманітних стилістичних ефектів і стилістичних прийомів (паралелізму, анафори, епіфори), виразних засобів (повтору, перерахування), фігур заміщення (гіперболи, мейозису, літоти, метонімії, метафори, іронії, перифразу, енфемізму, епітета, антономазії), фігур суміщення (порівняння, наростання, каламбуру). Використання композитів забезпечує економію синтаксичних засобів мовлення за рахунок заміщення звороту та підрядного речення.
Загрузить: 01koyahp.shtml disk
390. Функціональний аспект "чужої мови" в науковому тексті: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / С.В. Малихіна; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2000. — 16 с.
Розглянуто засоби передачі "чужої мови" у рамках авторських мовленнєвих стратегій, що реалізуються в різних типах наукових текстів: огляді, монографії, а також у текстах наукової публіцистики. Проаналізовані тексти класифікуються на основі ознак інструктивної та креативної прагматики. Висвітлено питання взаємодії "Я" та "Другого" в контексті проблеми відмінностей метамов науки та їх розуміння. Виділено стратегії наукового і критичного дискурсів, що дає можливість сформулювати проблеми діалогічної взаємодії мовленнєвих суб'єктів на рівні проблем розуміння/нерозуміння між представниками концептуальних парадигм і вказати на попередні причини нерозуміння. Визначено онтологічні властивості наукового тексту та виявлено передумови здійснення пізнавальних інтенцій його автора, а також досліджено зміни сучасної мовленнєвої ситуації у сфері наукового спілкування.
Загрузить: 00msvgnt.shtml disk
391. Функціональні характеристики заперечення в системі дієслівних перифраз сучасної іспанської мови: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / Ю.Г. Підіпригора; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 2001. — 19с.
Розглянуто функціональні характеристики заперечення як інтегратора мікросистем дієслівних перифраз сучасної іспанської мови у консолідовану систему. Розкрито алгоритм трансформації дієслівних перифраз у суплетивні форми вираження значень, притаманних іншим мікросистемам, та утворення змішаних функціональних парадигм як зон взаємопроникнення мікросистем. Запропоновано критерій відносного векторного проникнення. Встановлено ступені інтеграції між мікросистемами. Побудовано модель даного механізму. Визначено інші можливі функції заперечення в системі дієслівних перифраз: актуалізатор контекстуальних чинників, структурний модифікатор, покажчик роз'єднаності лексем, посилювач вихідного значення.
Загрузить: 01pygsim.shtml disk
392. Функціонально-семантична структура незакінчених речень у сучасній українській мові: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.І. Пітель; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франків., 2000. — 19 с.
Досліджено соціально-семантичні особливості незакінчених речень як своєрідних синтаксичних конструкцій, що характеризуються семантичною, структурною та інтонаційною незавершеністю. Запропоновано комплексний системний опис таких даних синтаксичних одиниць, визначено їх основні ознаки у порівнянні з іншими типами простих і складних речень, а також здійснено функціонально-семантичну класифікацію. Синтаксичну природу явища незавершеності синтаксичних конструкцій витлумачено з урахуванням найновіших досягнень українського та зарубіжного мовознавства. На матеріалі сучасної української літературної мови проаналізовано формально-синтаксичні, семантичні та комунікативні особливості незакінчених речень.
Загрузить: 00pvisum.shtml disk
393. Функціонально-семантичне поле починальності в німецькій мові у зіставленні з англійською мовою: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / І.Г. Воротнікова; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2000. — 19с.
Дисертацію присвячено вивченню та зіставному аналізу засобів вираження значення починальності у близькоспоріднених німецькій та англійській мовах. Комплексно досліджено засоби вираження починальності. Проаналізовано одиниці різних мовних рівнів, об'єднаних у функціонально-семантичне поле, яке має ієрархічну структуру. Функціонально-семантичне поле досліджено не як мовне явище, а як спосіб комплексного подання матеріалу. Головним критерієм об'єднання різних мовних засобів (лексичних, словотворчих, синтаксичних) у функціонально-семантичне поле визначено наявність у їх семантиці інваріантної семи початку дії. За результатами аналізу доведено, що функціонально-семантичні поля починальності німецької та англійської мов мають схожість та відмінності, причому спільні риси домінують над відмінностями. До рис схожості належать: структура поля, інвентар основних засобів вираження починальності, їх ієрархія. Основні відмінності засобів у порівнюваних мовах визначено наявністю (відсутністю) окремого елемента польової організації, їх кількісними та частотними характеристиками, особливостями їх семантики та функціонування. Встановлено риси схожості, зумовлені генетичною близькістю німецької та англійської мов; їх відмінності пов'язано з особливостями системи та структури.
Загрузить: 00vigzam.shtml disk
394. Функціонування синонімів і антонімів у поезіях Ігоря Муратова: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.А. Василенко; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2000. — 18с.
Дослідження присвячено висвітленню одного з аспектів поетичного мовлення І.Муратова - художнього використання синонімів і антонімів у поетичних текстах. Визначено високу насиченість поезій І.Муратова синонімами й антонімами, вжитими в різній стилістичній функції, констатується зв'язок стилістичних особливостей синонімів і антонімів з їх властивостями в мовній системі й індивідуальною картиною світу поета. Розглянуто механізми виникнення художньо-образного тексту. Розкрито характерні риси ідіостилю поета: концентрація синонімічних і антонімічних рядів, уживання контекстуальних синонімів та антонімів, використання синонімічно-антонімічних блоків.
Загрузить: 00vvapim.shtml disk
395. Християнські мотиви та образи в драматургії Лесі Українки (морально-ціннісні аспекти): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Н.А. Банацька; НАН України; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2000. — 16с.
Запропоновано новий підхід до драматургічної спадщини Лесі Українки. Визначено причини звернення поетеси до християнських елементів (мотивів, сюжетів, образів) - прагнення розкрити суть найбільш важливих для людей морально-ціннісних категорій, реалізувати авторські концепції, відтворити національні проблеми. Вперше зроблено спробу систематичного аналізу драматургії Лесі Українки в аспекті дослідження головних духовних пріоритетів. Методи дослідження запропоновано з урахуванням генетичних витоків і можливих перспектив.
Загрузить: 00bnadlu.shtml disk
396. Християнсько-антропологічні мотиви у творчості М.В.Гоголя: Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / Н.В. Вандишева; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 16 с.
Комплексно проаналізовано феномен творчості М.В.Гоголя у контексті християнської антропології. У ході дослідження визначено сутнісні філософські характеристики художніх творів письменника, що дозволяють говорити про його безсумнівну філософську значущість для культурного дискурсу не тільки XIX ст. Призмою антропологічного аналізу для нього є феномен буття, який забезпечує людині справжність існування. Доведено, що підгрунтям понятійних та образних структур творів М.В.Гоголя є глибоко приховані універсальні релігійно-моральні засади. Таким чином, встановлено тісний зв'язок ідеології християнства, напрацьованої фундаторами Церкви зі змістом гоголівських текстів, які є закономірним явищем, бо віддзеркалили зміни й очікування, що відбувались у духовному житті XIX ст. Показано, що в основі уяви митця про людину лежать ключові положення християнської антропології, але особливість гоголівського уявлення полягає у тому, що воно набуває "негативного" відтінку. Проаналізовано художні та епістолярні твори прозаїка стосовно даної проблеми.
Загрузить: 01vnvmtg.shtml disk
397. Хронотоп газетного тексту (лінгво-когнітивне дослідження на матеріалі інформаційних повідомлень англомовних газет): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Аль-Саїд Мохамед; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2001. — 17с.
Досліджено газетний хронотоп - єдність часового та просторового вимірів зображуваного в газеті світу та засобів його мовленнєвого позначення в англомовному інформаційному дописі, опублікованому в щоденній газеті, адресованій, насамперед, арабському читачеві. Вивчено й описано мовленнєві втілення концептуальної моделі газетного хронотопу, який є перетином реалістичного, соціально детермінованого, урбаністичного, членованого та виміряного простору з трискладовим часом (плани минулого, теперішнього та майбутнього), нерівномірно заповненого подіями суспільного життя, щільність згадуваних подій і точність їх локалізації тим вища, чим ближче вони до моменту публікації. Унікальність газетного хронотопу полягає у суворій визначеності часу комунікативної реалізації повідомлення. Цей час є онтологічно спільним "сьогодні", як для наративу, так і для читача; в свою чергу, ця обставина активізує використання релятивних номінацій серед темпоральних маркерів. Топосні маркери визначають спрямованість вивчених текстів на етноспецифічного читача: домінує локалізація подій у Близькосхідному ареалі.
Загрузить: 01asmhgt.shtml disk
398. Художні моделі буття в романах В.Підмогильного: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / С.І. Лущій; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2000. — 19с.
Розглянуто особливості романів Валер'яна Підмогильного "Місто" та "Невеличка драма" в контексті вітчизняного літературного процесу 20 - 30-х рр. XX ст. Висвітлено проблему сенсу людського буття як одну з головних у творчості письменника, визначено такі моделі буття героїв: прагматичні, модель буття як абсурду, модель життя Степана Радченка як шлях від волі до влади та торжества інстинктів. Дані моделі - засоби пізнання людини та життя в романах "Місто" й "Невеличка драма". Різнобічно досліджено буття героїв обох романів: духовне, біологічне, соціальне та психологічне. Проаналізовано образи творів крізь призму філософської естетики прагматизму, екзистенціалізму, вчень Г.Сковороди, А.Шопенгауера, Ф.Ніцше, З.Фрейда, М.Бердяєва та ін.
Загрузить: 00lsibrp.shtml disk
399. Художні пошуки Валер'яна Підмогильного: концепція людини, риси національної ментальності: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Г.М. Кудря; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 18 с.
Комплексно проаналізовано художню концепцію людини у творчості Валер'яна Підмогильного, яка грунтується на визнанні неповторності людської особистості, на взаємодії духовного та тілесного начал, а також на запереченні всевладдя розуму. Встановлено: вчення З.Фрейда значною мірою визначає художньо-естетичне мислення автора, що впливає на формування художньої концепції людини, реалізованої у його творах. Особливо виразно ідеї З.Фрейда відображалися у таких творах митця, як "Смерть", "Остап Шаптала", "В епідемічному бараці". Серед рис національної ментальності, найбільш яскраво відображених у прозі В.Підмогильного, виділено архетипічні риси національної вдачі українців - індивідуалізм, кордоцентризм, антеїзм.
Загрузить: 01kgmrnm.shtml disk
400. Художній світ Пастернака-лірика: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 / О.А. Іванова; Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2000. — 20с.
Досліджено художню систему лірики Б.Пастернака в якості художнього світу, що нею породжується. Доведено, що даний підхід суттєво розширює рамки наукового дослідження специфіки окремого феномена літературного процесу шляхом аналізу його художньої онтології, залишаючись у межах дескриптивно-іманентного опису художньої системи із застосуванням феноменологічного, герменевтичного, текстологічного та структурно-семантичного методів. Комунікативний статус ліричного тексту Пастернака розглянуто як спосіб повідомлення про його художній світ, охарактеризовано змістову діалогічність, авторське слово про світ - суб'єктивоване, інтимне, несамоцінне.
Загрузить: 00ioaspl.shtml disk

401. Художній час та художній простір у ліриці М.Волошина 1900 - 1910 років: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 / Л.М. Дзіковська; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2001. — 18 с.
Розглянуто художньо-естетичні позиції поета у діалектичному взаємозв'язку з російською класичною літературою. Досліджено образи-символи стихій та міфологеми миттєвості, вічності, пам'яті, забуття та ін. Проаналізовано основні змістові координати структури художнього часу та художнього простору у творчості поета.
Загрузить: 01dlmlvr.shtml disk
402. Художньо-естетична концепція активної особистості в українській літературі кінця XIX - початку XX століття (на матеріалі драматургії Лесі Українки та В.Винниченка): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Л.І. Синявська; Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2000. — 17с.
Досліджено художньо-естетичну концепцію активної особистоті на матеріалі драматургії Лесі Українки та Володимира Винниченка, де особистість розуміється як неповторна індивідуальність у поєднанні соціально-специфічних та індивідуально неповторних рис, активність якої спрямована на власне самовизначення. Це особистість, що протиставляє себе загалу, слідує власним законам буття, дає змогу говорити про індивідуалізм даних літературних персонажів, який, однак, специфічно трактується кожним з митців.
Загрузить: 00sliluv.shtml disk
403. Художня еволюція прози Івана Сенченка: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Л.М. Пономаренко; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2001. — 19с.
Проаналізовано основні етапи становлення індивідуального стилю І. Сенченка у контексті розвитку української літератури 20 - 60-х рр. XX ст., проблемно-тематичний і жанровий діапазон прози письменника, її характерні особливості. На матеріалі текстуального аналізу оповідань, повістей, прозових циклів і дитячих творів позаїка доведено, що основними художньо-стильовими домінантами творчості І.Сенченка були на ранньому етапі імпресіоністична, у зрілій прозі - неореалістична поетика. Важливу роль у художній еволюції письменницької манери відіграла іронія, яка слугувала для відображення світовідчуття та засобом творення художньої картини світу. Іронічний реалізм Сенченка став формою прихованої опозиції ортодоксальному соцреалізму.
Загрузить: 01plmpis.shtml disk
404. Художня інтерпретація гайдамаччини в українській літературі ХІХ - ХХ століть: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Ф.Ф. Кейда; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 36с.
Розглянуто мистецьку концепцію гайдамацьких рухів в українській літературі. Вивчено художньо-естетичні особливості творів про гайдамаччину, виданих протягом XIX - XX ст. Досліджено вплив української, польської, російської та західноєвропейської історіографії на художню творчість про гайдамаччину, визначено ідейно-естетичну роль історичних документів у мистецькому моделюванні подій і постатей героїчного минулого. З'ясовано місце гайдамаччини як однієї з форм державницьких змагань українського народу в історичному розвитку етносу та особливості художньо-образного втілення її в літературі. Показано національні витоки цього літературного явища, велику роль народнопоетичної творчості в його становленні та розвитку, окреслено магістральні засади та провідні мистецькі механізми конструювання художніх образів у творах про гайдамаччину. До наукового обігу введено чимало замовчуваних свого часу та маловідомих творів, обгрунтовано місце та роль літературної гайдамакіани у національному літературному процесі.
Загрузить: 01kffuls.shtml disk
405. Художня своєрідність симфоній Андрія Бєлого: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 / Л.В. Гармаш; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2000. — 17с.
Проаналізовано ранню прозу одного з найбільш яскравих представників літератури "срібного віку - Андрія Бєлого (Б.Н.Бугаєва). Його чотири симфонії розглянуто в контексті естетичних пошуків романтизму та символізму. На підставі аналізу художнього світу творів А.Бєлого визначено головні характерні риси нового жанру - літературної симфонії. Детально розглянуто походження даного жанру, а також принципи музичної та сюжетно-композиційної будови симфоній. Запропоновано опис системи символів у творах А.Бєлого. Симфонії розглянуто як цілісний простір індивідуального авторського міфу. Встановлено ознаки, які дозволяють кваліфікувати їх як цикл.
Загрузить: 00glvsab.shtml disk
406. Часово-просторова модель роману Крістофа Рансмайра "Останній світ". Феноменологічне наближення: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / Л.Б. Цибенко; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2001. — 20с.
Здійснено комплексний аналіз своєрідності часово-просторової моделі роману К.Рансмайра "Останній світ" із застосуванням методу феноменологічного дослідження категорій художнього відтворення дійсності. На основі розвитку спостережень щодо зображення часово-просторових відносин у творі елементів свідомості (Б.Науман, Ф.Фіц та Е.Гельгоф) систематизовано погляди на проблему в творчості австрійського письменника. Висвітлено категорії художнього часу та простору з огляду на їх феноменологію. Досліджено сучасні можливості прочитання твору художньої літератури, фундамент яких становить літературна герменевтика та рецептивна естетика.
Загрузить: 01clbsfn.shtml disk
407. Часопростір у творі Івана Франка "Для домашнього огнища" в руслі новацій європейської літератури: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Н.Є. Тодчук; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 17с.
Досліджено художній твір І.Франка "Для домашнього огнища" з метою виявлення структурного новаторства й експериментальної сутності поетики художньої прози українського письменника. На основі часопросторового аспекту вивчення проблеми у її теоретичному та методологічному плані об'ємно, відкрито щодо традиційних та нових літературознавчих методик розглянуто художню структуру твору "Для домашнього огнища" на тлі тенденцій європейської літератури ХІХ - початку ХХ ст. Внаслідок системного дослідження явища (від створення текстів до реалізації у сприйнятті та відгуках читачів; роман у ракурсі авторського уявлення про жанр; у ракурсі історико-літературного та соціально-історичного хронотопу) виявлено та підтверджено органічне входження І.Франка (як представника української літератури) в європейський історико-літературний і теоретико-літературознавчий контекст.
Загрузить: 01tnenel.shtml disk
408. Юрій Меженко - літературознавець: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.І. Галета; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 20 с.
Проаналізовано культурно-історичні передумови виникнення та розвитку теоретико-естетичних поглядів Ю.Меженка та їх зв'язки з літературознавчими та філософськими теоріями, а також системами. Вивчено характерні особливості Меженкового розуміння специфіки літературної теорії, історії та критики. З'ясовано особливості відповідних проблем у різних культурно-історичних ситуаціях. Встановлено спорідненість із попередньою літературно-критичною традицією, з іншими естетично-інтелектуальними феноменами українського літературного процесу 10 - 20-х рр. ХХ ст., з діяльністю наступників. Досліджено роль та місце літературознавчої діяльності Юрія Меженка у тогочасній літературній ситуації.
Загрузить: 00goiyml.shtml disk
409. Явище фоносемантизму в сучасній німецькій мові (на матеріалі консонантних сполучень): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / О.В. Найдеш; Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2000. — 20 с.
Проаналізовано лексичну звукозображувальність (фонетичної умотивованості лексем із початковими кореневими приголосними фонестемами) у німецькій мові на основі суцільної (а не часткової) вибірки з авторитетного тлумачного словника німецької мови. Отримано більш грунтовні та повні дані щодо символічних значень початкових кореневих приголосних фонестем німецької мови. Встановлено залежність між ступенем фонетичної умотивованості лексем, що містять досліджувані фонестеми, та їх семантичним, стилістичним, морфологічним та частотним статусами. Розглянуто залежність вживання лексем із досліджуваними фонестемами від мотивного характеру (мінорного, мажорного) прозових та поетичних творів. Отримано нові дані про кількісну та якісну оцінки досліджуваних фонестем за шкалою оцінки (неприємний - приємний) у різномотивних творах, а також результати щодо співвідношення фонетичної умотивованості та фонетичного значення досліджуваних фонестем. Встановлено символічні (асоціативні) значення даних фонестем за шкалами сили, активності, оцінки, а також здійснено комплексний порівняльний аналіз одержаних теоретичних та експериментальних результатів.
Загрузить: 00novsnm.shtml disk