1. Автоматизація процесу відновлення гільз циліндрів сільськогосподарської техніки: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / В.А. Зозуля; Кіровогр. держ. техн. ун-т. — Кіровоград, 1999. — 18 с.
Представлено результати теоретичних та експериментальних досліджень по обгрунтуванню закону управління технологічного процесу з метою одержання відповідної якості виробу, а також розроблену систему автоматичного управління процесом відновлення гільз циліндрів методом термопластичного деформування. Запропоновано методику визначення параметрів закону управління для різноманітних типів гільз циліндрів. Здійснено технічну реалізацію і впровадження системи автоматичного управління та наведено дані про її ефективність у процесі експлуатації.
Загрузить: 99zvacst.shtml disk
2. Автоматизація розпізнавання тварин в технологічних процесах ферм великої рогатої худоби: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / О.А. Кислун; Кіровогр. держ. техн. ун-т. — Кіровоград, 1999. — 16 с.
Дисертацію присвячено питанням розпізнавання тварин при комплексній автоматизації технологічних процесів тваринницьких ферм. Розроблено спосіб автоматичного розпізнавання коду номера тварин, який грунтується на виявленні коливальних контурів певних резонансних частот, розміщених на тварині під час знаходження останньої в зоні розпізнавання. Встановлено, що використання слідкуючого порога для інформативного параметра при виявленні контуру підвищує ймовірність правильного розпізнавання тварини. Запропоновано схемні рішення та конструкція системи автоматичного розпізнавання.
Загрузить: 99koavrh.shtml disk
3. Агробіологічна оцінка трави Колумба у зв'язку з інтродукцією її у Крим: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 / М.М. Мельников; УААН. Ін-т ефіроолійн. і лікар. рослин. — Сімф., 1999. — 20 с.
Дисертацію присвячено комплексній агробіологічній оцінці трави Колумба (Sorghum almum Parodi). Вивчені біологічні та господарські властивості насіння, надземної та підземної частин рослини, встановлені динаміка формування листкової поверхні і продуктивність фотосинтезу посівів. Визначена врожайність та якість зеленої маси трави Колумба. Розрахована економічна ефективність вирощування цієї культури та зроблено висновок про доцільність інтродукції її у Крим.
Загрузить: 99mmmzik.shtml disk
4. Агробіологічне обгрунтування інтегрованого захисту ягідних насаджень від шкідників у північно-західному Лісостепу і Поліссі України: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 03.00.09 / Я.М. Гадзало; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 48 с.
Робота присвячена вдосконаленню захисту ягідних культур: смородини чорної і червоної, агрусу, малини, суниці. В результаті досліджень уточнено: видовий склад, шкодочинність основних шкідників (розанна, свинцевосмугаста, мінлива, підкорова, вербова, всеїдна, смородинова, сітчаста, строкатозолотиста листокрутки; агрусовий п'ядун; смородинова міль, малинова міль, малинова міль-крихітка; агрусова вогнівка; суничний чорноплямистий, гребінчастовусий розанний, блідоногий агрусовий, жовтий агрусовий, малиновий пильщики; велика смородинова, порічкова галова, агрусова пагонова попелиці і попелиця Шнайдера; смородинова склівка; сірий бруньковий, малиново-суничний довгоносики; квіткова, листкова смородинова, пагонова смородинова галиці; бруньковий смородиновий, звичайний павутинний кліщі). Встановлено причини їх високої чисельності. Розроблена і випробувана у виробництві інтегрована система захисту ягідників від шкідників. Уточнені економічні пороги шкодочинності. Розроблена методика визначення комплексних економічних порогів шкодочинності. Уточнено видовий склад зоофагів і їх роль в ягідниках.
Загрузить: 99gjmlpu.shtml disk
5. Агробіологічні особливості вирощування сортів крупноплідного соняшнику у південному степу України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 / О.І. Поляков; Укр. акад. аграр. наук. Ін-т олійн. культур. — Запоріжжя, 1999. — 17 с.
Дисертацію присвячено питанням формування високопродуктивних посівів сортів крупноплідного соняшнику з великою масою насіння (понад 110 - 120 г) для умов південного Степу України. Відображено залежність продуктивності і показників якості насіння сортів крупноплідного соняшнику від способів основного обробітку грунту, строків посіву і густоти стояння рослин в умовах Запорізької області. Встановлено, що найбільш ефективно вирощувати сорти крупноплідного соняшнику Запорізький кондитерський та Донський крупноплідний по оранці (25-27 см) при ранньому і рекомендованому строках посіву з густотою стояння 25-35 тис. шт. рослин на 1 га.
Загрузить: 99poipsu.shtml disk
6. Агроекологічне обгрунтування застосування різних доз гербіцидів в чистих посівах ярого ячменю та з підсівною конюшиною: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / В.П. Карпенко; Уман. с.-г. акад. — Умань, 1998. — 18 с.
Проведено комплексні, всебічні дослідження дії різних видів і доз гербіцидів на продуктивність посівів ярого ячменю, біологічні процеси в рослинах і грунті та встановлена різниця в їх дії залежно від вирощування культури з підсівом і без підсіву конюшини. Розроблені науково обгрунтовані, екологічно безпечні дози гербіцидів в чистих посівах ярого ячменю із застосуванням гербіцидів ковбою в дозі 175 мл/га і сатісу - в дозі 125 г/га. Встановлено, що при вирощуванні ярого ячменю з підсівом конюшини, дози гербіцидів можуть бути зменшені на 17-25% проти доз гербіцидів, застосованих в чистих посівах ярого ячменю, що знижує пестицидне навантаження на навколишнє середовище.
Загрузить: 98kvpjpk.shtml disk
7. Агроекологічний стан грунтів Лісостепу України, вдосконалення управління їх родючістю і продуктивністю агроценозів: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.03 / П.П. Надточій; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського УААН. — Х., 1999. — 35 с.
Дисертацію присвячено питанню вивчення сучасного агроекологічного стану грунтів Лісостепу України. В дисертації опрацьовані теоретичні передумови оптимізації родючості грунтів і вказані конкретні шляхи вдосконалення управління продуційним процесом в агроценозах з урахуванням екологічних обмежень, спрямованих на стабілізацію агроекологічної ситуації в регіоні. Встановлено, що тривале сільськогосподарське використання грунтів призвело до проявлення різних видів деградаційних процесів: фізико-хімічного, ерозійного і антропогенно-дегумифікаційного. Вивчено гумусовий стан і азотний фонд грунтів та їх зміни під впливом систематичного застосування добрив в сівозміні. Розроблені методики визначення кислотно-основної буферності грунтів і складання картограми буферності. Вивчені буферні властивості грунтів. Запропонована концепція управління родючістю грунтів. Розроблена модель трансформації органічного вуглецю в системі агроценоз-гумусові речовини грунту. Розрахована еколого-економічна ефективність застосування добрив в агроценозах.
Загрузить: 99npprpa.shtml disk
8. Агроекологічні основи збереження родючості грунтів в промислових насадженнях яблуні та їх якісна оцінка в садівництві України: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.03 / М.В. Козак; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського УААН. — Х., 1999. — 33 с.
Дисертацію присвячено питанням збереження родючості грунтів в промислових насадженнях яблуні та їх якісної оцінки в садівництві. На основі біогеоценотичного підходу до досліджень вивчено і оцінено вплив факторів родючості на продуктивність яблуні. Розроблена шкала бонітування грунтів в балах, установлений поріг деградації якісного складу гумусу темно-сірих опідзолених грунтів і запропонований простий екологічний показник контролю за його станом - pH води. Обгрунтована доцільність тривалого задерніння міжрядь саду з використанням невисоких доз (N60P60K60) мінеральних добрив, установлено тривалість і запропоновані трави для задерніння. Розроблена модель родючості темно-сірих опідзолених грунтів і запропонована біогеоценотична схема ведення досліджень в садівництві.
Загрузить: 99kmvosu.shtml disk
9. Агротехнічні прийоми вирощування коренеплідних культур на насіння безвисадковим способом в зрошуваних умовах півдня України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.02 / В.Г. Федорчук; Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 1998. — 16 с.
Захищається рукопис дисертації, у якому викладені результати досліджень особливостей формування урожаю насіння безвисадкових культур кормового буряка і моркви в зв'язку з різним способом обробітку грунту в сполученні з оптимальним строком посіву і дозою мінеральних добрив. Висока збереженість рослин безвисадкових насінників у зимовий період і продуктивність для кормового буряка і моркви відзначена при посіві в другій і першій декадах серпня відповідно, по оранці на фоні N120P120.
Загрузить: 98fvgupu.shtml disk
10. Адаптивна мінливість мікобактерій туберкульозу в організмі не властивих хазяїнів: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 / Г.М. Дяченко; Нац. аграр. ун-т. — К., 1998. — 17 с.
Вивчена адаптивна мінливість збудника туберкульозу пташиного виді в організмі морських свинок; людського і бичачого видів - в організмі курей; людського і пташиного видів - в організмі молодняка великої рогатої худоби.Встановлено, що в результаті багаторазового послідовного пасажування через організм не властивого хазяїна мікобактерії туберкульозу втрачають ряд вихідних властивостей і набувають нових ознак, характерних для виду збудника туберкульозу, специфічного для тварин, через організм яких вони пасажувалися. У не властивих хазяїнів збудники туберкульозу людського, бичачого і пташиного видів, поступово адаптуючись, викликають захворювання з характерними патологічними змінами і навіть генералізований інфекційний процес з летальним кінцем.
Загрузить: 98dgmovh.shtml disk
11. Ампулярія як новий нетрадиційний об'єкт тепловодного рибництва в Україні: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.03 / Б.І. Гудима; УААН. Ін-т риб. госп-ва. — К., 1999. — 19 с.
Дисертацію присвячено питанням вирощування слимака ампулярія, виходця тропічного пояса. Запропоновано використання нового нетрадиційного об'єкта у тепловодному рибництві. Визначена принципова можливість культивування ампулярій у тепловодних господарствах індустріального типу. Встановлені оптимальні щільності посадки плідників, методи одержання кладок та молоді, підрощування та вирощування товарної маси, отримані нові дані щодо використання м'яса та ікри ампулярій як делікатесної продукції та сировини для виготовлення харчових добавок лікувально-профілактичного значення.
Загрузить: 99gbitru.shtml disk
12. Антиоксидантний статус організму курчат яєчних ліній у ранньому віці і фактори його регуляції: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.04 / Р.М. Яремко; УААН. Ін-т землеробства і біології тварин. — Л., 1999. — 18 с.
Представлені дані про зміни антиоксидантного статусу курчат яєчного напрямку продуктивності в період з 30- до 60-добового віку. Встановлено, що в період найбільш інтенсивного росту курчат з 38- до 45-добового віку в їх організмі різко посилюються процеси перекисного окиснення ліпідів. Запропоновано способи зменшення інтенсивності перекисного окиснення ліпідів в організмі курчат у вказаний період, в основі яких лежить використання в їх годівлі водорозчинних препаратів селену (селеніту натрію) і вітаміну Е (аквавіту-Е). Встановлений позитивний вплив використання добавок вітаміну Е і селену у годівлі курчат яєчних ліній на їх ріст.
Загрузить: 99jrmfjr.shtml disk
13. Бджоли роду Osmia (Hymenoptera, Megachilidae), особливості їх біології, екології та промислового розведення і використання в умовах Лісостепу України: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.09 / В.М. Гукало; Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 1998. — 21 с.
Загрузить: 98gvmulu.shtml disk
14. Біогеоценотична роль ссавців у грунтоутворних процесах степових лісів України: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.16 / О.Є. Пахомов; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 1999. — 40 с.
Дисертація присвячена питанням виявлення функціональної ролі ссавців у процесах грунтотворення в лісових екосистемах степової зони України та в утворенні механізмів гомеостазу і підвищенні екологічної стійкості систем в умовах техногенезу. Узагальнено експериментальний матеріал, показані закономірності середовище-переутворюючої ролі ссавців у перебудові фізико-хімічного і біологічного режимів грунтів. Показано роль різних функціональних проявів ссавців в активізації грунтових процесів, в утворенні механізмів самоочищення грунтів від техногенного забруднення й оптимізації системи. Розроблені заходи щодо використання середовище-переутворюючої діяльності ссавців у біотехнологічних прийомах щодо збереження біорізноманіття, охорони довкілля та конструювання грунтів і лісових насаджень в умовах степової зони і техногенних ландшафтів.
Загрузить: 99poeslu.shtml disk
15. Біогеоценотичні особливості дуба червоного (Quercus rubra L.) в штучних насадженнях Київського Полісся: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / О.Г. Полякова; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 20 с.
Дисертацію присвячено біоекологічним властивостям дуба червоного (Quercus rubra L.) в різних лісорослинних умовах Київського Полісся, питанням його взаємодії з аборигенними дубом звичайним та сосною звичайною. Встановлено, що плодоношення інтродуцента має асинхронний характер. Введення дуба червоного в субори підвищує стійкість соснових лісів без втрати їх продуктивності.
Загрузить: 99pognkp.shtml disk
16. Біоекологічні особливості насіннєвості хвойних інтродуцентів на південному сході України: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / О.П. Суслова; УААН. Держ. Нікіт. ботан. сад. — Ялта, 1999. — 16 с.
Представлені результати комплексного вивчення особливостей насіннєвості хвойних інтродуцентів на Південному Сході України: феноритміка, термін вступу до генеративної фази, особливості морфогенезу, терміни пилкування та якість пилку. Встановлені відповідні реакції генеративного розвитку рослин на змінені умови зростання. На підставі одержаних результатів дана оцінка репродукційної здатності ряду інтродукованих видів хвойних. Розроблені рекомендації щодо вирощування посадкового матеріалу з насіння місцевої репродукції.
Загрузить: 99soppsu.shtml disk
17. Біологічна активність антиоксидантів в культурі тканин томата in vitro: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.20 / С.В. Полещук; Херсон. держ. пед. ун-т. — Херсон, 1998. — 18 с.
Дисертацію присвячено проблемі впливу антиоксидантів (АО) на ріст та розвиток експлантів томата in vitro. В результаті проведених досліджень показано, що АО здатні регулювати ріст коренів, пагонів, регенерацію з калусів і тому можуть використовуватися у складі живильних середовищ не тільки як антистресові речовини, а й у якості стимуляторів росту. Встановлена наявність істотних особливостей біологічної активності АО, різних за механізмом антиокислювальної дії (АО-інгібітори та речовини-відновники). Досліджені особливості реакції на додання АО до середовища різних типів експлантів. Найбільш перспективним стимулятором росту для мікроживців томата виявився синтетичний АО фенольної природи феноксан, використаний в культурі рослинних тканин in vitro вперше. Його застосування на основі добору оптимальних для конкретних видів та сортів концентрацій може бути рекомендовано для підвищення ефективності технологій мікророзмноження in vitro.
Загрузить: 98psvttv.shtml disk
18. Біологічна активність і азотний фонд лучно-чорноземного грунту Андрушівського природно-сільськогосподарського району та їх зміни під впливом грунтозахисних технологій вирощування культур: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.03 / І.І. Воробей; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 16 с.
Дисертація присвячена вивченню впливу грунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур, які базуються на мінімальному обробітку грунту, на біологічні процеси та вміст сполук азоту в лучно-чорноземному вилугуваному грунті. Мінімальний обробіток підвищує біологічну активність, вміст мінерального азоту та азоту сполук, які легко гідролізуються, в шарі грунту 0-15 см і знижує в шарі 15-30 см. В шарі грунту 0-30 см - підвищується целюлозолітична активність, кількість педотрофів, та мікроорганізмів які синтезують полісахариди, в той же час пригнічується розвиток меланінсинтезуючих мікроорганізмів та нітрифікаційна здатність. В перші роки запровадження грунтозахисних технологій, які базуються на мінімальному обробітку, в орному шарі лучно-чорноземного грунту зменшується кількість доступних сполук азоту, але зниження врожайності досліджуваних культур не зафіксовано, а на озимій пшениц0 мало місце підвищення її відносно оранки. Застосування мінімального обробітку знижує собівартість та підвищує рівень рентабельності вирощування озимої пшениці, а також не знижує рівень рентабельності вирощування цукрових буряків і рекомендується для впровадження у Андрушівському природно-сільськогосподарському районі.
Загрузить: 99viitvk.shtml disk
19. Біологічні особливості деяких видів тропічних орхідних різної морфоструктури: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.75 / Ж.М. Ярославська; НАН України. Центр. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 1999. — 18с.
Дисертацію присвячено дослідженню біологічних особливостей 10 видів тропічних орхідей різної морфоструктури із різних біоекотипів. Вивчені біологічні ритми росту дослідних видів родини Orchidaceae Juss. в умовах закритого грунту помірних широт. Проведений порівняльно-анатомічний аналіз будови листкової пластинки рослин, які відрізняються морфологічно. Визначена залежність між типом галуження пагонової системи та характером розміщення продихів. Отримані кількісні характеристики епідермальної тканини листка. Проаналізовано криві фотосинтезу орхідних. Досліджено пігментний комплекс. Встановлено, що орхідеї, які ведуть наземний спосіб життя (Stenorrhynchus speciosus, Thunia marshalliana, Paphiopedilum insgne) відрізняються високим вмістом фотосинтетичних пігментів у порівнянні з епіфітними видами. Розроблено технологічний регламент по догляду за тропічними видами орхідних різного біоекотипу в умовах закритого грунту помірних широт.
Загрузить: 99jgmorm.shtml disk
20. Біологічні особливості й ефективність вирощування розлусної кукурудзи в південно-східній частині України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 / С.В. Маслійов; УААН. Ін-т зерн. госп-ва. — Д., 1999. — 18с.
Вперше розроблено екологічну безпечну технологію вирощування розлусної кукурудзи з урахуванням біологічних особливостей підвиду та нових гібридів. Для одержання стабільних і високих урожаїв зерна розлусної кукурудзи без застосування гербіцидів необхідно висівати гібриди Дніпровський 298 та Дніпровський 925 з густотою стояння рослин 45 тис/га та шириною міжрядь 30-45 см. Строки сівби - 2-3 декади травня. Обробіток грунту повинен складатися з оранки на 20-22 см та 3-х допосівних культивацій. Така технологія забезпечує врожайність зерна на рівні 35-40 ц/га при найменших матеріальних та енергетичних витратах. Умовно чистий прибуток досягає 4,8-6,3 тис. гр.
Загрузить: 99msvphu.shtml disk
21. Біологічні особливості північноамериканських шпилькових у зв'язку з їх культурою в Лісостепу України: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / І.С. Маринич; НАН України. Центр. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 1999. — 18 с.
Викладено матеріали з вивчення північноамериканських хвойних в Лісостепу України, в т.ч. сучасний таксономічний склад, вікова і кількісна структури, біометричні показники. Вивчена їх фенологія, ритм, динаміка росту і розвитку, особливості пилування і насіннєношення. Висвітлено питання удосконалення способів насіннєвого і вегетативного розмноження. Проведено аналіз досвіду і опрацьовано раціональні методи ландшафтного використання досліджених видів у даному ботаніко-географічному регіоні України.
Загрузить: 99misklu.shtml disk
22. Біологічні особливості Melilotus officinalis (L.)Pall. при вегетативному розмноженні: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / В.Є. Харченко; НАН України. Центр. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 1999. — 16 с.
Дисертацію присвячено розробці методів вегетативного розмноження рослин різних років життя згідно їх біологічних особливостей. Запропоновано методику прискореного отримання селекційного матеріалу та шляхи отримання насіння з регенерантів рослин першого року розвитку, систему отримання калюсних культур листкових, сім'ядольних та гіпокотилевих експлантів, а також латеральних бруньок. На основі регуляції вмісту фітогормонів в поживному середовищі знайдено шляхи індукції морфогенезу на латеральних бруньках буркуну. Запропоновані методики дають можливість отримати вихідний матеріал для селекції та прискорити селекційний процес. Опрацювання методів вегетативного розмноження та рекомендації до їх застосування проводили, виходячи з біологічних особливостей M. officinalis. Основні результати роботи знайшли практичне впровадження під час робіт з виведення нового сорту: Буркун жовтий низькокумаринний "Сошелікир".
Загрузить: 99xveovr.shtml disk
23. Біотехнологія одержання і застосування екзогенної іммобілізованої глюкоамілази у годівлі молодняку великої рогатої худоби: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.20 / М.В. Злочевський; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 1999. — 19 с.
Розроблено спосіб одержання стабілізованої форми ферментного препарату амілолітичного спектру дії глюкоамілази Г20х шляхом іммобілізації на носії аеросилі, а також модифіковано метод іммобілізації цього ферменту на цеоліті шляхом заміни у рідкій фазі ацетатного буферу з pH 5,0 на дистильовану воду, що покращує технологічність і здешевлює процес одержання препарату. Іммобілізована глюкоамілаза стійка у діапазоні pH 1,5 - 8,0 і зберігає каталітичну активність як у сильно кислому (pH 1,5), так і лужному (pH 8,0) середовищах; в цих умовах нативний фермент повністю інактивується. Збагачення раціонів молодняку великої рогатої худоби іммобілізованою на цеоліті глюкоамілазою активує біосинтетичні процеси у організмі телят (збільшується концентрація РНК, підвищується активність Ас Ат та каталази), що сприяє підвищенню продуктивності тварин на 10,0-22,1%.
Загрузить: 99zmvvrh.shtml disk
24. Біотехнологія розмноження свиней. Інтенсифікація відтворної функції свиноматок і кнурів: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 16.00.07 / М.І. Харенко; Львів. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 1998. — 33 с.
Дисертацію присвячено питанням удосконалення технології відтворення свиней у спецгоспах і промислових комплексах України. У роботі в порівняльному аспекті вивчені основні показники відтворення свиней з чітким визначенням помісячної та сезонної динаміки цих показників, розроблений критерій оцінки форм неплідності основних і перевірюваних свиноматок, а також обгрунтована економічна перевага організації внутрішньогосподарських пунктів штучного осіменіння свиней. У порівняльному аспекті вивчені показники спермопродукції районованих порід кнурів-плідників у спецгоспах і промисловому комплексі, обгрунтована перевага комплексного застосування гормональних та вітамінних препаратів при інтенсифікації відтворної функції основних і перевірюваних свиноматок, а також необхідність використання для цієї мети простагландинів і КПМК. Вперше проведена апробація тканинних препаратів /біостимуляторів/, виготовлених із хоріону і пуповини людини для інтенсифікації репродуктивної функції свиноматок і кнурів-плідників.
Загрузить: 98hmifsk.shtml disk
25. Бордетельозна інфекція свиней (епізоотологія, діагностика та заходи боротьби): Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.08 / Г.І. Ребенко; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 1999. — 17 с.
Дисертація присвячена питанням вивчення епізоотичної ситуації стосовно респіраторних хвороб свиней, зумовлених B.bronchiseptica, в господарствах північно-східних областей України, випробування методів їх лабораторної діагностики та розробці заходів боротьби з ними. Визначені основні епізоотичні особливості захворювання, клінічні ознаки та патологоанатомічні зміни; локалізація збудника та його властивості. Експериментально відтворена бордетельозна інфекція на поросятах семиденного віку, вивчені перебіг хвороби та динаміка утворення протибордетельозних антитіл. Економічно обгрунтовані заходи боротьби з захворюваннями свиней бордетельозної етіології.
Загрузить: 99rgibis.shtml disk
26. Введення в культуру in vitro тису ягідного (Taxus baccata L.) і отримання таксол-продукуючих калюсних ліній: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.22 / Л.Г. Філонова; НАН України. Ін-т клітин. біології і генет. інженерії. — К., 1999. — 19 с.
Мета даної роботи - вивчення закономірностей калюсоутворення та продукування протиракового препарату таксолу в культурах клітин тису ягідного (Taxus baccata L.). Вивчено розподіл вмісту таксолу між окремими частинами рослин тису в 15-ти клонах T. baccata і 3-х клонах T. cuspidata. Встановлено міжклональну варіабельність вмісту таксолу в корі стовбура, річних клонах та хвої досліджуваних видів. Найбільший вміст таксолу та найменша його міжклональна варіабельність характерні для кори стовбура. Розроблена методика отримання калюсу з вегетативних бруньок, пиляків, насіння та пагонів T. baccata. Підібраний оптимальний склад поживних середовищ та умови культивування для кожного типу експлантів. Виявлено, що для культури тису баланс співвідношення амонію до нітрату важливіший, ніж загальний вміст неорганічного азоту в середовищі. Гістологічний аналіз клітин тису показав, що найбільша проліферативна активність in vitro характерна для камбію і паренхіми флоеми. Розроблена процедура культивування протопластів T. baccata. Мікроколонії проявляли проліферативну активність протягом перших 7-14 діб. Потім клітинний поділ припинявся, але мікроколонії зберігали життєздатність протягом 2-х тижнів. Аналіз вмісту таксолу в отриманих калюсних лініях T. baccata за допомогою високоефективної рідинної хроматографії - обернений варіант - показав наявність у них речовини в кількостях, що характерні для рослин-донорів. Отримані калюсні лінії T. baccata, що стабільно ростуть і зберігають біосинтетичну активність при тривалому культивуванні.
Загрузить: 99flgtkl.shtml disk
27. Вдосконалення елементів технології вирощування сої в південному Лісостепу України та підвищення ефективності використання продуктів її переробки: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 / Г.М. Заболотний; Ін-т земл-ва УААН. — К., 1998. — 23 с.
На основі дослідів, проведених в 1991-1993 роках, виявлено особливості формування рівня урожайності та якості зерна сої національного стандарту Київська 27 та нових, внесених до Державного реєстру сортів рослин України, сортів Київська 91 та Чернятка на типових чорноземах південного Лісостепу України в залежності від способів сівби, норм висіву, удобрення, а також визначено якість продуктів переробки зерна сої нових сортів, отриманих на екструдерах вітчизняного виробництва і ефективність використання їх в годівлі свинопоголів'я. На формування урожаю зерна найбільший вплив мав фактор року (25,8%), потім норма висіву (18,8%), удобрення (15,8%), спосіб сівби (4,6%) і сорт (3,4%); на вміст протеїну і жиру з усіх досліджуваних факторів найбільше впливали мінеральні добрива N30 P60 K60; найбільші врожаї, прибутки, рентабельність і найменша собівартість продукції отримані при сівбі сортів Київська 27, Київська 91 і Чернятка широкорядним і суцільним способами з нормою висіву 600 і 700 тис. насінин на га. Отриманий екструдат на обладнанні вітчизняного виробництва відрізняється високим вмістом протеїну, жиру та незамінних амінокислот, по якості не поступається американському соєвому шроту, а в раціонах свинопоголів'я забезпечує на 8-10% середньодобові прирости більші, ніж у контрольній групі, раціони якої балансуються по білку дефіцитними і дорогими м'ясокістковим борошном і кормовими дріжджами.
Загрузить: 98zgmvpp.shtml disk
28. Вдосконалення прийомів оцінки племінних і продуктивних якостей універсальних і спеціалізованих порід свиней: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / В.О. Полякова; Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 1998. — 17 с.
Дисертація присвячена вивченню генотипових особливостей порід свиней різного напряму продуктивності за репродуктивними, відгодівельними і м'ясними якостями. Для розробки прийомів оцінки продуктивності якостей свиней використані інтер'єрні показники сироватки крові та моделювання кривих росту з використанням моделі Річардса. Визначено зв'язок активності ферментів з репродуктивними якостями свиней. Встановлено доцільність відбору ремонтного молодняку свиней за параметрами напруги і рівномірності росту. Виявлено вплив генотипових і паратипових факторів на мінливість інтер'єрних показників. За допомогою кластерного аналізу встановлені відмінності досліджуваних порід за основними господарсько-корисними ознаками.
Загрузить: 98pvosps.shtml disk
29. Вдосконалення процесу сушіння вороху льону в нерухомому товстому шарі: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.20.01 / В.М. Подоляк; Луц. держ. техн. ун-т. — Луцьк, 1999. — 17 с.
Дисертація присвячена питанням дослідження процесу сушіння вороху льону в нерухомому товстому шарі. Розроблена розрахункова модель вороху льону як двокомпонентної суміші. Виведені розрахункові залежності для визначення основних параметрів процесу сушіння вороху льону в нерухомому товстому шарі. Розроблені і випробувані пристрої для реалізації вдосконаленого технологічного процесу.
Загрузить: 99pvmntc.shtml disk
30. Вдосконалення способів водо- і енергозбереження в розгалужених зрошувально-обводнюючих системах: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.20.05 / Д.В. Чарний; УААН. Ін-т гідротехніки і меліорації. — К., 1998. — 15 с.
Дисертація присвячена питанням раціонального використання води і електроенергії в системах водного господарства. Уточнена методика визначення розрахункових витрат води на тваринницьких фермах, яка враховує процедурні операції по утриманню тварин. Розроблені нові технологічні схеми і конструкції водозабірно-очисних споруд з пінополістирольним фільтрувальним завантаженням, встановлено їх оптимальні конструктивні та технологічні параметри. Розроблені методики розрахунку витрат води за парціальною схемою в трубах великого діаметру розгалужених водорозподільчих систем та виявлення місць витоків води з них за допомогою манометричної зйомки. Запропоновані оптимальні графіки роботи насосів та методика їх підбору для економії витрат електроенергії.
Загрузить: 98cdvrzs.shtml disk
31. Вдосконалення технологічного процесу осушення сільськогосподарських угідь за допомогою об'ємних дренажних фільтрів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.11 / Леонід Степанович Серілко; Луцький держ. технічний ун-т. — Луцьк, 1999. — 18с.
Загрузить: 99slsodf.shtml disk
32. Ветеринарно-санітарна оцінка і удосконалення технології підвищення якості м'яса птиці при аскаридіозі з використанням побічної сировини і відходів м'ясокомбінатів: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 16.00.06 / В.М. Безсмертний; Одес. держ. с.-г. ін-т. — О., 1999. — 31 с.
Дисертацію присвячено питанням ветеринарно-санітарної експертизи та якісної оцінки м'яса птиці (курей, індичок) при аскаридіозі і розробці сучасної профілактики цього захворювання, направленої на збільшення виробництва і підвищення якості м'яса з використанням кормових домішок і відходів м'ясокомбінатів. Розроблена предзабійна і післязабійна діагностика аскаридіозу птиці, вивчено вплив аскаридіозної інвазії на продуктивність птиці, санітарні і якісні показники м'яса та його біологічну цінність. Науково обгрунтована можливість використання відходів м'ясокомбінатів як сировини для виробництва кормових домішок і преміксів і розроблена технологія їх виробництва. Вивчено вплив комплексної профілактики аскаридіозу на санітарні показники і якість м'яса птиці. Встановлена економічна ефективність проведення комплексної профілактики аскаридіозу птиці згідно з розробленою методикою.
Загрузить: 99bvmsvm.shtml disk
33. Взаємозв'язок інтенсивності проліферації і ліпідно-каротиноїдного обміну в клітинах Dunaliella Teod. та вплив ліпідно-каротиноїдних екстрактів на функціональну активність гепатоцитів: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 / В.П. Комариста; Харк. держ. ун-т. — Х., 1999. — 18 с.
Дисертацію присвячено дослідженню взаємозв'язку метаболізму каротиноїдів, ліпідів і проліферації клітин Dunaliella, а також впливу ліпідно-каротиноїдних екстрактів цих мікроводоростей на функціональну активність печінки при гепатиті і фіброзі. Сформульовано гіпотезу базового та індукованого рівня каротиногенезу в клітинах водоростей. Для базового рівня характерною є пряма кореляція інтенсивності проліферації з вмістом каротиноїдів у клітині, для індукованого - зворотна кореляція з інтенсивністю проліферації і пряма - з накопиченням нейтральних ліпідів. Зразки біомаси і екстракту D. viridis впливають на синтез і транспорт РНК в клітинах печінки щурів з гепатитом і рекомендуються для розробки гепатотропних препаратів.
Загрузить: 99kvpfag.shtml disk
34. Вибірковість дії інсектицидів в системі комах фітофаг-ентомофаг в агробіоценозах: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.09 / Т.В. Захарова; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 17 с.
Вивчена порівняльна токсичність ряду фосфорорганічних, піретроїдних та карбаматних інсектицидів для різних таксономічних груп господарсько важливих комах-фітофагів та їх ентомофагів. На основі системного дослідження вивчені фактори прояву фізіологічної та екологічної вибірковості інсектицидів стосовно фітофагів та ентомофагів. Встановлена видова чутливість комах до інсектицидів і її залежність від характеру проникнення препарату в організм. На прикладі капустяного білана і його паразита апантелеса вивчена дія інсектицидів на ендогенних паразитів в зв'язку з процесом проникнення токсичних сполук через покриви хазяїна. За результатами вивчення фенології капустяного білана і його паразита апантелеса в онтогенезі й особливостей токсичної дії на них базудина й Бі-58 нового з позицій екологічної та фізіологічної вибірковості проведений аналіз особливостей вибіркової дії цих препаратів. На основі вивчення токсичності й вибіркової дії інсектицидів доведена можливість використання ацтеку й піримору в інтегрованому захисті гороху від горохової попелиці.
Загрузить: 99ztvkfa.shtml disk
35. Вивчення поєднань різних генотипів свиней в умовах свинокомплексу з метою одержання високопродуктивних товарних гібридів: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / О.Г. Мороз; УААН. Ін-т свинарства. — Полтава, 1999. — 16 с.
Дисертаційна робота присвячена вивченню найбільш ефективних варіантів поєднань генотипів свиней української та англійської селекції для одержання товарних гібридів на внутріпородній і міжпородній основі в умовах "Калитянського" свинокомплексу Київської області. Встановлено, що при використанні внутріпородного типу української великої білої породи (УВБ-1), як материнської форми, а кнурів порід дюрок, ландрас та великої білої англійської селекції, досягаються найвищі показники відтворювальних, відгодівельних і м'ясних якостей. Відгодівлю товарних гібридів, одержаних за такою схемою, в умовах України доцільно закінчувати при досягненні тваринами живої маси 115...120 кг.
Загрузить: 99mogvtg.shtml disk
36. Види роду Juno Tratt. (Iridaceae) флори Середньої Азії і Казахстану та перспективи введення їх в культуру в Україні: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / А.Й. Сікура; НАН України. Центр. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 1999. — 20 с.
Дисертація присвячена комплексному вивченню представників роду Juno Tratt. флори Середньої Азії і Казахстану та перспективам введення юнон в культуру в Україні. Зроблений аналіз історії вивчення роду з часів К.Ліннея і до наших днів. Досліджена в умовах України (Правобережний Лісостеп) феноритміка юнон природної флори Середньої Азії і Казахстану; складені феноспектри. Проведено порівняння даних, отриманих у природі та в умовах Києва, з даними О.А. Тітової (1986) для Ташкенту. Виявлені істотні зміни у строках цвітіння. Але в цілому показано, що юнони в умовах Києва залишаються весняноквітучими рослинами. Проведено порівняння особливостей онтогенезу in vivo та in vitro; виявлена суттєва різниця у строках проходження етапів, а також показано, що на поживному середовищі не утворюється цибулина, запасаючі та всмоктуючі корені. Вперше отриманий каллус у юнони копетдагської. Виявлена кореляція діагностичних ознак, на основі чого виділені два біоморфотипи: види, насіння яких має ариллус та види з насінням без ариллусу. При вивченні особливостей онтогенезу 8 видів експериментально доведено, що жолобчаста форма сім'ядольного листочка є діагностичною ознакою, яка дає можливість безпомилково визначити систематичний статус рослин у межах родини Півникових. Детально досліджені питання розповсюдження 31 виду та складені карти ареалів. Визначені типи ареалів юнон Середньої Азії та Казахстану. Підтверджений ендемізм 11 видів, а також запропоновано надати статус ендемів ще 10 видам. Встановлена належність досліджуваних видів до певних фітогеографічних провінцій. Проведений детальний екологічний аналіз. Визначена група видів, які не пов'язані з певнимсубстратом. Показано, що максимальна кількість видів зустрічається на висотах від 500 до 2000 м н.р.м. Абсолютна кількість відмічена для висот 500-1000 м. На основі детального дослідження ценотичних особливостей можна стверджувати, що найбільш вибагливими до супроводжуючих рослин є J.coerulea, J.orchioides і J.narbuti. Наведений повний список деревних, чагарникових та трав'янистих видів, серед яких ростуть юнони, а також типи рослинності та формації. Визначені можливості збереження рідкісних та зникаючих видів ex situ шляхом використання методів in vivo та in vitro; показана можливість створення ex situ багатофункційного генетичного банку. Наводиться список видів юнон з віддалених флор, які є перспективними для переселення їх в Україну та збагачення асортименту промислового квітникарства. Зроблено висновок про реальність та перспективність широкого залучення в культуру в Україні представників роду Juno у якості весняних декоративних рослин.
Загрузить: 99sayvku.shtml disk
37. Використання в селекції на фітофторостійкість вихідного матеріалу картоплі, створеного на основі філогенетично віддалених видів: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / О.О. Тарасенко; Ін-т цукр. буряків УААН. — К., 1998. — 15 с.
Подані результати досліджень по обгрунтуванню методів використання вихідного матеріалу, створеного на основі Solanum bulbocastanum та інших видів, в селекції на фітофторостійкість в комплексі з іншими господарсько-цінними ознаками. Зроблено висновок про залежність між польовою стійкістю проти фітофторозу листків із стійкістю бульб, урожайністю, крохмалистістю і іншими ознаками, та можливість поєднання їх високих показників в процесі селекції.
Загрузить: 98toofvv.shtml disk
38. Використання позаремонтних телиць молочного і молочно-м'ясного напрямку продуктивності за технологією м'ясного скотарства: Автореф. дис...канд. с.-г. наук: 06.02.04 / Л.Ф. Муравйов; УААН. Ін-т тваринництва. — Х., 1998. — 18 с.
Дисертація присвячена інтенсифікації виробництва яловичини за рахунок більш ефективного використання позаремонтних телиць молочних порід шляхом одержання від них приплоду і вирощування його за технологією м'ясного скотарства. Цей технологічний прийом вивчено на прикладі червоної степової, чорно-рябої і симентальської порід і при різній тривалості підсисного періоду - 4; 6 і 8 місяців. Дана енергетична і економічна оцінка одержання м'яса при разовому використанні корів-первісток.
Загрузить: 98mlftms.shtml disk
39. Використання показника фенотипової стабільності рослин за господарсько-цінними ознаками при створенні нового вихідного матеріалу люцерни: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / В.І. Янчук; Ін-т землеробства УААН. — К., 1999. — 18 с.
Проведено вивчення спектру мінливості, кореляцій і повторюваності господарсько-цінних ознак у 18 сортозразків люцерни різного еколого-географічного походження в умовах центрального Лісостепу України. Автором запропоновано удосконалену методику індивідуально-групового добору рослин за комплексом ознак, яка базується на використанні показника фенотипової стабільності головних ознак в часі, оцінка якого проводиться по перевищенню середньопопуляційних показників цих ознак стандарту, вирощеного в тих же умовах. Створені три групи селекційних матеріалів по насіннєвій і кормовій продуктивності та скоростиглості.
Загрузить: 99jvivml.shtml disk
40. Вихідний матеріал для створення гетерозисних гібридів баклажанів: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / О.М. Шабетя; Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва УААН. — Х., 1999. — 19 с.
Наведено результати вивчення колекції культурного генофонду баклажанів за комплексом морфологічних, фенотипових та господарсько-цінних ознак. Виявлено джерела цінних ознак, що мають селекційне значення. Проведена оцінка мінливості головних господарсько-цінних ознак, встановлено кореляційні взаємозв'язки між морфологічними ознаками та ознаками, які мають господарське значення. Вивчено прояв батьківських ознак в гібридах F1 баклажанів. Підібрано вихідний матеріал для селекції на гетерозис. Отримані батьківські лінії з високою загальною комбінаційною здатністю та специфічною комбінаційною здатністю. Створено нові ультраранньостиглі, високопродуктивні гетерозисні гібриди, два з яких проходять державне сортовипробування.
Загрузить: 99homggb.shtml disk
41. Відновлення бронзових втулок сільськогосподарської техніки нанесенням антифрикційних композиційних електролітичних покриттів на основі міді проточним способом: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.11 / А.Є. Солових; Кіровоград. держ. техн. ун-т. — Кіровоград, 1999. — 16 с.
Розглянуто питання технології відновлення бронзових втулок електролітичними композиційними покриттями на основі міді проточним способом. Основною метою досліджень було підвищення довговічності бронзових втулок сільськогосподарської техніки нанесенням самозмащувальних композиційних електролітичних покриттів. Поставлена мета була досягнута завдяки теоретичному дослідженню процесів транспортування частинок дисперсної фази до катоду, їх осадження на поверхні і зарощування металом. Експериментальними дослідженнями було доведено, що процес осадження суттєво інтенсифікується при використанні тангенціальної подачі електроліта - суспензії.
Загрузить: 99saemps.shtml disk
42. Відновлення та зміцнення деталей сільськогосподарських машин газопорошковим направленням кераміко-металевих покрить: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.11 / Варума Аріфа; Кіровогр. держ. техн. ун-т. — Кіровоград, 1999. — 18 с.
Дисертація присвячена питанням розробки технології відновлення та зміцнення деталей робочих органів сільськогосподарських машин композиційними кераміко-металевими покриттями, нанесеними газопорошковим наплавленням. Проведено теоретичний аналіз окремих етапів газопорошкового наплавлення покриттів з механічної суміші металевих та керамічних порошків. Експериментальні дослідження процесу газопорошкового наплавлення композиційних покрить, отриманих на базі самофлюсуючих порошків на основі заліза та карбіду хрому, вивчення їх структури та властивостей показали підвищену довговічність покрить в порівнянні з традиційними матеріалами. Розроблено технологічний процес відновлення лапи культиватора газопорошковим наплавленням кераміко-металевих покрить.
Загрузить: 99va0nkp.shtml disk
43. Відновлення та зміцнення деталей сільськогосподарської техніки лазерною наплавкою порошковими сумішами: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.11 / М.В. Сторожук; Кіровогр. держ. техн. ун-т. — Кіровоград, 1999. — 17 с.
Містяться теоретичні дослідження лазерного наплавлення порошковими сумішами на основі заліза. Встановлені аналітичні параметри проведення лазерного наплавлення в залежності від технологічних параметрів. Викладена методика та порядок проведення експериментів, описані їх результати. Визначено взаємозв'язок між структурними характеристиками наплавлених шарів та фізико-механічними характеристиками відновлених деталей. Розроблена технологія зміцнення і відновлення деталей сільськогосподарської техніки лазерним наплавленням. Наведені дані з економічної ефективності запропонованої технології.
Загрузить: 99smvnps.shtml disk
44. Вітровали на північно-східному макросхилі Українських Карпат: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.03.03 / І.Ф. Калуцький; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 1999. — 39с.
Виконане індексування інтенсивності вітровальності виявило наявність тісного кореляційного зв'язку між висотою над рівнем моря та індексами вітровалонебезпечності. Залежність апроксимується рівнянням параболи другого порядку і має особливості для кожної територіальної частини регіону. Зафіксовано достовірні показники залежності індексів вітровальності від експозицій схилів. Виділено і описано шість районів у межах від району з особливо високою вітровалонебезпечністю до району з незначною вітровалонебезпечністю. Проведене районування вперше дало можливість порівняльної оцінки окремих територій Українських Карпат за їх вітровалонебезпечністю, що забезпечує відповідну диференціацію систем лісокористування. Виконані в цьому аспекті, із застосуванням методу індексації, дослідження впливу основних лісогосподарських заходів (суцільних, вибіркових санітарних, прохідних рубок, будівництва доріг, прокладання ліній електропередач, нафто- і газопроводів) показали, що вітровалостійкість деревостанів у зоні їх впливу знижується на 40-70%.
Загрузить: 99kifmuk.shtml disk
45. Вплив адреналіну на ліпідний обмін у скелетних м'язах тварин в онтогенезі: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 / А.П. Дідович; Чернів. держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 1999. — 16 с.
Представлено дані про фізіолого-біохімічні механізми, які лежать в основі змін вмісту ліпідів у скелетних м'язах великої рогатої худоби в онтогенезі і про роль адреналіну в регуляції обміну ліпідів у вказаній тканині даного виду. Встановлено, що у скелетних м'язах великої рогатої худоби протягом постнатального розвитку зростає вміст триацилгліцеролів і зменшується вміст фосфоліпідів і холестеролу. При цьому в скелетних м'язах знижується активність триацилгліцеролліпази і підвищується активність ліпопротеїнліпази, знижується інтенсивність окислення жирних кислот. В період з 1- до 6-місячного віку в скелетних м'язах великої рогатої худоби знижується використання глюкози і зростає використання оцтової кислоти в синтезі ліпідів, змінюється жирнокислотний склад ліпідів. Після триразового введення тваринам адреналіну в скелетних м'язах знижується вміст триацилгліцеролів, підвищується активність триацилгліцеролліпази і посилюється окиснення жирних кислот, знижується інтенсивність синтезу ліпідів із оцтової кислоти, змінюється жирнокислотний склад ліпідів.
Загрузить: 99dapmto.shtml disk
46. Вплив антибіотиків і середовищ для культивування ооцитів in vitro на якісні показники сперми бугаїв: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.20 / П.М. Скляров; УААН. Ін-т тваринництва. — Х., 1999. — 18 с.
В дисертації приведено дані про порівняльне вивчення виживаності сперми при використанні середовищ та добавок для культивування ооцитів in vitro. Розглянуто питання стосовно виживаності сперміїв в процесі обробки їх перед заплідненням in vitro (капацитації) і впливу цього процесу на результативність кріоконсервації. Розроблено ефективний препарат для санації сперми бугаїв зі вмістом 25 мкг/мл гентаміцину і 100 ОД/мл ампіциліну, який забезпечує підвищення заплідненості сперми на 11-18 %. З метою зберігання антимікробних властивостей запропоновано консервувати його в рідкому азоті при температурі -196 C.
Загрузить: 99spmpsb.shtml disk
47. Вплив вермикомпосту та купограну на урожай та якість капусти білоголової на темно-сірому опідзоленому грунті Північного Лісостепу України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.04 / О.В. Бачинський; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 16 с.
Захищається робота, яка містить результати по визначенню впливу вермикомпосту та купограну на агрохімічні та агроекологічні властивості темно-сірого опідзоленого легкосуглинкового грунту, урожай та якість капусти білоголової сорту "Амагер 611" при вирощуванні за енерго-ресурсо-природоохоронною технологією. Отримано значний приріст врожаю та покращання якості капусти білоголової в результаті використання нових видів добрив. Вивчена ефективність використання вермикомпосту та купограну на темно-сірому опідзоленому легкосуглинковому грунті Північного Лісостепу України для покращання агрохімічних властивостей грунту, стабілізації продуктивності білоголової капусти, покращання біологічної цінності та терміну зберігання продукції.
Загрузить: 99bovplu.shtml disk
48. Вплив вітаміну Е і селену на перекисне окиснення ліпідів і стан антиоксидантного захисту в організмі поросят: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.04 / І.Т. Вуїв; УААН. Ін-т земл-ва і біології тварин. — Л., 1999. — 18 с.
Представлені дані про вплив водорозчинної форми вітаміну Е і селеніту натрію при парентеральному введені їх поросятам-сисунам, а також свиноматкам в період поросності і лактації на перекисне окиснення ліпідів (ПОЛ) і стан антиоксидантної системи в організмі поросят і їх ріст. Встановлено, що парентеральне введення поросятам у підсисний період вирощування водорозчинної форми вітаміну Е і селеніту натрію призводить до зниження інтенсивності перекисного окиснення ліпідів в їх організмі внаслідок підвищення активності ферментативної і неферментативної систем антиоксидантного захисту, до підвищення інтенсивності росту поросят. Аналогічні зміни інтенсивності ПОЛ і активності антиоксидантної системи в організмі поросят та інтенсивності їх росту виявлені також при парентеральному введені вітаміну Е і селеніту натрію свиноматкам у період поросності і лактації, проте, вони виражені меншою мірою.
Загрузить: 99vitzop.shtml disk
49. Вплив внутріпородного підбору з використанням спорідненого розведення та міжлінійних кросів на молочну продуктивність корів різних генотипів: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / М.І. Гиль; Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 1999. — 20с.
Дисертація присвячена питанням удосконалення і розробки типів підбору і прийомів розведення молочної худоби при внутрішньопородній її селекції, визначенню дискретності і комбінаційної здатності ліній червоної степової породи, вибору найбільш високопродуктивних класів розподілу за мірними ознаками. Визначена недоцільність безцільового кросування ліній худоби і застосування у товарних стадах спорідненого розведення, тоді як оцінка комбінаційної здатності ліній, використання інбридингу і принципів стабілізуючого відбору є невід'ємною частиною в селекції молочної худоби в основних репродукторах породи.
Загрузить: 99gmikrg.shtml disk
50. Вплив добрив і меліорантів на продуктивність, якість і нагромадження радіоцезію в урожаї зеленої маси кукурудзи на торфо-болотних грунтах Полісся України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.16 / В.П. Фещенко; Держ. агроекол. акад. України. — Житомир, 1998. — 16 с.
Викладені результати шестирічних досліджень впливу доз фосфорних, калійних добрив, сапонітів, цеолітів і глини та їх співвідношення на продуктивність, якість та зниження накопичення радіоцезію зеленою масою кукурудзи на торфово-болотних грунтах Полісся України. Дослідженнями встановлено, що на радіоактивно забруднених торфово-болотних грунтах позитивний вплив на продуктивність кукурудзи має внесення фосфорних і калійних добрив у співвідношенні Р120-180 К240-300 з найменьшими походженнями радіоцезію в кукурудзи. Застосування меліорантів разом з фосфорними та калійними добривами зменьшують накопичення радіоцезію в зеленій масі кукурудзи в 2-5 разів і позитивно впливають на урожайність.
Загрузить: 98fvpgpu.shtml disk
51. Вплив доз, форм, строків та способів застосування азотних добрив на урожай і якість післяукісної суданської трави в умовах зрошення півдня України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.04 / М.Ю. Ляшенко; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 19 с.
Встановлено, що застосування азотних добрив на фоні Р60К45 покращує поживний стан грунту, ріст і розвиток суданської трави, збільшує її врожай та поліпшує якість. Запропоновано одноразове внесення N120P60K45 під основний обробіток грунту. Із азотних добрив краще використовувати аміачну селітру. Ефективність її підвищується при внесенні з поливною водою. При відсутності аміачної селітри можна застосовувати сечовину або вуглеамонійні солі.
Загрузить: 99lmyzpu.shtml disk
52. Вплив інтродуцентів на продуктивність лісових насаджень Поділля України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.01 / А.О. Бондар; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 19 с.
Узагальнено сторічний досвід використання інтродуцентів у лісових культурах Вінницької області. У роботі відображені результати комплексного вивчення стану, інтенсивності росту надземної частини і сформованості кореневої системи ялини звичайної, модрини європейської, сосни веймутової, сосни звичайної, горіха чорного, бархату амурського і гікорі білого, їх взаємодії з аборигенними породами, вплив чистих і змішаних насаджень на фізико-хімічні властивості грунту. З урахуванням стану, інтенсивності росту, запасу деревини на одиниці площі, виходу цінних сортиментів та їх вартості, приведені рекомендації і технологія по створенню та раціональному використанню інтродуцентів в лісових культурах Вінницької області.
Загрузить: 99baonpu.shtml disk
53. Вплив лесової меліорації на хімічні властивості та продуктивність чорнозему Таврії, осолонцьованого в процесі зрошення мінералізованою артезіанською водою: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.02 / Н.В. Бойко; Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 1998. — 20 с.
В умовах дефіциту якісних вод для зрошення грунтів півдня України використовують мінералізовані води другого класу, які призводять до розвитку вторинного солонцевого процесу різної інтенсивності. Для меліорацій вторинно осолонцьованих грунтів застосовується лес в якості природного, екологічно чистого, нетрадиційного кальційвмісного меліоранта. Нанесення 5, 10 та 15 сантиметрового шару лесу на поверхню зрошуваного грунту дозволяє створити стабільно високий кальцієвий баланс, підтримуючий тривалий час концентрацію кальцію вище порогу коагуляції і запобігаючий активному солонцепроявленню при слабкій інтенсивності солонцевого процесу. Це обумовило довготривалий меліоративний ефект, що забезпечив підвищення продуктивності вторинно осолонцьованого грунту і підвищення урожайності сільськогосподарських культур на 19-21%. Економічно ефективно застосовувати відвали лесових порід, розташованих уздовж зрошувальних каналів півдня України, для меліорації вторинно осолонцьованих грунтів і сільськогосподарського використання грунтів, похованих під ними.
Загрузить: 98bnvmav.shtml disk
54. Вплив мембрано-активних адаптогенів на ферменти вуглеводного обміну цукрових буряків: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.12 / В.Є. Кожукало; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 19 с.
Дисертація присвячена питанням впливу передпосівної обробки насіння біологічно активними речовинами на ферменти вуглеводного обміну цукрових буряків. У роботі розглянуті можливості спрямованого впливу нових синтетичних регуляторів росту на продуктивність даної культури. Встановлено, що досліджувані біологічно активні речовини - ематон та тримекс - збільшують активність сахарозофосфатсинтази в листках цукрових буряків протягом вегетації та призводять до кількісних змін у складі цукрів. Виявлені розбіжності у дії етамону і тримексу на ферменти метаболізму сахарози в коренеплоді цукрових буряків, які обумовлені відмінностями в морфологічній активності препаратів. Отримані експериментальні дані є теоретичною передумовою для розробки рекомендацій виробництву по створенню оптимальних технологічних регламентів застосування етамону і тримексу в практиці сільського господарства.
Загрузить: 99kveocb.shtml disk
55. Вплив методів програмування врожаю культур зерно-бурякової сівозміни на їх ріст, розвиток та продуктивність: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 / В.В. Кушнір; Ін-т цукр. буряків УААН. — К., 1998. — 16 с.
Вивчено вплив розрахункових доз мінеральних добрив та різних систем удобрення на ріст сільськогосподарських культур, їх продуктивність та якість отримуваної продукції та на зміну агрохімічних показників родючості грунту. Встановлено, що при вирощуванні культур у сівозміні економічно вигіднішими є норми добрив, розраховані методом балансових коефіцієнтів.
Загрузить: 98kvvrrp.shtml disk
56. Вплив мікробізму пташника на стан організму курчат та епізоотичну ситуацію птахогосподарства: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 / С.А. Ничик; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 1999. — 22 с.
Дисертація присвячена питанням вивчення впливу мікробізму пташника, в залежності від його рівня, на організм курчат та епізоотичну ситуацію птахорадгоспів. Вивчено основний спектр факультативних анаеробів в повітрі птахівничих ферм і рівень контамінації їми органів дихання 1-60-денних курчат. З'ясовано вплив різноманітних факторів на динаміку бактеріальної забрудненості повітря птахарень. Встановлена реакція організму 1-60-денних курчат, що утримуються в умовах зростання мікробів в повітрі птахівничих приміщень та при обмеженні контамінації факультативними анаеробами повітря, що вдихається. Розроблено та впроваджено у технологію ветеринарного захисту птахівницьких господарств Сумської області науковообгрунтований режим санації повітря птахарень з метою профілактики бактеріозів.
Загрузить: 99nsaesp.shtml disk
57. Вплив мінеральних добавок на природну резистентність великої рогатої худоби в умовах тривалої дії низьких доз радіації: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.16 / А.О. Можар; Держ. агроекол. акад. України. — Житомир, 1999. — 17 с.
В дисертаційній роботі викладені результати експериментальних досліджень про вплив хронічної дії малих доз опромінення на окремі гематологічні, біохімічні та імунологічні показники крові великої рогатої худоби та доцільності використання мінеральних добавок у складі раціонів сільськогосподарських тварин в умовах малих доз радіації з метою підвищення захисних можливостей організму.
Загрузить: 99maondr.shtml disk
58. Вплив нових комплексних добрив на продуктивність томатів в північній частині Лісостепу України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.04 / С.М. Адаменко; Нац. аграр. ун-т. — К., 1998. — 19 с.
Встановлено вплив нових видів безхлорних нітроамофосок - з біогумусом, з Zn і Cu, з Cu на агрохімічні показники, грунтову біоту сірого лісового грунту, морфологічний розвиток томатів сорту Іскорка, фізіолого-біохімічні показники, врожайність, якість, подано екологічну оцінку цим добривам.
Загрузить: 98asmclu.shtml disk
59. Вплив паратипових факторів на морфофункціональний статус молочної залози та якість молока у корів: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.06 / М.О. Дегтярьов; Харк. зоовет. ін-т. — Х., 1999. — 19 с.
Викладено результати досліджень по впливу підлог і стін різних конструкцій і застосування сучасних санітарно-гігієнічних засобів на підвищення морфофункціонального статусу молочної залози та якості молока у корів, здоров'я нетелів та подальшу продуктивність і маститостійкість первісток. Експериментально доведено та теоретично обгрунтовано доцільність застосування масажу вимені нетелів і первісток, що дозволяє у значній мірі компенсувати негативний вплив несприятливих умов утримання. Застосування безприв'язно-боксового утримання нетелів з організацією масажу вимені сприяє більш повному розвитку морфологічних, морфометричних ознак вимені, що підвищує продуктивність і якість молока у тварин та зменшує захворюваність їх маститом на 31,5%.
Загрузить: 99dmojmk.shtml disk
60. Вплив походження живців на плодоношення клонів та ріст саджанців у культурах дуба звичайного в умовах Київського Полісся: Автореф. дис... канд. c.- г. наук: 06.03.01 / М.П. М'ясоїд; Національний аграрний ун-т. — К., 1999. — 17 с.
Загрузить: 99mmpukp.shtml disk
61. Вплив різних способів основного обробітку грунту на фізико- хімічні властивості чорнозему типового та продуктивність соняшнику в умовах Лівобережного Лісостепу України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / Коміссал Ортенсіо Педро; Національний аграрний ун-т. — К., 1999. — 17с.
Загрузить: 99kopllu.shtml disk
62. Вплив різних способів основного обробітку грунту на фізико-хімічні властивості чорнозему типового та продуктивність соняшнику в умовах Лівобережного Лісостепу України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / Коміссал Ортенсіо Педро; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 17 с.
Розглянуто вплив різних способів безполицевого основного обробітку грунту на зміну показників родючості чорнозему типового, забур'яненість, ріст, розвиток та урожайність соняшнику. Проведено економічний та енергетичний аналіз способів обробітку грунту, які вивчено в досліді.
Загрузить: 99kopllu.shtml disk
63. Вплив різних технологій застосування мінеральних добрив на урожай та якість зерна проса на чорноземі опідзоленому важкосуглинковому лівобережного Лісостепу України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.04 / К.Д. Аттіла; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського УААН. — Х., 1999. — 18 с.
Дослідження на чорноземі опідзоленому важкосуглинковому лівобережного Лісостепу України показали безумовну перевагу застосування під просо ресурсозберігаючої технології локального допосівного весняного внесення в грунт сівалками С3-3,6 на глибину 6-8 см мінеральних добрив в дозі N25 P25 K15, у порівнянні із розкидним їх застосуванням до сівби по поверхні грунту в дозі N45 P45 K35. При цьому одержана найвища окупність приростами урожаю зерна внесених добрив (15,7 кг зерна на 1 кг NPK) практично без зниження рівня та якості врожаю зерна, за одночасного заощадження на кожному гектарі посівів проса N20 P20 K20.
Загрузить: 99akdllu.shtml disk
64. Вплив сумісності сорто- підщепних комбінувань на фізіолого- біохімічні процеси та продуктивність груші: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / А.В. Долід; Національний аграрний ун-т. — К., 1999. — 18с.
Загрузить: 99davppg.shtml disk
65. Вплив тривалого застосування добрив на родючість дерново-слабкопідзолистого глинисто-піщаного грунту та продуктивність культур в польових сівозмінах: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.04 / В.В. Вишневський; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 18 с.
В довготривалих стаціонарних дослідах на дерново-слабкопідзолистому глинисто-піщаному грунті вивчався вплив систематичного внесення органічних і мінеральних добрив з вапнуванням грунту доломітом в умовах польових сівозмін на основні показники його родючості, врожайність культур та якість продукції рослинництва. Вивчалась порівняльна ефективність щорічного і запасного внесення фосфорних добрив при довготривалому їх застосуванні в сівозміні за впливом на фосфатний режим грунту і продуктивність культур. Розрахована економічна та енергетична ефективність засобів хімізації в сівозмінах. Встановлено, що найбільш оптимальною в дослідах була помірна система мінерального удобрення рослин при повній нормі вапна за гідролітичною кислотністю, що обумовлює врожай сільськогосподарської продукції з якістю, яка задовольняє споживача, забезпечує продуктивність сівозміни з максимальним виходом умовних одиниць з гектара сівозмінної площі при помірних затратах на вирощування культур і як наслідок - високу економічну і енергетичну ефективність.
Загрузить: 99vvvkps.shtml disk
66. Вплив фізіологічного стану і факторів живлення на обмін речовин в організмі корів: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.04 / О.С. Покотило; УААН. Ін-т земл-ва і біології тварин. — Л., 1999. — 19 с.
У дисертації приведені дані про зміни метаболічного профілю крові, інтенсивності синтетичних і енергетичних процесів у скелетних м'язах корів в залежності від фізіологічного стану і факторів живлення. Зокрема, встановлено залежність вмісту загального білка і співвідношення окремих фракцій, загальних ліпідів, триацилгліцеролів, неетерифікованих жирних кислот, глюкози і сечовини в крові корів від їх фізіологічного стану, типу годівлі і складу раціону. Встановлено також, що інтенсивність синтезу білків, ліпідів і енергетичних процесів у скелетних м'язах корів на початку лактації нижча, ніж у кінці і особливо у сухостійний період. Виявлені істотні різниці у ступені використання стеаринової і оцтової кислот, глюкози і фенілаланіну у субстратному забезпеченні синтезу ліпідів і енергетичних процесах у скелетних м'язах корів на початку і в кінці лактації, а також у кінці тільності. Показано, що збільшення частки цукру і важкорозщеплюваного протеїну у раціоні корів впливає на ферментативні процеси і синтез бактеріального протеїну у рубці, на поглинання молочною залозою попередників молока, на збільшення вмісту жиру і лактози в молоці. Збільшення частки важкорозщеплюваного протеїну в раціоні лактуючих корів приводить до збільшення перетравності і засвоєння протеїну, до збільшення концентрації глюкози, оцтової кислоти і кетонових тіл в крові і їх ефективнішого використання в синтезі компонентів молока в молочній залозі.
Загрузить: 99posrok.shtml disk
67. Вплив хелатів деяких мікроелементів на фізіологічний стан сухостійних корів та їх телят: Автореф. дис... канд. вет. наук: 03.00.13 / А.М. Марків; Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 1999. — 19с.
Розглянуто питання обгрунтування нових аспектів мікроелементної годівлі тільних корів щодо підвищення їх продуктивності, якості продукції, забезпечення реалізації генетичних потенцій пренатального росту та розвитку телят, розробки нових форм сполук мікроелементів та вивчення механізму їх дії. Наведено нові результати впливу мікроелементної підгодівлі корів у період сухостою (хелатними сполуками міді, цинку і кобальту з амінокислотою метіоніном) на обмін речовин в їх організмі та процеси внутрішньоутробного розвитку плода. Виявлено у динаміці зміни складу молозива від початку лактації до десятого дня, а також позитивний вплив мікроелементів у формі хелатних сполук з метіоніном на відновлення секреторної функції молочної залози. Визначено оптимальну дозу метіонату міді, цинку і кобальту у раціонах сухостійних корів.
Загрузить: 99mamskt.shtml disk
68. Вплив якості насіння соняшнику на його продуктивність в умовах Північно-східного Лісостепу України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 / А.В. Мельник; Ін-т цукр. буряків УААН. — К., 1998. — 17 с.
Дисертація містить результати комплексного вивчення залежності урожайності соняшника від вмісту олії в насінні, лушпинності насіння, морфологічних ознак та строків збирання насіння материнських рослин в умовах Сумської області. За результатами проведених досліджень встановлено, що найбільш ефективне використання низьколушпинного та високоолійного насіння. Визначено, що насіння сорту ВНІІМК-8883 поліпшений, зібране на 35-40-й день після масового цвітіння має найкращі врожайні якості. Встановлено, що морфологічні ознаки материнських рослин в деякій мірі впливають на врожайні властивості насіння, яке сформувалося на них. Виявлено можливість використання етрелу в концентрації 0.03%-0.04% для одержання чоловічої стерильності соняшнику.
Загрузить: 98mavslu.shtml disk
69. Гельмінтофауна та гельмінтоценози диких водоплаваючих птахів Біосферного заповідника "Асканія-Нова" ім. Ф.Е.Фальц-Фейна, розробка заходів боротьби та профілактики: Автореф. дис... канд. вет. наук: 03.00.18 / Д.В. Бережний; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 1999. — 16 с.
Дисертацію присвячено питанням вивчення гельмінтофауни та гельмінтоценозів у диких водоплаваючих птахів заповідника "Асканія-Нова" . Висвітлені показники гельмінтофауни та гельмінтоценозів, їх залежність від віку, сезону, умов помешкання та годівлі. Запропоновані науково обгрунтовані протигельмінтозні схеми боротьби та профілактики.
Загрузить: 99bdvzbp.shtml disk
70. Генетичний аналіз господарчо-корисних ознак рису в різних екологічних умовах: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.15 / В.В. Кірсанова; Херсон. держ. пед. ун-т. — О., 1998. — 19 с.
Проведено комплексне порівняльне вивчення закономірностей успадкування довжини і ширини зернівки в різних екологічних умовах в системі діалельних схрещувань і гібридологічним аналізом гібридів F1. Виявлено варіанти і ефекти ЗКС і СКС ліній і запропоновані рекомендації щодо їх використання. Визначено кореляційну залежність між господарсько-цінними ознаками і шириною зернівки.
Загрузить: 98kvvreu.shtml disk
71. Генотипічні особливості амінокислотного складу і якісних показників м'ясо-сальної продукції свиней різного напрямку продуктивності: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / Т.А. Біла; Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 1999. — 17 с.
Дисертація присвячена вивченню генотипових особливостей якісних показників і амінокислотного складу найдовшого м'яза спини універсальної (великої білої), спеціалізованих м'ясних порід - дюрок, української м'ясної і полтавської м'ясної, і сальної української степової рябої породи в умовах індустріальної технології виробництва свинини. Встановлено, що найвищі показники репродуктивних якостей мають свині української м'ясної і великої білої порід. Мінливість якісних показників і амінокислотного складу найдовшого м'яза спини залежить від генотипу і напрямку продуктивності.
Загрузить: 99btarnp.shtml disk
72. Гормонально-субстратні механізми регуляції вуглеводного обміну та антиоксидантної системи в мієлоїдних клітинах і лейкоцитах свиней раннього віку: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.04 / Р.Я. Іскра; УААН. Ін-т земл-ва і біології тварин. — Л., 1999. — 19 с.
Дисертація присвячена дослідженню вікових змін в лейкоцитопоезі і метаболізмі мієлоїдних клітин кісткового мозку та лейкоцитів крові свиней в ранньому періоді постнатального онтогенезу. Встановлено, що від народження до 10-добового віку в кровотворних органах тварин інтенсифікуються процеси мієло- і лімфоцитопоезу. Протягом раннього постнатального періоду в лімфоцитах відбувається активізація ферментів пентозофосфатного шляху та мітохондріальних цитохромів, у нейтрофільних гранулоцитах спостерігається підвищення активності ферментів окремих ланок гліколізу. В процесі постнатальної адаптації в клітинах системи гемопоезу інтенсифікуються протеолітичні ферменти, відбувається становлення антиоксидантного статусу клітин кісткового мозку і лейкоцитів поросят. Встановлено, що на регуляцію інтенсивності лейкоцитопоезу і метаболізму мієлоїдних клітин та лейкоцитів впливають гідрокортизон та мікроелементи (Fe і Se). Введення гідрокортизону у високих дозах приводить до пригнічення інтенсивності гранулоцитопоезу, зниження активності ферментів, що каталізують початкові стадії гліколізу і пентозофосфатного шляху та пригнічення активності ферментів антиоксидантної системи в мієлоїдних клітинах кісткового мозку і лейкоцитах поросят. Застосування залізодекстранових препаратів у комплексі із сполуками селену веде до підвищення функціональної активності системи антиоксидантного захисту та нормалізації енергетичних процесів у фагоцитуючих та імунокомпетентних клітинах тварин.
Загрузить: 99irjsrv.shtml disk
73. Господарсько- біологічна оцінка сортів та гібридів абрикоси для маточно- насіннєвих насаджень в умовах Лісостепу України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / М.М. Богуславський; Національний аграрний ун-т. — К., 1999. — 18с.
Загрузить: 99bmmulu.shtml disk
74. Господарсько-біологічна оцінка сортів і підщеп яблуні в південному Поліссі України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / В.І. Власов; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 19 с.
В дисертації викладено результати досліджень придатності нових сортів і підщеп яблуні в умовах дерново-підзолистих піщаних грунтів південного Полісся. Виділені найбільш продуктивні сорти різних строків достигання з високою польовою стійкістю або імунні проти основних грибних хвороб, та насіннєві і клонові підщепи з підвищеною екологічною стійкістю, придатні для створення інтенсивних насаджень яблуні в умовах південного Полісся України. Основні результати впроваджені у виробництво.
Загрузить: 99vvippu.shtml disk
75. Господарсько-біологічні особливості і селекційна цінність сортів чорної смородини і порічки в умовах Західного Лісостепу України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / Г.С. Шестопал; Нац. аграр. ун-т. — К., 1998. — 18 с.
Викладені результати досліджень по вивченню господарсько-біологічних ознак чорної смородини і порічки в умовах Західного Лісостепу України. Виділені найбільш швидкоплідні, високопродуктивні сорти різних строків достигання з високим рівнем стійкості проти грибкових хвороб, весняних приморозків, придатних до заморожування ягід та зберігання в свіжому вигляді в холодильниках. Виділені сорти чорної смородини і порічки придатні для інтенсивних технологій. З урахуванням строку дозрівання ягід виділених сортів створено сортовий конвеєр, що дає можливість значно подовжити роботу комбайна і підвищити ефективність його використання на протязі ягодозбирального сезону. Виділені найбільш придатні сорти для використання ефірних масел у чорної смородини та визначена висока вітамінна цінність листків порічок.
Загрузить: 98cgszlu.shtml disk
76. Господарсько-біологічні особливості тварин української червоно-рябої молочної породи Північного регіону України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / О.О. Данилевський; УААН. Ін-т розведення і генетики тварин. — К.; Чубинське, 1999. — 18 с.
В дисертації викладено процес формування української червоно-рябої молочної породи з констатацією проміжних і кінцевих характеристик тварин цієї породи в умовах Північного регіону України. Встановлено, що вони характеризуються високими селекційно-генетичними параметрами та біологічними особливостями. Генетична структура цього масива худоби забезпечує правильність подальшого перебігу селекційного процесу, направленого на консолідацію і перспективи удосконалення популяції за основними господарсько-біологічними ознаками.
Загрузить: 99doopru.shtml disk
77. Грунтовий покрив Українського Полісся як зонально обумовлений природний комплекс, його діагностика та класифікація: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.03 / В.А. Величко; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського УААН. — Х., 1999. — 20 с.
Дисертація присвячена вивченню грунтового покриву Українського Полісся, уточненню його діагностики і класифікації. Обгрунтовано специфіку гідротермічних умов Полісся, визначено їх показники та параметри й уточнені територіальні межі зони. Встановлено три основні типи грунтоутворення: дерново-підзолистий, дерновий опідзолений і дерново-глейовий. Визначено нормативні градації типів грунтів за ступенем зволоження. Показано особливості впливу материнських порід на морфогенез поліських грунтів і доведено відсутність їх впливу на характер грунтоутворення за домінуючої ролі гранулометричного складу. Запропоновано новий підхід до проблеми класифікації грунтів, який полягає в ієрархічному ранжуванні важливих чинників грунтоутворення на його типові і параметричні особливості, які визначають його якості.
Загрузить: 99vvakdk.shtml disk
78. Діагностика інфекційного ринотрахеїту-пустульозного вульвовагініту великої рогатої худоби за показниками антитіл в носовому, піхвовому секретах та сльозі: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 / С.Г. Матковська; Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини УААН. — Х., 1999. — 20 с.
Дисертація присвячена вивченню можливості виявлення специфічних антитіл в секретах організму (носовому, піхвовому, слізному) проти вірусу інфекційного ринотрахеїту - пустульозного вульвовагініту (ІРТ-ІПВ), ролі показників антитіл і цитоморфологічних даних виділення вірусу при проведенні заходів по оздоровленню господарств від ІРТ-ІПВ. Одержані результати свідчать про наявність антитіл в секретах і можливість використання цих біологічних рідин організму для діагностики ІРТ-ІПВ шляхом виявлення в них специфічних антитіл в РНГА та РНБА. Запропоновано використовувати показники антитіл в носовому секреті для вивчення дії вакцин при різних способах їх введення, а також для виявлення передачі цього вірусу невакцинованим тваринам при контакті з імунізованими. Цитоморфологічний метод дає можливість робити висновок про вірулентність польових штамів вірусу ІРТ-ІПВ, а також про ефективність інтраназальної імунізації. Дослідження з використанням цитоморфологічного методу довели можливість виявлення мінливості тинкторіальних властивостей внутрішньоядерних тілець-включень при ІРТ-ІПВ; спочатку вони базофільні, а в процесі розвитку набувають оксифільних властивостей.
Загрузить: 99msgpss.shtml disk
79. Дія етиленпродуцентів на ріст, асиміляційний апарат, морозостійкість та продуктивність малини: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.12 / Т.М. Дабіжук; НАН України. Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 1999. — 21 с.
Проведено комплексне дослідження впливу ретардантів-етиленпродуцентів на двох сортах малини. Встановлено, що обробка донорами етилену пагонів заміщення на ранніх етапах їх розвитку викликає значні зміни морфологічної будови пагона як на першому, так і на другому році розвитку. Дія етиленпродуцентів позначалася на всіх рівнях організації асиміляційного апарату, однак препарати не виявляли ознак фітотоксичності і не знижували життєдіяльності пагонів. Внаслідок обробки пагонів донорами етилену відбувалося підвищення морозостійкості бруньок і всіх тканин, яке виникає за рахунок перебудови вуглеводневого і амінокислотного обмінів. Виявлено, що регуляція росту пагонів заміщення сприяє підвищенню врожайності як у рік обробки, так і в наступному після обробки році. За допомогою етиленпродуцентів можлива регуляція швидкості дозрівання ягід малини.
Загрузить: 99dtmmpm.shtml disk
80. Довгозбережне середовище для кріоконсервації сперми бугаїв-плідників та способи його виготовлення: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.20 / Л.М. Павленко; Ін-т тваринництва УААН. — Х., 1998. — 19 с.
З використанням сучасних методів досліджень встановлено захисний ефект термостабільного антишокового компоненту жовтка при дії низьких температур на спермії. В модельних дослідженнях доведено ідентичність його біологічної дії при кріоконсервації статевих клітин в порівнянні з нативним жовтком. Установлена можливість хіміко-термічної стерилізації середовища з жовтком. На цій основі розроблено і випробувано в виробничих умовах з позитивними результатами довгозбережне середовище і способи його виготовлення. Воно підвищує санітарно-гігієничний рівень роботи племінних підприємств, запобігає поширенню заразних і незаразних захворювань, які розповсюджуються з жовтком, а також забезпечує раціональне використання жовтка і всіх компонентів при виготовленні середовища для кріоконсервації сперми бугаїв. Розроблено асептичний спосіб та пристрій для оцінки рухливості сперміїв в еластичних упаковках з метою підвищення санітарно-гігієнічного рівня роботи пунктів штучного осіменіння.
Загрузить: 98plmbsv.shtml disk
81. Дослідження молекулярно-генетичного поліморфізму геному кукурудзи методом полімеразної ланцюгової реакції: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.26 / Н.Е. Кожухова; НАН України. Ін-т молекуляр. біології та генетики. — К., 1999. — 19 с.
Дисертація присвячена питанням використання основних підходів ДНК-профілювання (довільно праймована полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) та SSR-ПЛР ) для дослідження молекулярно-генетичного поліморфізму кукурудзи, зокрема, для ідентифікації та диференціації генотипів. Проведено порівняльний аналіз дискримінаційної сили біохімічних та молекулярних маркерів. Вивчено характер успадкування ампліконів, отриманих різними методами ПЛР. Запропонована тест-панель із шести SSR-локусів для визначення "гібридності" простих гібридів кукурудзи. Проведено кореляційний аналіз ампліконів і агрономічно важливих ознак за кількісними показниками двох років.
Загрузить: 99kneplr.shtml disk
82. Дослідження молекулярно-генетичного поліморфізму соняшника за допомогою аналізу довільно ампліфікованої ДНК: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.26 / А.Є. Солоденко; НАН України. Ін-т молекуляр. біології та генетики. — К., 1999. — 20 с.
Представлений теоретичний та експериментальний матеріал по використанню аналізу довільно ампліфікованої ДНК для вивчення молекулярно-генетичного поліморфізму соняшника на між- та внутрішньовидовому рівнях. Уточнені філогенетичні взаємовідносини між 35 представниками роду Helianthus. Виявлені види, найбільш генетично близькі до культурного соняшника, як потенційні донори цінних господарських ознак. Проведено класифікацію селекційного матеріалу згідно рівня генетичних дистанцій. Дві пари батьківських ліній та їх гібриди використані для вивчення характеру успадкування ампліфікованих фрагментів ДНК. Проаналізовано зв'язок між молекулярно-генетичним різноманіттям батьківських ліній на рівні ДНК і такими показниками гібридів, як: врожайність насіння та олії, олійність, а також гетерозисом за даними показниками.
Загрузить: 99saedad.shtml disk
83. Дослідження процесу очищення плоских решіт зерноочисних машин та обгрунтування параметрів очисників з комбінованими робочими органами: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.20.01 / С.М. Дюндик; Харк. держ. техн. ун-т сіл. госп-ва. — Х., 1998. — 18 с.
У роботі наведені теоретичні дослідження процесів забивання та зміни живого перерізу решіт, що очищуються очисником з комбінованими робочими органами, а також результати експериментальних досліджень. Розроблена модель процесу очищення, що дозволяє проводити перспективне проектування нових очисників у режимі обчислювального експерименту на ЕОМ. Внаслідок чисельного моделювання визначені раціональні значення параметрів очисника, які підтверджені експериментально. Здійснено виробниче впровадження розробленої конструкції очисника, дається оцінка економічної ефективності його застосування.
Загрузить: 98dsmkro.shtml disk
84. Дослідження технологічного процесу обчісування стебел льону з одночасним видаленням намоток: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.20.01 / Т.В. Терлецький; Луц. держ. техн. ун-т. — Луцьк, 1999. — 18 с.
Дисертація присвячена питанням теоретичного і експериментального дослідження роботи гребеневих обчісувальних апаратів з пристроями для видалення намоток. Використання останніх дозволяє підвищити продуктивність льонозбиральних агрегатів. Визначено навантаження на ланки обчісувального барабана і потужність на його роботу. Обгрунтовані параметри та раціональні режими роботи обчісувального апарата з пристроєм для відцентрового видалення намоток. Випробування вдосконаленого обчісувального апарата підтвердили працездатність і ефективність барабана з пристроєм для видалення намоток.
Загрузить: 99ttvovn.shtml disk
85. Дослідження циркуляції фітовірусів в грунтах різних регіонів України: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.16 / І.Г. Будзанівська; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 17 с.
Наведено результати вивчення розповсюдженості та циркуляції РНК-геномних фітовірусів різних таксономічних груп (таких як Tobamovirus - ВТМ; Cucumovirus - ВОМ; Potyvirus - УВК, ВМБ; Potexvirus - ХВК; Luteovirus - ВСПБ, ВЖКЯ, Hordeivirus - ВШМЯ) в грунтах у різних екологічних умовах України та оцінено можливість виникнення епіфітотій, викликаних цими вірусами. Вперше обстежено грунти різних регіонів України на наявність антигенів фітовірусів та створено карту розповсюдженості антигенів фітовірусів різних таксономічних груп. Показано нерівномірність розповсюдження фітовірусів у обстежених областях та її залежність від характеристик грунту та ступеню антропогенного навантаження агро- та природних ценозів. Запропоновано схему відбору зразків грунту для визначення антигенів фітовірусів. Розроблено методику підготовки та проведення імуноферментного аналізу грунту. Показано, що в грунтах агроценозів спостерігається коливання концентрацій антигенів вірусів рослин з року в рік, яке залежить від рослин, що культивуються. Сформульовано загальні закономірності впливу забруднення оточуючого середовища важкими металами на віруси рослин. Така дія може призводити до виникнення нових штамів вірусів або зміни інфекційності вже існуючих. Доведено, що збільшення концентрації важких металів у грунті призводить до підвищення контамінації рослин вірусами, розвитку вірусної інфекції та, як наслідок, вторинної контамінації грунту вірусами або їх антигенами.
Загрузить: 99bigrru.shtml disk
86. Екологічна оцінка інноваційних процесів в АПК Поділля: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.16 / О.В. Мудрак; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 21 с. — Бібліогр.: ^aс.19-20
Розроблена класифікація екологічних інновацій в АПК Поділля, направлених на зменшення антропогенного навантаження в агроекосистемах та збільшення їх продуктивності; розроблена методика агроекологічного моніторингу агроландшафтів Поділля. Здійснено оцінку сучасного еколого-агрохімічного стану сільськогосподарських угідь Вінниччини за агроекологічним методом - вона становить 53 бали (за 100-бальною шкалою), побудовано серію (14) агроекологічних карт, які використані сільськогосподарськими і природоохоронними організаціями. Визначено пріоритетні інновації для поліпшення екологічного стану в агропромисловому виробництві Вінниччини.
Загрузить: 99movpap.shtml disk
87. Еколого- біологічна оцінка репродуктивного розвитку деревних порід в умовах забруднення природного середовища інгредієнтами промислових викидів SO2 та NO2: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.16 / Т.І. Юсипіва; Дніпропетровський держ. ун-т. — Д., 1999. — 20с.
Загрузить: 99ytiipv.shtml disk
88. Еколого-біологічні особливості і ефіроолійність видів роду Thymus L. на Південному березі Криму: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / С.П. Корсакова; УААН. Держ. Нікіт. ботан. сад. — Ялта, 1998. — 16 с.
Дисертація присвячена вивченню еколого-біологічних особливостей 12 видів роду Thymus L. в умовах Південного берегу Криму. Вивчена біохімія і динаміка накопичення ефірної олії чебрецю в онтогенезі. Розроблена модель продуктивності чебрецю. Вивчені вимоги чебрецю до основних факторів зовнішнього середовища. Визначені і математично обгрунтовані кількісні показники оптимальних та критичних умов формування урожаю квіткової сировини і біосинтезу ефірної олії. Виділено чотири види чебрецю, перспективних для впроваджень у виробництво: Т. camphoratus Hoffm. et Link., T. pulegioides L., T. striatus Vahl., T. vulgaris L. Розроблені засоби первинної агротехніки вирощування чебрецю.
Загрузить: 98ksppbk.shtml disk
89. Еколого-біологічні особливості осетра (Acipenser gueldenstaedti colchicus V.Marti) та севрюги (Acipenser stellatus donensis Lovetzky) в північній і північно-західній частинах Азовського моря: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.08 / К.В. Дем'яненко; НАН України. Ін-т зоології ім. І.І.Шмальгаузена. — К., 1999. — 19 с.
Описано риси екології та біології осетра та севрюги у північній та північно-західній частинах Азовського моря. У взаємозв'язку з віковою та статевою структурою популяцій приведено чисельність осетрових у районі досліджень у 1992 - 1996 рр., показано основні закономірності формування дорослої та нерестової частин популяцій. Встановлено,що найбільш масовим видом осетрових у районі досліджень у 1992 - 1996 рр. був осетер, середня чисельність якого дорівнювала 0.85 млн.екз., севрюги - 0.31 млн. екз. Нерестова міграція осетра та севрюги була чітко виражена лише навесні (з ослабленням в останні роки). Осіннього нерестового ходу практично не спостерігалось. Основу живлення усіх досліджених особин осетра становили моллюски (Abra, Cerastoderma, Hydrobia), севрюги - в більшості Polychaeta. Запропоновано практично використовувати матеріали досліджень при плануванні, прогнозуванні та розробці нових концепцій промислу, обгрунтуванні національних квот азовських осетрових.
Загрузить: 99dkvcam.shtml disk
90. Еколого-біологічні особливості стеблової нематоди Ditylenchus destructor Thorne при паразитуванні на картоплі в зоні Полісся України: Автореф. дис... канд. біол. наук: 06.01.11 / Л.А. Котюк; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 16 с.
Дисертацію присвячено вивченню еколого-біологічних особливостей стеблової нематоди картоплі в умовах Полісся України. Виявлено її поширення та шкодочинність. Проаналізовано вплив стеблової нематоди на вміст в бульбах крохмалю, редукуючих цукрів та активність поліфенолоксидази. Проведено оцінку районованих і перспективних сортозразків картоплі на стійкість до паразита. Запропоновані ефективні екологічно безпечні заходи оздоровлення картоплі від цього фітогельмінта.
Загрузить: 99klazpu.shtml disk
91. Еколого-біологічні та фітомеліоративні особливості макрофітів, перспективних для використання в озелененні водойм Правобережного Лісостепу України: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / В.М. Голуб; НАН України. Центр. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 1998. — 19 с.
Вивчено видовий склад водних макрофітів Правобережного Лісостепу України, визначена перспективність їх використання в озелененні і в якості біологічних фільтрів водойм. Досліджено еколого-біологічні особливості перспективних видів, обгрунтовано принципи їх відбору і формування декоративних композицій. Розроблено типологічну класифікацію водойм регіону і проекти схеми їх озеленення. Вивчено вплив макрофітів на показники якості води, виявлено їх акумуляційну і регуляторну функції. Декоративному садівництву запропоновано методичні рекомендації з вирощування водних макрофітів і створення декоративних композицій.
Загрузить: 98gvmplu.shtml disk
92. Екотоксикологічна оцінка фосфоритів місцевих родовищ України при використанні їх як добрив: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.16 / Г.О. Буожис; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 16 с.
Розглядаються проблеми охорони навколишнього середовища, які виникають при використанні у сільськогосподарському виробництві фосфоритів як засобів хімізації. Запропоновано новий підхід до оцінки якості фосфатної сировини, який дає можливість характеризувати її за конкретними екотоксикологічними параметрами. Вперше проведено комплексну екотоксикологічну оцінку потенційного та фактичного ризику застосування як добрив - фосфоритів місцевих родовищ України. Були виявлені різні рівні вмісту рухомих форм токсичних елементів (важких металів, фтору, радіоактивних ізотопів урану та торію) у сировині різних родовищ. Встановлено коефіцієнти транслокації рухомих сполук важких металів у елементах агроекосистеми при використанні Волинського зернистого фосфориту.
Загрузить: 99bgouvd.shtml disk
93. Енергетична і біоенергетична оцінка кормів, технологій їх виробництва і підготовки до згодовування: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.02 / В.М. Смалиус; Ін-т кормів УААН. Вінниц. держ. с.-г. ін-т. — Вінниця, 1998. — 20 с.
В роботі проведена порівняльна оцінка кормів і технологій їх виробництва за показниками валової, обмінної енергії, затратами сукупної енергії, коефіцієнтами енергетичної ефективності та біоенергетичної оцінки в величинах продукції тваринництва. Встановлено математичний зв'язок вмісту протеїну, обмінної енергії, клітковини та інших показників хімічного складу корму з продуктивною його дією на принципі лібіхівського "закону мінімуму" (Лібіх Ю.,1840).
Загрузить: 98svmvpz.shtml disk
94. Енергозберігаючі та природоохоронні кормові сівозміни на меліорованих торфовищах Лісостепу України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / С.О. Ткачук; Ін-т земл-ва УААН. — К., 1999. — 20 с.
В роботі представлені результати досліджень по удосконаленню кормових сівозмін з коротким (до 2-х років) польовим періодом, який включає лише одну просапну культуру. У довготривалому досліді на староорних торфових грунтах вивчали водний і поживний режими грунту, вплив структури посівних площ на мінералізацію, динаміку чисельності шкідників та бур'янів. За період досліджень проведена оцінка кормових сівозмін за збором сухих речовин, кормових одиниць та перетравного протеїну. Визначена їх грунтозахисна здатність. Встановлено, що найбільш доцільним за економічної, екологічної та енергетичної оцінки є запровадження на торфових грунтах кормових сівозмін з коротким польовим періодом, який включає одну просапну культуру - кормові буряки та максимальне насичення посівами проміжних.
Загрузить: 99tsotlu.shtml disk
95. Епізоотологічні особливості туберкульозу великої рогатої худоби в умовах Cтепу України, удосконалення діагностики та боротьби: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.08 / Л.С. Короленко; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 1999. — 16 с.
Показано, що туберкульоз великої рогатої худоби в природно-географічному регіоні, маючи особливості прояву, визначає перебіг епізоотичного процесу - за 34-річний період виявлено тільки один підйом і деяке зниження його напруженості та значне розповсюдження захворювання. Відмічена закономірність обумовлена широким застосуванням вакцини BCG, яка ускладнила епізоотичну ситуацію через несвоєчасне введення карантинних обмежень та зараження народженого молодняка M.bovis. Це сприяло рецидиву хвороби та тривалому неблагополуччю господарств. Визначена більш висока специфічність та активність ППД-туберкуліну для ссавців фірми "Біолек" /м. Харків/ та встановлена, в умовах практичної лабораторії ветеринарної медицини, вища результативність удосконаленого штучного живильного середовища Левенштейна-Ієнсена. Розроблена науково обгрунтована система заходів профілактики і боротьби з туберкульозом.
Загрузить: 99klsudv.shtml disk
96. Етіологія, патогенез і патоморфологія остеодистрофії великої рогатої худоби: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 16.00.02 / Б.В. Борисевич; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 35 с.
Дисертацію присвячено вивченню стану кістяка та кісткового мозку корів на підставі застосування методу трепанобіопсії. Розроблені чотири основні конструкції трепанів. Проведено гістологічне, гістохімічне, атомно-абсорбційне дослідження кісткових зразків. Визначено вміст в них остеотропних макро-і мікроелементів як в нормі, так і при остеодистрофії. Запропоновано хімічні методи виявлення в трепанобіоптатах Сa та P. Розроблено метод визначення в кістковому зразку щільностей: нативної кістки, сухої кістки, органічного матриксу, мінеральних речовин та індексу мінералізації. Вивчено стан кістяка при остеодистрофії корів і молодняка, вплив на скелет тривіта. Встановлена ведуча роль остеодистрофії у виникненні остеотендиніта та патології копитець. Встановлені особливості радіаційної остеодистрофії корів в другій та третій зоні радіаційного забруднення. Визначені гістологічні критерії нормальних станів кісткового мозку та його патологічних змін.
Загрузить: 99bbvvrx.shtml disk
97. Ефективність післяжнивних посівів та заходів основного обробітку грунту на урожай зерна кукурудзи в умовах правобережного Лісостепу України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / О.Ю. Карпенко; Нац. аграр. ун-т. — К., 1998. — 18 с.
Дисертація присвячена вивченню впливу післяжнивних посівів родини Brassicaceae та заходів основного обробітку грунту на біологічну, мікробіологічну активність грунту та на його показники родючості. Встановлено, що застосування редьки олійної на сидерат активізує мікробіологічні, біохімічні процеси в грунті і тим самим підвищуються показники родючості грунту. Крім того сидерація забезпечує ефективну боротьбу з бур'янами, що дозволяє отримати найвищий врожай кукурудзи на зерно.
Загрузить: 98koyplu.shtml disk
98. Ефективність різних концентрацій цинку в раціонах кнурів- плідників і свиноматок: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.02 / О.І. Чалий; УААН. Ін-т тваринництва. — Х., 1999. — 18 с.
Встановлено, що ефективний вплив на репродуктивну здатність і продуктивність кнурів та маток має цинк в концентрації 120 мг/кг сухих речовин в раціонах, збалансованих за всіма поживними речовинами. Викладено матеріал по впливу різних концентрацій цинку (40, 87, 120, 160 і 200 мг/кг СР) на споживання і перетравлення поживних речовин, забезпеченість енергією, баланс азоту, стан здоров'я, процеси росту, спермопродукцію, запліднюючу здатність кнурів-плідників, багато та великоплідність маток і якість їх потомства.
Загрузить: 99coirks.shtml disk
99. Ефективність різних систем основного обробітку грунту в ланці зерно-бурякової сівозміни в умовах правобережного Лісостепу України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / В.М. Рожко; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 19 с.
Дисертація присвячена вивченню довготривалого впливу різних систем основного обробітку грунту на диференціацію грунтової родючості, урожайності і якість сільськогосподарських культур в ланці зернобурякової сівозміни в умовах правобережного Лісостепу України.
Загрузить: 99rvmplu.shtml disk
100. Ефективність схрещування бурої карпатської худоби з плідниками м'ясних генотипів, створених в Україні: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / М.Й. Дзямко; УААН, Інститут розведення і генетики тварин. — К.; Чубинське, 1999. — 17с.
Загрузить: 99dmjgsu.shtml disk

101. Ефективність схрещування бурої карпатської худоби з плідниками м'ясних генотипів, створених в Україні: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / М.Й. Дзямко; УААН. Ін-т розведення і генетики тварин. — К.; Чубинське, 1999. — 17 с.
Дисертація містить результати досліджень, проведених в умовах гірської зони Карпат, по вивченню ефективності схрещування маток бурої карпатської породи з плідниками волинської м'ясної породи та знам'янського м'ясного типу. Встановлені закономірності формування продуктивних якостей помісів першого покоління при двох рівнях інтенсивності їх вирощування.
Загрузить: 99dmjgsu.shtml disk
102. Закономірності і особливості формування м'ясної продуктивності і конверсійної здатності кролів в постнатальному онтогенезі: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.02.04 / І.С. Вакуленко; УААН. Ін-т тваринництва. — Х., 1999. — 36 с.
Виявлено біологічні особливості та закономірності росту і розвитку організму, органогенезу, морфо-фізіологічного становлення систем і тканин, фізіологічних і біохімічних процесів обміну речовин і їх трансформації в м'ясну продукцію при вирощуванні кролів у різних технологічних умовах, які максимально забезпечують реалізацію біологічного потенціалу, що дало можливість доповнити теоретичні основи періодизації онтогенезу кролів. Розроблено оптимальні параметри енергоресурсозберігаючої технології: циклічний метод відтворення поголів'я; способи формування технологічних груп; систему повноцінної годівлі, яка включає уніфіковані для всіх технологічних груп повнораціонні комбікорми і вітамінно-мінеральні премікси та скореговані норми годівлі; рівняння регресії і економіко-математичні моделі для прогнозування рентабельного виробництва кролятини. Виявлено особливості лактації, поживності молока кролематки, інтенсивності росту кроленят у підсисний період, встановлено між ними кореляційні зв'язки. Розроблено нову рецептуру стартерних комбікормів для раннього (в 20 і 30 днів) відлучення кроленят і комбікорми для одержання екологічно чистої кролятини.
Загрузить: 99viskpo.shtml disk
103. Заплавні ліси Лівобережної України та наукові основи господарювання в них: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.03.03 / В.П. Ткач; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 1999. — 37 с.
Вперше для умов Лівобережної України висвітлено особливості формування заплавних лісів, показано їх багатогранні еколого-захисні функції; обгрунтовано ідею системного і програмно-цільового лісовирощування насаджень на водозбірній основі; визначено принципи та критерії оптимізації лісистості і структури заплавних ландшафтів. Розроблено моделі формування та вирощування цінних високопродуктивних штучних та природних дубових деревостанів, визначено вік стиглості насаджень переважаючих порід. Вперше складено діагностичні таблиці заплавних типів лісу, запропоновано асортимент деревних та чагарникових порід для штучного лісовідновлення і лісорозведення в заплавах. Розроблено оптимізовані системи рубок головного користування та рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства. Запропоновано нову стратегію лісівничих заходів у заплавах рік з врахуванням оптимізації структури заплавних ландшафтів та водозборів рік.
Загрузить: 99tvpnog.shtml disk
104. Застосування імпульсного магнітного поля для знеміцнювання металів та сплавів у технологічних процесах холодної обробки металів тиском: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.03.05 / М.М. Кузнєцов; Донбас. держ. машинобуд. акад. — Краматорськ, 1999. — 35 с.
Дисертація присвячена питанню використання процесу знеміцнювання металів і сплавів під впливом імпульсного магнітного поля для інтенсифікації технологічних процесів холодної обробки металів тиском. В роботі розглянуто застосування імпульсного магнітного поля у технологічному процесі не як силового чинника, а як знижуючого опір деформації металів і сплавів. Показано, що даний спосіб знеміцнювання є аналогічним знеміцнюванню, одержуваному під впливом імпульсів струму. Запропоновано методику розрахунку знеміцнювання під впливом імпульсного магнітного поля і струму на основі розрахунку термопружних напруг, які виникають у циліндричному провіднику. Показано, що ці напруги є основною причиною розглянутого знеміцнювання. Основні результати роботи знайшли промислове застосування при розрахунку і проектуванні технологічних режимів процесу волочіння зі стимуляцією імпульсами магнітного поля.
Загрузить: 99kmmomt.shtml disk
105. Застосування нових пестицидів в інтегрованій системі захисту озимої пшениці від найбільш поширених збудників хвороб в умовах Правобережного Лісостепу та Полісся України: Автореф. дис... канд. c.-г. наук: 06.01.11 / В.В. Сахненко; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 17 с.
Дисертацію присвячено питанням удосконалення системи захисту посівів озимої пшениці від хвороб, фітофагів і бур'янів в умовах Правобережного Лісостепу і Полісся України. Наведено порівняльне вивчення ефективності та результати визначення економічно вигідних норм витрати: протруйників максим 025 (флудіоксоніл), 2,5% т.к.с. та дивіденд 030 (дифеноконазол), 3% т.к.с, фунгіциду тілту-преміум (пропіконазол), 37,5% з.п., суміші фунгіцидів альто (ципроконазол), 40% з тілтом (пропіконазол), 25% к.е, протруйника-інсектициду промет (фуратіокарб), 40% мк.с., та гербіциду сатісу (триазулфурон, 6% + флуороглікофен-етил, 12%), 18% з.п. Досліджено дію препаратів на розвиток хвороб, розмноження шкідників, забур'яненість посівів, ріст, розвиток та біохімічні процеси в рослинах, урожай та якість зерна озимої пшениці, а також економічну ефективність.
Загрузить: 99svvlpu.shtml disk
106. Зміни білків і білково-вуглеводних сполук у синовіальній рідині та сироватці крові при асептичних артритах у молодняку великої рогатої худоби (клініко-експериментальні дослідження): Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.05 / М.П. Чорнозуб; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 1999. — 18 с.
Дисертація присвячена вивченню ролі деяких показників синовіальної рідини в патогенезі асептичних артритів у молодняку великої рогатої худоби і опрацюванню на цій основі патогенетично обгрунтованих методів лікування. Вивчено вміст білків гострої фази - церулоплазміну, трансферинів, гаптоглобінів, а також сіалових кислот, глікопротеїдів і глікозаміногліканів у синовіальній рідині клінічно здорового молодняку великої рогатої худоби та їх зміни в динаміці експериментального асептичного артриту. Одержані результати досліджень дали змогу опрацювати і рекомендувати виробництву метод лікування, який досить швидко обмежує активність запальної реакції в суглобі і дозволяє істотно скоротити термін лікування хворих тварин.
Загрузить: 99cmpvrh.shtml disk
107. Зміни вмісту загального білка, ліпідів і протеїназно-інгібіторного потенціалу синовіальної рідини та плазми крові при асептичних артритах у коней: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.05 / О.Г. Стоцький; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 1999. — 16 с.
Вивчено активність лужної фосфатази, фракційний склад ліпідів, протеїназно-інгібіторний потенціал синовіальної рідини та плазми крові в динаміці асептичного артриту та при лікуванні хворих коней. Отримані результати досліджень дали змогу рекомендувати для лікування коней, хворих на асептичний артрит, препарат "Імзауф" на 0,5%-ному розчині метилцелюлози, який сприяє нормалізації вмісту загального білка, активності лужної фосфатази, ліпідів і протеїназно-інгібіторного потенціалу синовіальної рідини та периферичної крові, що дозволяє скоротити термін лікування на 6-8 днів порівняно з традиційним (новокаїн з антибіотиком).
Загрузить: 99sogaak.shtml disk
108. Зміни синовіоцитограми, фунціональної активності нейтрофілів і лімфоцитів при асептичних артритах у телят (клініко-експериментальні дослідження): Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.05 / С.В. Черняк; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 1999. — 19 с.
Дисертаційна робота присвячена вивченню деяких питань патогенезу асептичних артритів у молодняку великої рогатої худоби і опрацюванню на цій основі патогенетично обгрунтованих методів лікування. Вперше вивчено клітинний склад, рівень циркулюючих імунних комплексів, ферментативно-енергетичний потенціал лімфоцитів синовіальної рідини на фоні стабілізації та в динаміці при лікуванні хворих на асептичний артрит. Отримані результати досліджень дали змогу рекомендувати для лікування асептичних артритів 25%-ний розчин димексиду з 0,5%-ним метронідазолом, які нормалізують цитологічні, цитохімічні та імунологічні показники периферичної крові та синовіальної рідини, що сприяє скороченню терміну лікування хворих тварин на 4-5 днів, порівняно з традиційним лікуванням (застосування гідрокортизону ацетату із 0,5%-ним розчином новокаїну).
Загрузить: 99csvaat.shtml disk
109. Інтенсивність обміну речовин і продуктивність великої рогатої худоби за корекції протеїнового та мінерального живлення: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 03.00.13; 06.02.02 / Є.М. Колтун; Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 1999. — 33 с.
Містяться науково-практичні дослідження з технології приготування і використання амідоконцентратної добавки (АКД) та мінерального преміксу (МП) в годівлі тварин, а також впливу даних інгредієнтів на обмін речовин та продуктивність худоби. Технологія приготування АКД грунтується на властивості сечовини, яка при температурі +160 C вступає в комплексне стійке поєднання з крохмалем концентрованого корму і, тим самим, запобігає втратам азоту при зберіганні та забезпечує його постійне звільнення при бродінні в рубці. Амідоконцентратна добавка складається з 75% пшеничної дерті, 20% - сечовини і 5% - бентоніту натрію. При цьому заміна 20% перетравного протеїну корму амідоконцентратною добавкою сприяє кращому засвоєнню азоту сечовини мікрофлорою рубця. АКД в дозі 0,5 г на 1 кг маси тварини в поєднанні з МП (піридоксин - 0,1, сульфат міді - 0,005, сульфат цинку - 0,2, йодистий калій - 0,03 мг) в дозі 0,335 мг/кг маси тварини при довготривалому (протягом двох поколінь) і безперервному їх згодовуванні великій рогатій худобі різних статевих і вікових груп сприяє підвищенню коефіцієнта перетравності поживних речовин корму, кращому засвоєнню їх організмом, що, в свою чергу, призводить до підвищення продуктивності тварин та зниження собівартості продукції. Встановлено, що тривале згодовування АКД та МП позитивно впливає на фізіологічний стан і відтворювальну функцію тварин.
Загрузить: 99kempmj.shtml disk
110. Кон'юнктивіти у собак (поширення, патогенетичні механізми, тканинні зміни, раціональні методи лікування): Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.05 / О.С. Бродовський; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 1999. — 16 с.
Дисертація присвячена вивченню кон'юнктивітів у собак. Кон'юнктивіти можуть бути: а) первинними - гострий і хронічний катаральний, сосочково-фолікулярний, гнійний та флегмонозний, б) вторинними - гландулярний (гіперпластичний аденоматоз), вторинно-дислокаційний, "сухий", дермоїдний та кон'юнктивіт у зв'язку зі стороннім тілом. При консервативному лікуванні рекомендуємо використовувати інстиляцію крапель 5%-го розчину димексиду на 0,5%-ному новокаїні. При хронізації запалення до цієї суміші слід додавати лідазу з розрахунку 64 ОД на 15 мл розчину, що попереджає утворення рубців у кон'юнктиві і наступну деформацію повік (виворіт або заворіт). При септичному перебігу процесу до складу димексид-новокаїнової суміші слід включати антибіотики, зокрема, левоміцетін, гентаміцин, тетрациклін тощо. При сосочково-фолікулярному кон'юнктивіті необхідно застосовувати скарифікацію, при гландулярному слід видаляти гіперплазовану залозисту тканину паралельно хрящу третьої повіки; при "сухому" кон'юнктивіті раціональною є пересадка стенонового протока в латеральну частину кон'юнктивального мішка; при наявності дермоїда або стороннього тіла їх видаляють, після чого застосовують димексид-новокаїнові краплі.
Загрузить: 99boskus.shtml disk
111. Консервуюча дія пропіонової кислоти і нових консервантів при заготівлі вологого зерна і силосу: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.02 / О.Ф. Кавун; Ін-т кормів УААН, Вінниц. держ. с.-г. ін-т. — Вінниця, 1998. — 17 с.
Проведено вивчення консервуючої дії пропіонової кислоти при зберіганні вологого зерна кукурудзи, пшениці, ячменю і гороху в буртах без укриття плівкою на критих токах і заготівлі в траншеях подрібненого зерна кукурудзи. Розроблено нові консерванти біологічного і мінерального походження. Встановлено, що природний мінерал сапоніт як консервант має бактерицидні властивості. Адсорбує значну кількість вуглекислого газу в процесі бродіння силосуємих кормів. Зерно гірчиці білої сорту Кароліна, завдяки наявності аліцина - ефективного фітонцида, проявляє консервуючу дію при силосуванні кормів, тому може використовуватися як біологічний консервант рослинного походження.
Загрузить: 98kofvzs.shtml disk
112. Корекція перебігу родів і післяродового періоду у зв'язку з клініко-фізіологічним станом корів під час сухостою: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.07 / Ю.М. Ордін; Харк. зоовет. ін-т. — Х., 1999. — 18 с.
Установлено, що причинами виникнення затримання посліду субінволюції та ендометриту можуть бути: неповноцінна годівля сухостійних корів, порушення утримання, відсутність інсоляції, втрата контролю за санітарним станом у сухостійному і родильному відділеннях під час масових отелень, ймовірність пасажування мікрофлори та загазованість приміщень. Несприятливі фактори зовнішнього середовища призводять до порушення обміну речовин у 80% корів та розвитку у 66% сухостійних тварин остеодистрофії і у 14% - маститу. Розлади обміну речовин і хвороби сухостійних корів мають вірогідний зв'язок з виникненням затримання посліду, субінволюції матки і післяродового ендометриту. Патогенез патології родів і післяродових захворювань та неплідності корів пов'язаний з розладами стероїдогенезу, характерним патогенетичним чинником є дисфункція яєчників і плаценти у сухостійних корів зі зниженням П:Е співвідношення до 2,3:1 (при нормі 2,5:1) і підвищення цього показника під час родів до 2,3:1 (при нормі 1,8:1). Подібні зміни стероїдогенезу у хворих корів є об'єктивним відображенням функціональних розладів яєчників, що спричиняє порушення фетоплацентарного комплексу в сухостійних корів, призводить до гальмування скоротливої функції м'язів матки, її атонії та сприяє затриманню посліду. Обгрунтована роль фармакопрофілактики патологій родів і післяродового періоду на основі прогнозу (наявність ознак остеодистрофії і маститу за 60-45 днів до передбачуваних родів). Апробована і доведена доцільність введення сухостійним коровам тетравіту, натрію селеніту і КАФІ при остеодистрофії і запаленні молочної залози.
Загрузить: 99oymkcs.shtml disk
113. Кореневі екзометаболіти проростаючого насіння пшениці, їх одержання, дослідження та використання в рослинництві: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 / В.П. Леонтович; УААН. Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва. — Х., 1999. — 16 с.
Дисертація присвячена розробці теоретичних основ та практичних методів одержання, дослідження та використання кореневих екзометаболітів проростаючого насіння пшениці у рослинництві. На основі комплексного дослідження кореневих екзометаболітів розроблена технологія одержання біологічно активної, поліфункціональної та технологічної речовини Алелостим. На різних біологічних об'єктах (насінні, мікроорганізмах, рослинах) показана поліфункціональність дії, ефективність та перспективність використання кореневих екзометаболітів у рослинництві та інших галузях.
Загрузить: 99lvpdvr.shtml disk
114. Культивована дендрофлора Волині та перспективи її використання: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Л.О. Коцун; НАН України. Центр. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 1999. — 18 с.
Представлені результати аналізу процесу формування та сучасного стану основних осередків культивованої дендрофлори Волині. Вперше виявлено таксономічний склад культивованої дендрофлори регіону, здійснено її систематичний і флористичний аналіз, показано формову різноманітність дерев і кущів, вивчено біоекологічні та декоративні особливості найбільш цінних інтродуцентів. Запропоновано асортимент деревних рослин та обгрунтовано його використання у зеленому будівництві. Вивчення посівних якостей насіння найважливіших інтродуцентів переконливо засвідчило про значні можливості місцевої насіннєвої бази цих рослин. Показано значення різних видів паркових насаджень як пам'яток садово-паркового мистецтва та осередків інтродукційної діяльності. Всестороннє вивчення культивованої дендрофлори регіону дозволило визначити основні напрямки її використання, збагачення та охорони.
Загрузить: 99klovpv.shtml disk
115. Лейкоз великої рогатої худоби (клініко- експериментальне обгрунтування засобів і методів боротьби): Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 / С.В. Аранчій; Національний аграрний ун-т. — К., 1999. — 16с.
Загрузить: 99asvzmb.shtml disk
116. Лісівничі особливості та перспективи вирощування берез карельської і української в Поліссі України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / В.І. Ткачук; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 16 с.
Дисертацію присвячено лісівничим особливостям та перспективам вирощування коштовної візерунчастої деревини, яку продукують берези карельська і українська. Тим самим в лісовому господарстві України започаткована проблема формування ефективної ринкової інфраструктури в сфері лісовирощування. Встановлено, що грунтово-кліматичні умови сприяють реалізації біологічного потенціалу цих порід. На основі проведеного аналізу лісових культур з інтродукованою березою карельською, яка вирощується більше 35 років в лісових насадженнях Полісся, запропоновано використати місцевий насінний матеріал для вирощування сіянців, саджанців та чистих і змішаних культур та плантаційні посадки. Вирішення цієї проблеми обгрунтовано теоретично і підтверджено практично вирощуванням лісових культур та знаходженням природних насаджень берези української в Словечанському і Малинському держлісгоспах Житомирської області.
Загрузить: 99tviupu.shtml disk
117. М'ясна продуктивність та адаптаційні особливості бичків різних порід в східному регіоні України за умов енергоресурсозаощадження: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.04 / А.Ю. Медведєв; УААН. Ін-т тваринництва. — Х., 1999. — 19 с.
Викладено результати досліджень по вивченню господарсько-біологічних особливостей бичків черевної степової симентальської і створюваної знам'янської порід в умовах енергозберігаючої технології вирощування бичків з використанням максимальної кількості дешевих об'ємистих кормів і мінімальної - концентрованих. Встановлено, що за допомогою цієї технології можливо отримати бичків названих порід із живою масою 430-460 кг у віці 18 місяців. За умови малозатратної технології серед бичків згаданих порід найкращі продуктивні якості мають тварини створюваної знам'янської м'ясної породи, що є приводом до розширення її ареалу на схід України.
Загрузить: 99mayuue.shtml disk
118. Метаболічний і антиоксидантний статус організму великої рогатої худоби в ранньому постнатальному періоді онтогенезу та фактори його регуляції: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.04 / Б.В. Кректун; УААН. Ін-т земл-ва і біології тварин. — Л., 1999. — 19 с.
Дисертація присвячена з'ясуванню біологічних основ продуктивності і життєздатності великої рогатої худоби на ранніх стадіях постнатального розвитку. Показано, що протягом раннього періоду після народження в організмі великої рогатої худоби відбуваються суттєві зміни в концентрації гормонів, які полягають у зменшенні концентрації кортизолу і тироксину та зростанні вмісту інсуліну і трийодтироніну. Встановлення відповідних співвідношень між вмістом гормонів відбувається одночасно зі змінами концентрації глюкози, неетерифікованих жирних кислот, вільних амінокислот, лактату та пірувату в крові. Формуванню гормонально-субстратних механізмів регуляції внутрішньоклітинного метаболізму та стабілізації антиоксидантного статусу клітин сприяє вчасне отримання тваринами материнського молозива. З'ясовано важливу роль мікроелементів Se і Zn у регуляції метаболічного та антиоксидантного статусу телят. Показано, що введення сульфату цинку в раціон телят у комплексі з селенітом натрію позитивно впливає на їх гормональний і субстратний статус і супроводжується адекватною реакцією антиоксидантної системи еритроцитів периферійної крові.
Загрузить: 99kbvofr.shtml disk
119. Методи селекційно- генетичного удосконалення червоної степової породи при чистопородному розведенні та схрещуванні: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.02.01 / Л.В. Пешук-Топіха; УААН, Інститут розведення і генетики тварин. — К., 1999. — 35с.
Загрузить: 99plvcrs.shtml disk
120. Методологія та система селекції тварин української червоно-рябої молочної породи: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.02.01. / С.Ю. Рубан; УААН. Ін-т розведення і генетики тварин. — с.Чубинське Київ. обл., 1999. — 43 с. — Бібліогр.: с.36-39
Проведено аналіз еволюції симентальської худоби України і методів селекції, які використовувались у процесі її удосконалення. За останні 20 років узагальнено дані, отримані в результаті використання складного комбінаційного схрещування симентальської породи з поліпшувальними породами: айрширською, монбельярдською та червоно-рябою голштинською. Проведено комплексну оцінку ефективності схрещування на кожному з трьох етапів такої роботи, що дозволило виділити найбільш перспективні групи тварин-продовжувачів. Встановлено динаміку зміни генетичних кореляцій помісних тварин та тварин нового молочного типу, що дало змогу провести моделювання можливих змін у популяції при доборі за надоєм. У результаті використання цілеспрямованих методів оцінки, добору та підбору тварин було створено цінний масив худоби, племінна частина якого склала основу української червоно-рябої молочної породи (апробована у 1992 році). За цей період теоретично та експериментально обгрунтовано застосування генетико-екологічних моделей для цілей селекції. Показана можливість оцінки тварин різних генетичних груп за стійкістю до середовищних коливань та зв'язок оцінок середовищної чутливості з показниками відтворення та продуктивного довголіття. З використанням персональних комп'ютерів опрацьовано широкий комплекс методів оцінки особливостей екстер'єру корів та бугаїв-плідників, реалізованого генотипу тварин, племінної цінності з використанням цільової функції, оцінки з урахуванням ступеня тиску добору, племінної цінності з використанням лінійної моделі. Все це дало можливість обгрунтувати методологію і систему оцінки тварин молочних порід в умовах господарств України. На підставі цих даних розроблено програму селекції тварин української червоно-рябої молочної породи, яка дозволяє прискорити темпи генетичного прогресу за надоєм до 31 кг молока на корову за рік.
Загрузить: 99rsycmp.shtml disk
121. Механіко-технологічне обгрунтування енергозберігаючих засобів для механізації обробітку грунту в умовах України: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.20.01 / Я.С. Гуков; Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва УААН. — Глеваха, 1998. — 32 с.
В роботі викладені результати теоретичних та експериментальних досліджень пов'язаних з механізацією обробітку грунту, обгрунтування параметрів робочих органів технологічних конструктивних схем грунтообробних знарядь. На основі системного підходу розроблений комплекс грунтообробних знарядь для системи господарської одиниці, який дозволяє тратити мінімальну кількість енергії при приведенні коренемісткого шару грунту до стану, якого вимагає вирощувана культура на конкретному полі. Приведені дані про ефективність результатів.
Загрузить: 98gjsguu.shtml disk
122. Мікрогаметофітний добір на стійкість до абіотичних факторів середовища та скоростиглість у льону олійного: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.15 / Л.Ю. Міщенко; УААН. Ін-т олійн. культур. — Запоріжжя, 1999. — 15 с.
Дисертація присвячена вивченню впливу підвищеної та зниженої температур на гетерогенні популяції мікрогаметофітів гібридів F1 льону олійного та можливості добору стійких до даних температурних факторів генотипів у чоловічому гаметофітному поколінні. Була також вивчена конкурентоздатність пилку різних зразків льону й можливість добору скоростиглих генотипів за гаметофітною ознакою "швидкість проростання та росту пилкових трубок". Встановлено, що термічна обробка та зберігання пилку гібридів F1 при зниженій температурі збільшували відповідно посухо- та холодостійкість популяцій BC1, а видалення частини стовпчика у гібридних рослин через певний відрізок часу після запилення значно впливало на відсоток генотипів з раннім цвітінням у популяціях F2.
Загрузить: 99mlyslo.shtml disk
123. Мікрогаметофітний добір на холодостійкість у ріпака ярого: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.15 / М.Г. Калінова; Ін-т олій. культур УААН. — Запоріжжя, 1999. — 16 с.
Представлено результати досліджень впливу добору холодостійких мікрогаметофітів на стадії зрілого пилкового зерна, а також у період проростання пилку та росту пилкових трубок у гібридів F1 ріпаку ярого на холодостійкість гаметофіта та спорофіта в наступних поколіннях. Встановлено, що між холодостійкістю гаметофіта та спорофіта існує позитивний кореляційний зв'язок. Добір холодостійких гамет у гібридів F1 значно підвищував холодостійкість потомства, що утворювалося. Популяція F3 після добору в F1 мікрогаметофітів, стійких до зниженої температури, була більш холодостійкою, що свідчить про стійке збереження даної ознаки у наступному поколінні.
Загрузить: 99kmgxrj.shtml disk
124. Мінливість господарсько- цінних ознак гібридів м'якої озимої пшениці залежно від добору батьківських форм: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / М.М. Маренич; УААН, Інститут зернового господарства. — Д., 1999. — 18с.
Загрузить: 99mmmdbf.shtml disk
125. Мінливість та генетична обумовленість господарсько-корисних ознак у бугаїв-плідників бурих порід: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / І.О. Рубцов; УААН. Ін-т тваринництва. — Х., 1999. — 19 с.
Викладені результати досліджень росту, розвитку, відтворної здатності та племінної цінності бугаїв-плідників бурої худоби різних генотипів за поліпшуючою породою, швіцькою породою північноамериканської селекції та різної селекційної належності в умовах Сумської області України. Встановлено, що з підвищенням у родоводі бурої худоби частки швіцької породи північноамериканської селекції, у молодих бугайців збільшувалась жива маса, абсолютна та відносна швидкість росту, племінна цінність при одночасному погіршенні деяких показників відтворної здатності. Суттєвої різниці за цими показниками між інбредними та аутбредними тваринами різних порід не виявлено.
Загрузить: 99riobbp.shtml disk
126. Моделювання впливу агрометеорологічних умов на формування продуктивності топінамбуру в Україні: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / К.О. Приходько; Одес. гідрометеорол. ін-т. — О., 1999. — 18 с.
Дисертацію присвячено побудові динамічної моделі формування продуктивності та якості врожаю топінамбуру. Досліджено вплив факторів навколишнього середовища на продуктивність та якість врожаю топінамбуру. На підставі багаторічних експериментальних даних побудована модель формування продуктивності топінамбуру "Клімат - врожай (топінамбур)", яка враховує особливості вегетативного та репродуктивного розвитку рослин і реалізується на основі багаторічних, кліматичних та агрометеорологічних показників. Динамічна модель формування продуктивності топінамбуру використана для встановлення просторового розподілення агроекологічних категорій та оцінок врожайності топінамбуру по областях України, а також для оцінки агрокліматичних ресурсів України стосовно вирощування цієї культури.
Загрузить: 99pkoptu.shtml disk
127. Моніторинг гетероциклічних пестицидів в сільськогосподарських культурах: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.16 / Г.Г. Андрієнко; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 16 с.
Підтверджена залежність фізико-хімічних властивостей гетероциклічних пестицидів, які широко застосовуються для захисту сільськогосподарських рослин від хвороб, шкідників і бур'янів, від полярності їх молекул, тобто величини дипольних моментів. Визначено дипольні моменти групи гетероциклічних пестицидів оновленого асортименту, розроблені методи їх визначення, вивчена динаміка вмісту та встановлені показники їх розпаду в рослинах та грунті. Показано, що основною характеристикою детоксикації пестицидів є константа швидкості розпаду. Встановлена ступінь небезпеки та дана екотоксикологічна характеристика їх застосування в різних грунтово-кліматичних зонах України. Доведено, що використання помірно небезпечних гетероциклічних пестицидів з малими нормами витрат є раціональним прийомом їх безпечного застосування.
Загрузить: 99aggpsk.shtml disk
128. Моніторинг пестицидів в агроценозі цукрового буряка: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.16 / Л.Л. Гаврилюк; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 18 с.
Проведено системний аналіз післядії застосування комплексу пестицидів в агроценозі цукрового буряка. Розроблено алгоритм визначення різнополярних пестицидів в рослинах та грунті, який дозволяє моделювати методики визначення пестицидів за величиною дипольних моментів молекул, виключаючи трудомісткий експеримент. Побудовані модифікаційні моделі оцінки екологічного ризику застосування пестицидів при вирощуванні цукрового буряка в лісостеповій зоні України, які дозволяють перетворити хімічний метод у раціональний, ефективний та екологічно безпечний прийом інтегрованого захисту від шкідливих організмів.
Загрузить: 99gllacb.shtml disk
129. Наукове обгрунтування агроекологічних заходів зниження забур'яненості кукурудзи в Лісостепу України: Автореф. дис... д-ра. с.-г. наук: 06.01.01 / С.П. Танчик; Національний аграрний ун-т. — К., 1999. — 31с.
Загрузить: 99tspklu.shtml disk
130. Наукове обгрунтування адаптивної технології вирощування люцерни на корм та насіння в північному Степу України: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.09 / А.В. Черенков; Ін-т зерн. госп-ва УААН. — Д., 1999. — 45 с. — Бібліогр.: ^aБібліогр.: с. 40-42
Містяться результати багаторічних досліджень. На їх базі розроблена адаптивна технологія вирощування люцерни на корм і насіння в північному Степу України. Встановлені диференційовані способи основного обробітку грунту, оптимальний строк сівби і норми висіву люцерни при безпокривному її вирощуванні. Вивчені і рекомендовані виробництву строки, способи та дози застосування добрив, мікроелементів, регуляторів росту, а також хімічні засоби захисту посівів. Визначено дію адаптаційних і компенсаторних механізмів рослин люцерни при різних умовах їх використання. Виявлені оптимальні параметри показників погодних факторів протягом вегетації при яких найбільш повно реалізується біологічний потенціал рослин люцерни. Вперше досліджені і визначені роль, значення і ступень впливу кожного із факторів зовнішнього середовища на формування адаптивної функції кореневої системи люцерни при неоднакових умовах вирощування. При цьому виявлена закономірність темпів стеблеутворення у рослин, що полягає не тільки у прискореному створенні асиміляційного апарату та нагромадженні запасних пластичних речовин, а й у перерозподілі їх між органами рослин при виникненні стресових погодних ситуацій.
Загрузить: 99cavpsu.shtml disk
131. Наукове обгрунтування захисту соняшнику від некротрофних патогенів на сході Лісостепу України: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.11 / В.П. Петренкова; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 33 с.
Дисертація присвячена вирішенню проблеми підвищення стійкості соняшнику до збудників білої гнилі, сірої гнилі, фомопсису. Досліджено закономірності розвитку некротрофних патогенів в системі "патоген - господар - середовище", виявлено основні чинники їх поширеності. Розроблено методи оцінки стійкості соняшнику до Sclerotinia sclerotiorum (Lib) de Bary, Botrytis cinerea Pers, Phomopsis helianthy Munt.- Cvet. et al. на послідовних етапах вегетації рослин та обурунтовано ефективність інфекційних фонів у відборі стійких форм і створенні вихідного матеріалу для селекції соняшнику на стійкість до збудників хвороб.
Загрузить: 99pvpslu.shtml disk
132. Наукове обгрунтування і розробка інтенсивних агротехнічних прийомів підвищення кормової продуктивності люцерни в Лісостепу України: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.12 / Г.П. Квітко; Ін-т земл-ва УААН. — К., 1999. — 33 с.
Багаторічні дослідження (1965-1998 рр.) закономірності формування урожаю люцерни переконливо свідчать, що стабільне, гарантоване підвищення кормової продуктивності, в наступні роки використання травостою, можливо тільки за агроекологічних умов, які забезпечують ріст і розвиток за ярим типом, коли рослини в рік посіву досягають фази цвітіння. За ярого типу розвиток в рік посіву, на другий і третій роки люцерна формує максимально можливі урожаї, повністю використовуючи біокліматичний потенціал лісостепової зони України. Ярий тип розвитку забезпечується безпокривними весняними посівами із застосуванням ефективних гербіцидів, літніми безпокривними посівами, проведеними до третьої декади липня, а також сумісними посівами з ярими капустяними і ранніми зерновими при нормах висіву останніх 1,0 і 2,0 млн/га схожих насінин. Ланки сівозмін з безпокривними і сумісними посівами люцерни забезпечують збільшення збору кормових одиниць на 32,4-40,6% порівняно з ланкою сівозміни ячмінь на зерно-люцерна-люцерна.
Загрузить: 99kgpllu.shtml disk
133. Наукове обгрунтування і розробка технологічних прийомів підвищення урожайності та якості кормових культур в північному Степу України: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.12 / В.Т. Маткевич; Ін-т земл-ва УААН. — К., 1999. — 40 с.
Містяться теоретичні дослідження по розробці агротехнічних прийомів підвищення продуктивності і поліпшення якості кормових культур в північному Степу України. Одержані нові дані відносно особливостей формування врожаю і зміни якості корму з сортів люцерни, гороху і сої, гібридів кукурудзи на силос і зерно, залежно від добрив, густоти посівів та ширини міжрядь, співвідношення компонентів. Теоретично обгрунтована і практично доведена можливість одержання високопоживної зеленої маси завдяки посіву однорічних злаково-бобових сумішок з капустяними культурами. Наведено біоенергетичний аналіз розроблених технологій.
Загрузить: 99mvtpsu.shtml disk
134. Наукове обгрунтування оптимізації технології вирощування сорго в умовах недостатнього і нестійкого зволоження північного Степу України: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.09 / С.В. Краснєнков; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т зерн. госп-ва. — Д., 1999. — 35 с.
Визначено реакцію сорго на зміну гідротермічних умов протягом вегетації і науково обгрунтовано оптимізовану технологію його вирощування в північній частині степової зони України. Узагальнені сучасні тенденції виробництва цієї культури в світі та обгрунтована необхідність розширення площ її посіву за рахунок кукурудзи. Визначені кращі ланки сівозміни для розміщення сорго, розроблені оптимальні способи основного і передпосівного обробітку грунту, строки сівби, форма і розмір площі живлення рослин різних за скоростиглістю сортів і гібридів. Розроблені заходи по підвищенню адаптивності сорго до впливу несприятливих факторів зовнішнього середовища в період сівба-сходи, які дозволяють зменшити різницю між лабораторною і польовою схожістю насіння. Визначено способи збільшення коефіцієнтів використання поживних речовин із добрив. Вивчено і рекомендовано виробництву заходи по зниженню вологості зерна сорго, оптимальні строки і способи збирання врожаю.
Загрузить: 99ksvpsu.shtml disk
135. Наукове обгрунтування формування продуктивності, якостей продовольчого зерна та насіння озимої пшениці в південній частині правобережного Лісостепу: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.09 / Ю.Ф. Терещенко; Національний аграрний ун-т. — К., 1999. — 33с.
Загрузить: 99tyfcpl.shtml disk
136. Науково-технічні основи створення нетрадиційних малопотужних двигунів внутрішнього згорання з високими економічними і екологічними показниками: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.04.02 / М.І. Міщенко; Укр. трансп. ун-т. — К., 1999. — 32с.
Дисертація присвячена питанням розробки і дослідження безшатунного і сфероїдального малопотужних нетрадиційних двигунів з високими потужнісними, економічними і вібраційно-шумовими показниками. В роботі розвинено новий напрям в удосконаленні двигунів щодо найважливіших техніко-економічних показників. Розроблені основи розрахунку кінематики, динаміки і робочого процесу цих нетрадиційних двигунів, а також вперше подана нова методика розрахунку кінематичної точності безшатунного двигуна, які зробили певний внесок в розвиток теорії двигунів внутрішнього згоряння. Наводяться дані щодо ефективного зниження вібрації і шуму дослідної ланцюгової пили з безшатунним двигуном.
Загрузить: 99mmieep.shtml disk
137. Нектаропродуктивність люцерни посівної, її генетична природа та значення в селекції сортів з високою насіннєвою продуктивністю: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / Ю.М. Носенко; УААН. Ін-т земл-ва. — К., 1999. — 14 с.
Дисертація присвячена дослідженню ознаки "нектаропродуктивність рослини" люцерни посівної, її генетичної природи та можливостей використання в селекції на високу насіннєву продуктивність. Було встановлено високий рівень варіабельності ознаки, який дозволяє добір високо- та низьконектарних форм; генетична природу ознаки, яка включає переважно адитивні ефекти дії алелей в межах локуса з незначним наддомінуванням та деякою тенденцією до комплементарного епістазу. Враховуючи високу ступінь спорідненості в генетичній структурі ознак "нектаропродуктивність рослини", "рівень самофертильності", "кількість насінин на біб", "маса насіння рослини", встановлено можливість покращання цих ознак використанням однакових методів. Було встановлено істотне перевищення штучноствореної за нектаропродуктивністю популяції над сортом-стандартом за насіннєвою продуктивністю, що визначає можливість впровадження її у виробництво.
Загрузить: 99nymvnp.shtml disk
138. Нетрадиційні методи створення селекційного матеріалу пшениці: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.05 / В.С. Гірко; Ін-т земл-ва УААН. — К., 1999. — 34 с.
Відпрацьовані технології і лабораторні регламенти синтезу інтрогресивних форм злаків, хімічного та фізичного мутагенезу in vitro, добору та оцінки генотипів пшениці в системах in vitro на стійкість до лімітуючих абіотичних та біотичних факторів зовнішнього середовища. Досліджені спектри рекомбінантної та мутаційної мінливості, визначені тенденції, спрямованість та вектори стратегії добору селекційного матеріалу в репродуктивних поколіннях. Виділено обширний селекційний матеріал, створено один сорт озимої, сорт ярової пшениці, п'ять сортів тритікале, три сорго-суданкові синтетичні популяції. Дев'ять з них включені до Національних Реєстрів сортів України та Росії.
Загрузить: 99gvssmp.shtml disk
139. Обгрунтування енергозберігаючих режимів електричного опромінення рослин огірків в умовах захищеного грунту: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.20.02 / Л.Є. Никифорова; Тавр. держ. агротехн. акад. — Мелітополь, 1999. — 20 с.
Дисертацію присвячено питанням розробки способів і пристроїв для підвищення ефективності використання енергоресурсів при вирощуванні рослин огірків в спорудах захищеного грунту. Дослідження впливу світлових режимів показало, що ритмічна світлова дія на резонансній частоті коливань біоелектричної активності рослин стимулює темпи їх росту, процеси коренеутворення і поглинання елементів мінерального живлення. На цій основі розроблені алгоритми і пристрої енергозберігаючого резонансно-періодичного регулювання електричного опромінення рослин в спорудах захищеного грунту з використанням інформації від рослин.
Загрузить: 99nleuzg.shtml disk
140. Обгрунтування енергозберігаючого технологічного процесу обробітку грунту та параметрів пружних робочих органів для умов південної Степової зони України: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.20.01 / С.А. Кушнарьов; Інститут механізації та електрифікації сільського господарства УААН. — Глеваха, 1999. — 23с.
Загрузить: 99ksaszu.shtml disk
141. Обгрунтування конструктивних параметрів апарату точного висіву зернових культур: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.11 / М.О. Свірень; Кіровогр. держ. техн. ун-т. — Кіровоград, 1999. — 19 с.
Дисертація присвячена теоретичному і експериментальному вивченню процесу висіву зернових культур і створенню вакуумного пневматичного апарату точного висіву. Розроблена узагальнена теорія процесу захоплення одиничної зернини присмоктуючим отвором висівного диску. Досліджено транспортування і процес вивантаження зернин. Визначена фаза і оптимальні умови відокремлення зернин. Викладена методика проведення багатофакторного експерименту по визначенню конструктивних параметрів висіваючого апарату. Експериментальними дослідженнями встановлені закономірності впливу конструктивних параметрів апарату на точність висіву.
Загрузить: 99smovzk.shtml disk
142. Обгрунтування методів оцінки й прогнозування якості насіння в системі державного та внутрішньогосподарського насіннєвого контролю: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / О.Ю. Кіріяк; УААН. Ін-т земл-ва. — Чабани, 1999. — 18 с.
Проведено випробування методів оцінки посівних якостей насіння та їх гармонізацію із міжнародними правилами ISTA. Встановлено, що на півдні України насінництво озимої пшениці доцільно проводити з урахуванням агрометеорологічних умов формування і прогнозування врожайних властивостей насіння.
Загрузить: 99koyvnk.shtml disk
143. Обгрунтування основних параметрів метанового зброджування безпідстилкового гною великої рогатої худоби: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.20 / В.С. Таргоня; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 1999. — 19 с.
Містяться теоретичні і експериментальні дослідження процесу метанового зброджування безпідстилкового гною великої рогатої худоби (ВРХ) у складі біоконверсного комплексу. Удосконалено технологічний процес метанового зброджування безпідстилкового гною ВРХ в мезофільному режимі, дістали подальший розвиток визначення оптимальних та сприйнятних параметрів процесів підготовки біомаси безпідстилкового гною ВРХ до ферментації та її метанового зброджування. Запроновано конструкційні схеми мікробіологічного реактора.
Загрузить: 99tvsvrh.shtml disk
144. Обгрунтування параметрів технологічного процесу очищення і сортування насіння зернових культур на вібраційній насіннєочисній машині: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.20.01 / О.Б. Козій; Харк. держ. техн. ун-т сіл. госп-ва. — Х., 1998. — 17 с.
Розроблена математична модель та розрахункові алгоритми плоскопаралельного вібраційного переміщення насіння, як твердого тіла. Обгрунтовані раціональні конструктивно-кінематичні параметри роботи вібраційної насіннєочисної машини на очищенні і сортуванні насіння пшениці, ячменю, вівса і жита. Розроблена конструкція вібраційної насіннєочисної машини для очищення і сортування насіння зернових культур. Використання при сівбі насіння пшениці, ячменю, вівса, жита, що пройшло сепарацію на вібраційній машині, дає можливість зменшити норму висіву насіння, знизити витрати на виробництво зерна і отримати прибавку врожаю зернових на 3-6 ц/га.
Загрузить: 98kobvnm.shtml disk
145. Обгрунтування технологічних параметрів обробки насіння багаторічних трав на електровіброфрикційному сепараторі: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.20.01 / С.Й. Ковалишин; Львів. держ. аграр. ун-т. — Л., 1999. — 19 с.
Дисертацію присвячено питанням сепарування та передпосівної електрообробки посівного матеріалу багаторічних трав на електровіброфрикційному сепараторі. Розроблена математична модель процесу електровібросепаруваня на похилій фрикційній площині. Обгрунтовані оптимальні параметри сепарування важкорозділюваних насіннєвих сумішей багаторічних трав. Шляхом дослідження в проростках простимульованого насіннєвого матеріалу вмісту високомолекулярних жирних кислот розкрито причинно-наслідковий зв'язок електростимуляції з продуктивними якостями насіння. Експериментально вивчено дію електрообробки посівного матеріалу низки сортів багаторічних трав на його урожайні та репродуктивні якості.
Загрузить: 99ksitvs.shtml disk
146. Обгрунтування технологічного процесу та параметрів пневматичного апарата точного висіву насіння зернових колосових культур: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.20.01 / О.М. Степанюк; Луц. держ. техн. ун-т. — Луцьк, 1999. — 19 с.
Дисертація присвячена питанням теоретичного та експериментального дослідження технологічного процесу однозернового висіву насіння зернових колосових культур. Обгрунтовано вплив конструктивно-технологічних параметрів пневматичного висівного апарата на процес рівномірності розподілу насіння зернових колосових культур на площі поля. Розроблено математичну модель технологічного процесу однозернового відбору насіння. Випробування сівалки точного висіву насіння зернових колосових культур показали ефективність роботи пневматичних висівних апаратів.
Загрузить: 99somzkk.shtml disk
147. Одержання міжвидових гібридів і трансгенних рослин гречки та їх аналіз: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.15 / М.О. Рубцова; НАН України. Ін-т клітин. біології і генет. інженерії. — К., 1998. — 16 с.
Дисертацію присвячено розробці методів отримання міжвидових гібридів і трансгенних рослин гречки. Оптимізовані умови дорощування гібридних зародків і регенерації рослин із калусної тканини. Визначені маркерні ферменти для відбору істинних гібридних рослин гречки. Показано, що одержані методом регенерації із калусу гібридних зародків рослини, є в більшості випадків амфідиплоїдами. Одержані міжвидові гібриди і трансгенні рослини гречки з господарсько-цінними ознаками.
Загрузить: 98rmorga.shtml disk
148. Оперативне планування ресурсозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах зрошення: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.02 / І.М. Дебела; Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 1999. — 17 с.
Дисертація присвячена рішенню наукової і прикладної задачі підвищення якості приймаємих технологічних рішень у зрошуваному землеробстві, через автоматизовані системи обробки інформації на базі ПЕОМ. Розроблено метод формального опису технології на основі її декомпозиції. Запропоновано комплексний евристико-оптимізаційний підхід до створення моделі технології. В якості моделі пропонується моделюючий алгоритм технології, який робить можливим включення її до складу автоматизованих систем підтримки технологічних рішень. На основі використання різних методів оцінки технологічних операцій створено алгоритм оперативного планування технології, який дозволяє в режимі багатоваріантного аналізу проектувати економічно виправдані технології, які відповідають ресурсним можливостям користувача.
Загрузить: 99dimkuz.shtml disk
149. Оптимізація селекційного процесу в популяції айрширської худоби України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / В.А. Борисовський; УААН. Ін-т тваринництва. — Х., 1999. — 19 с.
Дисертація присвячена питанням вдосконалення системи племінної роботи з популяцією айрширської худоби України шляхом оптимізації селекційного процесу з використанням принципів великомасштабної селекції та урахуванням специфіки малочисельних популяцій. Встановлено, що система племінної роботи з популяцією, яка застосовується у даний час, забезпечує генетичний прогрес за надоєм у розмірі 11-12 кг молока на корову в рік. Розроблено методи його підвищення до 32-38 кг молока та збільшення економічної ефективності селекційних заходів в 6,5 рази за рахунок впровадження в практику інтенсивних варіантів програм селекції із застосуванням розробленого нового способу ротаційного використання плідників, який дозволяє включати в масове відтворення стад синів лише одного бугая-лідера без зростання інбридингу в товарній частині популяції.
Загрузить: 99bvaaxu.shtml disk
150. Оптимізація сірчаного живлення часнику (Allium Sativum L.) як спосіб регуляції накопичення фармакологічно активних сполук: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.12 / А.М. Косян; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 20с.
Дисертація присвячена вивченню особливостей сірчаного живлення часнику. Отримано нові дані, на основі яких встановлено закономірності синтезу та накопичення алліїну й органічних сульфідів (фармакологічно активних сполук) у цибулинах часнику. Встановлено сортову специфічність часнику у відношенні до підживлення сірчаними добривами, пов'язану с особливостями його морфології. На основі запропонованої гіпотези про можливі шляхи відновлення сірки в рослинному організмі проведено комплексне дослідження впливу ліпоєвої кислоти на фотосинтетичне відновлення сульфат-іонів. Показано, що обробка рослин часнику розчином ліпоєвої кислоти оптимізує засвоєння сірчаних добрив, що сприяє накопиченню алліїну та органічних сульфідів у цибулинах.
Загрузить: 99kamfas.shtml disk
151. Оптимізація технологічних підходів застосування природних імуномодуляторів в умовах хронічного опромінення телят: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.20 / Т.П. Ткаченко; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 1999. — 18 с.
Результати досліджень свідчать, що в організмі телят під впливом тривалої дії зовнішнього та внутрішнього опромінення розвиваються імуносупресивні зміни. Препарати гомотин і КАФІ позитивно впливають на основні ланки кровотворної та імунної системи організму. Дія імуномодулюючих факторів тимуса полягає у переважному впливі на проліферацію, дозрівання та спеціалізацію клітин лімфоїдного ряду, стимуляцію спонтанного розеткоутворення, підвищення їх функціональної активності. Поряд з імунокоригуючою доведена радіопротекторна властивість препаратів. Застосування імуномодуляторів на всіх технологічних етапах вирощування молодняку великої рогатої худоби сприяє підвищенню природних захисних функцій організму та продуктивних якостей тварин, запобігає розвитку імунодефіцитного стану, компенсуючи таким чином вплив негативних чинників навколишнього середовища, у тому числі радіації.
Загрузить: 99ttphot.shtml disk
152. Оптимізація технологічних режимів і норм згодовування мацеробациліну Г3х свиням на відгодівлі: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.20 / С.П. Бабенко; Білоцерківський держ. аграрний ун-т. — Біла Церква, 1999. — 19с.
Загрузить: 99bspmsv.shtml disk
153. Організаційні умови оцінки рівнів ремонтної технологічності колінчастих валів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 08.06.01 / М.С. Оліскевич; Львів. держ. аграр. ун-т. — Л., 1999. — 16с.
Доведено залежність оперативних показників ремонтної технологічності (РТ) від структури технологічного процесу (ТП). Розвинено теоретичні засади становлення структури відновного ТП, обгрунтовано нову систему показників РТ спрацьованих деталей машин. Розроблено алгоритм і програму структурного моделювання ТП відновлення для ПЕОМ. Одержано залежності відносних оперативних енергомісткості і тривалості відновлення колінчастих валів ЗМЗ-53 від структурних прикмет ТП, конкретизовано термін РТ.
Загрузить: 99omstkv.shtml disk
154. Організація навчально-виробничого процесу у вищому професійному училищі-агрофірмі: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / А.А. Бугерко; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 1999. — 23 с.
Дисертація містить дослідження концептуальних засад створення і діяльності навчальних закладів нового типу, в яких здійснюється підготовка висококваліфікованих робітників і молодших спеціалістів для агропромислового комплексу. Теоретично обгрунтовано модель навчально-виробничого процесу в училищі-агрофірмі. Розроблено методику виробничого навчання, лабораторно-практичних занять, виробничої практики в училищі-агрофірмі в реальних умовах сільськогосподарського виробництва згідно з послідовністю виконання різних технологічних операцій, пов'язаних з вирощуванням сільськогосподарських культур з урахуванням особливостей відповідної кліматичної зони, сезонності сільськогосподарських робіт, сучасної матеріально-технічної бази. Розроблено та експериментально перевірено нові навчальні плани ступеневої підготовки кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів для сільського господарства. Визначено основні напрями взаємодії ВПУ-агрофірми і аграрно-технічної академії, коледжу в здійсненні неперервної професійної освіти сільськогосподарського профілю.
Загрузить: 99baavpu.shtml disk
155. Основи створення і продуктивного використання інтенсивних типів насаджень яблуні в Лісостепу України: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.07 / І.К. Омельченко; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 38 с.
Висвітлено результати комплексного дослідження впливу екологічних умов і клонових підщеп на ріст і продуктивність садів. Дано оцінку ефективності насаджень на насіннєвих, середньо- та слаборослих клонових підщепах, а також на насіннєвих із вставками слаборослих. Розроблено нові підходи у визначенні районів і північних меж високоінтенсивної культури яблуні на основі відповідності термічних ресурсів біологічним вимогам сортів і підщеп, створенні нових слаборослих типів насаджень, які забезпечують скороплідність та сталу врожайність і високу якість плодів. Встановлено залежність продуктивності та зимостійкості сортів яблуні від тепло- та вологозабезпеченості вегетаційного періоду, градієнтів низьких температур грунту взимку, способів формування дерев та щільності їх садіння. Визначено економічну та енергетичну ефективність нових інтенсивних типів насаджень. Основні результати праці знайшли практичне застосування у створенні та продуктивному використанні інтенсивних типів насаджень яблуні в Лісостепу України.
Загрузить: 99oikjlu.shtml disk
156. Особливості агротехніки винограду в передгірській зоні Криму в умовах кризи: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.08 / Валерій Бубакірович Джемакулов; УААН, Інститут винограду і вина "Магарач". — Ялта, 1999. — 16с.
Загрузить: 99gvbkuk.shtml disk
157. Особливості використання хімічного мутагенезу при створенні вихідного матеріалу для селекції пшениці: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.05 / С.П. Васильківський; Селекц.-генет. ін-т УААН. — О., 1999. — 35 с.
Дисертацію присвячено питанням створення вихідного матеріалу методом хімічного мутагенезу в селекції озимої пшениці. Показана можливість посилення формотворчого процесу в озимій пшениці застосуванням алкілуючих ДНК сполук. Визначені особливості мінливості й успадкування біологічних властивостей та господарсько цінних ознак у індукованих мутантів озимої пшениці. Доведена можливість виділення форм з комплексом селекційно цінних ознак безперервним індивідуальним добором за методом педігрі в поколіннях генетично нестабільних мутантів. Створена колекція мутантів з кращими показниками елементів продуктивності, якості зерна та вищим потенціалом урожайності порівняно з вихідними сортами й стандартами.
Загрузить: 99vspmsp.shtml disk
158. Особливості змін ценозу бур'янів в польових сівозмінах правобережного Лісостепу України в зв'язку з тривалим застосуванням різних систем основного обробітку грунту і удобрення: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / Т.В. Павловська; Ін-т земл-ва УААН. — Чабани, 1999. — 22 с.
Дисертація присвячена вивченню особливостей змін бур'янових компонентів агрофітоценозів у посівах основних польових культур у неоднакових за структурою сівозмінах при тривалому застосуванні різних способів обробітку грунту, добрив і гербіцидів. Встановлено, що в плодозмінній сівозміні формується такий тип забур'яненості, де зростає частка ранніх та пізніх ярих бур'янів і китицекореневих; у просапній, навпаки, - зменшується кількість ярих; у зернопросапній - зростає частка кореневищних і, особливо, коренепаросткових бур'янів. Заміна різноглибинної оранки на систематичну мілку або безвідвальний обробіток плоскорізом майже у три рази збільшує забур'яненість посівів за рахунок злакових і коренепаросткових. З внесенням добрив загальна кількість бур'янів зменшується, але частка ярих при цьому зростає. На удобреному фоні фітотоксичність гербіцидів збільшується. Розрахунки економічної ефективності і коефіцієнта енергетичного еквівалента показують, що доцільним є впровадження комбінованого обробітку грунту, де під цукрові буряки проводиться глибока оранка, а під інші культури сівозміни - безвідвальний обробіток плоскорізом з внесенням 9 т/га гною + Na50P66K66 на 1 га сівозмінної площі. Саме тут спостерігається найнижча забур'яненість посівів цукрових буряків.
Загрузить: 99ptvogu.shtml disk
159. Особливості метаболізму злаків при дії низьких температур на рослини: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.04 / В.С. Кравець; Чернів. держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 1999. — 33 с.
Дисертацію присвячено дослідженню короткотермінового та тривалого впливу низької температури на склад поліфосфатидилінозитолів тканин проростків кукурудзи та озимої пшениці, синтез білків та активність цитохромного та альтернативного шляхів транспорту електронів в мітохондріях злаків. Отримані результати свідчать, що короткочасовий вплив низьких температур знижує в тканинах проростків рівень радіоактивності у фракціях інозитолфосфоліпідів фосфатидилінозитолфосфату та фосфатидилінозитолбіфосфату2, в той час як рівень радіоактивності у фракції інозитолфосфатів зростає. Встановлено, що вплив як низьких так і високих температур на проростки злаків обумовлює підвищення рівня синтезу групи білків в діапазоні (17-35 та 58-120 кД), включаючи БТШ70 і БТШ90. З'ясовано, що індукований зміною температури синтез білків мітохондрій більш чітко виражений в клітинах, які завершили ріст, порівняно з апікальною меристемою. Показано, що адаптація кукурудзи до низьких температур середовища супроводжується накопиченням в її тканинах групи фосфоліпідів та підвищенням рівня ненасиченості їх жирних кислот. Зниження температури збільшує зайнятість альтернативного шляху транспорту електронів мітохондрій кукурудзи. Обговорюється роль фосфатидилінозитольної системи в трансдукції сигналів в реакції клітин рослин та значення молекулярних шаперонів в клітинах рослин при дії низьких температур.
Загрузить: 99kvsntr.shtml disk
160. Особливості морфологічної структури і трофічної функції плаценти корів та розвитку плода: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.07 / Є.Є. Костишин; Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 1999. — 19 с.
Дисертацію присвячено вивченню послідовності формування морфологічної структури і становлення трофічної функції плаценти та динаміки розвитку плода. При виконанні роботи вперше використано метод морфометричного аналізу тканинних структур плаценти корів у процесі її розвитку та трансформації поживних речовин для росту плода. Встановлено взаємозалежність морфологічної будови плаценти та розвитку плода за місяцями вагітності корів. Нв підставі даних порівняльного імунохімічного аналізу розчинних білків котиледонів та карункулів і сироватки крові корів та плодів підтверджено безперервність вияву трофічної функції плаценти на різних стадіях плодоношення. Виявлено структурні аномалії розвитку плаценти, які дозволили з'ясувати окремі аспекти порушень розвитку плода та патогенезу затримання посліду у корів. Отримані результати роботи можуть бути використані у системі заходів профілактики вродженої патології телят та акушерської патології у корів. Для отримання здорового приплоду запропоновано проводити запуск корів за 55-60 днів до родів та застосування парасакральної блокади нервів тазового сплетіння при затриманні посліду у корів.
Загрузить: 99keeprp.shtml disk
161. Особливості розвитку лісових порід підродини Maloideae в умовах урбанізованих територій західного регіону України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.01 / Ю.А. Мельник; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 1999. — 19 с.
Дисертацію присвячено вивченню особливостей розвитку дикорослих плодових порід в умовах лісових насаджень та урбанізованих територій. Досліджено вплив екологічних умов на ріст і розвиток видів підродини Maloideae: Crataegus monogyna Jacq., Sorbus aucuparia L., Pyrus communis L., Malus sylvestris Mill. Визначено біометричні показники вегетативних і генеративних органів, будову деревини видів, фізіолого-біохімічні показники листків і пагонів, особливості розвитку плодів і насіння в умовах міського середовища. Розроблено критерії прогнозування розвитку генеративних органів і врожаю деревних порід. Виведено формулу рівнів акліматизації дерев і чагарників залежно від екологічних умов середовища.
Загрузить: 99mjazru.shtml disk
162. Особливості розвитку насінників біологічних форм цукрових буряків і способи вирощування насіння триплоїдних гібридів: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / В.І. Глеваський; Ін-т земл-ва УААН. — К., 1999. — 21 с.
В дисертації наведені результати вивчення особливостей розвитку насінників, закономірності змін схожості, однонасінності і продуктивності в залежності від біологічних форм цукрових буряків (нових сортів і компонентів гібридів). Розроблені способи вирощування насінників триплоїдних гібридів нового покоління. При вирощуванні насінників з роздільною посадкою маточних коренеплодів оптимальним співвідношенням схрещуваних компонентів є 3:1, а при вирощуванні їх сумішшю маточного насіння схрещуваних компонентів і вміст насіння запилювача повинен бути 16%.
Загрузить: 99gvintg.shtml disk
163. Особливості успадкування кількісних ознак льону-довгунця: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / В.М. Ганганов; УААН. Ін-т земл-ва. — К., 1999. — 20 с.
В дисертаційній роботі викладено результати досліджень з питань успадкування основних господарсько-цінних ознак сортів льону-довгунця, отримана інформація про їх генетичні властивості та перспективність використання в практичній селекційній роботі. Встановлено, що кількісні ознаки сортів льону-довгунця контролюються адитивно-домінантною генетичною системою. Виявлено, що за збільшення показників ознак "загальна висота рослин", "технічна висота стебла" та "вміст волокна в стеблах" відповідають рецесивні гени, а ознак "коробочок на рослині" та "кількість насінин на рослині"- домінантні. Намічені та обгрунтовані шляхи селекційного покращення ознак у сортів льону-довгунця. Створено перспективний вихідний матеріал, який знайшов застосування в практичній селекції.
Загрузить: 99gvmkol.shtml disk
164. Оцінка генетичної гетерогенності популяцій курей різного напрямку селекції за кількісними ознаками: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / О.О. Катеринич; УААН, Інститут тваринництва. — Х., 1998. — 16с.
Загрузить: 98koosko.shtml disk
165. Оцінка за якістю зерна вихідного матеріалу озимої пшениці, одержаного методом хімічного мутагенезу: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / І.Я. Скорик; Ін-т цукр. буряків УААН. — К., 1998. — 18 с.
Дисертація присвячена питанням вивчення якості зерна мутантів озимої пшениці та ефективності окремих методів для визначення технологічних властивостей зерна. Виявлено високопродуктивні мутанти озимої пшениці з комплексом добрих технологічних показників якості зерна та високим Кгосп., вмістом у зерні макро- (P, K, Ca, Mg) і мікроелементів (Fe, Mn). Показано більш значне зменшення вмісту білка, ніж клейковини при збільшенні маси 1000 зерен, тенденцію до зниження вмісту P, K, Ca, Mg, Fe, Mn з підвищенням цього показника та Кгосп., а також позитивний зв'язок між вмістом Ca, Mg, Fe, Mn і білковістю зерна. Встановлена можливість попередньої оцінки та виділення високобілкових, висококлейковинних зразків за седиментацією та кількістю первинних корінців 11-денних проростків, вирощених у лабораторних умовах, а також ефективність окремих діапазонів комплексного критерію.
Загрузить: 98sijmhm.shtml disk
166. Оцінка і добір бугаїв чорно-рябої породи за показниками відтворної здатності: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / М.В. Буштрук; УААН, Інститут розведення і генетики тварин. — с. Чубинське (Київська обл.), 1998. — 16 с.
Загрузить: 98bmvpvz.shtml disk
167. Оцінка нових клонових підщеп яблуні в розсаднику і саду в умовах центрального Лісостепу України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / В.М. Пелехатий; Нац. аграр. ун-т. — К., 1998. — 18 с.
Дисертацію присвячено вивченню нових клонових підщеп яблуні в розсаднику і молодому саду. Дано оцінку підщепам за виходом саджанців, встановлено економічну ефективність застосування підщеп у розсаднику. Визначено ступінь морозостійкості кореневої системи клонових підщеп. Вивчений вплив нових підщеп на ріст кореневої та надземної частин дерев яблуні, на їх швидкоплідність та продуктивність. Виявлено, що при збільшенні висоти щеплення до 60 см на клонові підщепи послаблюється ріст дерев, прискорюється вступ їх в плодоношення, збільшується питома продуктивність. За комплексом ознак в розсаднику та саду виділені і рекомендуються для виробничої перевірки підщепи яблуні селекції Інституту садівництва УААН ІС1-9 та ІС2-7, вони ж як штамбоутворювачі.
Загрузить: 98pvmclu.shtml disk
168. Оцінка помісних коропів від схрещування української рамчастої та рамчастої румунської породи фресинет і перспективи їх використання: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.03 / В.В. Бех; УААН. Ін-т риб. госп-ва. — К., 1999. — 17с.
Вперше в практиці рибництва одержані помісні коропи від реципрокних схрещувань української рамчастої та румунської рамчастої породи фресинет. Проведено комплекс рибоводно-біологічних та фізіолого-біохімічних досліджень, що виявили значний гетерозис у помісних форм за переважною більшістю показників продуктивності та фізіологічного стану. Встановлено, що екстер'єрні та інтер'єрні ознаки помісних коропів спадкуються проміжно відносно вихідних батьківських форм. Виробництву запропоновані нові помісні форми малолускатого коропа з покращеними продуктивними та товарними якостями.
Загрузить: 99bvvfpv.shtml disk
169. Перебудова геному м'якої пшениці (Triticum Aestivum L) для її генетичного аналізу та інтрогресії генів: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.15 / Т.К. Терновська; НАН України. Ін-т клітин. біології і генет. інженерії. — К., 1999. — 32 с.
Дисертацію присвячено розробці шляхів та методів використання гексаплоїдних форм пшениці з перебудовами геному для генетичного аналізу м'якої пшениці і збагачення її видового генетичного пулу на гени від дикорослих родичів, що контролюють агрономічно важливі ознаки. Встановлено внесок субгеномів АВ та D м'якої пшениці в контроль деяких кількісних ознак колосу та стебла. Виявлено залежність генетичної структури популяції батьківських форм за генами, що контролюють різноманітні ознаки, від типу ознаки (ознаки-компоненти продуктивності - ознаки вегетативної частини рослини). Одержано рекомбінантно-інбредні лінії F6 від схрещування гексаплоїдів з перебудованим геномом за діалельною схемою. Створено набори чужинно-заміщених ліній пшениці, геном яких включає від однієї до трьох хромосом видів егілопсу або пирію замість гомеологічних хромосом субгеному D пшениці. Лінії характеризуються деякими агрономічно важливими ознаками і можуть використовуватись у селекції м'якої пшениці як донори корисних генів.
Загрузить: 99ttkaig.shtml disk
170. Перекисне окислення ліпідів та функціональний стан еритроцитів великої рогатої худоби при лейкозі: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 / Л.В. Коваленко; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 17 с.
В дисертації викладені та узагальнені результати досліджень ряду процесів, зв'язаних з мембраною, та функціональних властивостей еритроцидів в динаміці лейкозу великої рогатої худоби. Встановлено зміни в інтенсивності процесів ПОЛ, активності ферментів антиоксидантної системи та ознаки зниження її відновного потенціалу. Ступінь зрушення структурного та функціонального стану мембран еретроцитів залежить від стадії лейкозу. Розвиток інфекційного процесу супроводжується накопиченням форм гемоглобіну, які не здатні переносити кисень, посиленням інтенсивності процесів гліколізу в еритроцитах та зниженням їх здатності підтримувати гомеостаз клітини.
Загрузить: 99klvrhl.shtml disk
171. Підбір високопродуктивних штамів і субстратів для вирощування печериці двоспорової (Agaricus bisporus /J.Lge/ Imbach.) в умовах України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / О.М. Цизь; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 20 с.
Дисертацію присвячено підбору штамів і субстратів для вирощування печериці двоспорової. Проведено господарсько-біологічну оцінку 12 штамів. Встановлено ефективність внесення у субстрати різних азотовмісних додатків. Вивчено залежність росту, розвитку і плодоношення гриба від штаму та складу субстрату. Запропоновано синтетичний субстрат на основі пшеничної соломи, курячого посліду та солодових ростків. Виділено 2 кращих за комплексом господарсько-цінних ознак штами печериці, один з яких -ІБК-25 зареєстровано в Реєстрі сортів рослин України в 1999 році.
Загрузить: 99comduu.shtml disk
172. Підбір сортів та строків сівби для конвейєрного вирощування редиски в передгірній зоні Криму: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / С.М. Янушкевич; УААН, Інститут овочівництва і баштанництва. — Х., 1999. — 18с.
Загрузить: 99jsmpzk.shtml disk
173. Підвищення відгодівельних і м'ясних якостей бичків червоної степової породи з використанням параметрів інтенсивності росту: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / О.І. Хаджидавидов; Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 1998. — 17 с.
Викладено теоретичний і практичний матеріал по вивченню росту, відгодівельних і м'ясних якостей бичків різних груп розподілу за мірними ознаками. Встановлено зв'язок між живою масою новонароджених бичків з їх інтенсивністю формування та продуктивністю. Визначені основні параметри відбору тварин за кількісними ознаками для комплектування однорідних рівновагових груп при відгодівлі і оптимальний віковий період для прогнозування продуктивності в ранньому віці з використанням показників інтенсивності формування і напруженості росту.
Загрузить: 98hoipir.shtml disk
174. Підвищення ефективності оцінки і добору бугаїв чорно-рябої породи: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / О.І. Рекротюк; УААН. Ін-т розведення і генетики тварин. — с.Чубинське Київ. обл., 1998. — 16 с.
Розроблена система методів підвищення ефективності оцінки та добору плідників з використанням різних джерел інформації і методів визначення їх племінної цінності, оцінка альтернативних варіантів програми селекції з урахуванням інтенсивності добору і використання плідників. Вперше удосконалено методику оцінки, добору і використання бугаїв, з урахуванням генетичних і середовищних факторів та умов ринкової економіки. Встановлено, що для вірогідної оцінки племінної цінності бугаїв у відкритих популяціях необхідно враховувати структуру генотипу потомків плідників і реакцію їх на умови середовища.
Загрузить: 98roibcp.shtml disk
175. Підвищення ефективності функціювання мобільного сільськогосподарського агрегату шляхом поліпшення його динамічних параметрів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.20.01 / М.Я. Хандрос; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 21 с.
Досліджено негативний вплив усталених коливань зовнішнього завантаження на енергетичні показники та продуктивність мобільного сільськогосподарського агрегату. Одержано додаткові дані про спектральні щільності та статичні моменти коливань енергетичних показників транспортного, орного та силозбирального агрегатів. Подано оригінальні рівняння прямолінійного нерівномірного сталеного руху агрегату та його складових частин. У рівняннях враховано динамічні параметри інерційності робочого процесу та регулятора, зведений момент інерції двигуна, поступальні маси трактора та робочих машин, жорсткість швидкісної характеристики та пружного зчепу, момент інерції в'язкого демпфера тощо. Підвищення ефективності функціонування агрегату за подібних умов досягається шляхом раціонального вибору допустимих співвідношень між динамічними параметрами, внаслідок чого втрати, у порівнянні із статистичними режимами руху, зменшуються у 2...4 рази.
Загрузить: 99xmjpdp.shtml disk
176. Підвищення молочної продуктивності худоби при використанні кращого світового генофонду: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / Р.Є. Микитас; Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 1999. — 16 с.
Дисертація присвячена питанням вивчення продуктивних і відтворних якостей тварин червоної степової породи та помісям англерської, червоної датської та голштинської. Вивчено показники інтенсивності росту молодняка різних генотипів, показники молочної продуктивності за три лактації. Визначені параметри лактаційних кривих та встановлено високий зв'язок критеріїв Є.Брууна і константи моделі Т.Бріджеса з рівнем надою за лактацію. Оцінені еколого-генетичні параметри вивчених генотипів за показниками пластичності і стабільності. В результаті дослідження встановлено, що найбільш оптимальним варіантом схрещування є отримання 3/4 за голштинами помісів для формування високопродуктивних стад.
Загрузить: 99mrelmg.shtml disk
177. Підвищення надійності та вдосконалення закритої зрошувальної мережі з водоповітряними резервуарами: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.20.05 / Є.Г. Герасімов; Рівнен. держ. техн. ун-т. — Рівне, 1999. — 19 с.
Дисертацію присвячено питанням проектування закритих зрошувальних мереж (ЗЗМ) з водоповітряними резервуарами (ВПР). Розроблено нову комбіновану модель перехідних процесів в водогонах з ВПР на базі "жорсткого" гідравлічного удару, яка враховує пружну ємність водогону. На основі математичного моделювання одержані графіки критеріальних залежностей (діаграми) і розроблено графоаналітичний метод оптимізації параметрів ВПР. Математичне моделювання та експериментальні дослідження поодинокої та групової роботи ВПР підтвердили ефективність використання ВПР з диференційним гідравлічним опором вузла приєднання його до водогону. Розроблена методика оптимізації параметрів ВПР при їх груповій роботі на ЗЗМ за мінімумом приведених затрат в залежності від показника надійності водогону. Розроблено пристрої для поповнення ВПР повітрям. Надано методику графоаналітичного визначення параметрів ВПР та програма розрахунку на ЕОМ перехідних процесів в водогонах з ВПР.
Загрузить: 99gegmvr.shtml disk
178. Підвищення працездатності ланцюгових відрізних пил: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.03.01 / О.М. Новіков; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 1999. — 16 с.
Дисертацію присвячено питанням підвищення працездатності ланцюгових відрізних пил за рахунок тангенційного армування твердим сплавом зуба пили та використання нових типів заточок. Запропоновано ряд методик визначення кінематики, завантаження різальних кромок, зміни геометричних параметрів вздовж різальної кромки інструменту. Розв'язана об'ємна задача пружного напруженого деформованого стану зуба армованого твердим сплавом методом кінцевих елементів. Визначена оптимальна товщина пластини для тангенційного армування зубів ланцюгової відрізної пили. Для різних типів заточок визначено характер зміни сил різання. Згідно з промисловими випробуваннями, запропоновані удосконалені конструкції різального зуба інструмента, що дало можливість підвищити стійкість інструменту в 10...50 разів в залежності від умов роботи та зменшити сили різання до 50%.
Загрузить: 99nomlvp.shtml disk
179. Підвищення продуктивності кнурів-плідників шляхом використання водного моціону: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.04 / C.М. Торська; Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 1998. — 16 с.
В дисертації викладені експериментальні і теоретичні дослідження, направлені на підвищення продуктивних і технологічних якостей кнурів-плідників. Вивчено інтер'єрні, етологічні та продуктивні властивості кнурів різних вікових і породних груп, які утримувались з застосуванням водного моціону. Запропоновані способи оцінки адаптаційних якостей і технологічного відбору тварин по їх реакції на фізичне навантаження. Розроблена і запроваджена у виробництво технологія водного моціону кнурів.
Загрузить: 98tsmvvm.shtml disk
180. Підвищення продуктивності птиці яєчних кросів шляхом удосконалення прийомів вирощування ремонтного молодняка: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / Н.П. Прокопенко; Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 1999. — 17 с.
Дисертація присвячена питанням розробки прийомів підвищення несучості, відтворних якостей птиці яєчних кросів шляхом оцінки особливостей росту і розвитку, вибору найбільш адаптованих класів розподілу за мірними ознаками та вирощування птиці в рівновагових угрупованнях. Визначено зв'язок інтенсивності формоутворюючих процесів в ранньому онтогенезі з продуктивними якостями птиці. Встановлена доцільність відбору ремонтного молодняка птиці яєчних кросів за параметрами інтенсивності росту, а також використання математичних моделей (Т.К.Бріджеса, Мак-Міллана) для аналізу і прогнозування продуктивності птиці.
Загрузить: 99pnpvrm.shtml disk
181. Підвищення продуктивності та якості зерна твердої ярої пшениці в Степу України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 / А.В. Стеблюк; Ін-т зерн. госп-ва УААН. — Д., 1999. — 16 с.
Дослідження проводились у 1995-1997 рр. при достатньо широкому діапазоні зміни погодних умов. Встановлені особливості росту, розвитку та формування врожаю зерна ярої пшениці в Степу в залежності від доз азотних добрив, хімічних заходів захисту рослин та норм висіву. Визначені оптимальні дози азотних добрив при вирощуванні ярої пшениці. Розроблені ефективні заходи захисту рослин від бур'янів та шкідників. Визначені оптимальні норми висіву, обгрунтована їх економічна доцільність. Розроблені оптимальні норми водоспоживання, інтенсивності засвоювання азоту, фосфору і калію в критичні фази розвитку, при яких найбільш повно реалізується потенціал продуктивності сорту та формується якість зерна. Рекомендуються кращі моделі технології для господарств з різним рівнем ресурсозабезпечення.
Загрузить: 99savpsu.shtml disk
182. Підвищення якості збирання коренеплодів цукрових буряків на основі автоматизації розвантажувальних процесів коренезбиральної машини: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.20.01 / С.О. Поляшенко; Харк. держ. техн. ун-т сіл. госп-ва. — Х., 1999. — 18 с.
Отримані рівняння руху коренезбиральної машини з регульованим у вертикально-поперечній площині двосекційним транспортером, обгрунтована оптимальна висота вивантаження коренеплодів, розроблена математична модель утворення втрат коренеплодів при вивантаженні, досліджений вплив мікрорельєфу поля на висоту вивантаження коренеплодів. Обгрунтована структурна схема і раціональні параметри системи автоматичного регулювання транспортера. Застосування системи на коренезбиральній машині КС-6В знижує пошкодження цукрового буряку на 7% та зменшує втрати маси коренеплодів на 1,5%.
Загрузить: 99psopkm.shtml disk
183. Пневмонії свиней, спричинені аскарисо-мікробними асоціаціями та розробка профілактичних і лікувальних заходів: Автореф. дис... канд. вет. наук: 03.00.18 / І.Д. Біла; УААН. Ін-т експерим. і клін. ветеринарної медицини. — Х., 1999. — 19 с.
В дисертації викладені матеріали по вивченню асоціативних пневмоній свиней аскарисо-мікробної природи. Вперше були одержані дані про розповсюдження пневмоній в господарствах різного типу, неблагополучних щодо аскариозу свиней, і експериментально підтверджена важлива роль личинок A. suum у виникненні пневмоній у поросят, ускладнених умовно-патогенною мікрофлорою. Встановлений взаємозв'язок між екстенсивністю аскариозної інвазії і рівнем захворюваності пневмоніями у поросят 2-4-місячного віку, а також між екстенсивністю і інтенсивністю інвазування личинками аскарисів з проявом пневмоній у поросят-сисунів. Вивчено вплив асоціативного зараження поросят культурами інвазійних яєць A. suum і бактерій - S. aureus та E. coli на імунобіологічний стан організму. Розроблені комплексні заходи профілактики і лікування асоціативних пневмоній свиней. На підставі проведених досліджень запропоновані для впровадження у ваиробничих умовах ефективні комплексні лікувально-профілактичні схеми з використанням антгельмінтиків, антибіотиків та імуномодулюючого препарату і оптимальні строки їх застосування при асоціативних пневмоніях свиней.
Загрузить: 99bidplz.shtml disk
184. Поживна цінність люцернового сіна залежно від технології його заготівлі: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.02 / Ю.І. Журенко; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 17с.
Розглянуто технології заготівлі люцернового сіна за різної кратності обробки валка у процесі польового висушування із застосуванням нової багатоцільової кормозбиральної машини БКМ-Ф2. Визначено динаміку вологовіддачі, втрату сухих речовин від оббивання робочими органами машини та хімічний склад сіна люцерни відповідно до кратності проведення технологічних операцій з обробки валка в період висушування трави в полі, а також перетравність поживних речовин, баланс азоту у овець та продуктивність молодняку великої рогатої худоби при вирощуванні на м'ясо з використанням в раціонах сіна люцерни, заготовленого за різними технологіями. Проведено розрахунок економічної ефективності заготівлі та використання сіна люцерни в раціонах сільськогосподарських тварин. Технологія заготівлі сіна з оптимальною кратністю обробки валка базується на забезпеченні високого рівня збереження поживних речовин, зменшенні паливно-енергетичних витрат, а також сприяє підвищенню поживної цінності та продуктивної дії сіна.
Загрузить: 99gjitiz.shtml disk
185. Порівняльна оцінка екологобезпечних заходів боротьби з бур'янами в посівах кукурудзи на різних фонах живлення в умовах північно-східного Лісостепу України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / Ю.Г. Міщенко; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 17с.
Доведено, що для локального внесення гербіциду прімекстра у насіннєвих оболонках найбільш ефективне інкрустування насіння кукурудзи даним преператом у нормі 0,9 л/т. Виявлено, що ущільнення кукурудзи у фазі 5 - 7 листків кормовими бобами є доцільним фітоценотичним засобом пригнічення бур'янів. Визначено позитивний вплив даних екологобезпечних засобів боротьби з бур'янами на біологічну активність та поживний режим грунту. Розрахунки енергетичної та економічної ефективності вказують на раціональність застосування даних заходів у вирощуванні кукурудзи на силос.
Загрузить: 99mjgplu.shtml disk
186. Порівняння вуглеамонійної солі з пропіоновою кислотою при консервуванні зерна кукурудзи та дія аміаку через його сполуки в кормі на організм бичків при відгодівлі: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.02 / В.Д. Атаманюк; Ін-т кормів УААН, Вінниц. держ. с.-г. ін-т. — Вінниця, 1998. — 21 с.
Дисертація присвячена вивченню консервуючої дії вуглеамонійної солі в порівнянні з пропіоновою кислотою при заготівлі зерна, кукурудзи та дія аміаку через його сполуки в кормі на організм бичків при відгодівлі. Встановлено, що вуглеамонійна сіль в дозі 40 кг/т при обробці зерна кукурудзи в аеробних умовах не проявляє консервуючої дії. При обробці зерна вуглеамонійною сіллю відбувається взаємодія цукрів з аміаком. Утворюються токсичні сполуки, які негативно впливають на організм тварин.
Загрузить: 98avdobv.shtml disk
187. Природна резистентність та імунобіологічна реактивність телят м'ясних порід при різних системах вирощування: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.08 / В.М. Литвиненко; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 17 с.
Дисертація присвячена вивченню природної резистентності та імунобіологічної реактивності організму телят абердин-ангуської та симентальської порід при різних технологіях утримання і вирощування. Експериментально доведено, що підсисно-груповий метод вирощування телят м'ясних порід до 7-місячного віку разом з коровами-годувальницями в загонах на пасовищі, забезпечує більш високі показники клітинного і гуморального захисту в порівнянні з телятами при традиційному методі вирощування. Отримані дані дають змогу глибше зрозуміти адаптаційно-захисні механізми організму телят і запровадити цілеспрямовані практичні заходи, щодо технології утримання, вирощування та підвищення стійкості тварин до захворювань.
Загрузить: 99lvmrsv.shtml disk
188. Природна резистентність у корів, хворих на кетоз, і новонароджених телят: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.01 / А.О. Макарін; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 17 с.
Головна мета дисертації - вивчення впливу різного рівня кетонемії на показники природної резистентності корів та новонароджених від них телят. В роботі з'ясовано стан природної резистентності у корів в залежності від рівняя кетонемії у них, вивчено вплив підвищеного вмісту кетонових тіл в організмі корів на показники резистентності і захворюваність новонароджених від них телят, встановлений вплив деяких імуностимулюючих засобів на показники природної резистентності і ефективність лікування телят, хворих гострими розладами травлення. В результаті проведених досліджень отримані нові дані про вплив фракцій кетонових тіл на стан клітинних та гуморальних факторів природної резистентності у корів та новонароджених телят.
Загрузить: 99maoknt.shtml disk
189. Причини і механізми зниження заплідненості корів та її корекція: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.07 / С.С. Волков; Харк. зоовет. ін-т. — Х., 1999. — 16 с.
Дисертація присвячена вивченню причин і механізмів зниження заплідненості корів з симптомокомплексом сумнівного прогнозу, обгрунтуванню і розробці методів її підвищення. Отримані результати досліджень дали змогу рекомендувати фахівцям ветеринарної медицини методи підвищення заплідненості корів. Матеріали дисертації увійшли до "Методологічних рекомендацій по відтворенню стада великої рогатої худоби молочного напрямку" (1995 р.), а також до рекомендацій "Штучне осіменіння корів і телиць" (1999 р.).
Загрузить: 99vsszkk.shtml disk
190. Продуктивні та технологічні якості корів бурої породи німецької селекції в умовах Лісостепу України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.04 / А.М. Салогуб; Сумський держ. аграрний ун-т. — Суми, 1999. — 17с.
Загрузить: 99samulu.shtml disk
191. Продуктивність багаторічних трав та сумішок однорічних культур залежно від рівня азотного живлення та строків сівби на чорноземі вилугованому Лісостепу України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 / М.В. Войтовик; Ін-т земл-ва УААН. — К., 1998. — 18 с.
У дисертації викладено результати досліджень по розробці енергозберігаючої системи виробництва кормів у зеленому конвейєрі для літньо-осіннього використання за рахунок поєднання багаторічних трав і сумішок однорічних культур без розширення їх асортименту. Вивчено ефективність низьких доз азотних добрив при підживленнях багаторічних трав та при внесенні цих добрив під сумішки однорічних культур у весняних та літніх (ранніх та пізніх) посівах; вивчено вплив строків сівби сумішок однорічних культур на їх продуктивність; рекомендовано компоненти у залежності від строків сівби у літній період. Дається енергетична та економічна оцінка вирощування кормових культур в експериментальній прифермській сівозміні.
Загрузить: 98vmvvlu.shtml disk
192. Продуктивність і якість зерна сорізу під впливом мінеральних добрив: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 / С.П. Шукайло; Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 1999. — 16 с.
Захищаються дані трьох річних досліджень в польових дослідах по вивченню впливу мінеральних добрив на вміст елементів живлення в грунті, їх винос та використання із грунту, розвиток кореневої системи, формування асиміляційної поверхні, продуктивність сорізу в неполивних умовах. Встановлено, що на темно-каштанових грунтах з низьким вмістом азоту і середнім фосфору та калію для забезпечення сталих врожаїв зерна сорізу слід вносити під оранку мінеральні добрива N30P30K30 в поєднанні з обробкою насіння АФБ перед посівом.
Загрузить: 99cspdpu.shtml disk
193. Продуктивність насаджень яблуні різних конструкцій у південній частині Центрального Лісостепу України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / В.О. Осадчий; Уман. с.-г. акад. — Умань, 1999. — 18 с.
Дисертацію присвячено встановленню оптимальних сортопідщепних комбінувань, ступенів загущення та раціональних строків і способів обрізування дерев яблуні в інтенсивних насадженнях 15-17-річного віку. Подана оцінка їх зимостійкості. Вивчені особливості росту та плодоношення дерев яблуні у насадженнях різних конструкцій, характер світлового режиму у кронах дерев за різного ступеня загущення насаджень, вплив різних строків та способів обрізування на інтенсивність процесів росту та продуктивність дерев і якість плодів яблуні у насадженнях 15-17-річного віку. Визначено економічну ефективність розроблених агрозаходів. Для виробництва рекомендовані оптимальні конструкції насаджень яблуні на вегетативно розмножуваних підщепах різної сили росту (М9, М26, ММ106), літнє обрізування (кінець липня - початок серпня) дерев сорту Мелроуз та подібних до нього за силою росту сортів.
Загрузить: 99ovoclu.shtml disk
194. Продуктивність та природна резистентність помісних овець різної кровності по новозеландському кориделю та маничському типу: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / Н.П. Тюпіна; Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 1999. — 21 с.
Проводиться порівняльне вивчення продуктивних якостей і природної резистентності помісних овець, одержаних від різних варіантів схрещування асканійської тонкорунної породи, новозеландського кориделя та маничського типу ставропольської породи. В роботі показано, що помісні вівці відзначаються високою продуктивністю і при існуючому потенціалі захисно-пристосовницьких якостей можуть успішно використовуватися в товарних господарствах степової зони України.
Загрузить: 99tnpkmt.shtml disk
195. Продуктивність, перетравність поживних речовин раціонів та забійні показники свиней при згодуванні нових кормових добавок: Автореф. дис... канд. с.- г. наук: 06.02,02 / Г.М. Огороднічук; Львівська академія ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 1999. — 17с.
Загрузить: 99ogmnkd.shtml disk
196. Продуктивність, перетравність поживних речовин та забійні якості свиней при згодовуванні добавок глутамінової кислоти: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.02 / Н.А. Бережнюк; Львів. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Вінниця, 1999. — 19 с.
В дисертації викладений експериментальний матеріал по згодовуванню глутамінової кислоти молодняку свиней. Встановлено, що добавка глутамінової кислоти у кількісті 10% від її вмісту в раціоні позитивно впливає на продуктивність відгодовуваних свиней, перетравність поживних речовин, особливо протеїну та незамінних і замінних амінокислот. При цьому у піддослідних свиней зростали середньодобові прирости, а також збільшувалася маса туші та підвищувався забійний вихід. Введення до раціонів свиней вказаних амінокислот не вплинуло на якість м'яса як після добової витримки, так і після тривалого зберігання у замороженому вигляді. Морфологічні та біохімічні показники крові свиней при згодуванні глутамінової кислоти були в межах фізіологічної норми. Запропоновано використовувати в годівлі свиней глутамінову кислоту в кількості 10% від її вмісту в раціоні.
Загрузить: 99bnadgk.shtml disk
197. Продуктивність, склад та технологічні властивості молока корів бурих порід різних генотипів: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.04 / В.М. Овчаренко; Сум. держ. аграр. ун-т. — Суми, 1999. — 17 с.
У роботі викладені результати досліджень продуктивності, складу і технологічних властивостей молока чистопорідних корів лебединської і швіцької порід, а також помісних тварин цих порід. Молоко корів бурих порід оцінювалося з точки зору придатності для виробництва вершкового масла та твердого сичужного сиру. Встановлено, що в племзаводі "Михайлівка" Лебединського району Сумської області повновікові корови за лактацію на 1 голову мали такий надій (натурального та в перерахунку на базисну жирність) молока (кг): лебединські - 2804 (3126). швіцькі - 4051 (4873), напівкровні - 3660 (4220) і трьома чвертями корів швіців - 3401 (3851). Показана ефективність використання корів швіцької породи і помісей лебединської та швіцької порід в умовах Сумської області України для одержання цільного молока, вершкового масла та твердого сичужного сиру вищої якості. Сири з молока корів всіх груп в досліді мали практично однаковий склад за вмістом жиру, білка, жирних кислот і амінокислот.
Загрузить: 99ovmprg.shtml disk
198. Псевдомоноз птиці в Україні та біологічні властивості збудника: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 / М.В. Скрипка; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 1999. — 19 с.
Дисертація присвячена вивченню псевдомонозу в Україні та вивченню біологічних властивостей збудника, розробці методів ізоляції та ідентифікації P.aeruginosa, а також розробці методів діагностики та профілактики хвороби. Запропонована схема ізоляції P.aeruginosa із різних джерел. Встановлена чутливість молодняка птиці до псевдомон, які були ізольовані. Вивчена чутливість P.aeruginosa до різних антибіотиків. Встановлено, що більшість псевдомон чутливі до байтрилу (енрофлоксацину) і гентаміцину.
Загрузить: 99smvbvz.shtml disk
199. Раннє прогнозування молочної продуктивності та резистентність організму великої рогатої худоби в залежності від тривалості ембріогенезу: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / Н.О. Кірович; Херсонський держ. аграрний ун-т. — Херсон, 1999. — 19с.
Загрузить: 99knozte.shtml disk
200. Реакція фотосинтезу і фотодихання у сортів пшениці на грунтову посуху: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.12 / О.Г. Соколовська; НАН України. Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 1999. — 19 с.
Досліджено реакцію фотосинтезу і фотодихання у сортів озимої та ярої пшениці різної посухостійкості на дію та післядію посухи у різні періоди онтогенезу. Показано, що більша стійкість фотосинтетичного апарату до дії короткочасної грунтової посухи у посухостійких сортів пшениці, ніж у менш посухостійких, пояснюється меншими (відносно фотосинтезу) витратами вуглецю на фотодихання і вищою листковою провідністю дифузії CO2. Інтенсивність фотодихання у сортів ярої пшениці у початковий період посухи підвищувалася, а потім знижувалася, при цьому фаза її активації у посухостійких сортів пшениці є більш тривалою, ніж у менш посухостійких. При відсутності фотодихання (2% O2) відмінності між різними за посухостійкістю сортами озимої пшениці за реакцією CO2-газообміну на дію стресу зникали. Це свідчить про те, що фотодихання виконує роль захисту фотосинтетичного апарату у пшениці, більш виражену у посухостійких сортів.
Загрузить: 99sogpgp.shtml disk

201. Регіональна оцінка агрокліматичних ресурсів та їх районування на території України у зв'язку з продуктивністю винограду: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / С.В. Ляхова; Одес. гідрометеорол. ін-т. — О., 1999. — 19 с.
Дисертацію присвячено дослідженню агрокліматичних ресурсів та їх районуванню на території України у зв'язку з продуктивністю винограду. Вперше кількісно оцінено просторово-часову мінливість виробничих урожаїв ягід винограду в межах Одеської області та інших регіонів. Запропоновано методи розрахунків показників радіаційно-світлових та теплових ресурсів і зроблене їх агрокліматичне районування на території України з урахуванням мікроклімату схилів. Запропоновані методи розрахунків показників морозонебезпечності взимку та зроблене їх комплексне агрокліматичне районування на території України з імовірнісною оцінкою й урахуванням мікроклімату складного рельєфу. Розглянута та адаптована до винограду фізико-статистична модель продуктивності, на її основі зроблено регіональну агрокліматичну оцінку урожаїв цієї культури різного виду й рівня в ареалі виробничого виноградарства.
Загрузить: 99lsvzpv.shtml disk
202. Ресурсозберігаючі режими освітлення і вентиляції пташників для вирощування і утримання яєчних курей: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.04 / М.П. Д'яконов; Ін-т тваринництва УААН. — Х., 1999. — 19 с.
Викладено результати експериментальних досліджень щодо порівняльних випробувань типових і запропонованих режимів роботи систем освітлення і вентиляції пташників для ремонтного молодняка і курей-несучок. Встановлено, що використання переривчастих режимів освітлення з різними рівнями освітленості по періодах доби, узгоджених з рівнями освітленості режимів роботи систем вентиляції пташників, нових джерел світла і приладів для регулювання рівнів освітленості забезпечує зниження витрат електроенергії на освітлення на 25,1...65,7% і на вентиляцію - на 13,8...29,1% при зменшенні витрат ламп розжарювання у 2,1...6,6 раза і підвищенні яйценесучості у розрахунку на початкову несучку на 0,1...7,3% та збереженості молодняка на 0,6...1,9%.
Загрузить: 99dmpujk.shtml disk
203. Ріст, розвиток і урожайність соняшника в післяукісних посівах в залежності від обробітку грунту, способів сівби і прийомів догляду: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 / О.М. Гришин; УААН. Ін-т зерн. госп-ва. — Д., 1999. — 17с.
Вперше в умовах північної підзони Степу України вивчені обробіток грунту, страхові добавки до густоти посіву, прийоми догляду за післяукісним соняшником на гербіцидному і безгербіцидному фондах. Встановлено, що найбільші врожаї післяукісного соняшника формуються по оранці на 20-22 см при сівбі звичайним способом зі страховою добавкою насіння 40-60%, внесенні грунтового гербіциду або проведенні посходових боронувань. Досліджені особливості росту і розвитку рослин, їх виживання, формування кореневої системи, водоспоживання, забур'яненість, продуктивність, якість насіння.
Загрузить: 99gomspd.shtml disk
204. Розвиток кореневих гнилей ярого ячменю після застосування гербіцидів у північному Лісостепу України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.11 / О.В. Джам; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 16 с.
Вивчено розвиток та видовий склад кореневих гнилей ярого ячменю після застосування гербіцидів. Вперше в умовах України вивчена мікрофлора ризосфери ярого ячменю та динаміка її чисельності, уточнений видовий склад мікофлори грунту після застосування гербіцидів. Визначено біологічну ефективність нових гербіцидів проти дводольних бур'янів у посівах ярого ячменю, що дало можливість зареєструвати їх і внести в "Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні".
Загрузить: 99dovplu.shtml disk
205. Розрахунок ресурсу причіпних обприскувачів по довговічності несучих елементів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.11 / П.В. Попович; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Тернопіль, 1998. — 16 с.
Дисертація присвячена питанням прогнозування ресурсу роботи причіпних обприскувачів з позицій механіки руйнування. Розроблена інженерна методика розрахунку ресурсу обприскувачів по довговічності несучих елементів. Встановлено аналітичні залежності для розрахунку коефіцієнта інтенсивності напружень та дельта-розкриття тріщини, розрахунку ресурсу роботи елементів несучих рам машин для хімічного захисту рослин. Представлено результати експериментальних досліджень динаміки реальної навантаженості причепних обприскувачів в умовах експлуатації, визначено характеристики тріщинотримкості швелерної сталі.
Загрузить: 98ppvdne.shtml disk
206. Розробка елементів технології вирощування гібридів соняшника різних груп стиглості в основних посівах при зрошенні: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.02 / А.В. Шепель; Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 1998. — 17 с.
Дисертація присвячена питанням вивчення продуктивності гібридів соняшника різних груп стиглості в основних посівах при зрошенні в умовах Півдня України. Встановлений вплив способів обробітку грунту, фонів живлення, строків сівби, загущення посівів на ріст, розвиток, урожай і якість насіння гібридів, які вивчаються. Визначено оптимальне співвідношення факторів, що забезпечує найбільш раціональне використання поливної води, найвищий біоенергетичний коефіцієнт і найбільший чистий прибуток. Розроблені математичні моделі отримання високих урожаїв насіння гібридів соняшника в основних посівах при зрошенні.
Загрузить: 98cavopz.shtml disk
207. Розробка конструкції та обгрунтування параметрів двофункціонального скошувального пристрою з вертикальними передавальними елементами: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.11 / В.І. Костюк; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 1998. — 16 с.
Розроблено універсальний скошувальний пристрій, створена математична модель процесу руху зрізаної маси, інженерна методика визначення динамічних та конструктивних параметрів пасивного ножа.
Загрузить: 98kvivpe.shtml disk
208. Розробка методу діагностики інфекційного ларинготрахеїту та хвороби Ньюкасла за допомогою флуоресцентних зондів: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 / Н.В. Біла; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 1999. — 19 с.
Дисертація присвячена розробці методу флуоресцентних зондів для діагностики інфекційного ларинготрахеїту та ньюкаслської хвороби. Досліджено накопичення вірусу інфекційного ларинготрахеїту і вірусу ньюкаслської хвороби при співкультивуванні на курячих ембріонах. Для діагностики асоційованих інфекцій у курей використано метод флуоресцентних зондів. Вперше розроблено і запропоновано спосіб використання флуоресцентного зонду ДСП-13 з метою виявлення збудників інфекційного ларинготрахеїту та ньюкаслської хвороби птиці. Отримані результати вивчення особливостей культивування вірусу інфекційного ларинготрахеїту на курячих ембріонах були використані при конструюванні живої ліофілізованої вакцини зі штаму ВНДІХП-У проти інфекційного ларинготрахеїту. Показано, що метод флуоресцентних зондів дозволяє значно прискорити індикацію збудників інфекційного ларинготрахеїту та ньюкаслської хвороби птиці у порівнянні з іншими лабораторними тестами.
Загрузить: 99bnvdfz.shtml disk
209. Розробка тактико-технічних рішень гасіння лісової пожежі: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.26.03 / М.В. Літвін; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 1998. — 16 с.
Проведено аналітичні дослідження стану забезпечення пожежної безпеки лісів України, розроблено методику прогнозування настання пожежонебезпечного періоду у лісах в залежності від метеорологічних факторів, проведено експериментальні дослідження гасіння низової лісової пожежі з застосуванням мобільних і первинних засобів пожежогасіння. На основі проведених досліджень вироблені тактико-технічні рішення, що забезпечують підвищення ефективності гасіння низових лісових пожеж.
Загрузить: 98luidku.shtml disk
210. Розробка теоретичних основ та методів дистанційного моніторінгу стану посівів озимої пшениці за допомогою спектрометрії з високим спектральним розділенням: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.12 / Т.М. Шадчина; НАН України. Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 1999. — 34 с.
Робота присвячена розробці наукових основ та методів практичної реалізації діагностики забезпеченості рослин азотним живленням, а також прогнозування урожаю на основі спектрометрії з високим спектральним розділенням у видимому діапазоні. Встановлені кількісні взаємозв'язки між вмістом хлорофілу та азоту в листках рослин озимої пшениці із різним забезпеченням азотним живленням у зв'язку із фазою розвитку рослин, сортовими особливостями, дією біотичних та абіотичних стресових факторів. Досліджено вплив азотного живлення рослин на організацію пігментної системи хлоропластів. Виявлені особливості дії азотного дефіциту на співвідношення окремих форм хлорофілу а, які пояснюють зміни форми спектральних кривих відбиття рослин в червоній області. Визначені чутливі до вмісту хлорофілу в листках оригінальні відносні спектральні параметри, що є кількісними характеристиками форми спектральних кривих відбиття та люмінесценції. Досліджена інформативність хлорофільних індексів для прогнозування зернової продуктивності різних сортів озимої пшениці при вирощуванні рослин в різних умовах забезпечення азотним живленням. Розроблені методи та апаратура для визначення вмісту хлорофілу та загального азоту в рослинах і здійснена адаптація в умовах аеродистанційного зондування виробничих посівів озимої пшениці в різні фази вегетації рослин.
Загрузить: 99stmvsr.shtml disk
211. Розроблення та дослідження системи керування рухом причіпної плодозбиральної машини: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.20.01 / І.В. Тимошок; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 18 с.
На основі теоретичних і експериментальних досліджень обгрунтовано та розроблено системи контролю положення та керування рухом причіпної плодозбиральної машини відносно стовбурів дерев ряду в повздовжньому та поперечному напрямках. Розроблені системи дозволяють підвищити загальну продуктивність машини в 1,2 рази та істотно зменшують випадки пошкодження дерев у порівнянні зі звичайним візуальним способом керування.
Загрузить: 99tivppm.shtml disk
212. Роль інфекційних агентів в патології репродуктивних органів корів і телиць на молочно-товарних фермах півдня України: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 / О.Г. Гуменний; Одес. держ. с.-г. ін-т. — О., 1999. — 17 с.
Дисертація присвячена проблемі вивчення ролі інфекційних агентів в патології репродуктивних органів корів і телиць в господарствах півдня України. Вперше в господарствах півдня України встановлена етіологічна структура збудників, які спричиняють порушення репродуктивної функції у корів і телиць, вивчена епізоотична ситуація з інфекційних захворювань, які супроводжуються вказаною патологією, запропоновано спосіб імунізації тварин з застосуванням вакцинного препарату (ІРТ - IG) і імуностимулятора, визначені деякі показники імунологічної реактивності організму корів і телиць, хворих на інфекційний ринотрахеїт - пустульозний вульвовагініт (ІРТ - ПВВ) та їх зміни при застосуванні вакцинного препарату, імуностимулятора, препаратів йодосол і неовагіналь, вдосконалена система протиепізоотичних заходів при ІРТ - ПВВ.
Загрузить: 99gogfpu.shtml disk
213. Селекційна цінність ліній озимої м'якої пшениці, створених шляхом віддаленої гібридизації: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / Т.М. Коваль; УААН. Селекц.-генет. ін-т. — О., 1999. — 20 с.
Досліджено селекційні цінності ліній, створені шляхом схрещування озимої м'якої пшениці з дикорослими видами Ae. cylindrica, T.dicoccoides, T.boeoticum, культурним видом T.durum, амфіплоїдами T.palmovae, Аврозис, Авролата, а також з пшенично-елімусними та пшенично-житнім амфіплоїдами. Подано характеристику кращих генетичних донорів морозостійкості, стійкості до хвороб та якості зерна. Науково обгрунтовано рекомендації з питань практичного використання виділених ліній у селекції озимої пшениці на комплекс господарсько-цінних ознак.
Загрузить: 99ktmcvg.shtml disk
214. Селекційні аспекти якісного удосконалення популяції лебединської худоби: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.02.01 / В.І. Ладика; УААН. Ін-т розведення і генетики тварин. — с.Чубинське, 1999. — 33 с.
Дисертація присвячена питанню селекційного удосконалення популяції лебединської худоби з використанням генетичного потенціалу швіцької породи західноєвропейської та північноамериканської селекції. Викладено нові методичні підходи по врахуванню частки спадковості поліпшуючих порід, запровадження в систему добору та підбору оцінки за типом будови тіла та білковомолочністю, принципово нову схему управління селекційною роботою з породою. Встановлені закономірності застосування інбридингу, використання бугаїв-плідників різної селекційної належності в процесі створення молочного типу у бурій породі.
Загрузить: 99lviplx.shtml disk
215. Селекція гібридів кукурудзи на стійкість до хвороб в умовах Лісостепу України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / І.О. Рубан; Ін-т земл-ва. УААН. — К., 1999. — 18 с.
Проведено дослідження імунологічних характеристик 24 самозапилених ліній кукурудзи різного походження і закономірностей успадкування стійкості до основних хвороб гібридами {F1} в умовах Лісостепу України. Виявлено кореляційні взаємозв'язки між основними господарсько-біологічними ознаками і стійкістю до хвороб та класифіковано вихідний матеріал за стійкістю до основних хвороб. Виділено зразки з комплексною стійкістю до сажкових хвороб, стеблових гнилей та фузаріозу качанів. Запропоновано використати в селекції гібридів кукурудзи лінії, що є джерелами стійкості до окремих хвороб. Визначено, що найбільш шкодочинними в умовах Лісостепу України є стеблові гнилі.
Загрузить: 99rioulu.shtml disk
216. Система добору маток при формуванні високопродуктивного товарного молочного стада: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / В.В. Тарчинський; УААН. Ін-т розведення і генетики тварин. — с.Чубинське (Київ. обл.), 1999. — 17 с.
Розроблена система племінної роботи в товарному стаді молочної худоби, яка забезпечує формування рентабельних молочних господарств. Встановлений вплив генетипових і паратипових факторів на реалізацію продуктивного потенціалу тварин та визначена роль природного і штучного їх добору при створенні молочного стада.
Загрузить: 99tvvtms.shtml disk
217. Созологічний аналіз лісової рослинності України (теоретичні засади, методологія, прикладні аспекти): Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.05 / С.Ю. Попович; Держ. Нікіт. ботан. сад УААН. — Ялта, 1998. — 37 с.
Дисертація є першим монографічним теоретико-методологічним узагальненням наукових матеріалів про охорону лісової рослинності України. Розроблена система лісових природно-заповідних територій. Розкрито теоретичні основи стратегії охорони ценорізноманітності на базових рівнях її екосистемної організації, диференціації та динаміки, описано новий підхід до виділення ценорізноманітності за регіонально-хорологічними критеріями. На підставі розробленої класифікаційної схеми лісової рослинності представлена синфітосозологічна оцінка ценофонду.
Загрузить: 98psylru.shtml disk
218. Стан гуморальних і клітинних чинників імунітету при інфекційній анемії коней: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 / П.Ю. Кривошия; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 1999. — 25 с.
Дисертація присвячена вивченню показників гуморальних і клітинних чинників імунітету у здорових непородних коней та за прихованого перебігу інфекційної анемії. У коней за прихованого перебігу хвороби встановлено зменшення кількості еритроцитів, зниження відносного вмісту лімфоцитів, Т-лімфоцитів, фагоцитарної активності, фагоцитарного числа, фагоцитарного індексу, фагоцитарної ємкості, рівня альбумінів, alpha-глобулінів, гемоглобіну, вітаміну С, лізоцимної активності, титру гетерогемаглютинінів і збільшення кількості лейкоцитів, підвищення відносного вмісту нейтрофілів, В-клітин, Т-теофілінрезистентних, Т-теофілінчутливих, рівня beta-глобулінів, імуноглобулінів, імунних комплексів, титру ізогемаглютинінів та зниження експресії рецепторів на імунокомпетентних клітинах і розвиток гістоморфологічних змін в органах. Визначено імунологічні маркери для виявлення коней з підвищеним ризиком розвитку патології серед тварин з прихованим перебігом хвороби. Встановлено імунологічні параметри у непородних здорових коней у різновіковій і сезонній динаміці. Одержані показники щодо імунітету у коней за прихованого перебігу інфекційної анемії використовуються при подальшому вивченні молекулярно-біологічних і імунологічних механізмів виникнення і розвитку цієї хвороби.
Загрузить: 99kpyiak.shtml disk
219. Створення та оцінка селекційного матеріалу картоплі для різних грунтово-кліматичних зон: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / А.А. Осипчук; Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва УААН. — Х., 1999. — 19 с.
Для селекції картоплі на урожайність, крохмалистість та вміст сирого протеїну використано вихідний матеріал, переважно міжвидового походження. Батьківські форми та їх потомство за вказаними ознаками оцінені в трьох грунтово-кліматичних зонах України. Виявлено комбінації схрещувань, придатні для одержання нащадків з високими показниками урожайності, крохмалистості, вмісту сирого протеїну для різних грунтово-кліматичних зон. Проведено визначення пластичності і стабільності вказаних ознак у нащадків та їх батьківських форм. При використанні залученого в гібридизацію та самозапилення вихідного матеріалу встановлені особливості підбору батьківських форм для селекції на урожайність, крохмалистість, вміст сирого протеїну, їх пластичність і стабільність. Створено селекційний матеріал та сорти картоплі, які характеризуються комплексом господарсько-цінних ознак.
Загрузить: 99oaagkz.shtml disk
220. Стимулювання росту та підвищення м'ясної продуктивності курчат-бройлерів: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.04 / О.І. Свириденко; УААН. Ін-т тваринництва. — Х., 1999. — 18 с.
Розглянуто питання підвищення ефективності виробництва м'яса курчат-бройлерів за рахунок використання біологічно виправдених технологічних прийомів при вирощуванні птиці. З метою стимулювання росту та підвищення м'ясної продуктивності курчат-бройлерів пропонується використовувати у технології вирощування особливості кольорового зору птиці. Згодовування курчатам у перший тиждень вирощування комбікорму червоного кольору, а потім до 49-денного віку комбікорму жовтого кольору активізує кормову поведінку птиці, що дає змогу повніше використовувати генетичний потенціал бройлерів при різних технологіях їх вирощування.
Загрузить: 99soipkb.shtml disk
221. Стійкість нових гібридів кукурудзи до сажкових хвороб в умовах північної частини Лісостепу України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.11 / Жозе Алаже Балде; Національний аграрний ун-т. — К., 1998. — 16с.
Загрузить: 98bgaclu.shtml disk
222. Стійкість нових сортів озимого ріпака до головних хвороб в правобережній частині Лісостепу України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.11 / І.Д. Ситнік; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 16 с.
Дисертацію присвячено вивченню стійкості нових сортів озимого ріпака до комплексу грибних хвороб. З метою покращення і прискорення методів імунологічної оцінки селекційного матеріалу розроблені способи, які дозволяють визначити стійкість рослин до хвороб на ранніх фазах розвитку. Встановлено вплив сортових і агротехнічних факторів на розповсюдженість і розвиток хвороб, а також роль шкідників в ураженні рослин патогенами. Досліджені біохімічні механізми стійкості сортів озимого ріпака до хвороб.
Загрузить: 99sidclu.shtml disk
223. Стійкість нових сортів озимої пшениці до кореневої гнилі в умовах північної частини Лісостепу України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.11 / Сефіу Мелаку Хаілу; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 18 с.
Завданням дисертаційної роботи було вивчення стійкості перспективних сортів озимої пшениці до кореневої гнилі, при контролі районованого сорту Миронівська 61 (стандарт), а також вивчення особливостей розвитку кореневої гнилі озимої пшениці в умовах північної частини Лісостепу України, шляхом вирощування їх на різних інфекційних фонах в лабораторних та польових умовах. Визначений видовий склад збудників кореневої гнилі. При виділенні з уражених органів рослин озимої пшениці виявлені патогени Fusarium oxysporum Sch, Fusarium culmorum Sacc, Bipolaris Sorokiniana Shoem, Ophiobolus graminis Sau, Cercosposella herpofrichoides From та інші. Вивчена продуктивність нових сортів озимої пшениці. Серед сортів, які вивчались, імунних не виявлено. Порівняно із сортом Миронівська 61 (стандарт) відносно стійкими виявились сорти Українська 3 та Київська 7. Проведені нами дослідження щодо вивчення ефективності використання препарата вітавакс, 70 % з. п. для передпосівної обробки насіння проти кореневої гнилі. Результати дослідження щорічно подавались Державній комісії України по випробуванню та охороні сортів рослин.
Загрузить: 99gnavgu.shtml disk
224. Строк сівби, норма висіву та система застосування азотних добрив при вирощуванні твердої озимої пшениці в степовому Криму: Автореф. дис... канд. с.- г. наук: 06.01.09 / О.Д. Грицай; УААН, Інститут ефіроолійних і лікарських рослин. — Сімф., 1999. — 19с.
Загрузить: 99godpsk.shtml disk
225. Структурно-функціональні дослідження ліпополісахаридів Ralstonia solanacearum: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.07 / Н.В. Москаленко; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 1999. — 19 с.
Проведено систематичне дослідження ліпополісахаридів (ЛПС) Ralstonia solanacearum. Виділено і охарактеризовано за якісним і кількісним складом ЛПС і їх окремі структурні компоненти (О-специфічні полісахариди, олігосахариди кору і ліпіди А) із 17 штамів R. solanacearum, представників різних біоварів, які відрізнялись також рослиною-хазяїном та географічним походженням. Встановлено 7 типів структур О-специфічних полісахаридів досліджуваних ЛПС, 6 з яких описані вперше. Показано, що особливості структури О-специфічних полісахаридів впливають на прояв серологічної активності ЛПС: при змінах в хімічній будові "варіабельної" зони активуються чи екрануються антигенні детермінанти молекули ЛПС. Встановлено, що ЛПС R. solanacearum індукує утворення gamma-інтерферону, відповідальними за інтерфероногенну активність ЛПС є ліпід А та кор-ОГ. ЛПС R. solanacearum проявляє виражену антиметастатичну дію.
Загрузить: 99mnvsdl.shtml disk
226. Сучасні процеси у чорноземах південних зрошуваних помірної та холодної фацій: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.05 / Б.П. Свидницький; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. — Л., 1999. — 19 с.
Дисертація присвячена вивченню змін умов грунтотворення під впливом зрошення та змін водо-сольового режиму, фізико-хімічних і фізичних властивостей чорноземів південних зрошуваних в умовах помірної східноєвропейської (ІЗС) та холодної західно-сибірської (АЗС) грунтовно-кліматичних фацій. Зміни властивостей чорноземів зрошуваних з 1940 р. вивчались на АЗС (Алтайський край, Росія), а зрошуваних з 1957 р. на ІЗС (Миколаївська обл., Україна). Виявлено напрямки сучасних процесів грунтотворення. Встановлено параметри змін гідрогеологічних і мікрокліматичних показників, вторинного засолення, осолонцювання, обезсолення, фізико-хімічних та фізичних властивостей чорноземів, а також їх продуктивності. Вивчені закономірності цих змін, їх швидкості і терміни встановлення квазірівноважного стану. Досліджено діагностичні ознаки вторинно-засолених чорноземів та розроблені методи їх картографування.
Загрузить: 99sbpphf.shtml disk
227. Теоретичне обгрунтування і агротехнічні основи вирощування петрушки і селери для продовольчого та насінницького використання в умовах південно-західної частини Лісостепу України: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.06 / В.І. Овчарук; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 36 с.
Розроблено нові агротехнічні заходи вирощування зелені петрушки і селери з метою конвейєрного їх виробництва протягом року та насіння петрушки безвисадковим способом. Це дає можливість безперебійно забезпечити високоякісною продукцією культур з відкритого і закритого грунту, а також насіння безвисадковим способом вирощування.
Загрузить: 99oviclu.shtml disk
228. Теоретичне обгрунтування і практика застосування бактерій роду Bacillus для конструювання нових пробіотиків: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.07 / І.Б. Сорокулова; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 1999. — 36 с.
Дисертацію присвячено питанням розробки принципово нових пробіотиків на основі аеробних спороутворюючих бактерій роду Bacillus. Теоретично обгрунтовано і практично реалізовано підходи до створення біопрепаратів з унікальними властивостями. Доведено, що методами генетичної інженерії на основі бацил можна конструювати рекомбінантні пробіотики з заданими параметрами. Проведено весь комплекс доклінічного вивчення біопрепаратів і доведено їх безпечність для мікроорганізму. Показано високу ефективність розроблених біопрепаратів при експериментальних бактеріальних і вірусних інфекціях, а також при застосуванні в медицині та ветеринарії. Виявлено нові аспекти механізму дії запропонованих біопрепаратів. Розроблено технологію виробництва препаратів та методи їх контролю. У встановленому порядку затверджено необхідну нормативну документацію, на основі якої здійснюється промисловий випуск розроблених пробіотиків - біоспорину і субаліну.
Загрузить: 99sibknp.shtml disk
229. Теоретичне обгрунтування та розробка методів підвищення ефективності біотехнології відтворення великої рогатої худоби: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 03.00.20 / В.І. Шеремета; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 1999. — 36 с.
Дисертацію присвячено питанням підвищення ефективності методів трансплантації ембріонів та штучного осіменіння. Розроблено новий напрямок підготовки самок, який грунтується на концепції нормалізації та стимуляції обмінних процесів під час статевого циклу, індукції статевої охоти та суперовуляції в корів-донорів за рахунок біологічно активних речовин. Встановлено, що згодовування та ін'єктування самкам розроблених мінерального преміксу, препарату "Глютам", а також екзогенних гормональних препаратів у ці періоди сприяє збільшенню виходу придатних ембріонів і їх приживлюваності. Запропоновано ряд способів відбору реципієнтів та метод і формулу визначення доцільності повторного осіменіння корів.
Загрузить: 99svivrx.shtml disk
230. Теоретичні основи фільтрації в середовищах, що деформуються, та їх застосування в області дренажу: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.23.16 / М.М. Хлапук; Рівнен. держ. техн. ун-т. — Рівне, 1999. — 34 с.
Дисертацію присвячено питанням теоретичного опису сумісного процесу фільтрації у зернистому середовищі та суфозійних явищ, які виникають під дією сил з боку фільтраційного потоку. Розроблено математичну модель, яка описує фільтрацію в усьому грунтовому масиві і деформації (суфозію, кольматаж) у зоні дії градієнтів напору, вищих за критичні, на основі якої поставлено крайові задачі нелінійної фільтрації. Отримано аналітичні розв'язки задач фільтрації під час стабілізації суфозійних процесів, які можна безпосередньо використати у вирішенні актуальних практичних проблем. Лабораторними дослідженнями деформаційних процесів у грунті довкола дренажних конструкцій та зволожувачів визначено адекватність теоретичних розв'язків дослідним даним. Запропоновано залежності для фільтраційного розрахунку дренажних конструкцій із урахуванням механічної суфозії та кольматажу, які виникають у грунті придренної зони.
Загрузить: 99xmmzod.shtml disk
231. Технологічні прийоми підвищення продуктивності свиноматок уельської породи: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.04 / В.А. Федяєв; Сум. держ. аграр. ун-т. — Суми, 1999. — 19 с.
Дисертацію присвячено дослідженням у порівняльному аспекті вивчення продуктивності та деяких біологічних особливостей маток уельської породи при схрещуванні з кнурами великої білої породи і гібридизації з кнурами нових полтавської та української харківського заводського типу м'ясних порід при звичайному у 60 днів і ранньому у 35-денному віці відлученні поросят. Наведені дані продуктивності маток, росту і розвитку, відгодівельних і м'ясних якостей, морфологічних і біохімічних показників крові, рівня клітинних і гуморальних факторів захисту організму помісного і гібридного молодняку. Показана анатомічна та гістологічна різниця деяких внутрішніх органів молодняку різних генотипів. Досліджено фізико-хімічний склад м'яса.
Загрузить: 99fvasup.shtml disk
232. Технологічні прийоми поліпшення якості молозива і молока та їх вплив на ріст і збереження телят: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.20 / О.А. Пацеля; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 1999. — 19 с.
На основі експериментів встановлено, що на якість молозива істотно впливають умови утримання корів у сухостійний період, разом з тим несприятливі умови утримання сухостійних корів-матерів менше впливають в ембріональному періоді на здоров'я і ріст майбутнього приплоду, ніж якість молозива. Розроблені методи зниження бактеріального забруднення молозива та підвищення у ньому вмісту вітамінів групи D.
Загрузить: 99poarzt.shtml disk
233. Технологічні прийоми садіння і зберігання посадкового матеріалу часнику нестрілкуючого ярого в південному Степу України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / Л.М. Попова; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 19 с.
Викладено результати досліджень технологічних прийомів вирощування часнику нестрілкуючого ярого в південному Степу України. Визначено оптимальні параметри строків та глибини садіння, площі живлення рослин в залежності від фракції зубків і способу зберігання посадкового матеріалу.
Загрузить: 99plmpsu.shtml disk
234. Технологія ремонту насосів типу НШ-У вдосконаленням методу зменшених ремонтних розмірів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.11 / С.О. Магопець; Кіровоград. держ. техн. ун-т. — Кіровоград, 1999. — 18 с.
Розглянуто питання вдосконалення ремонту насосів шестеренних (НШ) методом зменшених ремонтних розмірів та підвищення довговічності відремонтованих насосів. Поставлена мета була досягнута завдяки глибокому теоретичному дослідженню основних процесів зношування, втрат робочої рідини через зазори в сопряженнях деталей насоса та визначення характеру розподілення тиску по периметру шестерні в залежності від її кута повороту. Результати теоретичних та експериментальних досліджень було покладено в основу розробленого нового, більш ефективного способу ремонту насосів методом зменшених ремонтних розмірів.
Загрузить: 99msozrr.shtml disk
235. Токсикологічне обгрунтування хімічних заходів захисту садових насаджень від тетраніхових кліщів: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.09 / О.Г. Власова; Нац. аграр. ун-т. — К., 1998. — 18 с.
Вивчено і уточнено розповсюдження в Україні основних видів тетраніхових кліщів і визначено їх видову і стадійну чутливість до акарицидів. Відмічено тенденцію до виникнення групової і перехрестної стійкості кліщів до токсичної дії різних хімічних сполук. Встановлено, що зменшення обсягів застосування фосфорорганічних препаратів призводить до реверсії чутливості резистентних популяцій кліщів. Обгрунтовано тактику застосування акарицидів проти червоного плодового, звичайного павутинного і глодового кліщів, що дозволяє попередити формування резистентності. Рекомендовано перспективні акарициди та визначено оптимальні фенологічні строки їх застосування з урахуванням найбільш чутливого до акарицидів стадійного складу популяцій.
Загрузить: 98vogntk.shtml disk
236. Трансформація важких металів у біотехнологічних системах з виробництва яловичини і свинини: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 03.00.20 / О.І. Розпутній; Білоцерківський держ. аграрний ун-т. — Біла Церква, 1999. — 35с.
Загрузить: 99roivjs.shtml disk
237. Удосконалення біологічного способу приготування льонотрести: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 05.18.03 / В.І. Рожко; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 19 с.
Дисертацію присвячено вивченню ефективності збирання льону-довгунця 2-ма, 3-ма і 4-ма секціями комбайна, а також впливу обробки стрічок 2%-м розчином вуглеамонійних солей на прискорення процесу приготування трести, збереженя вихідної кількості та якості сировини, підвищення виходу трести та волокна, їх урожайності та якості продукції.
Загрузить: 99rvispl.shtml disk
238. Удосконалення гальмівного управління тракторного поїзда на базі колісного трактора малого класу: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.02 / О.О. Коряк; Харк. держ. автомоб.-дор. техн. ун-т. — Х., 1999. — 18 с.
Дисертація присвячена визначенню раціональних параметрів гальмівного управління тракторного поїзда. Оцінена необхідність обладнання причепа гальмівною системою; виконано порівняльний аналіз різних варіантів гальмівного привода з позицій ефективності гальмування тракторного поїзда, курсової стійкості в процесі гальмування, енергонавантаженості гальмівних механізмів та показана доцільність застосування проточного гідросилового гальмівного привода. На основі експериментального дослідження режимів гальмування розроблена методика, що дозволяє оцінювати енергонавантаженість гальм різних осей, і враховує параметри гальмівної системи, особливості колісної машини, а також умови експлуатації.
Загрузить: 99kootmk.shtml disk
239. Удосконалення методики оцінки плідників крупних м'ясних порід на прикладі створюваної симентальської м'ясної: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / І.М. Гурський; УААН. Ін-т тваринництва. — Х., 1999. — 16 с.
Викладено результати досліджень по удосконаленню існуючої методики оцінки плідників при створенні симентальської м'ясної породи за власною продуктивністю і якістю нащадків з урахуванням їх м'ясної продуктивності та відтворної функції і материнських якостей маток. Теоретично і експериментально обгрунтовано необхідність проведення триетапної оцінки плідників. Доведена необхідність оцінювати м'ясну продуктивність не тільки за показниками екстер'єру, а й за результатами контрольного забою, а також конверсією протеїну корму в харчовий білок м'яса і відтворними якостями дочок. Виявлено істотні відмінності між нащадками оцінюваних бугаїв за енергією росту, живою масою, м'ясною продуктивністю і селекційними індексами. Найвищими показниками характеризувались нащадки бугаїв Спартана 10V і Фанта 390, що дозволило визнати їх родоначальниками, а їх синів Лютого 211 і Фазана 832 - продовжувачами перших заводських ліній створюваної симентальської м'ясної породи.
Загрузить: 99gimssm.shtml disk
240. Удосконалення прийомів підвищення роботоздатності та покращання екстер'єрно-конституційних показників коней української верхової породи: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / Г.А. Коцюбенко; Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 1998. — 16 с.
Проведені дослідження обгрунтували доцільність виділення в популяції коней української верхової породи різних груп розподілу за типологічними особливостями, що сприяє відбору тварин з високими оцінками роботоздатності. Встановлено високий зв'язок показників інтенсивності формування в ранньому онтогенезі з наступними показниками росту коней та їх роботоздатністю. Вивчено ефекти загальної та специфічної комбінаційної здатності основних ліній, родин, гнізд в породі, оцінено показники їх пластичності і стабільності. Розроблені критерії оцінки коней з використанням пробіт-методу.
Загрузить: 98kgauvp.shtml disk
241. Удосконалення свиней породи дюрок при чистопородному розведенні та ефективність використання її в схрещуванні: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / А.А. Волков; Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 1999. — 17 с.
Дисертацію присвячено питанням розробки методичних підходів удосконалення породи дюрок в умовах Півдня України з використанням свиней чеської, американської, англійської, датської селекції, створенню племінного стада з поліпшеними репродуктивними якостями маток та визначенню ефективності використання породи в схрещуванні з великою білою англійською. Досліджено, що спрямоване використання в якості материнської основи чеської популяції, а в якості батьківської - американської, англійської та датської, стало ефективним методом удосконалення породи дюрок. На цій підставі в умовах ВАТ "Племзавод Степной" створено племінне стадо свиней породи дюрок української селекції, яке за репродуктивними якостями маток перевищує кращі світові аналоги. Використання породи дюрок у схрещуванні з великою білою англійською позитивно впливає на відгодівельні й м'ясні якості помісей. Більш ефективним виявилося поєднання, де материнською основою була порода дюрок.
Загрузить: 99vaaevs.shtml disk
242. Удосконалення системи технічного обслуговування гідроприводів сільськогосподарського трактора: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.20.01 / В.І. Палагута; Харк. держ. техн. ун-т сіл. госп-ва. — Х., 1999. — 18с.
Дисертацію присвячено розробці технології технічного обслуговування за станом гідроприводу рульового керування сільськогосподарського трактора. Обгрунтовано математичні моделі функціонування гідроприводу рульового керування трактора під час зміни технічного стану гідроагрегатів, на основі яких доведено, що найбільш інформативним параметром гідропривода рульового керування є динамічне зростання тиску робочої рідини. Розроблено вмонтовані індикатори технічного стану гідроприводу на підставі технології технічного обслуговування за станом. Зроблено висновок: впровадження системи технічного обслуговування за станом гідроприводу рульового керування тракторів типу Т-150К забезпечує зниження трудомісткості на 0,25 люд.-год. за цикл технічного обслуговування та економію робочої рідини на 1,7 кг.
Загрузить: 99pvigst.shtml disk
243. Удосконалення специфічної профілактики вірусних інфекцій при вирощуванні курчат: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 / Є.В. Герман; УААН. Ін-т експерим. і клін. вет. медицини. — Х., 1999. — 24 с.
Робота містить дані про імунологічний статус птахогосподарств різних регіонів України з 9 вірусних інфекцій, наслідки вакцинації курчат за стандартними схемами та відповідно сероконтролю. Наведений доказ доцільності регулярного сероконтролю птиці за віковими періодами 10-14 днів; 27-35; 60-70; 90-120 днів і далі - через кожні 30 днів. Встановлено можливість поєднання вакцини проти хвороби Гамборо зі штаму УМ-93 і хвороби Ньюкасла зі штаму Ла-Сота при першому щепленні курчат. Експериментально досліджено, що щеплення курчат на стадії ембріогенезу проти хвороби Ньюкасла, хвороби Гамборо та інфекційного бронхіту пролонгує у курчат рівень материнських антитіл. Розроблений регламент застосування Українських вакцин проти хвороби Гамборо зі штаму УМ-93 та інфекційного ларинготрахеїту.
Загрузить: 99gevhvk.shtml disk
244. Удосконалення технології післязбиральної обробки насіннєвої кукурудзи: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.03 / А.В. Борта; Одес. держ. акад. харч. технологій. — О., 1998. — 16 с.
Досліджено фізико-технологічні властивості та теплофізичні характеристики самообрушу насіннєвої кукурудзи. Отримано математичний опис закономірностей сушіння і нагрівання насіннєвого зерна кукурудзи при змінних режимних параметрах. Розроблено режими сушіння самообрушу насіннєвої кукурудзи для різноманітних пристроїв та умов сушіння: камерних сушарок та бункерів активного вентилювання. Розроблено рекомендації по удосконаленню технологічної схеми післязбиральної обробки насіннєвої кукурудзи.
Загрузить: 98bavonk.shtml disk
245. Удосконалення технологічного процесу сівби сошником, що утворює хвилясту борозенку: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.20.01 / М.Г. Доценко; Харк. держ. техн. ун-т сіл. госп-ва. — Х., 1999. — 18с.
Наведено результати досліджень лемеша для сівби зернових культур, який утворює хвилясту борозенку. Це дозволяє досягти протиерозійного ефекту за рахунок непродування рядків у напрямку руху сівалки, а також поліпшити рівномірність розподілення насіння за шириною рядка, що позитивно впливає на підвищення врожайності.
Загрузить: 99dmguxb.shtml disk
246. Фізіологічне обгрунтування використання препаратів гумусової природи і нетрадиційних замінників кормів молодняку свиней: Автореф. дис... канд. вет. наук: 03.00.13 / В.О. Чумак; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Д., 1998. — 16 с.
У молодняка великої білої породи свиней вивчено зміни обміну речовин з віком, при різній інтенсивності годівлі і при використанні біологічно активних речовин та вермикультури. У крові свиней визначали вміст еритроцитів, гемоглобіну, лейкоцитів, лейкоформулу, загальний білок і його фракції, залишковий азот і його компоненти, хімічний склад свинини. Порівняльне вивчення обміну речовин, продуктивності, стійкості до захворювань засвідчило ефективність використання гідрогумату, оксигумату, апізолу, вермикультури і доцільність їх застосування у свинарстві.
Загрузить: 98cvokms.shtml disk
247. Фізіологічний стан організму глибокотільних корів і народжених від них телят під впливом препаратів гумусової природи: Автореф. дис... канд. вет. наук: 03.00.13 / Д.М. Масюк; Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 1999. — 19 с.
Дисертація присвячена вивченню показників крові у глибокотільних корів під впливом гумінату, який застосовували парентеральним шляхом. Виявлено, що цей препарат нормалізує обмінні процеси, сприяє отриманню життєстійкого приплоду. Розроблена доза використання гідрогумату, його позитивний вплив на якість молока. Використання гідрогумату для глибокотільних корів сприяло корекції обміну речовин і енергії у них. Молозиво від корів, що отримували гідрогумат, мало більше поживних речовин, зокрема, жиру, казеїну, лактоглобуліну. Телята, народжені від корів дослідної группи, були більш стійкими до захворювань у порівнянні з їх ровесниками з контрольної групи.
Загрузить: 99mdmpgp.shtml disk
248. Фізіологічні та імунобіологічні показники імпортних корів і їх телят голландської та німецької чорно- рябих порід: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.13 / З.В. Синюк; Львівська держ. академія ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького. — Львів, 1999. — 20 с.
Загрузить: 99szvncp.shtml disk
249. Фізіологічні та імунобіологічні показники імпортних корів і їх телят голландської та німецької чорно-рябих порід: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.13 / З.В. Синюк; Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 1999. — 20 с.
Експериментально встановлено динаміку значень гематологічних показників і параметрів імунітету у корів чорно-рябої породи трьох західноєвропейських селекцій за період їх тільності, а також особливості формування клітинно-гуморального імунітету й природної резистентності народжених ними телят. Встановлено окремі відмінності властивостей корів високої продуктивності вказаної селекції до адаптації, а також показано вірогідний взаємозв'язок між значеннями тільності, кількістю Т-хелперних лімфоцитів, еозинофілів, концентрацією загального білка і IgG1 у сироватці крові сухостійних тварин та показниками імунітету народжених ними телят. Запропоновано довірчі діапазони оцінки продуктивності тварин голландської та німецької чорно-рябих порід при доборі телиць і нетелів зарубіжної селекції.
Загрузить: 99szvncp.shtml disk
250. Фізіолого-біохімічна характеристика організму корів та їх телят і ветеринарно-санітарна оцінка молока за мікроелементної корекції раціону: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.06 / Р.В. Біленчук; Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 1999. — 19 с.
Представлено результати досліджень, пов'язаних із мікроелементною корекцією раціонів корів шляхом додавання дефіцитних мікроелементів у формі солей і хелатних комплексів (з амінокислотою метіоніном) до раціону та їх вплив на обмінні процеси в організмі, молочну продуктивність і ветеринарно-санітарні показники якості молока. Комплексними дослідженнями встановлено вміст мікроелементів (заліза, міді, цинку, марганцю і селену) у кормах, воді, крові та молоці, на основі чого виявлено рівень забезпеченості корів вищезгаданими мікроелементами. Зокрема, раціони були дефіцитні за вмістом заліза, міді та марганцю. Встановлено оптимальні дози мікроелементів (солей та хелатних сполук), які забезпечували нормалізацію обмінних процесів, підвищення молочної продуктивності та покращання ветеринарно-санітарних показників якості молока. Балансування раціонів лактуючих корів хелатними сполуками мікроелементів (заліза, міді та марганцю) сукупно з метіоніном більш ефективне, ніж застосування неорганічних солей. Розроблено рекомендації щодо використання метіонатів як кормової добавки коровам під час лактації і сухостою залежно від біогеохімічних зон України.
Загрузить: 99brvmkr.shtml disk
251. Фізіолого-біохімічні властивості та функціональна роль запасних білків буряків: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.12 / Л.О. Лісневич; НАН України. Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 1999. — 37 с.
Дисертацію присвячено дослідженню фізіолого-біохімічних властивостей та функціональної ролі запасних білків буряків у зв'язку з виявленням можливості оцінки генофонду по компонентах цих білків. Вперше в електрофоретичних та імунохімічних дослідженнях встановлено, що запасним білком цукрових буряків є 11S глобулін, який по складу субодиниць, поліпептидів, амінокислот та кріовластивостям подібний 11S глобулінам інших дводольних рослин. Функціональна роль 11S глобуліну буряків, як запасного білка, доведена особливостями його накопичення та використання в процесі дозрівання та проростання насіння, характерним розподілом амінокислот, мінливістю в онтогенезі та стабільністю складу в різних умовах вирощування рослин. Представлено фізіолого-біохімічне обгрунтування можливості застосування 11S глобулінів як маркерів для оцінки генофонду буряків. Розроблено та захищено авторським свідоцтвом СРСР, патентом України новий для цукрових буряків метод оцінки видів, сортів і ліній за електрофоретичними спектрами глобуліну. Критерієм такої оцінки встановлено типи спектрів, їх число та частоту, з якою вони зустрічаються у певній вибірці насіння. Результати проведених досліджень показали, що застосування запасних білків буряків як маркерів дає можливість з високим ступенем вірогідності здійснювати паспортизацію та реєстрацію сортів і ліній, виявляти їх різноманітність та оригінальні форми, встановлювати взаємозв'язок деяких поліпептидів з важливими фізіологічними процесами, визначати якість та життєздатність насіння, оцінювати генетичну частоту та походження ліній, уточнювати філогенетичні взаємовідносини в межах роду Beta L.
Загрузить: 99llozbb.shtml disk
252. Фізіолого-біохімічні механізми дії ретардантів і етиленпродуцентів на рослини ягідних культур: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.12 / В.Г. Кур'ята; НАН України. Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 1999. — 33 с.
Вивчено вплив різних груп ретардантів на ріст, фотосинтетичні процеси, період спокою і продуктивність ягідних культур. Встановлено, що рістгальмуюча дія препаратів реалізується через зміни донорно-акцепторних відносин рослини, в основі яких знаходиться глибока перебудова гормонального комплексу, інгібування активності меристем, перерозподіл потоків асимілятів і елементів мінерального живлення між органами. Обробка рослин на ранніх етапах розвитку призводить до перебудови гормонального комплексу в осінньо-зимовий період і викликає більш ранній вихід пагонів із стану органічного спокою. З'ясовано, що внаслідок зміни архітектоніки насаджень і підвищення морозостійкості під впливом ретардантів збільшується продуктивність рослин малини, що дозволило розробити і впровадити у виробництво технологію застосування препарату декстрел для оптимізації продуктивності цієї культури.
Загрузить: 99kvgrjk.shtml disk
253. Формотворчий процес у гібридних популяціях стоколосу безостого в умовах зрошення півдня України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / Л.М. Миронова; Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва УААН. — Х., 1999. — 16 с.
Захищається дисертація, в якій відображені результати досліджень 1993-1997 рр. по вивченню формотворчого процесу в гібридних популяціях стоколосу безостого і створенню вихідного матеріалу. Вперше в умовах зрошення півдня України визначені особливості успадкування і мінливості головних господарсько-цінних ознак. Вивчені закономірності формоутворення кількісних ознак. Виявлені кореляційні взаємозв'язки між деякими ознаками, які мають важливе селекційне значення. Це дає можливість більш цілеспрямовано проводити селекційну роботу із цією культурою. В результаті досліджень створено новий селекційний матеріал, який доцільно використовувати в подальшому селекційному процесі.
Загрузить: 99mlmzpu.shtml disk
254. Формування шкіряно-волосяного покриву і вовнової продуктивності у овець в залежності від розвитку щитовидної залози: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / І.О. Ладиш; УААН. Ін-т тваринництва. — Х., 1999. — 19 с.
Вивчено морфометричні показники структурних елементів шкіри та щитовидної залози в процесі їхнього гістогенезу. Встановлено кореляційні зв'я'зки між кількісними показниками шкіряного покриву (шари шкіри, закладка та формування волосяних фолікулів) і щитовидною залозою (формування фолікулів). Досліджено кількісні та якісні показники вовнової продуктивності у овець в залежності від розвитку шитовидної залози.
Загрузить: 99liorsz.shtml disk
255. Цитогенетичні аспекти розвитку in vitro доімплантаційних зародків ссавців, отриманих біотехнологічними методами: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.15 / В.Є. Кузнєцов; УААН. Селекц.-генет. ін-т. — О., 1999. — 35 с.
Розроблені теоретичні й методичні підходи до клонування, які грунтуються на одержанні химерних зародків з використанням клітин амейотичних партеногенонів. Встановлена можливість одержання партеногенетичних зародків корів за умов інгібування виділення першого полярного тіла та фізіологічного дозрівання ооцитів. Одержані монозиготні близнята великої рогатої худоби методом поділу зародків, у тому числі без використання мікроманіпуляторів. Отримані клони реконструйованих бластоцист кролів та великої рогатої худоби методом пересадки ядер ранніх морул у оопласти. Доведено, що OPU-зародки здатні до розвитку in vitro до стадії бластоцисти з тією ж частотою, що і ооцити, отримані з яєчників забитих тварин. Проведено цитогенетичний аналіз ооцитів та зародків, одержані метафазні хромосоми сперматозоїдів бугаїв.
Загрузить: 99kveobm.shtml disk
256. Чутливість ембріонів великої рогатої худоби різних стадій розвитку до дії низьких температур: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.20 / Мауссе Франсіско Саломон; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 1999. — 20 с.
Дисертація присвячена вивченню чутливості до дії низьких температур ембріонів корів різних стадій розвитку і розробці режимів заморожування ембріонів пізніх стадій розвитку. Встановлено, що при вимиванні ембріонів, оброблених з метою отримання реакції суперовуляції корів, спостерігається висока вікова гетерогенність популяцій ембріонів, отриманих із статевих шляхів корів на протязі одного статевого циклу. Стійкість ембріонів корів різних стадій розвитку до дії низьких температур з віком зростає. Рівень обміну води і розчинених в ній речовин різний для ембріонів корів різних стадій розвитку, що повинно бути враховано біотехнологами. Були оптимізовані режими заморожування ембріонів на стадії денудованих бластоцист. Запропонована нова класифікація ембріонів у залежності від стадій розвитку і відповідного рівня обмінних процесів.
Загрузить: 99mfsdnt.shtml disk
257. Шкідники озимої пшениці та фактори, що обмежують їх чисельність в умовах передгірського Криму: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.09 / І.М. Шармагій; Нац. аграр. ун-т. — Б. м., 1998. — 16 с.
Вперше вивчена динаміка чисельності шкідників озимої пшениці та їх ентомофагів на різних полях сівозміни в умовах Передгірського Криму. Визначена роль впливу антропічного фактора на регулювання чисельності фітофагів озимої пшениці та їх ентомофагів. Запропонована система захисту озимої пшениці від шкідників з врахуванням природних регулюючих факторів агроценозу.
Загрузить: 98cimupk.shtml disk
258. Яблуневий квіткоїд та яблунева плодожерка у Східному Лісостепу України (фенологія, шкодочинність, прогноз): Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.09 / А.В. Вассіліс; Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 1999. — 18 с.
Вперше запропоновано і перевірено метод визначення шкідливості яблуневого квіткоїда і яблуневої плодожерки окремо на периферії та в центральній частині крони, що дає можливість виявляти не тільки кількісний, а й якісний бік шкоди. Це підтверджується біохімічними аналізами. Пошкодженість бутонів яблуневим квіткоїдом, а плодів - яблуневою плодожеркою, відбувається переважно на периферії крони. Встановлено міграцію яблуневого квіткоїда від периферії до центра крони дерев і навпаки залежно від температурного режиму, від чого залежить ступінь пошкодженості бутонів весною та листя влітку. В 1997 р. відбулася значна загибель метеликів яблуневої плодожерки першої генерації в період їх масового льоту та відкладених яєць через тривале пониження температури повітря (нижче порогової). Це призвело до того, що літ метеликів і відкладання ними яєць пройшли у два піки. Аналогічне явище було в 1969, 1980 та 1990 рр. В такі роки число хімічних обробок можна звести до мінімуму або повністю виключити їх. Розроблено математичну модель прогнозу шкідливості яблуневої плодожерки для Східного Лісостепу України. Запропоновано заходи щодо зниження пошкодженості бутонів яблуневим квіткоїдом і плодів яблуневою плодожеркою на периферії крони.
Загрузить: 99vavslu.shtml disk